Pārlekt uz galveno saturu

RSU vadība

Augstākā izglītība, RSU, zinātne, RSU finanses kopumā
Izglītība, studiju process
Izglītība, veselības studiju process
Zinātne, zinātnes projekti, sadarbība
Augstskolas labas pārvaldības prakse, izglītības eksports

Nozaru eksperti

Medicīna, veselības aprūpe
Ekspertīzes jomas
mutes, sejas un žokļu ķirurģija
bērna psihiskās veselības attīstība, vecāku ietekme uz to un atbildības pakāpe, emocionālās traumas bērnībā un to sekas pieaugušo dzīvē, psihiskā veselība, psihosomatiskā medicīna, psihoterapija
halitoze, mutes veselība
mutes gļotādas slimības, mutes, sejas un žokļu onkoloģija
ar darbu saistītas slimības, arodslimības, darba apstākļi un to ietekme uz strādājošo veselību, kompensācija arodslimību gadījumos, vides faktoru ietekme uz cilvēka veselību, vides veselība
bērnu abdominālā ķirurģija, bērnu endoskopiskā ķirurģija, bērnu proktoloģija, vispārējā bērnu ķirurģija
bērnu infektoloģija, vispārējā pediatrija
ķirurģija
elektronmikroskopija
bērnu infektoloģija, vispārējā pediatrija
dermatoloģija, veneroloģija
traumatoloģija un ortopēdija
kardioloģija
rezidentu apmācība, neiroradioloģija
reproduktīvā veselība
algoloģija
dermatoloģija, veneroloģija
medicīnas ģenētika (pārmantotais vēzis)
izglītība, studiju process
morfoloģija (histoloģija, emrioloģija, morfoloģijas vēsture, morfoloģijas metodes)
Sociālās un humanitārās zinātnes
Ekspertīzes jomas
ekonomika, finanšu sektors, fiskālā politika, uzņēmējdarbības finanšu vadība, valsts un ES ekonomiskā politika
globalizācijas procesi, minoritāšu integrācija, patērētāju sabiedrība, politiskā kultūra
izmeklēšanas darbības, kriminālprocesa tiesību vispārīgā un sevišķā daļa, speciālā procesuālā aizsardzība
politika, politikas vēsture, politiskās partijas
etniskais un kultūras nacionālisms, mediju politika, mediju saturs, plurālisms, sabiedrības integrācija, simbolu politika, sociālā saliedētība
ES ārējās tirdzniecības politika, reģionālā un kohēzijas politika, sociālā politika
dezinformācija, medijpratība, mediju auditorijas, mediju plurālisms, mediju sistēma, mediju uzraudzība un regulācija, plašsaziņas mediji, žurnālistikas kvalitāte un ētika
medicīnas ētika
ārpolitika, politika, starptautiskās attiecības
korupcija, kriminoloģija, narkomānija, noziedzība un tās organizētās formas, tiesības
kriminālprocesa tiesības, krimināltiesības, kriminoloģija, noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija
ilgtspējīgas attīstības sociālie aspekti, jaunatnes pētījumi, kultūrvide lauku teritorijās
ASV ārpolitika, starptautisko attiecību vēsture, transatlantiskās attiecības
darba aizsardzība, biznesa efektivitāte, cilvēkresursu vadība, kvalitātes vadība un ergonomika
informācijas sabiedrības tiesības, kiberjurisdikcija, kibernoziegumi, robotikas tiesības, starptautiskās publiskās tiesības
medicīnas tiesības, noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana, noziegumu atklāšana un novēršana, operatīvā darbība
deju un kustību terapija, psiholoģija
sociālā nevienlīdzība un sociālā atstumtība, socioloģijas vēsture
dzimtes un dzimuma jautājumi, ekonomikas antropoloģija, miermīlība, radniecība un ģimene, reciprocitāte un dāvanu apmaiņa, reģionālā specializācija (Rietumbalkāni, bijusī Dienvidslāvija, it īpaši Melnkalne), sociālā antropoloģija, valsts un sabiedrība
ētika, filozofija

RSU Studējošo pašpārvalde

Studentu dzīve, studiju process