Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
veselības aprūpe
2. cikla (Maģistra) studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds vai kvalifikācija:
sociālo zinātņu maģistra grāds vadībā un administrēšanā
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga
2 gadi
Pk.
15.00–20.00
S.
9.00–18.00
Vietu skaits:
8 budžeta
16 maksas
3393 EUR/gadā
Programma tiek realizēta kā akadēmiskā maģistra programma (četri semestri). Trešajā semestrī piedāvājot trīs izvēles moduļus: Ekonomiskā modelēšana veselības aprūpē, Digitālā veselība un Uzņēmējdarbība, veselības aprūpes organizācijas vadība un administrēšana. Sekmīgas programmas absolvēšanas rezultātā tiks piešķirts sociālo zinātņu maģistra grāds vadībā un administrēšanā.

Programmas mērķis ir augsti kvalificētu speciālistu sagatavošana veselības nozares politikas izstrādei un analīzei – valsts un privāto iestāžu vadītāji, speciālisti stratēģiskajā, finanšu un cilvēkresursu plānošanā, veselības ekonomikas metožu pielietošanā, kā arī veselības sistēmas procesu veidošanā.

Šī ir vienīgā šāda veida programma Latvijā un Baltijas valstīs, kas veidota, balstoties uz jaunākajām atziņām un pieejām veselības aprūpes un vadībzinību jomā un orientēta un teorētisko atziņu praktisku pielietojumu.

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Studijas galvenokārt notiek darba grupās, kā arī paredzot lielu daļu laika individuālām studijām saskaņā ar docētāju norādēm un ieteikumiem, kas ir visu studiju kursu būtiska daļa. Studiju kursu apguve prasa intensīvu literatūras apguvi un praktisku darbu izstrādi, kā arī aktīvu un analītisku dalību diskusijās. Studiju programmas īstenošanai tiek pielietoti mūsdienīgi materiāltehniskie līdzekļi – jaunākās tehnoloģijas – IT iekārtas, datorprogrammas, audio un videoiekārtas, interaktīvās tāfeles, bibliotēka ar plašām zinātniski pētnieciskām datu bāzēm no visas pasaules. Izveidota arī patstāvīga sadarbība un pieredzes apmaiņa ar Greifsvaldes Universitāti Vācijā.

1. studiju gads

Studēsi sabiedrības veselību, vadībzinības veselības aprūpē un citus ievadkursus specialitātē. Apgūsi veselības ekonomiku un veselības vadības juridiskos aspektus, finanšu vadību un līderību veselības aprūpē, veselības organizāciju sniegumu vadību un veselības tehnoloģiju novērtēšanu.

2. studiju gads

Studēsi veselības vadības mārketingu un projektu vadību, iziesi profesionālo praksi kādā vadošā uzņēmumā veselības jomā. Prakses mērķis būs apvienot zināšanas un prasmes, kas iegūtas studiju programmas kursu ietvaros ar reālo situāciju uzņēmumos un organizācijās, realizējot konkrētu prakses projektu. Prakses ilgums ir sešas nedēļas. Programmas noslēgumā ir jāizstrādā un jāaizstāv maģistra darbs, kas saistīts ar veselības jomas institūciju darbības virzieniem, apvienojot akadēmisku un praktisku pētījumu.

Pretendentiem, kuriem nav priekšzināšanu ekonomikas pamatos, papildus būs jānoklausās ievadkurss: Ekonomikas pamati (tikai pretendentiem, ar neprofilējošo pamatizglītību), kuru realizē RISEBA tālmācības kursa veidā. Par iespējām pieteikties ievadkursam tev jāinteresējas RISEBA Informācijas centrā, e-pasts: risebaatriseba[pnkts]lv

Studiju metodes

Iegūsi padziļinātas teorētiskās zināšanas veselības ekonomikā un vadības zinībās, kā arī spēsi rast risinājumus šo zināšanu pielietojumam veselības jomā. Gūsi zināšanas un prasmes veiksmīgai organizācijas vai uzņēmuma operacionālajai un cilvēkresursu vadībai. Spēsi izprast izaicinājumus un iespējas veselības politikas veidošanas jomā, lai atstātu pozitīvu ietekmi uz pacientiem un viņiem pieejamo pakalpojumu nodrošinājumu. Iegūsi līderim būtiskas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas uzņēmumu un organizāciju vadībā veselības jomā, tai skaitā pārmaiņu procesu un projektu vadīšanā. Attīstīsi iemaņas un prasmes pētījumiem nepieciešamo kvantitatīvo un kvalitatīvo datu ieguvē, apstrādē un analīzē un gatavība praktiskam darbam ar attīstības, pētniecības un pārmaiņu projektiem veselības aprūpes jomā Latvijā un arī starptautiskā vidē.

Studiju ietvaros ir paredzētas lekcijas, praktiskas nodarbības, grupu uzdevumi, gadījumu analīze, interaktīvas diskusijas, individuālo darbu izstrāde un veselības jomu pārstāvošu vieslektoru lekcijas. Teorijas un modeļi tiek apgūti un mācīti, tos praktiski izmantojot veselības vadības jautājumos - projektos, piemēros un veselības ekonomikas, organizāciju un uzņēmumu vadības, globālu veselības problēmu analīzē.

Studiju norises vietas

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
RISEBA_039Biznesa stratēģija un vadība veselības aprūpes uzņēmumāSociālo zinātņu fakultāteDaiga Behmane2.67 / 4
SZF_112Cilvēkpieredze veselības aprūpēSociālo zinātņu fakultāteVita Šteina2 / 3
KPUMTK_012Civilā un vides aizsardzībaKlīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
SL_039Datu analīze veselības aprūpēStatistikas mācību laboratorijaMāra Grēve4 / 6
VVDG_042Digitālā pratībaSociālo zinātņu fakultāteDidzis Lauva2 / 3
VVDG_028Digitālās veselības pamatiSociālo zinātņu fakultāteDaiga Behmane8 / 12
VVDG_029Digitālās veselības pielietojumsSociālo zinātņu fakultāteDidzis Rūtītis8 / 12
RISEBA_021Efektīva vadītāja prasmju attīstībaVeselības vadības docētāju grupaDaiga Behmane1 / 1.5
VVDG_030Ekonomiskās modelēšanas metodesSociālo zinātņu fakultāteDaiga Behmane8 / 12
RISEBA_030Eksporta pārvaldībaSociālo zinātņu fakultāteDaiga Behmane2 / 3
RISEBA_025Ētika, korporatīvā sociālā atbildība un ilgtspējaVeselības vadības docētāju grupaDaiga Behmane1 / 1.5
RISEBA_038Ētika, korporatīvā sociālā atbildība un ilgtspējaSociālo zinātņu fakultāteDaiga Behmane2 / 3
VVDG_008Farmācijas politika un vadībaSociālo zinātņu fakultāteDaiga Behmane2 / 3
RISEBA_028Finanšu analīze lēmumu pieņemšanas vajadzībāmSociālo zinātņu fakultāteDaiga Behmane3 / 4.5
RISEBA_031Inovācija un dizaina domāšanaSociālo zinātņu fakultāteDaiga Behmane2 / 3
RISEBA_032Konkurētspēja veselības aprūpēSociālo zinātņu fakultāteDaiga Behmane3 / 4.5
RISEBA_034Koučings, mentorings un supervīzijaSociālo zinātņu fakultāteDaiga Behmane2 / 3
RISEBA_010Līderība un pārmaiņu vadībaSociālo zinātņu fakultāteDaiga Behmane2 / 3
VVDG_021Maģistra darba priekšaizstāvēšanaSociālo zinātņu fakultāteDaiga Behmane2 / 3
VVDG_022Maģistra darbsSociālo zinātņu fakultāteDaiga Behmane18 / 27
VVDG_015Organizācijas darbības efektivitātes un kvalitātes vadīšanaSociālo zinātņu fakultāteIgors Trofimovs2 / 3
RISEBA_024Pētnieciskā darba metodoloģijaSociālo zinātņu fakultāteDaiga Behmane2 / 3
VVDG_035PrakseSociālo zinātņu fakultāteDaiga Behmane4 / 6
VVDG_031Procesu vadība veselības aprūpēSociālo zinātņu fakultāteOlav Goetz8 / 12
RISEBA_023Projektu vadībaSociālo zinātņu fakultāteDaiga Behmane2 / 3
SVUEK_088Sabiedrības veselība un epidemioloģijaSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraInese Gobiņa2 / 3
RISEBA_015Stratēģiskā cilvēku resursu vadībaSociālo zinātņu fakultāteDaiga Behmane2 / 3
RISEBA_029Uzņēmējdarbības un biznesa modeļiSociālo zinātņu fakultāteDaiga Behmane3 / 4.5
RISEBA_036Uzņēmumu finanšu pārvaldībaSociālo zinātņu fakultāteDaiga Behmane4 / 6
RISEBA_018Uzņēmumu finanšu pārvaldībaVeselības vadības docētāju grupaDaiga Behmane3 / 4.5
RISEBA_033Uzvedība organizācijāsSociālo zinātņu fakultāteDaiga Behmane2 / 3
VVDG_036Vasaras skola veselības vadībāSociālo zinātņu fakultāteOlav Goetz4 / 6
SZF_113Veselības aprūpes ekonomika un finansēšanaSociālo zinātņu fakultāteAlina Dūdele3.33 / 5
RISEBA_027Veselības aprūpes mārketingsSociālo zinātņu fakultāteDaiga Behmane3 / 4.5
KSK_225Veselības komunikācija un sociālais mārketingsSociālo zinātņu fakultāteVita Savicka2 / 3
VVDG_006Veselības sistēmu uzbūveSociālo zinātņu fakultāteDaiga Behmane2 / 3
VVDG_010Veselības tehnoloģiju novērtēšanaSociālo zinātņu fakultāteDaiga Behmane2 / 3
VVDG_024Veselības vadības juridiskie aspektiSociālo zinātņu fakultāteRaimonds Osis 2 / 3

