Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Veselības aprūpe
2. līmeņa studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Ārsta grāds
Valoda: latviešu
Apjoms kredītpunktos: 240 KP
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
6 gadi
P O T C Pk
8.00–20.00
200 budžeta vietas
30 maksas vietas
2 800,00 EUR/gadā

Studiju vide un metodes

Programma ir organizētā tā, lai studiju laikā izsmeļoši apgūtu un nostiprinātu trīs galvenos ārsta specialitātes pamatelementus - ārsta zināšanas, pamatiemaņas un ētiku. 

Studiju vide

Studijas notiek piemērotās lekciju un nodarbību telpās, laboratorijās, slimnīcu nodaļās un studiju centros. Studiju laikā tiek nodrošināta brīvpieeja studiju e-resursiem, piemēram, e-grāmatām, video, zinātniskajām datubāzēm un citiem pasaules līmeņa e-resursiem.

Studiju vajadzībām ir iespējams izmantot valsts nozīmes RSU bibliotēku ar Latvijā unikālu medicīniskās literatūras klāstu.

Sākot ar 2. studiju gada noslēgumu (4. semestri) nodarbības notiek lielākajās Rīgas slimnīcās, kur studiju vajadzībām tiek labiekārtotas teorētisko un praktisko nodarbību telpas. Nemitīgi noris telpu komforta pilnveidošana.

Daļa studējošo vienu studiju gadu pavada Eiropas savienības valstīs Erasmus+ programmas ietvaros. Atsevišķus studiju kursus iespējams apgūt vadošās Vācijas slimnīcās pēc pašu studējošo izvēles. Tāpat daudzi studējošie brīvprātīgi izvēlas studiju darbu turpināt internacionālās grupās.

1. un 2. studiju gads

Apgūsi medicīnas pamatdisciplīnas. Svarīgi ir nodrošināt vispārējo teorētisko zināšanu bāzi, uz kuras tiek modelēts tavs priekšstats par cilvēka organismu un tā normālu funkcionēšanu. Saturu veido disciplīnas no vairākām zinātņu nozarēm - anatomija, histoloģija, embrioloģija, molekulārā bioloģija, homeostāze, medicīniskā ķīmija un bioķīmija; kā arī humanitārās zinātnes - filozofija, psiholoģija un valodas.

3. studiju gads

Studēsi ar patoloģiskiem stāvokļiem un procesiem saistītas medicīnas disciplīnas, kā arī ievadu klīniskajās pamatdisciplīnās. Mērķis ir tālāk veidot izpratni par cilvēka organismu un tā funkcionēšanu ne vairs normas, bet patoloģiskos stāvokļos, veidot iemaņas šo patoloģisko stāvokļu izmeklēšanā. Studiju saturu veido patoloģija, radioloģija, farmakoloģija, aroda un vides medicīna, ģenētika, klīniskās aprūpes pamati, rehabilitoloģijas pamati, iekšķīgo slimību propedeitika un vispārējā ķirurģija, kas paplašinās skatījumu uz slimību diagnozi un izmeklēšanu.

4. līdz 6. studiju gads

Apgūsi klīniskās medicīnas disciplīnas. Šis studiju periods galvenokārt notiek ārstniecības iestādēs reālos klīnikas apstākļos, kur iegūsi teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas darbā ar pacientiem gandrīz visās ārstniecības jomās. Tiksi sagatavots vispārējai praksei ārsta darbā kvalificēta speciālista vadībā un arī medicīnas studiju turpināšanai pēcdiploma studiju posmā jeb rezidentūrā, kur svarīgi izvēlēties sev interesējošu un piemērotu ārsta profesiju.

Paralēli obligātajai studiju programmai, studiju laikā apgūsi arī dažādus izvēlēs studiju kursus un sagatavosi pētniecisko darbu.

Studiju metodes

Medicīnas studijas statāv no teorētisko zināšanu apguves un daudz prakstiska darba medicīnas jomā. Piedalīsies lekcijās, nodarbībās, dažādos laboratorijas darbos, pētniecībā u. c.

Studiju norises vietas

Darba iespējas pēc studijām

Lai veiksmīgi strādātu par ārstu, absolventiem jāturpina mācības rezidentūrā, kas ilgst 2 līdz 6 gadus, atkarībā no izvēlētās specialitātes. Populārākās rezidentūras specialitātes ir bērnu ārsts (pediatrs), radiologs-diagnosts, ķirurgs, psihoterapeits, tiesu medicīnas eksperts, ginekologs-dzemdību speciālists, anesteziologs, reanimatologs, ģimenes ārsts, neatliekamās medicīnas ārsts, neirologs, psihiatrs, sporta ārsts u. c. Rezidentūru turpināsi kādā no Latvijas lielākajām veselības aprūpes iestādēm.

Absolventi

klavs-trusevskis.jpg

Pēc vidusskolas man bija skaidrs tikai viens – es vēlos studēt medicīnu. Es vēlējos savas zināšanas iegūt universitātē, kas jau vēsturiski iesakņojusies kā medicīnas studiju pīlārs, gadu desmitiem glabājot tradīcijas jauno ārstu skološanā. Ja man būtu jāizvēlas analoģija, lai attēlotu pārmaiņas, kuras piedzīvoja mana pasaules uztvere, tad es teiktu, ka tas bija kā atklāt trešo dimensiju. Izmantoju arī ERASMUS+ programmas sniegtās iespējas un papildināju zināšanas RSU sadraudzības universitātē Lībekā.

Klāvs Truševskis, studiju programmas Medicīna absolvents

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts ķīmijā vai bioloģijā,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts latviešu valodā,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments,
 • Objektīvi strukturētais profesionālās piemērotības pārbaudījums (OSPPP).
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts" kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 1998. mācību gada līdz pašreizējam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir citādāks personas uzvārds un / vai vārds nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda un / vai vārda maiņu.
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Medicīna reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido šādi vērtējumi:

 • OSPPP,
 • CE vērtējums ķīmijā vai bioloģijā.

Konkursa rezultāts veidojas šādi:

 • 15 % sastāda OSPPP vērtējums,
 • 85 % CE vērtējums ķīmijā vai bioloģijā.

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē:

 • CE vērtējums latviešu valodā.

Ko studēt tālāk

Lai kļūtu par sertificētu ārstu, studijas turpināsi rezidentūrā, izvēloties sev piemērotu ārsta profesiju.

Studijas iespējams turpināt arī RSU maģistra un doktora studiju programmās:

Kontaktinformācija