Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2015 - pašlaik

Docents

Rīgas Stradiņa Universitāte, Komunikācijas fakultāte, Socioloģijas un psiholoģijas katedra

2014 - 2015

Docenta p.i.

Rīgas Stradiņa Universitāte, Komunikācijas Fakultāte, Socioloģijas un psiholoģijas katedra

2015 - pašlaik

Pētnieka p.i. (zin.)

Rīgas Stradiņa Universitāte, Komunikācijas fakultāte, Socioloģijas un psiholoģijas katedra, Psiholoģijas laboratorija

2015 - pašlaik

Viesdocente

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

2000 - 2015

Lektore

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

2014 - pašlaik

Psihologs-psihofiziologs

Iekšlietu ministrijas poliklīnika, Centrālā medicīniskā ekspertīzes komisija

pašlaik

Docents

Komunikācijas fakultāte, Socioloģijas un psiholoģijas katedra

2017 - pašlaik

Vadošais pētnieks

Ieslodzījuma vietu pārvaldes ESF projekta Nr.9.1.3.0/16/I/001 “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana”, Resocializācijas programmu bloks

Izglītība

2009 - 2012

Dr. psych. (doktora diploms Sērija D Nr. 0766)

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Psiholoģijas nodaļa, doktora studiju programmā Psiholoģijā, specializācijā Personības psiholoģija

Promocijas darba nosaukums "Daudzdimensionālas personības aptaujas izstrāde un validizācija Latvijas pieaugušo izlasē"; promocijas darba vadītājs: Viesturs Reņģe; aizstāvēšanas datums un vieta: 01.04.2014., LU PPMF.

2001 - 2004

Sociālo zinātņu maģistrs psiholoģijā (Mg.psych., diploma Nr. 0428).)

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte

1995 - 2000

Skolas un ģimenes psihologs (augstākās profesionālās izglītības diploms Nr. 000109).

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Psiholoģijas fakultāte

1995 - 2000

Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā (diploma Nr. 000877)

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Psiholoģijas fakultāte

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2011. Mācību seminārs Testu izstrāde un adaptācija (Pre-Congress workshop Test Development and Adaptation), kas notika 11. Eiropas konferences psiholoģiskajā novērtēšanā (11th European Conference on Psychological Assessment) ietvaros; semināru vadīja Tomas Oaklands no Floridas Universitātes (Thomas Oakland, University of Florida, USA), 30.08.2011. Rīga, Latvija. Apliecība. ​8 ak/st.

16.-21.07.2011. ​Vasaras skola. ​Robustā statistika personības un individuālo atšķirību pētījumos (Robust Statistics for Personality and Individual Differences; supported by European Association of Personality Psychology EAPP and International Society for the Study of Individual Differences ISSID)​. Bertino,​ Itālijā. Pasniedzēji: Rand R. Wilcox, Southern California, USA; Jens B. Asendorph, Humpoldt University, Berlin, Germany; Felix Schönbrodt, Munich, Germany; Ryne A.Sherman, California at Riverside, USA.​ Apliecība.​

2009. Darba seminārs. ​Psiholoģisko testu un mērījumu instrumentu starpkultūru adaptācija", kuru vadīja Fons van der Vijver 11. Eiropas psiholoģijas kongresa ietvaros, Oslo, Norvēģijā (Pre-Congress workshop „Cross-cultural adaptation of psychological tests and measures", by Prof. dr. Fons van de Vijver, during the 11th European Congress of Psychology, Oslo, Norway, 7-10 July, 2009). Apliecība. 8 ak/st.​

2007. Pēcdiploma apmācības kursi: „Satiksmes psiholoģija: 1. bāzes modulis", Modlinga, Austrija, SCHUHFRIED GmbH. Lektore Mag. Margita Herle, 08.10.2007.-09.10.2007.​ (Training course: „Traffic Psychology: Basic Module 1", lector: Mag. Margit Herle, SCHUHFRIED GmbH, Moedling, Austria). Apliecība.​ 16 ak/st.​​

10.05.2016. – 20.05.2016. Augstskolas didaktikas kursi. Akadēmiskās informācijas centrs. Rīga, Latvija. Apliecība. 10 ak/st.

