Pārlekt uz galveno saturu

 

Eiropas Sociālais fonds (ESF)

Darbības programma Cilvēkresursi un nodarbinātība

1.1.2.1.1. apakšaktivitāte Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai

1.1.2.1.2. apakšaktivitāte Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai


1.1.1.2. aktivitāte Cilvēkresursu piesaiste zinātnei


1.3.2.3. aktivitāte Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Darbības programma Uzņēmējdarbība un inovācijas

2.1.1.2. aktivitāte Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7. ietvarprogramma un citi)


2.1.1.3. aktivitāte Zinātnes un pētniecības infrastruktūras attīstība

2.1.1.3.1. apakšaktivitāte Zinātnes infrastruktūras attīstība

2.1.1.3.2. apakšaktivitāte Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai

2.3.1.1.1. apakšaktivitāte Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings


2.1.1.1. aktivitāte Atbalsts zinātnei un pētniecībai

2.1.2.1.2. apakšaktivitāte Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti


Darbības programma Infrastruktūra un pakalpojumi

3.1.2.1.1. apakšaktivitāte Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem