Politikas zinātne | RSU Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
socioloģija, politoloģija un antropoloģija
Doktora studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
politikas zinātnes doktors (Dr. Sc. Pol.)
Valoda: latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 120
Lekciju norises vieta: Rīga
3 gadi
Vietu skaits:
2 budžeta
12 maksas
2000 EUR/gadā

Angļu valodā studējošajiem studiju maksa ir 3500 eiro gadā.

Programma nodrošina Latvijas valsts un arī Eiropas vajadzībām atbilstošas, politikas zinātnes teorētiskajos un metodoloģiskajos pamatos sakņotas studijas, īpaši akcentējot starpdisciplināro tematiku (medicīnas, izglītības, enerģētikas, drošības politika; politikas valodnieciskie aspekti, kultūras dimensija), reģionālās studijas (Krievija, Ķīna, Japāna, Turcija) un ar Latvijas valsti saistītas problemātikas vispusīgu pētīšanu.

Prasmes un kompetences

 • plašas vispārējās zināšanas kādā no politikas zinātnes apakšnozarēm un dziļas speciālas zināšanas konkrētā, ar doktoranta zinātnisko darbu saistītā jomā
 • teorijas analīze, esošās zinātniskās literatūras un pētījumu pārzināšana
 • oriģināla pētījuma veikšana – doktora disertācijas izstrāde un aizstāvēšana. Promocijas darbam jābūt patstāvīgam un oriģinālam pētījumam, kas ir nozīmīgs ieguldījums politikas zinātnē.

Programmas saturs

 • Zinātniski pētnieciskais darbs (76 KP) paredz doktoranta darbu zinātniskā vadītāja vadībā pie promocijas disertācijas teksta uzrakstīšanas un sagatavošanas aizstāvēšanai.

 • Doktorantu semināri un B daļas studiju kursi (kopā – 22 KP):
  - Zinātniskās darbības metodoloģija,
  - Pētniecības ētika,
  - Doktora promocijas darba seminārs: promocijas darba tēmas pieteikums,
  - Doktora promocijas darba seminārs: zinātniskās literatūras analīze,
  - Doktora promocijas darba seminārs: promocijas darba izstrādes metodoloģija un metodes,
  - Doktora promocijas darba seminārs: disertācijas pirmā varianta prezentācija,
  - Politikas zinātnes un starptautisko attiecību jaunumi un politiskās attīstības aktualitātes.

 • Integrētā pedagoģiskā izglītība (3 KP):
  - studiju kurss Augstskolas pedagoģija,
  - apmācības praktiskajā pedagoģijā, piedaloties akadēmisko kursu realizācijā politikas zinātnes jomā.
 • Citi zinātniska darba veidi (10 KP): zin. rakstu sagatavošana un publicēšana, referātu nolasīšanā zin. konferencēs, piedalīšanās zin. konferenču organizēšanā vai norisē
 • Promocijas eksāmens specialitātē (9 KP): sastāv no trim daļām (1. daļa – eksāmens politikas zinātnes apakšnozarē; 2. daļa – eksāmens ar disertācijas tematu saistītā jautājumā; 3. daļa – eksāmens doktoranta starptautiskās zinātniskās kompetences izvērtēšanai, kas tiek kārtots svešvalodā, angļu).

maris-andzans-sq.jpg

Doktora grāds ir ne vien apliecinājums zinātniskajai kvalifikācijai, bet arī atzinība grāda ieguvēja profesionālajām spējām un sasniegumiem. Doktora grāds daudzviet pasaulē ir ne vien prestiža elements, bet arī nerakstīta nepieciešamība vadošiem ierēdņiem un politiķiem. Studijas doktora programmā Politikas zinātne piedāvā attīstīt jau uzkrātās zināšanas, iemaņas un spējas jaunā un augstākā līmenī. Studiju rezultāts dos iespēju ne vien uzsākt zinātnisko karjeru, tas ļaus kvalitatīvi atšķirties citu vidū kā valsts pārvaldē, tā arī privātajā sektorā. Aicinu pievienoties jaunajai un enerģiskajai politikas zinātnes doktorantūras komandai Rīgas Stradiņa universitātē un kopīgi sasniegt jaunus mērķus personīgajā un zinātnes attīstībā!

Doc. Māris Andžāns, studiju programmas vadītājs

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija