Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Veselības aprūpe
2. līmeņa studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Zobārsta grāds
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 200/300
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
5 gadi
P. O. T. C. Pk.
8.00–21.00
Vietu skaits:
24 budžeta
8 maksas
11 500,00 EUR/gadā

Programmas ietvaros apgūsi iemaņas pacientu mutes dobuma un zobu izmeklēšanā, slimības cēloņu noteikšanā un kompleksā ārstēšanā – slimo zobu ārstēšanā vai to aizvietošanā ar mākslīgajiem zobiem (zobu protezēšana). Tāpat iegūsi zināšanas par klīnisko gadījumu analīzi un problēmu risināšanu zobārstniecības praksē. Tev būs arī iemaņas praktisku un sabiedrību izglītojošu pasākumu veikšanā, lai nodrošinātu slimību profilaksi.

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Zobārstniecības studiju programmai RSU ir viena no modernākajām studiju bāzēm Ziemeļeiropā. Liels uzsvars zobārstniecības studijās tiek likts uz teorētisko zināšanu un pirmo zobārstniecības praktisko udevumu izpildi mācību un simulāciju vidē, vēl pirms sper pirmos soļus klīnikā, strādājot ar pacientu. Katrā augstas kvalitātes zobārstniecības klīnikā ir spēkā praktiskā darba normas, ko var izpildīt studenti, absolventi ar augstu teorētisko zināšanu līmeni un regulāri trenētām praktiskā darba iemaņām.

Klīniskajās katedrās tiks vērtētas tavas teorētiskās un praktiskās zināšanas, uzstāšanas semināros, attieksme pret pacientiem un personālu, klīnisko gadījumu prezentāciju kvalitāte. 

Īpaši būtiska mums ir studentu praktisko spēju nostiprināšana zobārstniecībā, tāpēc praktisko prasmju un darbu apguvei tev būs pieejams plašs un daudzveidīgs atbalsts – konsultācijas, nodarbības un individuālais darbs uz 3D simulāciju iekartām, manekeniem un mulāžām. 

Studiju metodes

Programma Zobārstniecība ir veidota uz studentiem centrēta izglītības modeļa pamata, kur īpaša uzmanība pievērsta tam, lai studijās tiktu uzsvērta uz zinātniskiem pētījumiem pamatotu atzinumu un ārstēšanas metožu apgūšana (evidence based dentistry, medicine) un cieša studējošā sadarbība ar vadošajiem zobārstniecības jomas speciālistiem un pasniedzējiem.

Studiju programma 5 (piecu) gadu garumā ietver daudzveidīgas studiju formas- lekcijas, seminārus, laboratorijas darbus, praktiskās nodarbības, klīniskās prakses, slimības vēstures rakstīšanu, klīnisko gadījumu prezentācijas, pētniecības projektu noformēšanu un prezentācijas. Studijām tev būs pieejami datori, simulāciju iekārtas un manekeni, multimediji un interaktīvās tāfeles.

Studiju norises vietas

Darba iespējas pēc studijām

Pēc valsts pārbaudījumu sekmīgas nokārtošanas būsi tiesīgs saņemt Latvijas Zobārstu asociācijas sertifikātu un patstāvīgi praktizēt vispārējā zobārstniecībā. Lielākais RSU absolventu darba devējs ir RSU Stomatoloģijas institūts – lielākā un pakalpojuma klāsta ziņā daudzveidīgākā zobārstniecības klīnika Latvijā.

Absolventi

karina-kopmane-racko.jpg

Studijas RSU ir veidojušas un pilnveidojušas mani gan kā profesionāli, gan personību. Studiju laikā man bija arī iespēja uzlabot savas zināšanas un prasmes ERASMUS+ apmaiņas programmā Norvēģijā. Studiju gadi man ir iemācījuši noticēt saviem spēkiem – kad liekas, ka ir sasniegta augstākā savu spēju robeža, tad vienmēr izrādās, ka iespējams izdarīt vēl vairāk. Tā kā mans mērķis ir kļūt par augstas kvalitātes profesionāli savā specialitātē, izaugsmē nevēlos apstāties.

Karīna Kopmane-Račko, RSU Stomatoloģijas institūts

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība
 • centralizētā eksāmena sertifikāts ķīmijā
 • centralizētā eksāmena sertifikāts bioloģijā
 • centralizētā eksāmena sertifikāts latviešu valodā
 • centralizētā eksāmena sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
 • Objektīvi strukturētais profesionālās piemērotības pārbaudījums (OSPPP)
Dokumenti, kuri jāiesniedz
 • Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma Sekmju izraksts kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. /98. mācību gada līdz pašreizējam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Zobārstniecība reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido šādi vērtējumi:
1) OSPPP,
2) CE vērtējums ķīmijā un bioloģijā.
Konkursa rezultāts veidojas šādi: 15 % sastāda OSPPP vērtējums, 45 % CE vērtējums ķīmijā, 40 % CE vērtējums bioloģijā.

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē:
1) CE vērtējums latviešu valodā;
2) vērtējums svešvalodā.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt rezidentūrā:

 • Ortodontijā
 • Bērnu zobārstniecībā
 • Periodontoloģijā
 • Endodontijā
 • Zobu protezēšanā

vai doktorantūrā programmā Medicīna.

Studijas iespējams turpināt rezidentūrā Mutes, sejas un žokļu ķirurģijā pēc divu fakultāšu absolvēšanas (Zobārstniecības un Medicīnas fakultātes).

Programmas vadītājs

Docētāji

Kontaktinformācija