14.06.2004.-15.11.2004. ​LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pedagoģijas nodaļas organizētie tālākizglītības programmas kursi "Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse". Apliecība. ​160 ak/st.​

 

Pētniecības darbības virzieni

 

  • Personības psiholoģija (personības iezīmes, personības traucējumi, identitāte, autentiskums, Es-koncepcija, piedošana, iekšējie resursi, rakstura stiprās puses, garīgums un religiozitāte);
  • Veselības psiholoģija (emocionālā pašregulācija, stress, profesionālā izdegšana);
  • Psiholoģisko instrumentu (testu/aptauju) izstrāde un adaptācija;
  • Satiksmes psiholoģija.

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Personība un veselība

 

Vadītie studiju kursi

 

Izziņas procesu izpēte praksē

 

Personība un veselība

Personības izpēte

Personības izpēte praksē

Personības teorijas

Pētījums psiholoģijā II

Psihometrika

Bakalaura darbs

Izziņas procesu izpēte praksē

Multivariatīvās statistikas metodes psiholoģijas pētījumos

Psiholoģiskā izpēte praksē

Psiholoģiskās izpētes pamati

Docētie studiju kursi

 

Bakalaura darbs​​​

 

Izpētes metodes psiholoģijā

Izziņas procesu izpēte

Izziņas procesu izpēte praksē

Personības izpēte

Personības izpēte praksē

Personība un veselība

Pētījums psiholoģijā II

Pētījuma metodoloģija

Psihometrika

Kursa darbs

Bakalaura darbs

Kvantitatīvās pētniecības metodes psiholoģijā (multivariatīvā statistika un modelēšana)

Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana

Psiholoģiskā izpētes un konsultēšanas prakse

Psiholoģiskās izpētes un konsultēšanas prakse I

Psiholoģiskās izpētes un konsultēšanas prakse I

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

2015/2016. m.g. vadītie:

  • ​maģistra darbi: 3 (RSU).
  • ​bakalaura darbi: 5 (RSU).

2015/2016. m.g. recenzētie:

  • ​​maģistra darbi: 5 (RSU).

 

Projekti

 

Vadošais pētnieks; valsts pētījumu programmaBiomedicīna sabiedrības veselībai (BIOMEDICINE)" apakšprojekts Nr.5.8.2 „Kognitīvās disfunkcijas radīto veselības problēmu izpēte un sloga samazināšana" un apakšprojekts: „Jaunas tehnoloģijas "Latvijas klīniskais personības tests, LKPT" izstrāde un pārnese tautsaimniecībā" (programmas īstenošanas periods: 2014.-2017.)​.

Pētnieks; RPIVA zinātniskās pētniecības projekts Nr. 2014/4 ​Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) vadītāju profesionālās kompetences īpatnības Latvijā", projekta vad-ja S. Kristapsone.​ Projekta īstenošanas periods: 2014.gads​.

Pētnieks; ​RPIVA zinātniskās pētniecības projekts Nr. 2013/1 Mazo un vidējo uzņēmumu vadības problēmas un to risināšanas īpatnības ekonomiskās krīzes pārvarēšanas apstākļos Latvijā", projekta vad-ja S. Kristapsone. Projekta īstenošanas periods: 2013.gads​​.

Pētnieks; ​RPIVA zinātniskās pētniecības projekts Nr. 2012/3 ​Dzīves kvalitātes aspektu izmaiņu novērtējums pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu optimizācijas ietekmē", projekta vad-ja S. Kristapsone.​ Projekta īstenošanas periods: 2013.gads​​.​

Pētnieks; ​RPIVA zinātniskās pētniecības projekts Nr. 12/2011-1 ​Dzīves kvalitātes aspektu izmaiņu novērtējums pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu optimizācijas ietekmē", projekta vad-ja S. Kristapsone. Projekta īstenošanas periods: 2011.gads​​.​​

Pētnieks; LZP finansētais grants Nr. 09.1584 ​Personības, kognitīvo un sociālo faktoru saistība ar dzīves kvalitātes rādītājiem", p-ta vad-js V.Reņģe. Projekta īstenošanas periods: 2010-2012. gads​​.​​​

Pētnieks; ​Eiropas Sociālā Fonda projekts Nr. 2009/0305/1DP/1.2.2.4.2/09-APIA/VIAA/122 ​Integratīvas mācību metodikas izstrāde un ieviešana adaptācijai sociālajā vide skolēniem un jauniešiem ar mācīšanas, kognitīvo funkciju un kustību traucējumiem", projekta vad-ja D.Voita. Projekta īstenošanas periods: 01.01.2010.-31.12.2012. ​

Lietišķie projekti:

2014. Testa autore. ​Uzmanības koncentrēšanas spējas novērtēšanas datorizētā testa izstrāde pēc Latvijas Nacionālo bruņoto spēku Psihodiagnostikas nodaļas pasūtījuma.​ Līgumdarbs.

