Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2017 - 2018

viesprofesore

Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Polija

2014

Profesore

Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātņu katedra

Izglītība

1999 - 2004

Dr.iur.

Latvijas Policijas akadēmija

1998 - 1999

Tiesību zinātņu maģistrs

Latvijas Policijas akadēmija

1993 - 1998

augstākā juridiskā izglītība/ jurista kvalifikācija

Latvijas Policijas akadēmija

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

1. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs (PIC), tematiskās mācības “Studiju rezultātu formulēšana un vērtēšana studiju programmu pilnveidei". 27.09.2017.-29.11.2017. 4 a/st

2. Neformālās izglītības rezultātu novērtēšana/atzīšana Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras kontekstā. Rīga, AIC. 2017.gada 26.oktobris.

3. RSU Tālākizglītības fakultāte, kursi “Studiju rezultātu formulēšana un vērtēšana studiju programmu pilnveidei”, 2017.gada 25.oktobris.

4. 2. EUROPEAN LAW FACULTIES ASSOCIATION Annual General Meeting 2017 and Conference”Legal Education in Changing Europe” . 2017.gada 19.-21.aprīlis. Čehija, Brno.

5. RSU Juridiskās fakultātes seminārs “Par studiju, bakalaura un maģistra darbu vadīšanu, vērtēšanu, recenzēšanu, aizstāvēšanu un aizstāvēšanas komisijas darbu, kompetenci un darbības robežām.” 2017. gada 07. aprīlis. Rīga. RSU.

6. RSU zinātniskā konference. Tiesību sekcija. 2017. gada 06. aprīlis. Rīga. RSU. Sekcijas vadīšana.

7. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs (PIC), tematiskais cikls “RSU studiju programmu ekosistēma ". 02.03.2017.-27.04.2017. 27 a/st

8. 5. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs (PIC), tematiskais cikls “Kā Google rīki var palīdzēt mācīt un mācīties?” 01.03.2017. 4 a/st.

9. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs (PIC), tematiskais cikls “Pareizs un atbilstošs mūsdienu latviešu valodas lietojums profesionālajā darbībā”. 07.12.2016.-25.01.2017. 16 a/st.

10. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs (PIC), tematiskais cikls “Improvizācija pedagoģiskajā darbībā". 19.10.2016. - 30.11.2016. 19.a/st.

11. RSU Tālākizglītības fakultāte, kursi “Funkcionālās anatomijas kopsakarības ar vingrojumu un vingrinājumu izpildi”. 2016. gada 10. oktobris – 2017.gada. 22. jūnijs.

12. Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” pamatdarbības KA3 “Atbalsts izglītības politikas reformām” Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā projekta “Iepriekš iegūtās izglītības pielīdzināšana” (Recognition of Prior Learning) 1.seminārs. 2016.gada 01.aprīlis.Rīga.

13. Mūsdienu terorisma jaunie vaibsti. RSU organizētā diskusija-seminārs. 2016.gada 06.janvāris, Rīga, RSU.

14. RSU zinātniskā konference. Tiesību sekcija. 2016. gada 18. marts. Rīga. RSU.

15. Latvijas aktualitātes Eiropas Cilvēktiesību tiesā. Gadskārtējā diskusija par aktuālajiem cilvēktiesību jautājumiem Latvijā. 2016. gada o8. aprīlis. Rīga, Rīgas Juridiskā augstskola.

16. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centra (PIC) izstrādātais tematiskais cikls “Pētniecības darbu efektīva vadīšana". 03.-17.05.2016.

17. RSU kursi “Trenažieru izmantošana un uzturs veselības veicināšanai”. 08.02-jūnijs.2016. Piedalīšanās kursos.

18. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centra (PIC) izstrādātais tematiskais cikls “Docēšana starpkultūru vidē". 30.03.-27.04.2016.

19. 10. Who's Who in the World® 2016 (33rd Edition), via the Marquis Online Update System (MOUS)// http://www.marquiswhoswho.com/booksellers/publications/14-w… - biogrāfijas iekļaušana.

20. 08.05.2015. RSU, Dr.sc.pol. Simona Gurbo. Dalība lekcijā ”Turnitin darbu labošanas un satura oriģinalitātes programmas lietošana”. (2 akadēmiskās stundas).

21. 26.-27.03.2015.piedalīšanās RSU ikgadējā zinātniskajā konferencē.

22. 25.03.2015.piedalīšanās RSU studentu starptautiskajā zinātniskajā konferencē Health and Social sciences 2015 (žūrijas locekle tiesību zinātņu sekcijā).

