Pārlekt uz galveno saturu

Grāmatas

Civiltiesības jautājumos un atbildēs

Osvalds Joksts
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019

Darba pieredze

2009 - pašlaik

Profesors

Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātņu katedra, Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16

Doktorantūras studiju programmas„Juridiskās zinātnes " vadītājs.

Pētniecības darba veikšana civiltiesību zinātnes apakšnozarē;

Akadēmiskais un zinātniski pētnieciskais darbs ar studējošajiem doktorantu, maģistra un bakalaura programmās.

 

1990 - 2009

LPA civiltiesību katedras vadītājs, mācību prorektors un profesors

Latvijas Policijas Akadēmija, Ezermalas iela 8, Rīga

Pētniecības darba veikšana civiltiesību apakšnozarē;

Akadēmiskais un zinātniskais darbs doktora, maģistra un bakalaura studiju programmās.

1989 - 1991

LLU Agrāro tiesību katedras vadītājs, docents

Latvijas Lauksaimniecības Akadēmija, Svētes iela 18, Jelgava

Akadēmiskais un zinātniskais darbs maģistra un bakalaura studiju programmās;

Agrāro tiesību jomā.

1962 - 1989

Dažādi amati valsts pārvaldes un saimnieciskajā darbā.

Izglītība

1992

Latvijas universitātes Habilitācijas un promocijas padomes 1992.gada 12.janvāra lēmume Nr.22 – iegūts Habilitētā tiesību zinātņu doktora grāds (Dr. hab. jur.) /diploms CDh Nr.000076

1985 - 1991

Studijas Valsts un tiesību institūta( Maskava) doktorantūrā, iegūts juridisko zinātņu doktora grāds 1991.gadā/ diploms DT Nr.010276

1984 - 1989

Studijas Valsts un tiesību institūta (Maskava) aspirantūrā – iegūts juridisko zinātņu kandidāta grāds 1984.gadā, diploms Nr. 002956;

1964 - 1969

Studijas NAPS (Maskava), diploms BP Nr.063557, politologs

Papildu informācija

Administratīvie pienākumi, darbs padomēs un komisijās

 

- Rīgas Stradiņa universitātes, Daugavpils universitātes un Biznesa augstskolas TURĪBA

Apvienotās nozares Juridiskās zinātnes profesoru Padomes priekšsēdētājs. - RSU Doktorantūras padomes loceklis.

- Žurnāla ''Administratīvā un Kriminālā justīcija'' (iekļauts LZP Vispāratzīto recenzējamo zinātnisko izdevumu sarakstā, LZP 2007.gada 23.janvāra lēmums Nr.1-2-1) redkolēģijas loceklis.

- LR Tiesībsarga biroja Konsultatīvās padomes vadītājs.

 

Zinātniskā kvalifikācija

 

1. promocijas/disertācijas nosaukums ''Vietējo pašvaldību darbības organizatoriski tiesiskais mehānisms mijiedarbībā ar darba kolektīviem'', zin.vadītājs Dr.hab.jur., prof. S.Solovjova, darbs aizstāvēts 1984.gadā Valsts un tiesību institūtā (Maskava);

2. promocijas/disertācijas nosaukums ''Agrorūpnieciskā kompleksa integrācijas teorētiski tiesiskās problēmas'' (uz Latvijas republikas bāzes), zin.vadītājs Dr.hab.jur., prof. M.Kozirs, darbs aizstāvēts 1991.gadā Valsts un tiesību institūtā (Maskava).

Zinātniskās publikācijas (zinātniskie raksti žurnālos, monogrāfijas, grāmatas, t.sk. mācību grāmatas, ziņojumi un referāti konferencēs):

 

Vadītie studiju kursi

Civiltiesības

Civiltiesību pamati

Zinātniski pētnieciskais darbs

Docētie studiju kursi

Civiltiesības

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Cielava, Valdis. Apdrošināšanas atlīdzība par morālo kaitējumu valstij var izmaksāt 100 miljonus eiro : [par LR Ministru kabineta 2005.g. 17.maija noteikumu Nr.331 "Par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem" apdrošināšanas atlīdzības apmēra atbilstību LR Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumam] / V.Cielava, O.Joksts // Jurista Vārds. - Nr.31 (2015, 11.aug.), 24.-27.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.juristavards.lv

Apsītis, Allars. The concept of infamy (infamia) in Roman law : an engine for sustainable development and public security - the Roman example / A.Apsītis, O.Joksts // Journal of Security and Sustainability Issues. - Vol.3, No.1 (2013, Sept.), p.31-41.