2013. Testu/datorizēto treniņprogrammu autore.​ Pēc Swedbankas pasūtījuma, programmās Gudrie punkti ietvaros tika izstrādāti vairāki datorizēti atmiņas un uzmanības treniņi, intelekta tests, reakcijas tests un reakcijas treniņš, kreativitātes tests un kreativitātes treniņš. Līgumdarbs.​

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

2015 - pašlaik. Psiholoģijas virziena studiju kvalitātes padomes loceklis, Rīgas Stradiņa universitāte.

2015. – pašlaik. Latvijas Veselības psihologu asociācija, biedrs.

​2014.– pašlaik. Latvijas Testu komisijas valdes priekšsēdētāja.​

2012. – pašlaik. Latvijas Testu komisijas valdes locekle.​

 

 

 

Publikācijas

 

Raksti

 

 

 

Publikācijas

 

Krieķe, Z., Mārtinsone, K., Perepjolkina, V. (2020). The mediation effect of self-esteem on the relationship between personality traits and collective self-esteem in the sample of Latvian arts therapists. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume VII, May 22th-23th, 2020. 108-117. http://dx.doi.org/10.17770/sie2020vol7.5018

 

 

Mihailova, S., Perepjolkina, V. (2020). Krieviski runājošo vidusskolēnu vērtību konfliktu salīdzinājums baltijas valstīs [Comparison of Russian-speaking Secondary School Students’ Value Conflicts in the Baltic States]. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume VII, May 22th-23th, 2020. 118-135. http://dx.doi.org/10.17770/sie2020vol7.5129

 

Publikācijas

 

Trups-Kalne, I., Perepjolkina, V., Lietaviete, I. (2020). Reliģiskās problēmu pārvarēšanas saistība ar personības iezīmēm, dieva tēla uztveri un reliģiozitāti Latvijas Romas katoļu izlasē [Relationship between Personality Traits, God’s Image, Religiosity and Religious Coping in Latvian Roman Catholic Adults’ Sample]. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume VII, May 22th-23th, 2020. 187-204. http://dx.doi.org/10.17770/sie2020vol7.5057

 

 

 

Domu par pašnāvību saistība ar depresijas simptomu izteiktības pakāpi un personības iezīmēm senioriem : pilotpētījuma rezultāti = The relationship between suicide ideation, depressive symptoms and personality traits in elderly : pilot study results / J.Ļubenko, V.Perepjolkina, K.Mārtinsone, E.Rancāns, A.Stepens // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2018.g. 25.-26.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2018. - 7.daļa : Psiholoģija, 129.-139.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Kopsavilkums angļu valodā.

The relationship between anomia and maladaptive personality traits [Elektroniskais resurss] / J.Levina, V.Perepjolkina, K.Martinsone, S.Mihailova, J.Kolesnikova // SHS Web of Conferences [Elektroniskais resurss] : Proceedings. - EDP Sciences, 2018. - Vol.40 (2018), article No.02006, [20 p.]. - 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.23-25, 2016). - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2018/0…

Criterion-based validity of the depression scale of Latvian clinical personality inventory / V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, K.Mārtinsone, A.Stepens, E.Rancāns // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2017.g. 26.-27.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2017. - 1.daļa, 603.-616.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Elsiņa, Inese. Sociāli emocionālās kompetences integratīvā modeļa izveides pamatojums = The justification of development of integrative model of social emotional competence / I.Elsiņa, V.Perepjolkina // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2017.g. 26.-27.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2017. - 1.daļa, 513.-523.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mihailovs, Ivans Jānis. Maģistra darba tiesiskie un ētiskie aspekti [Elektroniskais resurss] / I.J.Mihailovs, J.Koļesņikova, V.Perepjolkina // Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU veselības psiholoģijas un supervīzijas studiju programmām [Elektroniskais resurss] / K.Mārtinsones, V.Perepjolkinas un K.Šneideres redakcijā. - Otrais, atjaunotais izdevums. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 7.-11.lpp. - E-grāmata pieejama: https://www.rsu.lv/sites/default/files/book_download/Metodi…