Darba iespējas pēc studijām

Programmas absolveni strādā veselības aprūpes iestādēs, veselības aprūpes pārvaldes iestādēs, veselības apdrošināšanas iestādēs un pašvaldībās.

Liene Dambiņa: izvēlei studēt veselības vadību jābūt mērķtiecīgai
Pulkvežleitnants Normunds Vaivads: maģistra programma Veselības vadība ir kā apslēpts dimants

Absolventi

Elina-Tolmacova.jpg

Guvu vispārēju priekšstatu par veselības aprūpes sistēmām, darbības principiem. Studiju un kursa darbi lika iedziļināties dažādos veselības vadības aspektos. Labāk sapratu, cik plaša un daudzpusīga ir šī joma. Mana ikdiena ir cieši saistīta ar pašvaldības lomu veselības veicināšanas un veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanā. Studijas noteikti ir devušas plašāku redzesloku un teorētisko bāzi. Viens no lielākajiem ieguvumiem ir arī studiju biedri un iegūtie kontakti. Mēs pārstāvējām dažādas profesionālās jomas un iestādes, bet tomēr visus apvienoja veselības vadība.

Elīna Tolmačova, Liepājas domes Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas vadītāja

Teymur-Musayev.jpg

Laiks pievienoties veselības aprūpes nozarei! No divdesmit profesijām, kurās turpmākajos gados ir paredzēta visstraujākā izaugsme, desmit ir saistītas ar veselības aprūpes nozari. Turklāt paredzams, ka nepieciešamība pēc profesionāļiem veselības aprūpes jomā augs straujāk nekā pasaules iedzīvotāju skaits, ņemot vērā gados vecāku cilvēku īpatsvaru un dzīves ilguma pieaugšanu, pateicoties tehnoloģiskajai attīstībai. Šis ir lielisks laiks veselības nozares vadības līmeņa profesionāļiem! Nepieciešamība pēc kvalificēta augstākā līmeņa medicīnas personāla ir augsta, un gadījumā, ja jūs jau ieņemat vadošu pozīciju kādā veselības aprūpes nozares uzņēmumā un vēlaties uzlabot savas zināšanas un profesionālās iemaņas, Veselības vadība ir jūsu studiju programma. Profesionalitāte, draudzīga vide, apvienojot RISEBA un RSU iespējas un pilsētas pievilcību, padarīs katru šeit pavadīto minūti neaizmirstamu un produktīvu.

