Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
veselības aprūpe
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
akadēmiskais veselības zinātņu maģistra grāds uzturzinātnē
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga
2 gadi
T., C.
9.00–19.00
Vietu skaits:
30 budžeta

Uzturzinātnes absolventi veicina sabiedrības veselību, sniedz ieguldījumu Eiropas uzturpolitikas mērķu sasniegšanā un veic zinātnisko darbību. Viņi ir apguvuši padziļinātas teorētiskās un metodoloģiskās zināšanas, pētniecības iemaņas un spēj patstāvīgi veikt zinātniskās pētniecības darbu uztura, pārtikas, bioķīmijas, pārtikas ķīmijas un toksikoloģijas jomā, spēj analizēt, kritiski izvērtēt un ģenerēt jaunas idejas un alternatīvas pieejas uzturzinātnē sabiedrības veselības veicināšanai un ar uzturu saistīto slimību aizkavēšanai, lai realizētu Pasaules Veselības organizācijas, Eiropas Savienības un Latvijas uzturpolitikas mērķus.

Studiju vide un metodes

Studiju programma tiek īstenota atbilstīgi augstskolu materiāli tehniskajai bāzei (auditorijas un laboratorijas trijās augstskolās), kā arī Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā, Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcas klīnikā Gaiļezers, Rīgas 1. slimnīcā, dažādos rehabilitācijas centros, Latvijas Onkoloģijas centrā un citās ārstniecības iestādēs.

1. studiju gads

Apgūsi teorētiskās pamatzināšanas par uzturu un uzturpolitiku, pārtikas un uzturvielu ķīmiju, pārtikas ražošanas pamatus. Gūsi prasmes sekmēt veselīga uztura pamatprincipu ieviešanu plašās sabiedrības grupās. Izstrādāsi zinātnisko pētniecības darbu uztura, pārtikas, bioķīmijas vai toksikoloģijas jomās.

2. studiju gads

Apgūsi pētnieciskās darbības prasmes, patstāvīgi veiksi zinātniskus pētījumus, analizēsi un ģenerēsi jaunas idejas un alternatīvas pieejas sabiedrības veselības veicināšanai un ar uzturu saistīto slimību aizkavēšanai. Studiju noslēgumā būs jāizstrādā un jāaizstāv savs maģistra darbs.

Studijās apgūstamās zināšanas un prasmes

Studiju programmas apguves rezultātā studējošie zinās:

 • Par uztura un pārtikas politikas attīstības gaitu Latvijā un Eiropā, kā arī pasaulē.
 • Par uzturvielu daudzuma nodrošināšanu cilvēkam atkarībā no fiziskās aktivitātes, fizioloģiskā un veselības stāvokļa; par bioķīmisko procesu cilvēka organismā.
 • Par uztures un vielmaiņas novērtēšanas metodēm un šo metožu nozīmi uzturvielu deficīta agrīnā atklāšanā.
 • Par uztura uzņemšanas, gremošanas un pamatsubstrātu izmantošanas funkciju konkrētos regulācijas mehānismos.
 • Par ģenētisko sasniegumu un bioķīmijas pielietojuma iespējām uzturzinātnē.
 • Par epidemioloģisko pētījumu plānošanas paņēmieniem, veselības aprūpes sistēmas funkcijām, veselības datu ieguves avotiem un dažādu problēmu noskaidrošanai veicamo pētījumu uzbūves pamatprincipiem.
 • Par attīstības tendencēm uzturzinātnē, jauno pārtiku un ģenētiski modificētu pārtiku.
 • Par pārtikas piedevām, pārtikas nekaitīgumu un kvalitātes sistēmu pārtikas apritē.

Studiju programmas apguves rezultātā studējošie spēs:

 • Efektīvi plānot uztura un pārtikas politiku (ieviešanu, monitoringu, novērtēšanu, u. c.).
 • Izmantot iegūtās zināšanas, lai kritiski izvērtētu enerģijas un uztura rekomendētās vērtības un vadlīnijas Latvijā un Eiropā.
 • Sekmēt veselīga uztura pamatprincipu ieviešanu, tādējādi veicinot slimību profilaksi.
 • Izvēlēties un pielietot dažādas zinātnisko pētījumu metodes faktisko problēmu risināšanā, analizēt un interpretēt pētījuma rezultātus maģistra darbā.
 • Argumentēt ieteiktos uztura un veselības riskus dažādās jaunās situācijās un izveidot stratēģijas individuālai zināšanu apguvei un ilglaicīgai uzturzinātnes attīstībai.
 • Izprast pārtikas produktu sastāvdaļu bioķīmiskās, fermentatīvās un ķīmiskās pārvērtības, izmantojot teorētiskās atziņas par vielu uzbūvi.
 • Izstrādāt un ieteikt dažādām cilvēku grupām zinātniski pamatotu sabalansētu diennakts uzturu.
 • Ieteikt pareizu un sabalansētu uzturu dažādiem sievietes dzīves periodiem; izprast izmaiņas organismā novecošanas procesā, uztura vielu uzsūkšanos, metabolismu audos.
 • Izprast mutes nozīmi uztura uzņemšanā, gremošanas un uzsūkšanās procesā.
 • Izprast uztura lomu imūndeficīta un ģenētisko traucējumu korekcijā un profilaksē.
 • Modificēt medicīnisko uzturu hronisko slimību slimniekiem, balstoties uz apgūtajiem zinātnes atzinumiem par hronisko slimību cēloņiem, rašanās mehānismiem, klīniku, ārstēšanas pamatprincipiem.
 • Modificēt medicīnisko uzturu akūtās situācijās, balstoties uz zinātnes atzinumiem par akūtu stāvokļu etioloģiju, malnutrīcijas mehānismiem, klīniku, ārstēšanas pamatprincipiem.
 • Apstrādāt mērījumu rezultātus un anketēšanas datus, veikt vienkāršāko statistisko hipotēžu pārbaudi un izveidot savu datu bāzi.
 • Analizēt un izvērtēt jaunāko informāciju un tendences pārtikas produktu ražošanā, tirgū un šo produktu pielietojamību uzturā veselības veicināšanai.
 • Veikt epidemioloģiskus un socioloģiskos pētījumus, identificēt un novērtēt ar uzturu un ēšanas paradumiem saistītos riska faktorus, veikt to analīzi un izteikt priekšlikumus stāvokļa uzlabošanai (tie, kuri izstrādā maģistra vai kursa darbus par minētiem jautājumiem, var to izpildīt).
 • Plānot un vadīt pētījumus uzturzinātnē, sekmējot maģistra studiju beigušo speciālistu zinātnisko konkurentspēju pasaules un Eiropas uzturzinātņu jomā.
 • Turpināt akadēmisko izglītību (doktorantūrā) veselības zinātnes specialitātē.
 • Strādāt ar uztura un pārtikas jautājumiem saistītās izglītības iestādēs.

Studiju metodes

 • lekcijas
 • praktiskās nodarbības
 • semināri
 • diskusijas
 • patstāvīgie darbi
Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
SUUK_174Aptaukošanās un tās ārstēšanaSporta un uztura katedraLolita Vija Neimane2 / 3
SL_014BiostatistikaStatistikas mācību laboratorijaVinita Cauce2 / 3
LU_024Cilvēka anatomijaSabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāteLolita Vija Neimane2 / 3
KPUMTK_010Civilā un vides aizsardzība, pirmā palīdzībaKlīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
LU_023Dzeramais ūdens Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāteLolita Vija Neimane2 / 3
SUUK_036Kursa darbsSporta un uztura katedraLolita Vija Neimane2 / 3
LU_022Pārtikas mikrobioloģijaSabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāteLolita Vija Neimane2 / 3
SUUK_078Skābekļa atvasinājumi un brīvo radikāļu bioķīmiskie aspekti bioloģijā un medicīnāSporta un uztura katedraLolita Vija Neimane2 / 3
DUGK_003Uztura regulācijas pamatprincipi sievietēm dažādos dzīves periodosDzemdniecības un ginekoloģijas katedraDace Rezeberga2 / 3
SUUK_165Uztura terapijas praktiskie aspektiSporta un uztura katedraLaila Meija2 / 3
SUUK_105Uzturpolitika un uzturzinātneSporta un uztura katedraLolita Vija Neimane2 / 3
SUUK_108Uzturs gados veciem cilvekiemSporta un uztura katedraDaina Zepa2 / 3
SUUK_110Uzturs slimību profilaksēSporta un uztura katedraLolita Vija Neimane2 / 3
SUUK_151Uzturs un fiziskā slodzeSporta un uztura katedraMāra Grundmane2 / 3
MMK_010Uzturs un mutes veselībaMutes medicīnas katedraGuntars Selga2 / 3

Studiju norises vietas

Īpaši izceļama jaunā un modernā mācību virtuve Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā, kurā studējošie praktiski apgūst veselīga uztura gatavošanas pamatus.