Rīgas Stradiņa universitātes administrācija un psiholoģijas mācībspēki par psiholoģijas virziena izveidi (intervijas) / A.Vētra, I.Millere, T.Lāce, K.Mārtinsone, S.Mihailova, J.Koļesņikova, J.Ļevina, J.Ļubenko, V.Perepjolkina, E.Čukurs, J.Harlamova, I.Majore-Dūšele, K.Vende-Kotova, A.Upmale, A.Vagale, G.Freimane // Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē / [sastādītāja K.Mārtinsone] ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 73.-103.lpp.

Latvijas klīniskā personības testa otrās sākotnējo apgalvojumu kopas izstrāde : integratīvās pieejas pielietošana = Development of the second preliminary item pool of the Latvian clinical personality inventory : an integrative approach / V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, K.Mārtinsone, A.Stepens // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2016.g. 27.-28.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2016. - 1.daļa, 469.-482.lpp. - Kopsavilkums angļu valodā. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The theoretical integrative model for the Latvian Clinical Personality Inventory / J.Kolesnikova, V.Perepjolkina, K.Martinsone, A.Stepens // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2016.g. 27.-28.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2016. - 1.daļa, 388.-398.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mihailovs, Ivans Jānis. Maģistra darba tiesiskie un ētiskie aspekti [Elektroniskais resurss] / I.J.Mihailovs, J.Kolesnikova, V.Perepjolkina // Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU veselības psiholoģijas un supervīzijas studiju programmām [E-grāmata] / V.Perepjolkinas un K.Mārtinsones redakcijā - [Elektroniskais resurss]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2015. - 7.-11.lpp. - E-grāmata pieejama RSU tīklā: http://estudijas.rsu.lv/course/view.php?id=10566

Radziņš, Rolands. Piedošanas saistība ar stresu un fizisko veselību [Elektroniskais resurss] / R.Radziņš, V.Perepjolkina // X Jauno zinātnieku konference, 2014 [Elektroniskais resurss] : rakstu krājums / Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. - Rīga, 2015. - 79.-87.lpp, uz CD-ROM. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.rpiva.lv/pdf/JZK_X.pdf

Schizophrenia through the lens of functional status : biopsychosocial approach = Шизофрения в контексте функционального состояния : биопсихосоциальный подход [Elektroniskais resurss] / A.Hofmane, K.Martinsone, V.Perepjolkina, J.Kolesnikova // Medical psychology in Russia = Медицинская психология в России [Elektroniskais resurss]. - No.6 (2015). - Resurss aprakstīts 2016.g. 8.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://mprj.ru/archiv_global/2015_6_35/nomer09.php - Teksts paralēli angļu un krievu valodā.

Brūdere-Ruska, Saiva. M.Makkalova izveidotās Ar pāridarījumu saistītas strappersonu motivācijas aptaujas (TRIM-18) adaptācija Latvijā = Adaption of M.McCullough's transgression-related interpersonal motivation inventory (TRIM-18) in Latvia / S.Brudere-Ruska, V.Perepjolkina // Psiholoģija / Latvijas Universitāte. - (2014), [140.]-158.lpp. - Kopsav. angļu val.

Possibilities of enhancing school students’ well-being : evaluation of the effectiveness of integrative teaching programme / D.Skuskovnika, V.Perepjolkina, I.Tiltina-Kapele, D.Voita // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.10 (2014) : 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.22-23, 2012) / Rīga Stradiņš University. - 00041-p.1-00041-p.9. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Trups-Kalne, Ingrīda. Sociālā konservatīvisma skalas latviešu valodā izveide un validitātes pārbaude = Construction and validation of social conservativism scale in Latvian / I.Trups-Kalne, Ģ.Dimdiņš, V.Perepjolkina // Psiholoģija / Latvijas Universitāte. - (2014), [7.]-34.lpp. - Kopsav. angļu val.

 

Tēzes​​

 

 

Bundzena-Ervika, A., Perepjolkina, V., Šneidere, K., Ulmane, Z., Harlamova, J., & Stepens, A. (2018). Relationship between Cognitive Processes, Physical Activity and Cognitive Reserve in Seniors. 7th International Interdisciplinary scientific conference. Society. Health. Welfare. Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives (10–12 October 2018). Abstracts, pp 35. Iegūts no http://society-health-welfare.rsu.lv/pdf/abstracts.pdf

 

 

Danilov, Igor Val. Unconscious social interaction as the main driver of human values formation / I.V.Danilov, S.Mihailova, V.Perepjolkina // Rīga Stradiņš University International Interdisciplinary Conference on Social Sciences "Places" (Riga, Latvia, Apr.2, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.7.

 

Theoretical justification of empirically derived dimensional model of personality pathology operationalised Latvian Clinical Personality Inventory (LCPI) / V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, K.Mārtinsone, A.Stepens // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.287.

Latvijas Klīniskā personības testa kriteriālā validitāte pacientiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ / J.Koļesņikova, V.Perepjolkina, K.Mārtinsone, V.Sudraba, A.Stepens // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 287.lpp.

Mihailova, Sandra. Krievvalodīgo skolēnu vērtības : Baltijas valstu salīdzinājums / S.Mihailova, V.Perepjolkina // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 295.lpp.

Pathological personality traits among patients with Alcohol Use Disorder : Assessment of comorbidity of personality pathology and alcohol dependence [Elektroniskais resurss] / V.Perepjolkina, J.Kolesnikova, J.Lubenko, A.Stepens // Heroin Addiction and Related Clinical Problems [Elektroniskais resurss]. - Vol.20, No.s2 (2018, Oct.), abstract No.40, p.65. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.europad.org/wadd/MaterialePDF/HARCP-2018-V20-Ns…

Relationship between cognitive processes, physical activity and cognitive reserve in seniors / V.Perepjolkina, K.Sneidere, J.Harlamova, A.Stepens ...[u.c.] // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.35.

The relationship between personality traits and alcohol consumption in the general population of Latvia / J.Kolesnikova, V.Perepjolkina, K.Martinsone, A.Stepens // 31st Conference of the EHPS "Innovative ideas in health psychology" (Padova, Italy, Aug.29-Sept.2, 2017) : Conference Abstracts. - Padova, 2017. - P.187.

A closer look at the dimensions of personality pathology : relation of maladaptive and adaptive personality traits : [abstract] / K.Martinsone, V.Perepjolkina, I.Bogdanova, J.Kolesnikova // 18th European Conference on Personality (ECP) (Timisoara, Romania, July 19-23, 2016) : Program Book / European Association of Personality Psychology (EAPP), West University of Timisoara. - Timisoara, 2016. - P.279. - Pieejams arī tiešsaistē: http://ecp18.psihologietm.ro/assets/program_-_abstracts_boo…

Development and item-level analysis of the Latvian Clinical Personality Inventory (LCPI v2.2) [Elektroniskais resurss] : [abstract] / V.Perepjolkina, J.Kolesnikova, K.Martinsone, A.Stepens, E.Rancans // 10th International Test Commission (ITC) Conference "Improving policy and practice: opportunities and challenges in an international context" (Vancouver, Canada, July 1-4, 2016) [Elektroniskais resurss] : Presentations. - Vancouver, 2016. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2017.g. 31.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://itc2016.educ.ubc.ca/scientific-program/presentations/

Development of the pathological personality trait scales for the Latvian Clinical Personality Inventory (LCPI v2.2) [Elektroniskais resurss] : [abstract] / V.Perepjolkina, J.Kolesnikova, K.Martinsone, A.Stepens, E.Rancans // 10th International Test Commission (ITC) Conference "Improving policy and practice: opportunities and challenges in an international context" (Vancouver, Canada, July 1-4, 2016) [Elektroniskais resurss] : Presentations. - Vancouver, 2016. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2017.g. 31.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://itc2016.educ.ubc.ca/scientific-program/presentations/

Different predictions for resources for health : relations between anomia and personality traits / J.Levina, V.Perepjolkina, J.Kolesnikova, K.Martinsone, S.Mihailova // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.66-67.

Latvijas Klīniskā personības testa izstrāde : no idejas līdz tās realizācijai / V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, K.Mārtinsone, A.Stepens, E.Rancāns // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 26.lpp.

Pathological personality traits in patients with schizophrenia spectrum disorders / V.Perepjolkina, J.Kolesnikova, K.Martinsone, A.Stepens, E.Rancans // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.82.