23. 22.09.2014 – 28.09.2014 piedalīšanās Erasmus programmā Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna (Polija)

24. 04.06.2014. RSU, asoc. prof. Anda Klegera (Kanādas Britu Kolumbijas universitāte) 2 lekcijas – ”Problēmorientēta/ problēmbalstīta mācīšanās augstskolu pedagoģijā” un ”Problēmorientēta/ problēmbalstītas mācīšanās demonstrācija studiju procesā”.

25. 10.2014.-23.03.2015. Inteliģences akadēmija, Mākslas un kultūras modulis, RSU, Rīga

26. 12.2013-04.2014. Angļu valodas kursi, Polyglot,

27. 15.-16.12.2011. apgūta Karatiesu tiesnešu un prokuroru kursa programma., Rīga, NAA.

28. 19.-24.09.2011. piedalīšanās Erasmus programmā Vysoka Škola obchodn v Praze (Čehija).

Pētniecības darbības virzieni

  • Speciālā procesuālā aizsardzība
  • Kriminālprocesa formu diferenciācija
  • Kriminālprocesa principi
  • Juridiskās konfliktologijas loma juristu izglītošanā

Rīgas Stradiņa universitāte, Doktora studiju programma, Pilna laika klātiene, Juridiskās zinātnes

Izstrādātie studiju kursi

Izmeklēšanas darbības pirmstiesas izmeklēšanā

Juridiskā konfliktoloģija un mediācija

Kriminālprocess. Vispārīgā daļa

Kriminālprocess. Sevišķā daļa

Kriminālprocess. Speciālās izmeklēšanas darbības

u.c.

Vadītie studiju kursi

Kriminālprocess.Seviška daļa

Izmeklēšanas darbības pirmstiesas izmeklēšanā

Juridiskā konfliktoloģija un mediācija

Kriminālprocess

Kriminālprocess. Speciālās izmeklēšanas darbības

Kriminālprocess. Vispārīgā daļa

Krimināltiesību un kriminālprocesa aktuālās problēmas

Zinātniski pētnieciskais darbs

Docētie studiju kursi

Izmeklēšanas darbības pirmstiesas izmeklēšanā

Kriminālprocess. Speciālās izmeklēšanas darbības

Juridiskā konfliktoloģija un mediācija

Kriminālprocess

Kriminālprocess. Sevišķā daļa

Kriminālprocess. Vispārīgā daļa

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

vadītie:

promocijas darbi: 8

​maģistra darbi: 100

​bakalaura/diplomdarbi: 150

recenzētie:

promocijas darbi: 9

​​maģistra darbi: 100

​​bakalaura/diplomdarbi: 150

Projekti

Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” pamatdarbības KA3 “Atbalsts izglītības politikas reformām” Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā projekta “Iepriekš iegūtās izglītības pielīdzināšana” (Recognition of Prior Learning) konference. 2016.gada 21. oktobris. Rīga. Uzstāšanās ar referātu – Rīgas Stradiņa universitātes pieredze iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu pielīdzināšanā.

14.09.2012.-01.03.2013. Eiropas Komisijas īpašās programmas "Krimināltiesības" projekta Nr. JUST/2010/JPEN/AG/1546 "Atjaunojošā taisnīguma aktuālās problēmas, risināšanas perspektīvas Eiropas Savienībā”, pētījums ”Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas Savienībā” veikšana (TM/2012/34/EK). Projekta dalībnieks.

2010.g. EK projekts Victims of Terrorism: in search of memory, justice and dignity (pētījuma izpildītāji-Matrix Insight Ltd. AEF)- eksperta atzinums. EPP Public Hearing on 17 november 2010, European Parliament, Brussels.

2007.g. AGIS projekts « Towards Harmonization of European Rules and Practices on the Right of defence». Koordinatori-Lietuva (Mykolas Romeris University), Polija (Adam Mickiewicz University), Itālija (Sant' Anna School of Advanced Studies of Pisa) un Beļģija (‘Droit au Droit’ International Association), -ziņojums par tēmu-“Latvian experience to implement the right to have legal assistance of suspected persons in the pre-trial stage”

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

RSU Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšanas komisijas priekšsēdētāja

RSU JF domniece

LU Promocijas Padomes locekle

RSU Promocijas Padomes locekle

Latvijas Zinātnes padomes eksperte Humanitāro un sociālo zinātņu apakšnozarē.

Kriminālprocesa likuma grozījumu izstrādes patstāvīgās darba grupas locekle

Apbalvojumi un atzinības

Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas pateicības raksts par panākumiem mācību un metodiskajā darbā.