Joksts, Osvalds. Noziedzīgs nodarījums zādzība (furtum) romiešu tiesību kontekstā / O.Joksts, A.Apsītis // Administratīvā un Kriminālā Justīcija. - Nr.1 (2013, janv./febr./marts), 7.-14.lpp. - Kopsav. angļu, krievu val.

Joksts, Osvalds. Pārkāpumi un to tiesiskās sekas krīzes apstākļos / O.Joksts // Zinātniskie raksti : 2009.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 2.sēj., 123.-129.lpp.

 

Tēzes​​

 

Apsītis, Allars. Prasījuma no sabiedrības līguma (actio pro socio) iztiesāšana un seno romiešu legālo principu transformācija mūsdienu tiesībās / A.Apsītis, O.Joksts // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 417.lpp.

Joksts, Osvalds. Ieroču un pašaizsardzībai domāto speciālo līdzekļu mantošanas un dāvināšanas jautājumi / O.Joksts // Starptautiskā zinātniskā konference "Inovatīvās jurisprudences aktuālās problēmas" = International Scientific Conference "Topical problems of innovation law" (Rīga, 2013.g. 25.aprīlī) : tēzes / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ...[u.c.]. - Rīga, 2013. - 20.lpp.

Joksts, Osvalds. Court judgment compliance with articles 6 and 7 of the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms / O.Joksts, I.Azanda // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.43-44.

Joksts, Osvalds. Daži partnerattiecību tiesiskā noregulējuma jautājumi / O.Joksts // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 422.lpp.

Kravale, Sigita. Termination of employment relations and problems related thereto / S.Kravale, O.Joksts // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.53-54.

Joksts, Osvalds. Dažu procesuālo problemātiku izvērtējums valsts pārvaldes un tiesu institūciju darbībā / O.Joksts // Starptautiskā zinātniskā konference "Tiesību aizsardzības un policijas iestāžu loma un iespējas sabiedriskās drošības nodrošināšanā" : programma un tēzes = International scientific conference "Role and possibilities of law enforcement authorities and police in ensuring public security" : programme and abstracts (Rīga, 2011.g. 28.sept.) / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ; sast. A.Vilks. - Rīga, 2011. - 32.-33.lpp.

Joksts, Osvalds. Drošība un valsts varas atzaru darbības tiesiskā mijiedarbība / O.Joksts // Starptautiskā zinātniskā konference "Drošības nostiprināšana krīzes apstākļos: jauni izaicinājumi un netradicionālas pieejas" : programma un tēzes = International Scientific Conference "The strengthening of security in crisis conditions: new challenges and unconventional approaches" : programme and abstracts (Rīga, 2010.g. 8.apr.) / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Rīga, 2010. - 30.-31.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Joksts, Osvalds. Terminu skaidrojošā vārdnīca civiltiesībās. Lietu tiesības / O.Joksts (vispārējā zinātniskā redakcija), B.Girgensone, I.J.Mihailovs ; [recenzenti: V.Reingolds, J.Bramanis]. - Rīga : Drukātava, 2016. - 230, [1] lpp.

Joksts, Osvalds. Terminu skaidrojošā vārdnīca civiltiesībās : (ģimenes un mantojuma tiesības) / O.Joksts (vispārējā zinātniskā redakcija), B.Girgensone. - Mārupe : Drukātava, 2012. - 132 lpp.

Joksts, Osvalds. Terminu skaidrojošā vārdnīca civiltiesībās : (lietu tiesības, saistību tiesības) / O.Joksts (vispārējā zinātniskā redakcija), B.Girgensone. - Rīga : Drukātava, 2011. - 144 lpp.

Kontakti

Kolēģi

Jānis Grasis
Dekāns, Vadošais pētnieks, Studiju programmas direktora p.i.
Sandra Kaija
Docētāja, Padomnieku konventa loceklis
Inga Kudeikina
Studiju programmas direktore, Docētāja
Aldis Lieljuksis
Studiju programmas direktors, Docētājs
Lidija Juļa
Docētāja, Studiju programmas direktore
Karina Palkova
Docētāja, Prodekāne, Studiju programmas direktore, Studiju programmas direktore, Vadošā pētniece
Kitija Bite
Docētāja, Akadēmiskās šķīrējtiesas priekšsēdētāja
Juris Zīvarts
Docētājs, Studiju programmas direktors