Relations of anomia and maladaptive personality traits : [abstract] / K.Martinsone, J.Levina, V.Perepjolkina, I.Bogdanova // 18th European Conference on Personality (ECP) (Timisoara, Romania, July 19-23, 2016) : Program Book / European Association of Personality Psychology (EAPP), West University of Timisoara. - Timisoara, 2016. - P.267. - Pieejams arī tiešsaistē: http://ecp18.psihologietm.ro/assets/program_-_abstracts_boo…

The relation of personality, smoking, and physical activity in the general population / J.Kolesnikova, V.Perepjolkina, K.Martinsone, A.Stepens, E.Rancans // European Health Psychology Society & BPS Division of Health Psychology Annual Conference 2016 "Behaviour change: making an impact on health and health services" (Aberdeen, Scotland, Aug.23-27, 2016) : Conference Abstracts. - Aberdeen, 2016. - P.505. - Pieejams arī tiešsaistē: http://ehps2016.org/files/EHPS2016_Abstracts_Book_08082016…

Development and validation of the Latvian clinical personality test / V.Perepjolkina, J.Kolesnikova, K.Martinsone, A.Stepens // 14th European Congress of Psychology "Linking technology and psychology: feeding the mind, energy for life" (Milan, Italy, July 7-10, 2015) : Abstract Book. - Milan, 2015. - P.2184.

Latvian Clinical Personality Test : development and validation of the preliminary version psychometric properties of the Latvian Clinical Personality Test / J.Kolesnikova, V.Perepjolkina, K.Martinsone, A.Stepens, E.Rancans // European Psychiatry. - Vol.30, Suppl.1 (2015, March), Poster No.1000. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Latvijas Klīniskā personības testa apgalvojumu formulēšana : procedūra un rezultāti / V.Perepjolkina, K.Mārtinsone, J.Koļesņikova, A.Stepens, E.Rancāns // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 353.lpp.

Psychometric properties of the functioning scales for the Latvian clinical personality test (LCPT) / J.Koļesņikova, V.Perepjolkina, K.Mārtinsone, A.Stepens // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.775-776. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Relationship between anxiety and some aspects of functioning in a Latvian community sample / Z.Ozoliņa, A.Hofmane, K.Mārtinsone, V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, J.Ļevina, A.Stepens // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.798-799. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Relationship between depressive symptoms and functioning in a Latvian community sample / A.Ošleja, A.Hofmane, K.Mārtinsone, V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, J.Ļevina, A.Stepens // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.798. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Relationship between functioning and mental disorders in a sample of rehabilitation patients / K.Mārtinsone, V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, J.Ļevina, A.Stepens ...[et al.] // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.799. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Relationship between psychotic symptoms and some aspects of functioning / A.Hofmane, K.Mārtinsone, V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, J.Ļevina, J.Gómez-Benito, A.Stepens // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.798. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Relationship between the substance use related disorders scale and aspects of functioning / K.Pēča, K.Mārtinsone, V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, A.Stepens // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.799. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Integrative approach used for the development of the theoretical concept of the new clinical multidimensional personality test / J.Kolesnikova, V.Perepjolkina, K.Martinsone, A.Stepens // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.33.

Possibilities of research of anomie in Latvian society / J.Levina, K.Martinsone, J.Kolesnikova, V.Perepjolkina // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.39.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Perepjolkina, Viktorija. Personības iezīmju un veselības saistība / V.Perepjolkina // Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 4.1.nod., 130.-139.lpp.

Veselības psiholoģija : teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva / K.Mārtinsones un V.Sudrabas zinātniskajā redakcijā ; autori: K.Mārtinsone, G.Freimane, S.Tomsone, T.Pulmanis, I.J.Mihailovs, E.Čukurs, J.Koļesņikova, V.Savicka, A.Upmale-Puķīte, Z.Gulbe, A.A.Krūmiņa, V.Perepjolkina, J.Harlamova, V.Sudraba, L.Deklava, J.Ļubenko, I.Majore-Dūšele, L.Regzdiņa, S.Mihailova, K.D.Mārtinsone, J.Duhovska, K.Šneidere ...[u.c.] ; recenzenti: J.Dragūns, I.Reine, A.Pipere, N.Jakušenko ; literārā redaktore I.Orleja ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 415 lpp.

Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU veselības psiholoģijas un supervīzijas studiju programmām [Elektroniskais resurss] / K.Mārtinsones, V.Perepjolkinas un K.Šneideres redakcijā ; [autori: K.Mārtinsone, V.Perepjolkina, J.Ļevina, J.Ļubenko, J.Koļesņikova, K.Vende, J.I.Mihailovs, J.Duhovska ...[u.c.]]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. - 99 lpp. - E-grāmata pieejama: https://www.rsu.lv/sites/default/files/book_download/Metodi…

Kamerāde, Daiga. Izlases veidošana kvantitatīvā pētījumā / D.Kamerāde, S.Kristapsone, V.Perepjolkina // Pētniecība: teorija un prakse / K.Mārtinsones, A.Piperes, D.Kamerādes zinātniskajā redakcijā. - Rīga : RaKa, 2016. - 4.1.nod., 292.-308.lpp.

Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse / autoru kolektīva vadītāja: K.Mārtinsone ; zinātniskās redaktores: I.Bite, K.Mārtinsone, V.Sudraba ; [autori: K.Mārtinsone, V.Sudraba, I.Majore-Dūšele, S.Mihailova, V.Perepjolkina, E.Čukurs ...[u.c.]]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 623, [1] lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.

Mākslinieciskās ekspresijas pakāpenisko līmeņu izvērtēšanas instruments / A.Upmale, V.Perepjolkina, K.Dimsone ...[u.c.] // Izvērtēšana mākslas terapijā: principi un metodes : rakstu krājums / sastādītāja E.Strazdiņa. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 6.1.nod., 90.-104.lpp.

Perepjolkina, Viktorija. Personības iezīmju saistība ar veselību / V.Perepjolkina // Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 5.1.nod., 131.-142.lpp.

Perepjolkina, Viktorija. Psihoterapijas efektivitāte / V.Perepjolkina, E.Čukurs // Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse / autoru kolektīva vadītāja: K.Mārtinsone ; zinātniskās redaktores: I.Bite, K.Mārtinsone, V.Sudraba. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 7.daļa, 561.-603.lpp.

Perepjolkina, Viktorija. Statistiskā pieeja konsultēšanas un psihoterapijas iznākuma klīniskās nozīmības novērtēšanā / V.Perepjolkina // Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse / autoru kolektīva vadītāja: K.Mārtinsone ; zinātniskās redaktores: I.Bite, K.Mārtinsone, V.Sudraba. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 592.-603.lpp.

Veselības psiholoģija / K.Mārtinsones un V.Sudrabas redakcijā ; [autori: K.Mārtinsone, V.Sudraba, S.Mihailova, J.Koļesņikova, J.Ļevina, V.Perepjolkina, I.J.Mihailovs, J.Harlamova, A.A.Krūmiņa, J.Ļubenko, G.Freimane, I.Majore-Dūšele, A.Upmale ...[u.c.] ; recenzentes: D.Kamerāde, A.Pipere, G.Svence]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 240 lpp.

Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU veselības psiholoģijas un supervīzijas studiju programmām [Elektroniskais resurss] / V.Perepjolkinas un K.Mārtinsones redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2015. - 96 lpp. - E-grāmata pieejama RSU tīklā: http://estudijas.rsu.lv/course/view.php?id=10566

Personība / V.Perepjolkina, M.Ludāne, K.Mārtinsone, S.Mihailova // Psiholoģija 2. Personība, grupa, sabiedrība, kultūra / zinātniskās redaktores: K.Mārtinsone, A.Miltuze. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 11.nod., 9.-76.lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Sergejs Kruks
Studiju programmas direktors, Docētājs
Sandra Mihailova
Docētāja, Studiju programmas direktore
Dite Liepa
Prodekāne, Docētāja
Ivans Jānis Mihailovs
Studiju programmas direktors, Docētājs
Alnis Stakle
Studiju programmas direktors, Docētājs
Vita Savicka
Docētāja, Docētāja
Ruta Siliņa
Docētāja, Valdes locekle
Sanita Šuriņa
Docētāja, Zinātniskā asistenta p. i. (doktorante), Pētniece
Ieva Puzo
Vecākā pētniece, Studiju programmas direktore
Lāsma Šķestere
Pētnieka p.i., Studiju programmas direktora p.i.