Studijas notiek arī šādos zinātniskās pētniecības institūtos: LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts, LU Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts, Organiskās sintēzes institūts, LU Tirgzinības un kvalitātes vadības institūts, Latvijas Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrijas pārziņā esošais Latvijas Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR, Veselības ministrijas Veselības politikas plānošanas departaments.

Darba iespējas pēc studijām

Studiju programmas absolventi var strādāt dažādās jomās:

 • par uzturzinātnes un pārtikas speciālistiem zinātniskās institūcijās, klīnikās, slimnīcās, rehabilitācijas centros, sabiedrības veselības institūcijās, profesionālās sporta komandās;
 • par ekspertiem uztura jautājumos plašsaziņas līdzekļos, par pārtikas tirgvedības speciālistiem, pārtikas produktu ekspertiem, veselības veicināšanas speciālistiem, ekspertiem normatīvo dokumentu izstrādē pārtikas jomā, patērētāju aizsardzības tiesību speciālistiem;
 • programmas absolventi ar ārstniecības personas sertifikātu var strādāt iestādēs un uzņēmumos, kur nepieciešami speciālisti ar attiecīgo sertifikātu.

Absolventi

Signe-Rinkule.png

Mani vienmēr interesējusi medicīna. Arī pirmā profesija (esmu fizioterapeite) ir saistīta ar medicīnu. Domāju, ka katra cilvēka dzīvē pienāk laika posms pārdomām un ir vēlēšanas kaut ko mainīt vai iemācīties no jauna. Uzturs man ir interesējis vienmēr un tieši tajā laikā tika izveidota jaunā bakalaura programma Uzturs, kurā nolēmu studēt. Tālāk., turpinot studijas, ieguvu veselības zinātņu maģistra grādu uzturzinātnē. Savu darbības virzienu esmu izvēlējusies saistībā ar sportu. Strādāju ar dažāda ranga sportistiem Latvijas Olimpiskajā vienībā, lasu lekcijas un vadu nodarbības RSU un Latvijas Sporta akadēmijā. Daudz piedalos projektos saistībā ar jauno sportistu, viņu treneru un vecāku izglītību. Ļoti svarīgi izprast nepieciešamā uztura lietderīgumu dažādās situācijas un slodzēs, atkarīgi no sportaveidiem un mērķiem. Jāatceras, ka mums pašiem visu laiku jāpilnveidojas, jāmācās un jāapgūst jaunas zināšanas, lai varētu vadīt interesantas un lietderīgas lekcijas un nodarbības studentiem. Mūsu iegūtās zināšanas tiek balstītas uz zinātnisko pētījumu datiem. Manas izvēlētās profesijas ļoti labi papildina viena otru.

Signe Rinkule, Latvijas Olimpiskās vienības uztura speciāliste

Liene Sondore.jpg

Starpaugstskolu akadēmiskajā maģistrantūras programmā Uzturzinātne iestājos pēc studijām RSU profesionālajā bakalaura programmā Uzturs. Mācības maģistrantūrā man likās loģisks turpinājums bakalaura studijām. Divu gadu mācību procesā ieguvu pārliecinošas zināšanas profesionālu pasniedzēju vadībā un sapratu, ka tiešām esmu īstajā vietā un man patīk mans darbs. Mācību laikā guvu plašāku skatījumu, mācījos analītiski domāt un izteikt viedokli, meklēt un atrast informāciju – tās ir prasmes, kas noder praktiskā darbā ikdienā. Maģistra studijās guvu plašu ieskatu un zināšanas par zinātniski pētniecisko darbību.

Liene Sondore, sertificēta uztura speciāliste, Latvijas diētas un uztura speciālistu asociācija

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Bakalaura vai maģistra grāds medicīnā vai zobārstniecībā, pārtikas ķīmijā, bioloģijā, ķīmijā, vides zinātnē, veselības zinātnēs (māszinībās, sabiedrības veselībā, ergoterapijā, fizioterapijā, rehabilitoloģijā, uzturzinātnē), farmācijā, bioloģijā, pārtikas zinībās un pārtikas zinātnē, sporta pedagoģijā, kā arī veterinārmedicīnā.
 • Intervija.
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv vai, piesakoties klātienē, jāaizpilda iesniegums
 • Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda)
 • Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jāuzrāda)
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Uzturzinātne reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējā svērtā atzīme un intervijas vērtējums.

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē diploma vidējā svērtā atzīme.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās.

Medicīna

Socioloģija

Psiholoģija

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija