Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
veselības aprūpe
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds vai kvalifikācija:
akadēmiskais veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga / Liepāja
2 gadi
Rīgā C., Pk.
9.00–19.00
Liepājā T., C.
9.00–19.00
Vietu skaits:
14 budžeta

2 maksas*

2600 EUR/gadā*

*Maksas studiju vietu skaits, kam tiek piemērota atlaide 

Pašreiz notiek studiju virziena akreditācijas process. Studiju programmu izvērtējums ilgs līdz norādītā termiņa beigām. Šā procesa noslēgumā stāsies spēkā jauns akreditācijas termiņš.
Šo studiju programmu iespējams apgūt Rīgā un Liepājā klātienē un attālināti.

Studijas dod iespēju attīstīt ne tikai profesionālo kompetenci, bet arī veselības aprūpes iestāžu darba organizēšanas un vadīšanu, pētnieciskās un analītiskās, kā arī pedagoģiskās un komunikācijas prasmes.

Studiju saturs un metodes

Studiju saturs

1. studiju gads

Pirmajā studiju gadā tiek apgūti obligātie kursi – kvalitātes vadība pacientu aprūpē, aktuālās problēmas aprūpē, aprūpes zinātnes pētniecības metodes, uz pierādījumiem balstīta aprūpe, statistikas metodes, tirgus ekonomikas pamati un menedžments, profesionālie arodfaktori un prevencija veselības aprūpē, klīniskie pētījumi, kā arī izvēles studiju priekšmeti – sāpju medicīna, klīniskā farmakoloģija un medikamentozās aprūpes vadīšana, projektu vadība veselības aprūpē, vadības psiholoģija, organizāciju psiholoģija, izglītības psiholoģija, integrācijas problēmas starpkultūru kontekstā. Brīvās izvēles studiju kursus maģistranti apgūst kopā ar citu maģistra programmu studentiem, kas ļauj savstarpēji diskutēt un iegūt jaunu pieredzi starpdisciplinārā kontekstā.

2. studiju gads

Otrajā studiju gadā turpinās pētniecības metožu studijas un tiek izstrādāts un aizstāvēts maģistra darbs, kā arī apgūti obligātie studiju kursi – veselības aprūpes izglītības programmu plānošana un realizācija, zinātniski pamatotu profilakses programmu plānošana un novērtēšana, komunikācija un terapeitisku attiecību vadīšana un publiskās tiesības un lietvedība.

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
MDAK_138Aktuālas problēmas aprūpēMāszinību un dzemdību aprūpes katedraKristaps Circenis4 / 6
VPUPK_244Aptauju izstrāde un adaptācija zinātniski pētnieciskā darbāVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJeļena Koļesņikova2 / 3
KPUMTK_015Civilā un vides aizsardzība, pirmā palīdzībaKlīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
FLK_018Klīniskā farmakoloģija un medikamentozās aprūpes vadīšanaFarmakoloģijas katedraLīga Henke2 / 3
MDAK_076Klīniskie pētījumiMāszinību un dzemdību aprūpes katedraAgita Melbārde-Kelmere2 / 3
LUSDK_230Komunikācija un terapeitisku attiecību vadīšanaLabklājības un sociālā darba katedraLiāna Deklava4 / 6
MDAK_082Kvalitātes vadība pacientu aprūpēMāszinību un dzemdību aprūpes katedraZane Tauriņa4 / 6
MDAK_354Līderība un efektīva pārmaiņu vadība veselības aprūpēMāszinību un dzemdību aprūpes katedraAgita Melbārde-Kelmere2 / 3
MDAK_087Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšanaMāszinību un dzemdību aprūpes katedraKristaps Circenis20 / 30
MDAK_299Pētniecības metodes aprūpē IMāszinību un dzemdību aprūpes katedraInga Millere4 / 6
MDAK_300Pētniecības metodes aprūpē IIMāszinību un dzemdību aprūpes katedraInga Millere2 / 3
MDAK_128Profesionālie arodfaktori un prevencija veselības aprūpēMāszinību un dzemdību aprūpes katedraKristaps Circenis2 / 3
MDAK_292Projektu vadība veselības aprūpēMāszinību un dzemdību aprūpes katedraZane Tauriņa2 / 3
MDAK_009Publiskās tiesības un lietvedībaMāszinību un dzemdību aprūpes katedraZane Tauriņa4 / 6
AURK_036Sāpju medicīnaAnestezioloģijas un reanimatoloģijas katedraInāra Logina2 / 3
SL_017StatistikaStatistikas mācību laboratorijaMadara Miķelsone4 / 6
SL_018Statistikas pamatiStatistikas mācību laboratorijaMadara Miķelsone2 / 3
SVUEK_043Tirgus ekonomikas pamati un menedžmentsSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraAnita Kokarēviča4 / 6
MDAK_305Uz pierādījumiem balstīta aprūpeMāszinību un dzemdību aprūpes katedraInga Millere4 / 6
SVUEK_138Uz pierādījumiem balstīta atkarību izraisošo vielu lietošanas profilakseSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraKristīne Ozoliņa2 / 3
MDAK_345Veselības aprūpes izglītības programmu plānošana un realizācijaMāszinību un dzemdību aprūpes katedraKristaps Circenis4 / 6
SVUEK_137VeselībpratībaSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraInese Stars2 / 3
MDAK_037Zinātniski pamatotu profilakses programmu plānošana un novērtēšanaMāszinību un dzemdību aprūpes katedraOlga Juhņeviča4 / 6

Maģistrantiem ir iespēja piedalīties apmaiņas programmās, izmantojot Erasmus+ un Nordplus apmaiņas programmu iespējas.

Studiju metodes

 • Lekcijas klātienē un video formātā
 • Semināri
 • Vebināri
 • Praktiskās nodarbības
 • Individuālie darbi
 • Mazo grupu darbi

Studiju norises vieta

Darba iespējas pēc studijām

Studiju programmas absolventiem ir iespēja studēt doktorantūrā, vadīt mācību procesu specialitātē augstskolās, medicīnas koledžās un citās iestādēs. Absolventi arī turpina strādāt veselības aprūpes iestādēs pildot vadītāju un organizatoru funkcijas.

Absolventu darba vietas

 • RSU Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
 • Liepājas filiāle
 • Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca
 • Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca
 • Medicīnas koledžas
 • Reģionālās slimnīcas
 • Ambulatorās veselības aprūpes iestādes

RSU maģistra studiju programma Māszinības iemāca kļūt par līderi
Virsmāsa RSU maģistrantūrā apgūst vadībzinības un pētniecības prasmes

Absolventi

no picture.png

Strādājot veselības aprūpē, ir nepārtraukti jāpilnveido savas zināšanas un kompetences. Studijas maģistratūrā bija lieliska iespēja ne tikai apgūt jaunas zināšanas, veikt pētījumu man interesējošā jomā, bet arī sagatavoties jauniem karjeras izaicinājumiem un apzināties savu potenciālu. Esmu apmierināta ar studijām RSU maģistratūrā, jo universitātes studiju vide atbilst moderniem standartiem, kā arī tā piedāvā budžeta vietas, turklāt pastāv iespēja apvienot studijas ar darbu.

Anna Ribakova, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Zobārstniecības un sejas ķirurģijas centra operāciju bloka virsmāsa un RSU Māszinību un dzemdību aprūpes katedras asistente

madara-gaile.jpg

Studijas RSU dod iespēju būt konkurētspējīgam darba tirgū. Labāk izprast saikni starp praksi un teoriju, kā arī teoriju praktiski izmantot darbā. Gan lekcijas, gan nodarbības, kuras vada savas jomas profesionāļi, ir ieinteresējošas un aizraujošas. Mācoties maģistrantūrā, mācību process ļāva ielūkoties dažādu profesionāļu darba ikdienā. Sākot un turpinot studijas RSU, jutu izaugsmi gan zināšanu līmenī, gan kā personība. Pilnīgi noteikti zinu, ka iegūtās zināšanas man ļaus augt kā profesionālim.

Madara Gaile, studiju programmas Māszinības absolvente un SIA Veselības centrs 4 galvenā māsa

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē, akadēmiskais veselības zinātņu bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība veselības aprūpes jomā. 
 • Bakalaura grāds citā tematiskajā jomā vai zinātņu nozarē ar nosacījumu, ka persona iepriekš ieguvusi māsas vai vecmātes profesionālo kvalifikāciju.
 • Strukturēta eseja par potenciālo maģistra darba tēmu, kura satur pētījuma aktualitātes pamatojumu, mērķi, hipotēzi, pētījuma izlases un metodoloģijas aprakstu un literatūras sarakstu
 • Intervija par studiju programmas izvēles motivāciju
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
 • Pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses)
 • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
 • Bakalaura diploms un diploma pielikums 
 • Strukturēta eseja
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Māszinības reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido esejas vērtējums.

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē diploma vidējā svērtā atzīme.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Medicīna
Socioloģija
Psiholoģija

Programmas direktors

Kontaktinformācija