Pārlekt uz galveno saturu

Eiropas Sociālais fonds (ESF)

Darbības programma Izaugsme un nodarbinātība

8.3.6. specifiskā atbalsta mērķis Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu 8.3.6.2. pasākuma Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide ietvaros

Izglītības terminu skaidrojošā tiešsaistes vārdnīca

8.2.4. specifiskais atbalsta mērķis Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei

Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei

8.2.3. specifiskais atbalsta mērķis Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās

Pārvaldības procesu pilnveide un studiju programmu satura modernizācija Rīgas Stradiņa universitātē

8.2.2. specifiskā atbalsta mērķis Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās

Atbalsts doktorantu iesaistei zinātniski pētnieciskajā un studiju darbā

Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšana

8.2.1. specifiskā atbalsta mērķis Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu

Studiju programmu fragmentācijas mazināšana un studiju internacionalizācijas veicināšana Rīgas Stradiņa universitātē

Darbības programma Preventīvie un informatīvi izglītojoši pasākumi

Specifiskais atbalsta mērķis Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos

Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Darbības programma Izaugsme un nodarbinātība

1.1.1. Specifiskais atbalsta mērķis Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā

1.1.1.1. pasākums Praktiskas ievirzes pētījumi

Medicīnā izmantojamo dūņu īpašību izpilde un rūpnieciskās ieguves metodoloģijas izstrāde

1.1.1.2. pasākums Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

Cilvēka herpesvīrusa-6 loma autoimūnā tireoidīta attīstībā

Osteoporozes ietekme uz žokļa kauliem sievietēm pēcmenopauzes vecumā

Inovatīvu spektroskopisko metožu un hemometrijas izmantošana ārstniecības augu analīzes metožu izstrādē

Mobilizējot zinātni: Pētnieku pārrobežu mobilitāte salīdzinošā skatījumā

Vitālo kapitālu salīdzinājums: smiltsērkšķu un aveņu globālās vērtību ķēdes antropoloģiskā analīze

Jaunas neinvazīvas agrīna bērnu zobu kariesa ārstēšanas metodes

Sabiedrības novecošanās izaicinājumi Baltijas jūras reģionā

1.1.1.3. pasākums Inovāciju granti studentiem

Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem

1.1.1.4 pasākums P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana

Rīgas Stradiņa universitātes farmācijas jomas pētniecības infrastruktūras attīstība

1.1.1.5. pasākums Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās

Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskās kapacitātes paaugstināšana Eiropas pētniecības telpā

Integrēta pieeja jaunu pārtikas sistēmu izveidošanā - stratēģijas, lai mazinātu klimata pārmaiņas un malnutrīciju, SYSTEMIC

Nanodaļiņu pārnese caur endotēlija barjeru (NanoTENDO)

DiSCoVeR

1.2.1. Specifiskais atbalsta mērķis Palielināt privātā sektora investīcijas P&A

1.2.1.2. pasākums Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai

Ģenētiskais tests neauglības iemeslu noteikšanai (I posms)

Ģenētiskais tests neauglības iemeslu noteikšanai (II posms)

Krēms ādas barjerfukcijas atjaunošanai (I posms)

Krēms ādas barjerfukcijas atjaunošanai (II posms)

Dabīgo glikopeptīdu iegūšanas tehnoloģijas pilnveidošana un to imūnmodulējošo īpašību izpēte (I posms)

Dabīgo glikopeptīdu iegūšanas tehnoloģijas pilnveidošana un to imūnmodulējošo īpašību izpēte (II posms)

Klīniskais personības tests (I posms)

Klīniskais personības tests (II posms)

8.1.1. Specifiskais atbalsta mērķis Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu

Studiju vides attīstība Rīgas Stradiņa universitātē

4.2.1. specifiskā atbalsta mērķis Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās 4.2.1.2. pasākums Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās

Energoefektivitātes pasākumi Rīgā, Hipokrāta ielā 3

1.2.1. specifiskā atbalsta mērķis Palielināt privātā sektora investīcijas P&A 1.2.1.1. pasākums Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros

177Lu-PSMA, 68Ga-PSMA ražošanas tehnoloģiju un analītisko metožu izstrāde

ERA-NET NEURON

Kognitīvās kontroles videospēles un mājās balstītas, paš-administrētās neinvazīvas smadzeņu stimulācijas sinerģisko efektu izpēte depresijas simptomu mazināšanā (DiSCoVeR)

Eiropas Lauksaimniecības fonds

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Inovatīvas ārstnieciskas pārtikas izstrāde malnutrīcijas/disfāgijas slimniekiem, radot jaunu, nacionāli nozīmīgu produktu ar augstu pievienoto vērtību

Ārstniecības augu ekstraktus saturoša pretparazitārā fitolīdzekļa izstrāde

Bioefektīvas dzīvnieku pārtikas izstrāde bioloģiskām saimniecībām

Jaunu metožu, tehnoloģiju un risinājumu izstrāde un pārbaude Latvijas lauksaimniecības augu cilmes šūnas iegūšanas procesā, radot inovatīvu risinājumu to tālākai integrācijai dzeramajā ūdenī

Zinātniski pamatotu skābpiena produktu izstrāde no bioloģiskā lauksaimniecībā iegūtām izejvielām un to klīniskie pētījumi

Latvijas tradicionālā ārstniecības auga biškrēsliņa lapu ekstrakta zāļu formu izstrāde un tā ietekme uz aitu gremošanas kanāla mikrobiomu un pretparazitāru kontroli