Pārlekt uz galveno saturu

Eiropas Sociālais fonds (ESF)

Darbības programma Izaugsme un nodarbinātība

8.2.4. specifiskais atbalsta mērķis Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei

8.2.3. specifiskais atbalsta mērķis "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" 

8.2.2. specifiskā atbalsta mērķis "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās"

8.2.1. specifiskā atbalsta mērķis "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu"

Darbības programma Preventīvie un informatīvi izglītojoši pasākumi

Specifiskais atbalsta mērķis Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Darbības programma Izaugsme un nodarbinātība

1.1.1. Specifiskais atbalsta mērķis Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā

1.1.1.1. pasākums Praktiskas ievirzes pētījumi

1.1.1.2. pasākums Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

1.1.1.4 pasākums P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana

1.1.1.5. pasākums Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās

1.2.1. Specifiskais atbalsta mērķis Palielināt privātā sektora investīcijas P&A

1.2.1.2. pasākums Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai

8.1.1. Specifiskais atbalsta mērķis Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu

4.2.1. specifiskā atbalsta mērķis Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās 4.2.1.2. pasākums Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās

1.2.1. specifiskā atbalsta mērķis Palielināt privātā sektora investīcijas P&A 1.2.1.1. pasākums Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros

Eiropas lauksaimniecības fonds

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai