Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
socioloģija, politoloģija un antropoloģija
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds vai kvalifikācija:
akadēmiskais sociālo zinātņu maģistra grāds starptautiskajās attiecībās un diplomātijā
Valoda: Angļu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga
2 gadi
Vietu skaits:
16 maksas
2550 EUR/gadā
Studiju maksas atlaide 50 % apmērā tiek attiecināta uz maģistra studiju programmu Starptautiskās attiecības un diplomātija un Starptautiskā pārvaldība un diplomātija kopējā saraksta diviem labākajiem studentiem.

Programma sagatavo kvalificētus speciālistus starptautisko attiecību jomā, kuri spēs veikt zinātniskus pētījumus un izmantot tos praktiskā darbā, analizējot starptautiskos procesus reģionālā un globālā līmenī.

Studiju programma tiek īstenota angļu valodā.

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Maģistra līmeņa starptautiskās pārvaldības un diplomātijas programma angļu valodā piedāvā apgūt aktuālos starptautiskās pārvaldības un diplomātijas jautājumus starptautiskā vidē: prasmes domāt un rīkoties globāli; analizēt, saprast un prognozēt starptautiskās pārvaldības un diplomātijas jautājumus; paust argumentētu analītisku viedokli rakstiski un mutiski. Studiju kursus lasa Latvijas viedokļu līderi un diplomātiskā dienesta praktiķi, kā arī ārvalstu docētāji.

1. studiju gads: tiks apgūti obligātie studiju kursi par starptautisko pārvaldību, mazām valstīm starptautiskajā pārvaldībā, starptautisko attiecību vēsturi ar uzsvaru uz lielvarām, kariem un diplomātiju, starptautiskajām un diplomātiskajām tiesībām, pasaules ekonomiku un transnacionālajām interesēm, Eiropas Savienības pārvaldību, ASV, Ķīnas un citu lielvaru ārpolitiku, Tuvajiem Austrumiem, enerģētisko drošību, kā arī drošības pārvaldību.

2. studiju gads: liela uzmanība tiks pievērsta maģistra darba izstrādei un tās sagatavošanās procesam, īpaši starptautiskās politikas teorijām, pētniecības metodēm un metodoloģijai. Otrajā gadā studējošie var rēķināties ar mazāku slodzi un lielāku patstāvīgo darbu.

Otrā studiju gada pirmajā semestrī studentiem ir iespēja doties Erasmus+ apmaiņas studijās.

Studiju metodes

Studijas tiek organizētas lekciju, semināru, patstāvīgo darbu (eseju, referātu) formā un noslēgtas ar maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu.

Studiju norises vietas

RSU centrālā ēka, Dzirciema ielā 16

Politoloģe un Ķīnas pētniece Una Bērziņa-Čerenkova RSU izglīto topošos starptautisko attiecību ekspertus

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
PZK_127Eiropas Savienība starptautiskajā politiskajā ekonomikāPolitikas zinātnes katedraKārlis Bukovskis5 / 7.5
PZK_157Enerģētika, drošība un diplomātija: varas attiecības un stratēģiskās perspektīvasPolitikas zinātnes katedraAndris Sprūds5 / 7.5
PZK_154ES un starptautiskā pārvaldībaPolitikas zinātnes katedraMāris Andžāns5 / 7.5
PZK_126Ķīnas Tautas Republikas ārpolitikas vektoriPolitikas zinātnes katedraUna Bērziņa-Čerenkova5 / 7.5
PZK_180Krievija, ASV un Baltijas valstis - mijiedarbība pagātnē un tagadnēPolitikas zinātnes katedraEdijs Bošs5 / 7.5
VC_136Krievu valoda Valodu centrsSvetlana Muhejeva6 / 9
VC_124Latviešu valoda ārvalstu studentiemValodu centrsInga Laizāne2 / 3
PZK_032Maģistra darba sagatavošana un aizstāvēšanaPolitikas zinātnes katedraMāris Andžāns20 / 30
PZK_205Mazu valstu stratēģijas mūsdienu diplomātijas vidēPolitikas zinātnes katedraMāris Cepurītis3 / 4.5
PZK_189Pārejas tiesiskums post-post-padomju telpā un ap toPolitikas zinātnes katedraArta Snipe5 / 7.5
PZK_161Starptautiskās organizācijasPolitikas zinātnes katedraGunda Reire5 / 7.5
PZK_097Starptautiskās un diplomātiskās tiesībasPolitikas zinātnes katedraAleksandrs Fillers5 / 7.5
PZK_160Starptautiskās un diplomātiskās tiesībasPolitikas zinātnes katedraIlze Rūse3 / 4.5
PZK_152Teorijas un metodes starptautiskajās attiecībās un diplomātijāPolitikas zinātnes katedraKārlis Bukovskis5 / 7.5

Darba iespējas pēc studijām

Veidot karjeru kā Latvijā, tā arī starptautiskā līmenī: Latvijas diplomātiskajā dienestā, dažādās ministrijās un citās valsts un pašvaldību iestādēs, vietējos un starptautiskos uzņēmumos, nevalstiskajās organizācijās, pētniecības institūtos un augstskolās, citu valstu diplomātiskajās pārstāvniecībās Latvijā, starptautiskajās organizācijās.

Studenti

Luīza Sofija Lēnīsa (Vācija): uz Rīgu pēc grāda diplomātijā

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
  • Bakalaura (akadēmiskā vai profesionālā) grāds sociālajās vai humanitārajās zinātnēs 
  • Ja augstākā izglītība iegūta citā nozarē, nekā iepriekš minēts - pārrunas ar programmas vadītāju
Dokumenti, kas jāiesniedz
  • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:

  • Pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses)

  • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)

  • Bakalaura diploms un diploma pielikums

  • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu

  • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda un / vai vārda maiņu

  • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds

Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Starptautiskā pārvaldība un diplomātija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējā svērtā atzīme.
Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē vienas svešvalodas (angļu, vācu, franču vai spāņu) zināšanu novērtējums – starptautisks valodas tests, kas kārtots pēdējo divu gadu laikā, vai eksāmena atzīme no bakalaura diploma pielikuma.
 

Uzņemšanas noteikumi (angļu valodā)

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Socioloģija

Politikas zinātne

Komunikācijas kultūra un multimediji

Psiholoģija

Programmas direktors

Kontaktinformācija