Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Veselības aprūpe
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Akadēmiskais veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
2 gadi
C., Pk.
9.00–19.00
Vietu skaits:
10 budžeta
12 maksas
1 640,00 EUR/gadā

Studijas dod iespēju attīstīt ne tikai profesionālo kompetenci, bet arī veselības aprūpes iestāžu darba organizēšanas un vadīšanu, pētnieciskās un analītiskās, kā arī pedagoģiskās un komunikācijas prasmes.

Studiju vide un metodes

Studiju vide

1. studiju gads

Pirmajā studiju gadā tiek apgūti obligātie kursi - kvalitātes vadība pacientu aprūpē, aktuālās problēmas aprūpē,  aprūpes zinātnes pētniecības metodes, uz pierādījumiem balstīta aprūpe, statistikas metodes, tirgus ekonomikas pamati un menedžments, profesionālie arodfaktori un prevencija veselības aprūpē, klīniskie pētījumi, kā arī izvēles studiju priekšmeti - sāpju medicīna, klīniskā farmakoloģija un medikamentozās aprūpes vadīšana, projektu vadība veselības aprūpē, vadības psiholoģija,  organizāciju psiholoģija, izglītības psiholoģija, integrācijas problēmas starpkultūru kontekstā.  Jāatzīmē, ka brīvās izvēles studiju kursus maģistranti apgūst kopā ar citu maģistra programmu studentiem, kas ļauj savstarpēji diskutēt un iegūt jaunu pieredzi starpdisciplinārā kontekstā.

2. studiju gads

Otrajā studiju gadā turpinās pētniecības metožu studijas un tiek izstrādāts un aizstāvēts maģistra darbs, kā arī apgūti obligātie studiju kursi – veselības aprūpes izglītības programmu plānošana un realizācija, zinātniski pamatotu profilakses programmu plānošana un novērtēšana, komunikācija un terapeitisku attiecību vadīšana un publiskās tiesības un lietvedība.

Maģistrantiem ir iespēja piedalīties apmaiņas programmās, izmantojot Erasmus+ un Nordplus apmaiņas programmu iespējas.

Studiju metodes

 • lekcijas
 • semināri
 • prakstiskās nodarbības
 • individuālie darbi
 • mazo grupu darbi

Studiju norises vieta

Studiju programmu būs iespējams apgūt arī Liepājas filiālē un RSU studiju un pētniecības klīniskajā bāzē Daugavpilī. 

 

Darba iespējas pēc studijām

Studiju programmas absolventiem ir iespēja studēt doktorantūrā, vadīt mācību procesu specialitātē augstskolās, medicīnas koledžās un citās iestādēs. Absolventi arī turpina strādāt veselības aprūpes iestādēs pildot vadītāju un organizatoru funkcijas.

Absolventu darba vietas:

 • RSU Māszinību un dzemdību aprūpes katedra,
 • Liepājas filiāle,
 • VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca",
 • SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca",
 • medicīnas koledžas,
 • reģionālās slimnīcas un
 • ambulatorās veselības aprūpes iestādes.

Absolventi

no picture.png

Strādājot veselības aprūpē, ir nepārtraukti jāpilnveido savas zināšanas un kompetences. Studijas maģistratūrā bija lieliska iespēja ne tikai apgūt jaunas zināšanas, veikt pētījumu man interesējošā jomā, bet arī sagatavoties jauniem karjeras izaicinājumiem un apzināties savu potenciālu. Esmu apmierināta ar studijām RSU maģistratūrā, jo universitātes studiju vide atbilst moderniem standartiem, kā arī tā piedāvā budžeta vietas, turklāt pastāv iespēja apvienot studijas ar darbu.

Anna Ribakova, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Zobārstniecības un Sejas ķirurģijas centra operāciju bloka virsmāsa un RSU Māszinību un dzemdību aprūpes katedras asistente

madara-gaile.jpg

Studijas RSU dod iespēju būt konkurētspējīgam darba tirgū. Labāk izprast saikni starp praksi un teoriju, kā arī teoriju praktiski izmantot darbā. Gan lekcijas, gan nodarbības, kuras vada savas jomas profesionāļi, ir ieinteresējošas un aizraujošas. Mācoties maģistrantūrā, mācību process ļāva ielūkoties dažādu profesionāļu darba ikdienā. Sākot un turpinot studijas RSU, jutu izaugsmi gan zināšanu līmenī, gan kā personība. Pilnīgi noteikti zinu, ka iegūtās zināšanas man ļaus augt kā profesionālim.

Madara Gaile, studiju programmas Māszinības absolvente un SIA Veselības centrs 4 galvenā māsa

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Augstākā izglītība – bakalaura grāds veselības aprūpes nozarēs, veselības aprūpē, sociālajā aprūpē vai sociālajās un cilvēkrīcības zinātnēs – ar nosacījumu, ka iepriekš iegūta māsas, vecmātes vai ārsta palīga profesionālā kvalifikācja,
 • Publikāciju (ja tādas ir) kopijas,
 • Apliecinājumu (ja tādi ir) kopijas par dalību kursos, semināros, konferencēs un kongresos,
 • Strukturēta eseja par potenciālo maģistra darba tēmu, kura satur pētījuma aktualitātes pamatojumu, mērķi, hipotēzi, pētījuma izlases un metadoloģijas aprakstu un literatūras sarakstu.
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
 • Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokumentu kopijas (oriģināli jāuzrāda), kas apliecina mācības kursos, semināros, piedalīšanos (ja tādas ir) konferencēs un kongresos.
 • Publikāciju (ja tādas ir) kopijas.
 • Strukturēta eseja.
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Māszinības reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido esejas vērtējums.

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē:
1. diploma vidējā svērtā atzīme;
2. pēdējo 3 gadu laikā iegūta augstāka profesionālā kvalifikācija veselības zinātņu jomā;
3. punkti par zinātniskām publikācijām (ar 3 punktiem tiek novērtēta publikācija starptautiski citējamos izdevumos, un ar 1 punktu – pārējos).

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Medicīna

Socioloģija

Psiholoģija

Programmas vadītājs

Docētāji

Kontaktinformācija