Teimurs Musajevs no Dobromed Baku slimnīcas

Elina-Tolmacova.jpg

Veselības nozarei pieejamais finansējums ir ļoti ierobežots, tāpēc, strādājot Bērnu slimnīcas fondā, ļoti rūpīgi plānojam, lai valsts un privātais resurss tiktu pārvaldīts pēc iespējas efektīvāk. Studijas Veselības vadības programmā uzskatīju par iespēju papildināt savas zināšanas veselības ekonomikā un citās jomās, kas saistītas ar veselības vadību. Rezultātā ieguvu ne tikai vērtīgas zināšanas, bet arī jaunus domubiedrus, jo studēju kopā ar pieredzējušiem speciālistiem, kuri pārstāv dažādas veselības organizācijas.

Liene Dambiņa, Bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāja

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās zinībās, medicīnas inženierijā vai veselības aprūpē
 • Iestājpārbaudījums- motivācijas vēstule
 • Studijām angļu valodā – angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī
 • Dzīves gājuma apraksts (CV)
 • Vēlama pētniecības pieredze
 • Vēlamas ekonomikas pamatzināšanas vismaz 2 KP / 3 ECTS apjomā. (Studējošajiem, kuri iepriekš nav apguvuši ekonomikas pamatzināšanu kursu, 1. semestrī ir papildus jāapgūst tālmācības studiju kurss RISEBA 2 KP / 3 ECTS apjomā.)
 • Vēlama vadītāja darba pieredze veselības aprūpes nozares institūcijās
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
 • Pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses)
 • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
 • Bakalaura diploms un diploma pielikums
 • Dzīves gājuma apraksts (CV)
 • Motivācijas vēstule
 • Pētniecības pieredzes apliecinājumi (konferenču tēžu vai publikāciju kopijas)
 • Dokuments, kas apliecina angļu valodas zināšanas un to līmeni (programmā angļu valodā) (CE angļu valodā ieguvuši B2 pielīdzināmu līmeni vai augstāku novērtējumu, iepriekšējo izglītību apguvuši angļu valodā vai uzrāda pozitīvu IELTS (ar vērtējumu vismaz 6) vai TOEFL (ar vērtējumu vismaz 500) sertifikātu vai tam pielīdzināmu citu starptautisku sertifikātu)
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds

  Reflektantiem - trešo valstu pilsoņiem papildus iepriekšminētajiem dokumentiem jāiesniedz arī:
 • Četras (4) fotogrāfijas (3 x 4 cm)
 • Plaušu rentgena izmeklējumu rezultāti un radiologa izziņa par tiem
 • Policijas / atbildīgās iestādes izsniegta izziņa par nesodāmību, kuru izdevusi valsts, kurā reflektants ir uzturējies pēdējos 12 mēnešus
 • Bankas izziņa par reflektanta bankas konta stāvokli
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Veselības vadība reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem (kopējais punktu skaits), ko veido:
1) iepriekšējā izglītības programmā apgūto studiju kursu vidējā atzīme (punktos);
2) reflektanta motivācijas vēstule un tās saturs (0-2 punkti: 0 - motivācijas vēstule nav iesniegta; 1 - motivācijas vēstule nav noformēta atbilstoši dokumentu noformēšanas prasībām, nesatur skaidru studiju programmas izvēles atspoguļojumu, satur ievērojamas pareizrakstības kļūdas; 2 - motivācijas vēstule noformēta atbilstoši dokumentu noformēšanas prasībām, satur skaidru studiju programmas izvēles pamatojumu, nav pareizrakstības kļūdu);
3) reflektanta darba pieredze veselības aprūpes nozares institūcijās (0-2 punkti: 0 - nav pieredzes; 1 - vidēja līmeņa (nodaļas vai projekta vadītāja) darba pieredze ne mazāk kā 2 gadi; 2 - augstākā līmeņa (iestādes vadības) darba pieredze ne mazāk kā 3 gadi);
4) reflektanta pētniecības pieredzes apliecinājums (0-2 punkti: 0 - nav pieredzes; 1 - apliecinājums par dalību zinātniskā konferencē ar tēzēm / raksts nozares profesionālā žurnālā / dalība zinātniskā pētījumā; 2 - zinātniska publikācija citējamā žurnālā).

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē diploma vidējā svērtā atzīme.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Medicīna
Vadībzinātne
Socioloģija
Komunikācijas kultūra un multimediji
Psiholoģija

Programmas direktors

Kontaktinformācija