Pārlekt uz galveno saturu

Apvārsnis Eiropa

HEI inovācijas zināšanu ietilpīgā uzņēmējdarbībā EIT HIVE

Eiropas partnerība ķīmisko vielu radītā riska novērtēšanai (PARC)

Medicīnas un veselības pakalpojumu jomas profesiju digitālās noturības veicināšana (DDS-MAP)

Apvārsnis 2020

FAIR principu īstenošana darbā ar pētniecības datiem darba drošības un veselības jomā

Baltijas Biomateriālu ekselences centrs (BBCE), otrā fāze

Ar drudzi noritošu saslimšanu diagnostika un vadīšana, izmantojot personalizētu RNS molekulārajā signatūrā balstītu diagnostiku (DIAMONDS)

Tīklošanās nepilnību samazināšana starp Rīgas Stradiņa universitāti (RSU) un starptautiski vadošajiem partneriem vīrusu infekciju izraisītu autoimūno slimību pētniecībā (VirA)

Personalizētās medicīnas EATRIS-ERIC kapacitātes konsolidācija (EATRIS-PLUS)

Ar plašsaziņas medijiem saistīto risku un iespēju kritisks novērtējums saistībā ar izsvērtu komunikāciju: Eiropas plašsaziņas mediju telpas attīstības scenāriji (MEDIADELCOM)

ERA-Net ICRAD

Uz kanāliem pamatotu biosensoru izveide precīzas lauksaimniecības pieejas liellopu mastīta labākai pārvaldībai (ID-94)

ERA-NET MATERA

Sonoķīmiska tehnoloģija bioaktīvu kaulaudu reģenerācijas matricu izgatavošanā (SONOSCA)

M-era.Net

Nanodaļiņu pārnese caur endotēlija barjeru” (NanoTENDO) 

ERA-NET NEURON  

DiSCoVeR

ERA PerMed

Precīzijas medicīna KAS pacientiem: mākslīgais intelekts integrētai ģenētiskai, funkcionālai un anatomiskai koronārās cirkulācijas novērtēšanai (PROGRESS)

HOPS pacientu siekalu Ramana analīze kā jauns biomarķieris: mākslīgā intelektā balstīts rīks slimības monitorēšanai un menedžmentam (CORSAI)

Apakšpopulāciju heterogenitāte un mikrovides iesaiste kā limfomas ārstēšanas rezistences rādītāji (SYMMETRY)

ERA- NET TRANSCAN-3

Audzēju mikrovides saistība ar malignas pleinas mezoteliomas rezistenci pret terapiju  (ANEMONE)

ERASMUS+

Prasmju uzskaites sistēma kā digitāls risinājums uz studentu vērstai izglītībai (SkillTrack)

DITEPRACT – Digitālās un hibrīdās mācīšanas un praktisko iemaņu apguve augstākajā izglītībā

O-Health-Edu – Mutes veselības uzlabošana: vīzija par zobārstniecības izglītību

3LoE – Trīs līmeņu profesionālās izcilības centri: kvalifikācija, uzņēmējdarbība un inovācijas zaļajā ekonomikā

PREVENT IT – Riska pārvaldība un antibiotiku rezistences novēršana

JPND

Multidimensionāla mehānistiska transspinālās līdzstrāvas stimulācijas izpēte motoro neironu slimībā (DC4MND)

Hipotalamiskie mehānismi, kas saistīti ar augstas kaloritātes intervenci ALS gadījumā (HiCALS)

         Pabeigtie projekti

         Apvārsnis 2020

         Baltijas Biomateriālu ekselences centrs (BBCE) – pirmā fāze

         Cilvēku biomonitoringa inciatīva Eiropā (HBM4EU)

         Organizatorisku inovāciju pārnese, kas veicina noturīgus, efektīvus, taisnīgus, pieejamus, ilgtspējīgus un aptverošus veselības aprūpes pakalpojumus un sistēmas (TO-REACH)

         Formālo un neformālo institūciju tuvināšana Balkānu valstīs (INFORM)

         Uz vērtībām un uzticību balstītas, iekļaujošas, solidāras Eiropas attīstība ar sociālo investīciju palīdzību (RE-InVEST)

         Personalizēts risku novērtējums saslimšanām ar drudzi, ar mērķi optimizēt to ārstēšanu Eiropas Savienībā (PERFORM)

         Uz DNS balstīta vēža vakcīnu pētniecības sadarbība (VACTRAIN)

         Programma COST

         Mialģiskā encefalomielīta hroniskā noguruma sindroma (ME/HNS) Eiropas pētnieciskais tīkls (EUROMENE)

         7. ietvarprogramma

         Infekcijas slimību pētniecības potenciāla attīstīšana Rīgas Stradiņa universitātē (BALTINFECT)

         ERA-NET TRANSCAN-2

         Hepatocelulārās karcinomas specifiskie, ģenētiski izmainītie antigēni (HEPAMUT)

         ERA-NET FLAG-ERA

         Informācijas tehnoloģijas: nākotne vēža ārstēšanā (ITFoC)

         ERA-NET HIVERA

         Eiropas pētījums par HIV matemātisko modelēšanu un HIV testēšanas aktivitāšu izmēģinājumiem riska grupās (HERMETIC)

         M-era.Net

         Funkcionāla tehnoloģiska sistēma Pelargonium sidoides aktīvās vielas piegādei periodonta izraisīta iekaisuma zonā (PELARGODONT)

         ERASMUS+

         Mediju un informācijas pratība, inovatīvo apmācības metožu laboratorija

         Brain@work – informācijpratība kā atbalsts topošajiem zinātniekiem

         INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014.-2020. gadam

         Baltijas jūras reģiona veselības veicināšanas laboratorijas – starpnozaru sadarbības sekmēšanai veselības un labklājības jomās pašvaldībās (HealthyBoost)

         Inovatīva ar dzīvesveidu saistītu slimību profilakses modeļa izveide Baltijas jūras reģionā (BaltCityPrevention)

         INTERREG Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014.–2020. gadam

         Ārstniecības, darba drošības un neatliekamās palīdzības prasmju saskaņošana Baltijas jūras kuģniecībā (OnBoard-Med)

         Māsu izglītības attīstība (NURED)

         Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds

         Atbildīgas, daudzveidīgas un kvalitatīvas žurnālistikas attīstība Latvijas nacionālajos un reģionālajos masu medijos, veicinot trešo valstu pilsoņu sociālo iekļaušanos Latvijā

         Atbildīgas, daudzveidīgas un kvalitatīvas žurnālistikas attīstība Latvijas nacionālajos un reģionālajos masu medijos, veicinot trešo valstu pilsoņu integrāciju Latvijā

         Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2007.–2013. gadam

         Pārmantotā vēža profilakses pasākumu ieviešana Pleskavas reģionā

         Eiropas zinātnes programma EUREKA

         Jaunas metodoloģijas izstrāde dabīgo antioksidantu pielietojumam Diabetes mellitus izraisīto komplikāciju attīstības apturēšanai (ANTIOKSIDIABĒTS)

         ES Sabiedrības veselības izpildaģentūra

         Desmit D naktī 

         ES mūžizglītības programma GRUNDTVIG

         Izglītības un kompetences stiprināšana veselības izglītības jomā nodarbinātajiem ar zemu izglītības līmeni (LEECH)

         Neformālās aprūpes speciālistu kompetenču uzlabošana darbā ar vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar invaliditāti (ALICE)

         Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma INTERREG IVA 2007.–2013. gadam

         Darba spējas un sociālā iekļaušanās

         Programma Leonardo da Vinci

         RSU Stomatoloģijas fakultātes pasniedzēju pieredzes apgūšana Trumses Universitātes Klīniskās zobārstniecības institūtā

         Sagatavošanās vizīte RSU Stomatoloģijas fakultātes pasniedzēju pieredzes apgūšanai Trumses Universitātē 

         Kvalitatīva studiju procesa nodrošināšana un kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošana

         Programmas Riksbankens Jubileumsfond – Nordicspaces grants

         Ziemeļu profils. Ziemeļvalstu tēls Latvijas drukātajos plašsaziņas līdzekļos no XIX gs. beigām līdz XXI gs. sākumam