Skip to main content

Eiropas Sociālais fonds (ESF)

Darbības programma Izaugsme un nodarbinātība

8.2.4. specifiskais atbalsta mērķis Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei

Darbības programma Preventīvie un informatīvi izglītojoši pasākumi

Specifiskais atbalsta mērķis Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Darbības programma Izaugsme un nodarbinātība

1.1.1. Specifiskais atbalsta mērķis Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā

1.1.1.1. pasākums Praktiskas ievirzes pētījumi

1.1.1.2. pasākums Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

1.1.1.4 pasākums P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana

1.2.1. Specifiskais atbalsta mērķis Palielināt privātā sektora investīcijas P&A

1.2.1.2. pasākums Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai

8.1.1. Specifiskais atbalsta mērķis Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu