Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Veselības aprūpe
1. līmeņa studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Zobu higiēnista kvalifikācija
Valoda: latviešu
Apjoms kredītpunktos: 80 KP
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
2 gadi
P. O. T. C. Pk.
8.00–20.00
30 maksas vietas
4 200,00 EUR/gadā

Gūsi zināšanas un prasmes, lai nodrošinātu mutes saslimšanu profilaksi, ārstēšanas plāna sastādīšanu, izpildi un izvērtēšanu, kā arī infekcijas kontroles pasākumus gan zobārstniecības kabinetā, gan, sadarbojoties ar citu nozaru pārstāvjiem, arī plašākā sabiedrībā.

Studiju vide un metodes

1. studiju gads

Veidosi priekšstatu par normāliem un patoloģiskiem cilvēka organisma stāvokļiem un procesiem, apgūstot anatomijas, histoloģijas, mikrobioloģijas, farmakoloģijas, patoloģiskās anatomijas un mutes morfoloģijas, terapeitiskās un ķirurģiskās stomatoloģijas u. c. pamatus, kā arī ētiku, filozofiju, pedagoģiju, valodas. Prakse veselības izglītošanas jomā (skolās, bērnudārzos).

2. studiju gads

Studēsi preklīniskos kursus – zobu protezēšanu, ortodontiju, periodontoloģiju, dentālo rentgenoloģiju, stomatoloģisko saslimšanu profilaksi un bērnu zobārstniecību, sabiedrības veselības aprūpi zobārstniecībā, kā arī neatliekamā medicīniskā palīdzību. Prakstiski apgūsi zobārstniecības disciplīnas, uzsākot darbu ar pacientiem klīnikā un veidosi pētniecisko darbu klīniskā vidē, kas noslēdzas ar kvalifikācijas darba aizstāvēšanu.

Studiju metodes

 • lekcijas
 • semināri
 • praktiskās nodarbības
 • problēmsituāciju analīze
 • referātu izstrāde

Kontaktstundas sastāda 52% no mācību kursa apjoma. Studiju kursos tiek realizētas dažādas mācību metodes, lai pilnveidotu tavu spēju kritiski analizēt situācijas, pielietojot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas. Mācīsies loģiski vērtēt situāciju attīstību un pieņemt lēmumus problēmu risināšanai, attīstīsi saskarsmes prasmes, spēju strādāt gan individuāli, gan grupā, sadarboties ar veselības aprūpes speciālistiem, pedagogiem un sociālajiem darbiniekiem.

Studiju norises vietas

Darba iespējas pēc studijām

Pabeidzot šo studiju programmu, var strādāt par zobu higiēnistu zobārstniecības komandas sastāvā zobārstniecības praksēs un klīnikās, mutes veselības un veselības centros. Pēc diviem praktiski nostrādātiem gadiem iespējams kārtot sertifikācijas eksāmenu Latvijas Zobu higiēnistu asociācijā un saņemt profesionālās darbības sertifikātu.

Absolventi

ieva-mikitanova.jpg

Studijas Rīgas Stradiņa universitātē man deva iespēju apgūt izvēlēto profesiju, kā arī motivāciju tālākai izglītībai. Patlaban esmu Kanādā, kur strādāju un turpinu studijas savā specialitātē.

Ieva Mikitanova, studiju programmas Zobu higiēnists absolvente

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā speciālā izglītība ar zobārsta asistenta, zobārstniecības māsas, māsas, zobu tehniķa vai feldšera kvalifikāciju,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts latviešu valodā,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments,
 • Objektīvi strukturētais profesionālās piemērotības pārbaudījums (OSPPP).
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma Sekmju izraksts kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997. / 1998. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokumenta par otro vai trešo profesionālās kvalifikācijas izglītību un tā pielikuma “Sekmju izraksts” kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Rekomendācija no ārstniecības iestādes, kurā strādā.
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem – Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Zobu higiēnists reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido OSPPP vērtējums.
Vienādu vērtējumu gadījumā priekšroku dod personām, kurām ir augstāks vērtējums CE latviešu valodā.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU 2. līmeņa studiju programmā:

Zobārstniecība
 

Kontaktinformācija