Pārlekt uz galveno saturu

RSU vadība

Augstākā izglītība, RSU, zinātne, RSU finanses kopumā
Izglītība, studiju process
Izglītība, veselības studiju process
Zinātne, zinātnes projekti, sadarbība
Augstskolas labas pārvaldības prakse, izglītības eksports

Nozaru eksperti

Medicīna, veselības aprūpe
Psihoterapija, psihosomatiskās slimības un traucējumi, psihiskā veselība
Starptautiskās publiskās tiesības, cilvēktiesības, starpkultūru integrācija un attiecības, filozofija, profesionālā ētika, medicīnas ētika, teoloģija un reliģiju zinātnes
Gastroenteroloģija, iekšķīgās slimības, gremošanas procesi
Vides veselība
Mikrobioloģija
Rehabilitācija, fizioterapija, sporta medicīna
Kardioloģija, sirds ķirurģija
Mākslas terapija, psiholoģija
Uztura zinātne, klīniskā dietoloģija
Bērnu ķirurģija
Anatomija, antropoloģija, histoloģija, embrioloģija, anatomijas vēsture
Medicīnas vēsture, Pauls Stradiņš
Zobārstniecība, stomatoloģija, ortodontija
Afektu teorija, smadzeņu psihiskā darbība, maģiskā domāšana
Sociālā politika, sociālā darba organizācija, labklājība, sociālās problēmas, sociālais darbs, sociālā darba izglītība un pētniecība
Sociālās un humanitārās zinātnes
Politika, ārpolitika, starptautiskās attiecības
Politika, politikas vēsture, politiskās partijas
Ekonomika, valsts un ES ekonomiskā politika, finanšu sektors, fiskālā politika, uzņēmējdarbības finanšu vadība
Reģionālā un kohēzijas politika, sociālā politika, ES ārējās tirdzniecības politika
ASV ārpolitika, transatlantiskās attiecības, starptautisko attiecību vēsture
Biznesa efektivitāte, cilvēkresursu vadība, kvalitātes vadība un ergonomika, darba aizsardzība
Starptautiskā politika, Latvijas drošības un aizsardzības politika
Starptautiskā biznesa tiesības, ES tiesības, starptautiskie tirdzniecības līgumi, starptautiskās investīciju tiesības
Finanšu tirgi, vērtspapīri
Stratēģiskā un pārmaiņu vadība, projektu vadība, dokumentu noformēšana un pārvaldība, mūsdienīgs menedžments
Publiskā pārvaldība, politikas klientatbilstība, sabiedrības sociālā un ekonomiskā pašorganizēšanās, globalizācijas aktuālie sociālie un ekonomiskie aspekti
Starptautiskā politiskā ekonomika, starptautiskā finanšu sistēma, ekonomikas un monetārā savienība, ES institūcijas, ES daudzgadu budžets, ES nākotne, mazu valstu ārpolitika, populisms un modernās demokrātijas
Latvijas ārpolitika, Krievijas ārpolitika, Ķīnas Tautas Republikas ārpolitika, Indijas ārpolitika, informatīvā ietekme, valstu publiskā diplomātija un maigā vara
Stratēģiskā komunikācija, ilgtspējīga attīstība, labas pārvaldības principi, partiju ideoloģijas, Ķīnas Tautas Republikas ārpolitiskā stratēģija
Latvijas iekšpolitika: aktualitātes un problēmas, pašvaldību darbība, administratīvi teritoriālā reforma, valsts pārvalde un ierēdniecība, politiskā elite, Baltijas un ES reģionālā politika
Starptautiskās organizācijas, globālā politika, Indijas un Brazīlijas politika, Krievijas identitāte un ārpolitika, diskursa analīze
Patērētāju uzvedība un to ietekmējošie faktori, patēriņa paradumu izmaiņas, starptautiskais mārketings, mārketinga loma uzņēmējdarbībā, zīmola veidošana un vadīšana
Projektu vadība (Prince2, Agile), biznesa procesu vadība un efektivitāte (Lean Six Sigma), biznesa stratēģijas izstrāde un pārvaldība
Uzņēmuma stratēģija un politika, stratēģiskā un operatīvā vadība, uzņēmumu vadīšana
Jaunuzņēmumi un inovācijas augstskolu vidē Latvijā un ārpus tās, sadarbība ar industriju, līderības jautājumi
Tiesības, kriminoloģija, noziedzība un tās organizētās formas, korupcija, narkomānija
Kriminālprocesa tiesību vispārīgā un sevišķā daļa, izmeklēšanas darbības, speciālā procesuālā aizsardzība
Starptautiskās publiskās un privātās tiesības, starptautiskās tiesības, ES tiesības
Kibernoziegumi, kiberjurisdikcija, informācijas sabiedrības tiesības, robotikas tiesības, starptautiskās publiskās tiesības
Noziegumu atklāšana un novēršana, operatīvā darbība, noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana, medicīnas tiesības
Ģimenes, mantojuma tiesības, kopīpašums, kopīpašnieku tiesiskās attiecības, darījumi ar nekustamo īpašumu
ES darba tiesības, pašvaldību tiesības, policijas tiesības, jurista profesija un izglītība
Policijas darbs, terorisma novēršana, krimināltiesības
Civiltiesības, ģimenes tiesības, lietu tiesības, saistību tiesības, mantojuma tiesības
Administratīvās tiesības, administratīvais process, pašvaldību tiesības, viendzimuma un partnerattiecību mantiskās tiesības, laulāto mantiskās tiesības, demokrātija kā valsts pārvaldes sistēmas process
Kriminālistiskā ekspertīze, notikumu vietas apskate, pēdu meklēšana
Personas datu aizsardzība, bērnu tiesību aizsadzība, administratīvās tiesības, izglītības tiesību joma
Krimināltiesības, noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija, kriminālprocesa tiesības, kriminoloģija
Civilprocesa tiesības, šķīrējtiesas procesa tiesības, maksātnespējas tiesības
Medicīnas tiesības, biomedicīna, sociālās tiesības, ES tiesības, mākslīgais intelekts veselības aprūpē
Sporta tiesības, kriminoloģija, sporta pasākumu drošība
Plašsaziņas mediji, žurnālistikas kvalitāte un ētika, mediju sistēma, mediju plurālisms, mediju auditorijas, mediju uzraudzība un regulācija, dezinformācija, medijpratība
Minoritāšu integrācija, politiskā kultūra, globalizācijas procesi, patērētāju sabiedrība
Sabiedrības integrācija, mediju politika, mediju saturs, simbolu politika, sociālā saliedētība, plurālisms, etniskais un kultūras nacionālisms
Psiholoģija, deju un kustību terapija
Sociālā nevienlīdzība un sociālā atstumtība, socioloģijas vēsture
Digitālie mediji un kultūra, vizuālā komunikācija, bērni un mediji, kultūras žurnālistika
Medicīnas antropoloģija, psihiatrijas antropoloģija, etnopsihiatrija, starpkultūru psihiatrija, migrācijas antropoloģija, invaliditātes pētījumi, sociālais dzimums (dzimte), sociālās un kultūras antropoloģijas vēsture
Psihometrika, psiholoģisko testu izstrāde un adaptācija, personības psiholoģija, psihodiagnostika
Kino nozare, Eiropas un pasaules kino procesi, kino teorija, kino vēsture, filmu pratība, medijpratība
Sociālā antropoloģija, valsts un sabiedrība, radniecība un ģimene, dzimtes un dzimuma jautājumi, ekonomikas antropoloģija, reciprocitāte un dāvanu apmaiņa, miermīlība. Reģionālā specializācija: Rietumbalkāni, bijusī Dienvidslāvija, it īpaši Melnkalne
Vizuālā komunikācija, fotogrāfijas lietojums medijos, žurnālistikā, mākslā un reklāmā, medijpratība
Jaunatne, subkultūras, informācijas sabiedrība
Sociālā politika, sociālā iekļaušana, nabadzības problēmas
Veselības un sociālā komunikācija
Sabiedriskās attiecības, krīžu komunikācija, reputācijas vadība, valsts komunikācija
Sociālā antropoloģija, dzimtes un dzimuma studijas, ģimenes plānošanas prakses. Reģionālā specializācija: Melnkalne, Brazīlija
Kultūras un sociālā antropoloģija, zinātnes un tehnoloģiju studijas, migrācijas un mobilitātes studijas, darba antropoloģijas, dzimtes studijas. Reģionālā specializācija: Japāna, Dienvidaustrumeiropa, īpaši Melnkalne
Lauku mājsaimniecība (tostarp pierobežas mājsaimniecību ekonomika un dzīvesveids), neformālā ekonomika, ģimene, radniecība
Medicīnas ētikas jautājumi
Medicīnas antropoloģija, novecošanās, radniecība, valsts
Ilgtspējīgas attīstības sociālie aspekti, kultūrvide lauku teritorijās, jaunatnes pētījumi
Ētika, filozofijas jautājumi
Bioētika, medicīnas filozofija un ētika
Antīkā filozofija, ētika, medicīnas ētika
Medicīnas fenomenoloģija, medicīnas filozofija un ētika
Filozofijas vēsture, 20. gs. franču filozofija, fenomenoloģija, biofilozofija, bioētika, atmiņas teorijas
Apzinātības prakse
Medicīnas filozofija, fenomenoloģija, laika pieredze
Politikas zinātne, ES institūcijas, ES integrācija, politiskā komunikācija

RSU Ķīnas studiju centrs

Ķīniešu valoda, Ķīnas un Tālo Austrumu reģiona politika, kultūra, vēsture

RSU Studējošo pašpārvalde

Studentu dzīve, studiju process