Publikācijas

Raksti​​

Kaija S. Kriminālprocesuālo funkciju nodalīšana. //Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 3/2017. 32.-38.lpp. ISSN 1407-2971

Kaija S. Notikusi un turpinās vērtību pārvērtēšana. Jurista Vārds.//7. novembris 2017 /NR. 46 (1000)

Kaija S. Izmeklēšanas noslēpums procesā par noziedzīgi iegūtu mantu Socrates: Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls. Rīga, RSU, 2017, Nr. 2 (8), 14-23.lpp. https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/izdev…

Kaija S. Issues in Separation of Criminal Procedural Functions. 6 th International conference SOCIETY. HEALTH. WELFARE 2016. RSU, Riga.November 23–25, 2016.

С. Кайя, В. Рейнгольд. Влияние европейских фондов на развитие региональной экономики в Латвии: экономико-правовые аспекты// Source: Economic AnnalsXXI (Економічний часописХХІ), issue: 78( 1) / 2013, pages: 22-25, 1) Scopus, 2) EBSCOhost, 3) Index Copernicus, 4) Ulrich’s Periodicals Directory, 5) Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.), 6) Russian Index of Science Citation (RISC), 7) GESIS Knowledge Base of Social Sciences in Eastern Europe data bases. http://soskin.info/en/ea/2013/7-8/contents_6.html

Kaija S., Groma J., The European Arrest Warrant: Latvian Experience of Application // ICHSS 2013 Conference Proceedings 2013, Volume 6, 310-315 pp.

Groma J., Kaija S. The European Arrest Warrant: Latvian Experience of Application // Medditeranean Journal of Social Sciences, double blind peer-reviewed journal, Index Copernicus , EBSCOhost, EBSCO Publishing, Index Copernicus International, Ulrichsweb and other index/abstracting libraryes, E-ISSN 2039-2117, ISSN 2039-9340, 2013, Special Issue, Vol. 4, N.11, 310-315 pp http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/article/viewFil…

Kaija S. Completion of Criminal Proceeding within a Reasonable Time in Latvia.// Jurisprudencija, ISSN 1392–6195 (print), ISSN 2029–2058 (online), 2013, 20(2), p. 733–756., EBSCO Publishing, Inc., International Index Copernicus, C.E.E.O.L. and ULRICH'S data bases. http://dx.doi.org/10.13165/JUR-13-20-2-20

Kaija S.Aktuālākie transformācijas virzieni kriminālprocesa tiesību jomā Latvijā.//Administratīvā un Kriminālā Justīcija, 1/2013. 15.-20.lpp. ISSN 1407-2971

Kaija S. Juridiskās konfliktoloģijas loma juristu sagatavošanā.// starptautiskās zinātniskās konferences „SABIEDRĪBA, INTEGRĀCIJA, IZGLĪTĪBA” rakstu krājums, Rēzekne, 2013. 110.-118.lpp. ISSN 1691-5887, Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index-Science (ISI Web of Science) data base.

Kaija S. Kriminālprocesa tiesību transformācija Latvijā// starptautiskās zinātniski praktiskās konferences “Transformācijas process tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā” rakstu krājums. Rīga, BSA, 2013. 39.-47. lpp. ISSN 978-9984-47-076-4

Kaija, Sandra. Prokurora loma kriminālprocesa atjaunošanā jaunatklātu apstākļu dēļ [Elektroniskais resurss] / S.Kaija // Socrates [Elektroniskais resurss] : Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls. - Nr.2(5) (2016), 17.-26.lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 13.martā. - Kopsavilkums angļu valodā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/publikacijas/soc…

Kaija, Sandra. Procesuālā ekonomija kā princips kriminālprocesā = Procedural economy as a criminal procedure principle / S.Kaija // Kriminālprocesa likumam - 10: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi / Ā.Meikališas zinātniskā redakcijā. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2015. - 188.-198.lpp. - Kopsav. angļu un latviešu val.

Kaija, Sandra. Procesuālās ekonomijas princips kriminālprocesā [Elektroniskais resurss] / S.Kaija // Socrates : Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls [Elektroniskais resurss]. - Nr.2(2) (2015), 12.-15.lpp. - Resurss aprakstīts 2016.g. 25.apr. - Kopsav. angļu val. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/publikacijas/soc…

Kaija, Sandra. Settlement in resolution of criminal conflicts / S.Kaija // 2nd International Scintific Conference on Social Sciences & Arts (SGEM 2015) (Albena Resort, Bulgaria, Aug.24-Sept.2, 2015) : Conference Proceedings. - Albena Resort, 2015. - Book 2: Political sciences, law, finance, economics and tourism, Vol.1, p.663-670. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Groma, Jeļena. Guarantees of persons deprived of liberty in criminal procedure in the light of recommendations issued by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment of Punishment [Elektroniskais resurss] / J.Groma, S.Kaija // International Journal of Social Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.3, No.3 (2014), p.1-11. - 9th International Academic Conference (Istanbul, Turkey, Apr.13-16, 2014). - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.iises.net/?p=11246

Kaija, Sandra. The role of mediation in public and private law in the Republic of Latvia / S.Kaija, V.Reingolds // 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO SGEM2014 (Sofia, Bulgaria, June 17-26, 2014) : Conference Proceedings. - Sofia, 2014. - P.491-498.

Tēzes​​

Kaija, Sandra. Issues in separation of criminal procedural functions / S.Kaija // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.48-49.

Kaija, Sandra. Procesuālās ekonomijas princips kriminālprocesā [Elektroniskais resurss] / S.Kaija // Starptautiskā zinātniskā konference "Drošības nostiprināšanas aktuālās problēmas: politiskie, sociālie, tiesiskie aspekti" (Rīga, 2015.g. 3.apr.) : programma un tēzes = International Scientific Conference "Topical problems of security reinforcement: political, social, legal aspects" (Riga, Apr.3, 2015) : Programme and Abstracts [Elektroniskais resurss] / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ...[u.c.]. - Rīga, 2015. - 28.-31.lpp. - Resurss aprakstīts 2015.g. 5.nov. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/bukleti/drosibas…

Kaija, S., & Groma, J., (2014). Guarantees of Persons Deprived of Liberty in Criminal Procedure in the Light of Recommendations Issued by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment of Punishment. 9th International Academic Conference. Istanbul, Turkey, 14 - 15 April 2014. Conference proceedings. Published by International Institute of Social and Economic Sciences. Kamerunská 607/1, 160 00, Prague - Vokovice, Czech Republic, http://www.iises.net/. ISBN 978-80-87927-00-7 http://proceedings.iises.net/index.php?action=proceedingsIndexConference&id=1&page=1

Grāmatas un brošūras​​

Kriminālprocesa likumam - 10 : pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi / Ā.Meikališas zinātniskā redakcijā ; [autori: J.Baumanis, S.Kaija, A.Lieljuksis ... [u.c.]]. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2015. - 446 lpp. - Teksts latviešu valodā, ievads un rakstu anotācijas arī angļu valodā.

Latvijas tiesību sistēma. Kolektīva monogrāfija. Rīga: Turība, 2017. (līdzautore).

Специальные следственные действия основа эффективной борьбы с международным терроризмом и организованной преступностью. Под ред. Проф. А.Н.Соколова. Калинингр. юрид. ин-т МВД РФ. - Калининград : Изд-во КЮИ МВД России, 2010. - 142 с. Монография. (соавторство). 2 a/l .

Kavalieris A., Makans L., Kazaka S. „Kriminālprocesā liecinošo personu speciālā aizsardzība”. Rīga, SIA „Izglītības soļi”, 2009., 230.lpp. Monogrāfija. (Līdzautore). 4,4.a/l..

Kazaka S. Speciālā procesuālā aizsardzība. Rīga, Turība, 2008. Monogrāfija. 15.a/ll

Институт защиты судей. Монография. Под ред. Проф. А.Н.Соколова и В.М. Бочарова. Калининград, КлЮИ МВД России, 2007.-128 с. c.53.-76. (соавторство). 1.5 a/l

Autoru kolektīvs. Kriminālprocesuālie termiņi pirmstiesas izmeklēšanā. Rīga, Petrovskis un Ko, 2006., 151.lpp. Mācību grāmata (Līdzautore). 2 a/l

Dalība zinātnisko žurnālu redkolēgijās

XVIII International Scientific Conference Communication in the global village: interests and influences. 18.05.2017. Member of Scientific Board.

Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskā juridisko zinātnisko rakstu žurnāla “Socrates”redkolēgijas locekle.

Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach elektroniskā žurnāla De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności zinātniskās kolēģijas locekle. Varšava, Polija.

Zinātniskā žurnāla "Sociology and Antropology" (ASV) recenzente.

17. starptautiskās zinātniskās konferences „Sabiedrība un kultūra” konferences zinātniskās un redakcijas kolēģijas locekle. Liepāja, LiepU, 2014.

XV starptautiskās zinātniskās konferences „10 gadi Eiropas Savienībā – sasniegumi, problēmas un nākotnes ieceres” zinātniskās un redakcijas kolēģijas locekle. Rīga, BAT, 2014.

Zinātniskā žurnāla "Baltijas Juridiskais žurnāls" redakcijas kolēģijas locekle.

Zinātniskā žurnāla "Porivnialne Pravoznavstvo" ("Comparative Jurisprudence") (Ukraina) zinātniskās un redakcijas kolēģijas locekle.

Zinātniski teorētiskā žurnāla “Administratīvā un Kriminālā Justīcija” redkolēģijas locekle

Kolēģi

Irina Dolgova
Studiju programmu attīstības projektu vadītāja