Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2015 - pašlaik

Docents

Rīgas Stradiņa Universitāte, Komunikācijas fakultāte, Socioloģijas un psiholoģijas katedra

2014 - 2015

Docenta p.i.

Rīgas Stradiņa Universitāte, Komunikācijas Fakultāte, Socioloģijas un psiholoģijas katedra

2015 - pašlaik

Pētnieka p.i. (zin.)

Rīgas Stradiņa Universitāte, Komunikācijas fakultāte, Socioloģijas un psiholoģijas katedra, Psiholoģijas laboratorija

2015 - pašlaik

Viesdocente

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

2000 - 2015

Lektore

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

2014 - pašlaik

Psihologs-psihofiziologs

Iekšlietu ministrijas poliklīnika, Centrālā medicīniskā ekspertīzes komisija

Izglītība

2009 - 2012

Dr. psych. (doktora diploms Sērija D Nr. 0766)

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Psiholoģijas nodaļa, doktora studiju programmā Psiholoģijā, specializācijā Personības psiholoģija

Promocijas darba nosaukums "Daudzdimensionālas personības aptaujas izstrāde un validizācija Latvijas pieaugušo izlasē"; promocijas darba vadītājs: Viesturs Reņģe; aizstāvēšanas datums un vieta: 01.04.2014., LU PPMF.

2001 - 2004

Sociālo zinātņu maģistrs psiholoģijā (Mg.psych., diploma Nr. 0428).)

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte

1995 - 2000

Skolas un ģimenes psihologs (augstākās profesionālās izglītības diploms Nr. 000109).

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Psiholoģijas fakultāte

1995 - 2000

Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā (diploma Nr. 000877)

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Psiholoģijas fakultāte

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2011. Mācību seminārs Testu izstrāde un adaptācija (Pre-Congress workshop Test Development and Adaptation), kas notika 11. Eiropas konferences psiholoģiskajā novērtēšanā (11th European Conference on Psychological Assessment) ietvaros; semināru vadīja Tomas Oaklands no Floridas Universitātes (Thomas Oakland, University of Florida, USA), 30.08.2011. Rīga, Latvija. Apliecība. ​8 ak/st.

16.-21.07.2011. ​Vasaras skola. ​Robustā statistika personības un individuālo atšķirību pētījumos (Robust Statistics for Personality and Individual Differences; supported by European Association of Personality Psychology EAPP and International Society for the Study of Individual Differences ISSID)​. Bertino,​ Itālijā. Pasniedzēji: Rand R. Wilcox, Southern California, USA; Jens B. Asendorph, Humpoldt University, Berlin, Germany; Felix Schönbrodt, Munich, Germany; Ryne A.Sherman, California at Riverside, USA.​ Apliecība.​

2009. Darba seminārs. ​Psiholoģisko testu un mērījumu instrumentu starpkultūru adaptācija", kuru vadīja Fons van der Vijver 11. Eiropas psiholoģijas kongresa ietvaros, Oslo, Norvēģijā (Pre-Congress workshop „Cross-cultural adaptation of psychological tests and measures", by Prof. dr. Fons van de Vijver, during the 11th European Congress of Psychology, Oslo, Norway, 7-10 July, 2009). Apliecība. 8 ak/st.​

2007. Pēcdiploma apmācības kursi: „Satiksmes psiholoģija: 1. bāzes modulis", Modlinga, Austrija, SCHUHFRIED GmbH. Lektore Mag. Margita Herle, 08.10.2007.-09.10.2007.​ (Training course: „Traffic Psychology: Basic Module 1", lector: Mag. Margit Herle, SCHUHFRIED GmbH, Moedling, Austria). Apliecība.​ 16 ak/st.​​

10.05.2016. – 20.05.2016. Augstskolas didaktikas kursi. Akadēmiskās informācijas centrs. Rīga, Latvija. Apliecība. 10 ak/st.

14.06.2004.-15.11.2004. ​LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pedagoģijas nodaļas organizētie tālākizglītības programmas kursi "Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse". Apliecība. ​160 ak/st.​

 

Pētniecības darbības virzieni

 

  • Personības psiholoģija (personības iezīmes, personības traucējumi, identitāte, autentiskums, Es-koncepcija, piedošana, iekšējie resursi, rakstura stiprās puses, garīgums un religiozitāte);
  • Veselības psiholoģija (emocionālā pašregulācija, stress, profesionālā izdegšana);
  • Psiholoģisko instrumentu (testu/aptauju) izstrāde un adaptācija;
  • Satiksmes psiholoģija.

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Personība un veselība

 

Vadītie studiju kursi

 

Izziņas procesu izpēte praksē

 

Personība un veselība

Personības izpēte

Personības izpēte praksē

Personības teorijas

Pētījums psiholoģijā II

Psihometrika

Docētie studiju kursi

 

Bakalaura darbs​​​

 

Izpētes metodes psiholoģijā

Izziņas procesu izpēte

Izziņas procesu izpēte praksē

Personības izpēte

Personības izpēte praksē

Personība un veselība

Pētījums psiholoģijā II

Pētījuma metodoloģija

Psihometrika

Kursa darbs

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

2015/2016. m.g. vadītie:

  • ​maģistra darbi: 3 (RSU).
  • ​bakalaura darbi: 5 (RSU).

2015/2016. m.g. recenzētie:

  • ​​maģistra darbi: 5 (RSU).

 

Projekti

 

Vadošais pētnieks; valsts pētījumu programmaBiomedicīna sabiedrības veselībai (BIOMEDICINE)" apakšprojekts Nr.5.8.2 „Kognitīvās disfunkcijas radīto veselības problēmu izpēte un sloga samazināšana" un apakšprojekts: „Jaunas tehnoloģijas "Latvijas klīniskais personības tests, LKPT" izstrāde un pārnese tautsaimniecībā" (programmas īstenošanas periods: 2014.-2017.)​.

Pētnieks; RPIVA zinātniskās pētniecības projekts Nr. 2014/4 ​Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) vadītāju profesionālās kompetences īpatnības Latvijā", projekta vad-ja S. Kristapsone.​ Projekta īstenošanas periods: 2014.gads​.

Pētnieks; ​RPIVA zinātniskās pētniecības projekts Nr. 2013/1 Mazo un vidējo uzņēmumu vadības problēmas un to risināšanas īpatnības ekonomiskās krīzes pārvarēšanas apstākļos Latvijā", projekta vad-ja S. Kristapsone. Projekta īstenošanas periods: 2013.gads​​.

Pētnieks; ​RPIVA zinātniskās pētniecības projekts Nr. 2012/3 ​Dzīves kvalitātes aspektu izmaiņu novērtējums pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu optimizācijas ietekmē", projekta vad-ja S. Kristapsone.​ Projekta īstenošanas periods: 2013.gads​​.​

Pētnieks; ​RPIVA zinātniskās pētniecības projekts Nr. 12/2011-1 ​Dzīves kvalitātes aspektu izmaiņu novērtējums pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu optimizācijas ietekmē", projekta vad-ja S. Kristapsone. Projekta īstenošanas periods: 2011.gads​​.​​

Pētnieks; LZP finansētais grants Nr. 09.1584 ​Personības, kognitīvo un sociālo faktoru saistība ar dzīves kvalitātes rādītājiem", p-ta vad-js V.Reņģe. Projekta īstenošanas periods: 2010-2012. gads​​.​​​

Pētnieks; ​Eiropas Sociālā Fonda projekts Nr. 2009/0305/1DP/1.2.2.4.2/09-APIA/VIAA/122 ​Integratīvas mācību metodikas izstrāde un ieviešana adaptācijai sociālajā vide skolēniem un jauniešiem ar mācīšanas, kognitīvo funkciju un kustību traucējumiem", projekta vad-ja D.Voita. Projekta īstenošanas periods: 01.01.2010.-31.12.2012. ​

Lietišķie projekti:

2014. Testa autore. ​Uzmanības koncentrēšanas spējas novērtēšanas datorizētā testa izstrāde pēc Latvijas Nacionālo bruņoto spēku Psihodiagnostikas nodaļas pasūtījuma.​ Līgumdarbs.

2013. Testu/datorizēto treniņprogrammu autore.​ Pēc Swedbankas pasūtījuma, programmās Gudrie punkti ietvaros tika izstrādāti vairāki datorizēti atmiņas un uzmanības treniņi, intelekta tests, reakcijas tests un reakcijas treniņš, kreativitātes tests un kreativitātes treniņš. Līgumdarbs.​

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

2015 - pašlaik. Psiholoģijas virziena studiju kvalitātes padomes loceklis, Rīgas Stradiņa universitāte.

2015. – pašlaik. Latvijas Veselības psihologu asociācija, biedrs.

​2014.– pašlaik. Latvijas Testu komisijas valdes priekšsēdētāja.​

2012. – pašlaik. Latvijas Testu komisijas valdes locekle.​

 

 

 

Apbalvojumi un atzinības

 

 

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

 

Schizophrenia through the lens of functional status : biopsychosocial approach = Шизофрения в контексте функционального состояния : биопсихосоциальный подход [Elektroniskais resurss] / A.Hofmane, K.Martinsone, V.Perepjolkina, J.Kolesnikova // Medical psychology in Russia = Медицинская психология в России [Elektroniskais resurss]. - No.6 (2015). - Resurss aprakstīts 2016.g. 8.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://mprj.ru/archiv_global/2015_6_35/nomer09.php - Teksts paral. angļu un krievu val.

 

Possibilities of enhancing school students’ well-being : evaluation of the effectiveness of integrative teaching programme / D.Skuskovnika, V.Perepjolkina, I.Tiltina-Kapele, D.Voita // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.10 (2014) : 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.22-23, 2012) / Rīga Stradiņš University. - 00041-p.1-00041-p.9. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Brūdere-Ruska, Saiva. M.Makkalova izveidotās Ar pāridarījumu saistītas strappersonu motivācijas aptaujas (TRIM-18) adaptācija Latvijā = Adaption of M.McCullough's transgression-related interpersonal motivation inventory (TRIM-18) in Latvia / S.Brudere-Ruska, V.Perepjolkina // Psiholoģija / Latvijas Universitāte. - (2014), [140.]-158.lpp. - Kopsav. angļu val.

Trups-Kalne, Ingrīda. Sociālā konservatīvisma skalas latviešu valodā izveide un validitātes pārbaude = Construction and validation of social conservativism scale in Latvian / I.Trups-Kalne, Ģ.Dimdiņš, V.Perepjolkina // Psiholoģija / Latvijas Universitāte. - (2014), [7.]-34.lpp. - Kopsav. angļu val.

 

Radziņš, Rolands. Piedošanas saistība ar stresu un fizisko veselību / R.Radziņš, V.Perepjolkina ​// X Jauno zinātnieku konference, 2014 [Elektroniskais resurss] : rakstu krājums / Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. - Rīga, 2015. - 79.-87.lpp, uz CD-ROM. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.rpiva.lv/pdf/JZK_X.pdf

 

 

Tēzes​​

 

 

Latvijas Klīniskā personības testa izstrāde : no idejas līdz tās realizācijai / V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, K.Mārtinsone, A.Stepens, E.Rancāns // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 26.lpp.

 

 

Development and validation of the Latvian clinical personality test / V.Perepjolkina, J.Kolesnikova, K.Martinsone, A.Stepens // 14th European Congress of Psychology "Linking technology and psychology: feeding the mind, energy for life" (Milan, Italy, July 7-10, 2015) : Abstract Book. - Milan, 2015. - P.2184.

 

 

Latvian Clinical Personality Test : development and validation of the preliminary version / J.Kolesnikova, V.Perepjolkina, K.Martinsone, A.Stepens, E.Rancans // European Psychiatry. - Vol.30, Suppl.1 (2015, March), Poster No.1000. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

 

Latvijas Klīniskā personības testa apgalvojumu formulēšana : procedūra un rezultāti / V.Perepjolkina, K.Mārtinsone, J.Koļesņikova, A.Stepens, E.Rancāns // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 353.lpp.

 

 

Psychometric properties of the functioning scales for the Latvian clinical personality test (LCPT) / J.Koļesņikova, V.Perepjolkina, K.Mārtinsone, A.Stepens // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.775-776. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

 

Relationship between anxiety and some aspects of functioning in a Latvian community sample / Z.Ozoliņa, A.Hofmane, K.Mārtinsone, V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, J.Ļevina, A.Stepens // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.798-799. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Relationship between depressive symptoms and functioning in a Latvian community sample / A.Ošleja, A.Hofmane, K.Mārtinsone, V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, J.Ļevina, A.Stepens // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.798. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Relationship between functioning and mental disorders in a sample of rehabilitation patients / K.Mārtinsone, V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, J.Ļevina, A.Stepens ...[et al.] // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.799. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Relationship between psychotic symptoms and some aspects of functioning / A.Hofmane, K.Mārtinsone, V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, J.Ļevina, J.Gómez-Benito, A.Stepens // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.798. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

 

Relationship between the substance use related disorders scale and aspects of functioning / K.Pēča, K.Mārtinsone, V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, A.Stepens // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.799. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

 

Integrative approach used for the development of the theoretical concept of the new clinical multidimensional personality test / J.Kolesnikova, V.Perepjolkina, K.Martinsone, A.Stepens // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.33.

 

 

Possibilities of research of anomie in Latvian society / J.Levina, K.Martinsone, J.Kolesnikova, V.Perepjolkina // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.39.

 

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU veselības psiholoģijas un supervīzijas studiju programmām [Elektroniskais resurss] / V.Perepjolkinas un K.Mārtinsones redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2015. - 96 lpp. - E-grāmata pieejama RSU tīklā: http://estudijas.rsu.lv/course/view.php?id=10566

Personība / V.Perepjolkina, M.Ludāne, K.Mārtinsone, S.Mihailova // Psiholoģija 2. Personība, grupa, sabiedrība, kultūra / zinātniskās redaktores: K.Mārtinsone, A.Miltuze. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 11.nod., 9.-76.lpp.

Grāmatas

Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU veselības psiholoģijas un supervīzijas programmām

Kristīne Mārtinsone, red., Viktorija Perepjolkina, red., Kristīne Šneidere, red.
Rīgas Stradiņa universitāte, 2017

Kontakti

Kolēģi

Anda Rožukalne
Dekāne, Katedras vadītāja, Docētāja
Sergejs Kruks
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Sandra Mihailova
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Ilva Skulte
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Anda Laķe
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Ivans Jānis Mihailovs
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Klāvs Sedlenieks
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Alnis Stakle
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Ruta Siliņa
Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Valdes locekle
Ieva Puzo
Vecākā pētniece