Pārlekt uz galveno saturu

Katedras darbība ir vērsta uz mūsdienīgas, augstas kvalitātes izglītības īstenošanu psiholoģijā, pedagoģijā un mākslu terapijā veselības aprūpes kontekstā, pamatojoties uz biopsihosociālo pieeju, bagātinot izglītības saturu ar pētniecībā, starptautiskajos kontaktos un sadarbībā gūtajiem rezultātiem un pieredzi.

Vīzija

Attīstīta psiholoģiskā un pedagoģiskā izglītība, tālākizglītība, pētniecība, prakse un sadarbība veselības kontekstā RSU un Latvijā.

Misija

Efektīva, profesionāla un radoša komanda, kas kopīgi strādā, lai sagatavotu augsti kvalificētus konkurētspējīgus speciālistus ar psiholoģisko, pedagoģisko un radošo kompetenci, kas attīsta starpprofesionālu sadarbību un darbojas pētniecībā, lai sekmētu uz pierādījumiem balstītu praksi.

Vērtības

 • Profesionalitāte – efektīva, mērķtiecīga, plānota un ētiska darbība savas jomas ietvaros, kas tiek īstenota sistemātiski, sadarbībā un patstāvīgi
 • Komanda – mērķtiecīga un koleģiāla sadarbība
 • Proaktīva nostāja – iniciatīva un atvērtība komunikācijā un sadarbībā
 • Studentcentrētā pieeja – uz studējošā patstāvību balstītas, viņa profesionālajām vajadzībām atbilstošas mācību vides radīšana, vienlaikus nodrošinot kvalitatīvu docētāja vadību un atbalstu
 • Kompetenču pieejā balstīta izglītība – no zināšanām un prasmēm uz to lietošanu daudzveidīgās situācijās un kontekstos
 • Inovācijas – jaunāko pētniecībā, praksē un pieredzē balstītu atziņu mērķtiecīga ieviešana savā darbā

Stratēģiskie mērķi

 • Nodrošināt mūsdienīgu psiholoģisko, pedagoģisko, radošu izglītību veselības kontekstā
 • Īstenot kvalitatīvus pētījumus konkrētā darbības jomā vai nozarē
 • Attīstīt dažādu līmeņu vietējo un starptautisko sadarbību

Viens no veidiem, kā īstenot stratēģiskos mērķus, ir ikgadēju starptautisko konferenču organizēšana un dalība Latvijas Psiholoģijas dienās, veiksmīga sadarbības ar kolēģiem Latvijā un ārvalstīs – gan gatavojot kopīgas publikācijas un referātus, gan uzstājoties ar vieslekcijām.

Katedras docētāji īsteno gandrīz 170 dažādus studiju kursus vairāk nekā 20 visu līmeņu studiju programmās un piedalās vairākos pētījumu projektos. Lai strukturētu katedras daudzveidīgo mācību metodisko un zinātniski pētniecisko darbību, 2016./17. akadēmiskajā gadā tika izveidotas četras darba grupas: psiholoģijā (vad. – lekt. J. Ļubenko), pedagoģijā (vad. – doc. A. A. Krūmiņa), mākslu terapijā (vad. – asist. J. Duhovska) un supervīzijā (vad. – asist. p. i. B. Pumpiņa). Katrā no tām ir formulēti konkrēti studiju kursu, mācību metodiskā darba un zinātniski pētnieciskie darba uzdevumi, kas ir saskaņoti ar katedrā kopīgi formulētajiem pamatuzdevumiem.

Pamatuzdevumi

 • Īstenot mācību metodisko darbu psiholoģijā, pedagoģijā un supervīzijā, mākslu terapijā,
  • izstrādājot un īstenojot studiju kursus psiholoģijas, veselības aprūpes, pedagoģijas, izglītības un sporta virziena visu līmeņu studiju programmās, un nodrošinot to metodisko pamatu; 
  • attīstot mācību prakses iespējas; 
  • piedāvājot tālākizglītības un profesionālās pilnveides kursus speciālistiem. 
 • Īstenot zinātniski pētniecisko darbību,
  • sekmējot akadēmiskā personāla iesaisti pētniecībā un iegūto pētījumu rezultātu aprobāciju konferencēs, simpozijos un publikācijās, kā arī to pārnesi tehnoloģijās;
  • organizējot konferences un akadēmiskos lasījumus;
  • rosinot studējošos iesaistīties katedras realizētajos pētījumu projektos, nodrošinot studentu zinātniskā pulciņa darbību un vadot studentu zinātniski pētnieciskos darbus;
  • sagatavojot monogrāfijas un zinātnisko rakstu krājumus psiholoģijā, pedagoģijā, supervīzijā, mākslu terapijā, pētniecībā.
 • Sniegt konsultācijas un ekspertīzi par psiholoģijas, supervīzijas, mākslu terapijas jautājumiem
 • Attīstīt un uzturēt starptautisko un vietējo sadarbību ar citām augstskolām, darba devējiem un sociālajiem partneriem
 • Sekmēt katedras personāla kvalifikācijas paaugstināšanu

Vēsture

Katedras darbības aizsākumi ir meklējami 2006. gadā, kad tolaik RSU Māszinību fakultātē (dekāne – asoc.prof. I. Millere), tika izveidota Mākslas terapijas akadēmiskā skola (MTAS) (vadītāja – doc. K. Mārtinsone, lekt. I. Majore-Dūšele), kuras pamatuzdevums bija izveidot un attīstīt mākslu terapijas profesionālās izglītības un profesionālās darbības sistēmu, adaptējot ārvalstu kolēģu pieredzi Latvijā. MTAS, sadarbojoties ar kolēģiem no dažādām RSU struktūrvienībām, Liepājas Universitāti un ārvalstīm, aktīvi strādāja, lai nodrošinātu maģistra studijas mākslu terapijā, pētniecisko darbību, kā arī lai sadarbībā ar profesionālajām apvienībām izveidotu un koordinētu mākslu terapijas profesionālās darbības sistēmu.

Lasīt vairāk

Profesionāli izglītotu mākslas terapeitu tolaik Latvijā nebija, tāpēc mācībspēki mākslu terapijā tikai aicināti arī no ārvalstīm – notika sadarbība ar kolēģiem Lielbritānijā. Universitāšu sadarbības Memoranda un līguma ietvaros starp RSU un Karalienes universitāti Belfāstā (Queen’s University Belfast) notika regulāras vieslekcijas, pateicoties mākslas psihoterapijas maģistra studiju programmas vadītājas doktores, tagadējās RSU goda doktores, K. Sibetas Stīlas (C. Sibbett Steele) atbalstam. Ļoti bagātinoša bija sadarbība ar deju un kustību psihoterapijas studiju programmas vadītāju no Karalienes Margaretas universitātes Edinburgā (Queen Margaret University in Edinburgh) doktori, tagadējo RSU goda doktori, V. Karkū (V. Karkou) (patlaban – profesore Edge Hill University), kurai ir ievērojami nopelni deju un kustību terapijas nostiprināšanā Latvijā.

Kā nozīmīgs MTAS ieguldījums mākslu terapijas attīstībā jāmin arī supervizoru izglītošanas projekts, kas tika īstenots sadarbībā ar Latvijas Mākslas terapijas asociāciju un Karalienes universitāti Belfāstā. Šo programmu vairāk nekā gada garumā vadīja supervizori no Lielbritānijas K. Sibeta un V. Tompsons (W. Thompson). Šajā projektā gūtā pieredze vēlāk kļuva par vienu no pamatbalstiem, veidojot jaunu – supervizora – profesiju un maģistra studiju programmu (sk. turpmākajā izklāstā).

MTAS darbības laikā maģistra studiju programma Mākslas terapija saņēma augstu novērtējumu ne tikai starptautiskās akreditācijas procesā, bet arī Eiropas mākslu terapijas izglītības konsorcijā (European Consortium for Arts Therapies Education), iegūstot atpazīstamību ārvalstu mākslu terapijas profesionāļu un interesentu vidū. Šajā laikā tika formulēta un pamatota arī Latvijā attīstāmā integratīvi eklektiskā pieeja mākslu terapijā, kas ir atspoguļota vairākās grāmatās. Vienlaikus notika intensīvs mākslu terapijas popularizēšanas darbs, veicinot profesijas atpazīstamību un izpratni par tās potenciālu. Pakāpeniski tika stiprināta mākslas terapeitu profesionālā identitāte, izveidoti mācību līdzekļi un izkristalizējusies mākslas terapeita loma un vieta veselības aprūpē – funkcionālo speciālistu grupā, multiprofesionālas komandas sastāvā. No 2014. gada studiju programmu Mākslas terapija vada J. Duhovska.

Līdztekus darbībai mākslu terapijas jomā MTAS mācībspēki aktīvi iesaistījās profesionālās bakalaura studiju programmas Psiholoģija izveidē un vēlāk nodrošināja tajā vairāku studiju kursu docēšanu.

2009. gadā maģistra studiju programma Mākslas terapija (vadītāja – doc. K. Mārtinsone) pēc vispārējām strukturālām pārmaiņām RSU savu vietu atrada Rehabilitācijas fakultātē (RF) (dekāns – prof. A. Vētra) Sporta un pedagoģijas katedrā (vēlāk – Sporta, uztura un pedagoģijas katedrā, SUPK, vadītājs – asoc. prof. V. Arnis). Palielinoties mācībspēku sastāvam – uzsākot darbu asist. K. Vendei, asist. A. Upmalei, asist. A. Vagalei vēlāk, no 2013. gada arī asist. E. Čukuram, asist. J. Koļesņikovai, SUPK izveidojās psiholoģijas un mākslu terapijas docētāju grupa.

Šī grupa, sadarbojoties ar Socioloģijas katedru (no 2007. gada Socioloģijas un psiholoģijas katedru, vadītāja – asoc. prof. S. Mihailova) aktīvi iesaistījās gan psiholoģijas studiju virziena attīstībā RSU, gan nodrošināja psiholoģijas studiju kursu docēšanu RF studiju bakalaura un maģistra studiju programmās, kā arī kopā ar pieaicinātajiem pasniedzējiem docēja studiju kursus visās mākslas terapijas specializācijās.

2012. gadā aizsākās darbs pie jaunas – maģistra studiju programmas Veselības psiholoģija izveides (vadītāja – asoc. prof. K. Mārtinsone). 2013./14. akadēmiskajā gadā tika uzsākta šīs programmas īstenošana. SUPK psiholoģijas docētāji iesaistījās studiju kursu sagatavošanā un īstenošanā, un veidoja arī pirmās publikācijas veselības psiholoģijā, skaidroja šīs nozares būtību un vietu psiholoģijas un veselības zinātņu sistēmā, ierosināja un koordinēja pirmo Psiholoģijas dienu norisi Latvijā. Kā nozīmīgs faktors programmas izveidē ir jāmin dalība 26. Eiropas Veselības psiholoģijas apvienības (European Health Psychology Society, EHPS) konferencē, kur uzmanība tika veltīta pieredzes apmaiņai par maģistra studiju programmu veselības psiholoģijā izstrādi, to vadlīniju noteikšanu. No 2014./15. akadēmiskā gada studiju programmu Veselības psiholoģija (1,5 gadu programma, 2 gadu programma) vada doc. J. Koļesņikova.

2012. gadā, attīstot ar profesionālās darbības praksi, SUPK psiholoģijas un mākslu terapijas docētāju grupas pārstāvji (asoc. prof. K. Mārtinsone, lekt. I. Majore-Dūšele, asist. A. Upmale, asist. A. Vagale), kolēģi no Komunikācijas fakultātes (asoc. prof. S. Mihailova un doc. I. J. Mihailovs) un Māszinību fakultātes (doc. V. Sudraba), kā arī pieaicinātie pasniedzēji, pamatojoties uz Eiropas Nacionālo supervizoru organizāciju asociācijas (Association of National Organisations for Supervision in Europe (ANSE)) vadlīnijām Tālākizglītības fakultātē izveidoja divgadīgu kursu programmu “Supervīzija profesionālajā darbā” (supervīzija ir mērķtiecīgi organizēts konsultatīvais un izglītojošais atbalsts, ko profesionālajā kontekstā saņem indivīds, grupa vai organizācija (supervizējamais) ar mērķi pilnveidot profesionālo kompetenci un profesionālās darbības kvalitāti). 2014. gadā, pēc supervizora profesijas standarta izveides šī kursu programma kļuva par pamatu profesionālajai maģistra studiju programmai Supervīzija (vadītāja – asoc. prof. K. Mārtinsone), un 2014./15. akadēmiskajā gadā tā vēra durvis pirmajiem maģistrantiem. No 2017./18. akadēmiskā gada studiju programmu Supervīzija vada asist. B. Pumpiņa.

Darbs RF SUPK kļuva par bagātinošu darbības attīstības posmu. Diskusijās un sarunās ar kolēģiem un citu funkcionālo profesionālās izglītības programmu vadītājiem, kas strādā un māca strādāt multidiscipinārā komandā, balstoties uz biopsihosociālo pieeju ārstniecībā un akceptējot uz pacientu centrētu pieeju, precizējās mākslas terapeita loma un vieta rehabilitācijā. Tas palīdzēja attīstīt un pilnveidot profesiju, skaidrot robežas, atbildību un sadarbības iespējas, pakāpeniski ieviest un nostiprināt mākslu terapijas pakalpojumus ārstniecības iestādēs. Šajā laikā intensīvi attīstījās sadarbība ar prakšu vietām, darba devējiem, tika stiprināta sadarbība ar rehabilitācijas speciālistu profesionālo organizācijām Latvijā, kā arī attīstīti kontakti ar ārvalstīm, kas atspoguļojas, piemēram, Erasmus līgumos (ar kolēģiem Lielbritānijā, Nīderlandē, Vācijā, Lietuvā, Igaunijā utt.).

Kopš 2014. gada 1. jūlija, kad RSU, apvienojot bijušo Māszinību fakultāti, Sabiedrības veselības fakultāti, Rehabilitācijas fakultātes Sporta, uztura un pedagoģijas katedru un Sociālā darba katedru, ir izveidota jauna – Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte (SVSLF) (dekāne – prof. I. Millere), pievienojoties jauniem kolēģiem un pamatojoties uz iepriekš veiktajām iestrādēm, ir izveidota SVSLF Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra (VPUPK). Tās uzdevums, ir turpināt attīstīt mācību metodisko darbību un pētniecību psiholoģijā, supervīzijā un mākslu terapijā, kā arī iesaistīties studiju kursu pedagoģijā īstenošanā. Šobrīd VPUPK darbs ir koncentrēts uz kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanu, sadarbības stiprināšanu ar citu augstskolu mācībspēkiem, pētnieciskās kapacitātes attīstību un dažādošanu, ciešāku saišu veidošanu ar darba devējiem un sociālajiem partneriem.

Izmantoti fragmenti no:

 • Mārtinsone, K., Mihailova, S., Koļesņikova, J., Mihailovs, J., Ļevina, J., Freimane, G. & Šneidere, K. (2017). Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē. Rīga: RSU.
 • Duhovska, J. & Mārtinsone, K. (2016). Mākslas terapijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē. No ieceres līdz profesijai. Rīga: RSU.
 • Mārtinsone, K. Kurp aizvedis pirmais solis (2014). No Rehabilitācija: RSU Rehabilitācijas fakultātes 20 gadi: 1994-2014. (75.-84.lpp.). Rīga: RSU.
 • Mākslas terapijas akadēmiskā skola (2010). No J. Vētra (Sast.). No universitātes līdz universitātei: Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskās darbības vēsture dokumentos un atmiņās. (377.-379.lpp.). Rīga: RSU.

Zinātniski pētnieciskais darbs

Virzieni

 • Monogrāfiju un zinātnisko rakstu sagatavošana publicēšanai
 • Pētījumu rezultātu aprobācija gan vietējās, gan starptautiskās konferencēs, simpozijos, un publikācijās
 • Iesaistīšanās koleģiālās recenzēšanas procesā zinātniskos izdevumos
 • Ikgadējās starptautiskās konferences Veselība un personības attīstība: starpdisciplinārā pieeja organizēšana un iesaistīšanās citu konferenču organizēšanā
 • Piedalīšanās RSU organizētajos zinātnes popularizēšanas pasākumos: Zinātnieku naktī, Zinātnieku brokastīs u. c.
 • Studentu iesaistīšana docētāju realizētajos pētījumu projektos
 • Studentu psiholoģijas zinātniskā pulciņa koordinācija

Pētniecības pamattēmas

 • Psiholoģiskā palīdzība un atbalsts darbā ar dažādām klientu un pacientu grupām
 • Psiholoģisko un uz mākslu balstīto izpētes instrumentu adaptācija un konstruēšana
 • Latvijas Klīniskā personības testa izveide un tā digitalizācija
 • Intelekta struktūras testa adaptācija
 • Veselības uzvedība kā slimību profilakse un tīmekļa intervences veselības uzvedības sekmēšanai
 • Profesionālā kompetence un tās attīstība
 • Profesionālā identitāte
 • Klientu un pacientu izglītošanas didaktiskie pamatprincipi

Docētāju un studējošo sadarbības partneri

 • Latvijas un citu valstu augstskolas
 • Psihologu un veselības aprūpes profesionālajām apvienībām Latvijā un ārvalstīs
 • Darba devēji

Dalība starptautisku konferenču rīkošanā

 • Sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Klaipēdas universitāti tiek organizēta dalība ikgadējā starptautiskā konferencē Society. Integration. Education
 • Dalība ikgadējās starptautiskās konferences “Medicīnas psiholoģija” (Медицинская психология) rīkošanā, sadarbībā ar Jaroslavļas Valsts medicīnas universitāti (Ярославский государственный Медицинский университет), Krievija

Ārvalstu sadarbības partneri mācību metodiskajā un zinātniski pētnieciskajā darbā

 • Academic College at Wingate, Izraēla
 • Edge Hill University, Lielbritānija
 • Emperor Alexander the 1st Petersburg State Transport University, Krievija
 • European Health Psychology Society
 • Institute of the Human Brain at the Russian Academy of Sciences, Krievija
 • International Colledge for Humanistic sciences Atēnas, Grieķija
 • Klaipeda University, Lietuva
 • Nuertingen-Geislingen University, Vācija
 • Open University of the Netherlands, Nīderlande
 • Ruppin Academic Center, Izraēla
 • Tel Aviv University, Izraēla
 • University of Padova, Itālija
 • University of Sussex, Lielbritānija
 • Vytautas Magnus University, Kauņa, Lietuva
 • Ярославский государственный Медицинский университет, Krievija

Ārvalstu sadarbības partneri studējošo praksēm

 • Dance Voice, Bristole, Lielbritānija
 • Akademia Fundacija imienia Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, Polija

Sadarbība ar ārvalstu profesionālajām organizācijām

 • Eiropas Veselības psiholoģijas savienība (European Health Psychology Society)
 • Eiropas Mākslu terapijas izglītības konsorcija (The European Consortium for Arts Therapies Education – ECArTE)
 • Eiropas Deju un kustību terapijas asociācija (European Association Dance Movement Therapy – EADMT)
 • Eiropas Drāmas terapijas federācija (European Federation of Dramatherapy – EFD)
 • Eiropas Mākslas terapijas federācijas (European Federation of Art Therapy – EFAT)
 • Eiropas Mūzikas terapijas federācija (European Music Therapy Confederation – EMTC)
 • Eiropas nacionālo supervizoru organizāciju asociācijas ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe – ANSE)

Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra ir iesaistīta Eiropas Veselības psiholoģijas asociācijas projekta īstenošanā, kura gaitā reizi mēnesī tiek sagatavoti emuāri par aktuāliem veselības psiholoģijas jautājumiem, tie tiek iztulkoti Eiropas valstu valodās, tā popularizējot veselības psiholoģiju Latvijā. Emuāri ir pieejami arī latviešu valodā.

Publikācijas

Publicētās un publikācijai pieņemtās kolektīvās monogrāfijas, grāmatas un zinātnisko rakstu krājumi

Psiholoģija

Grupu psiholoģiskā konsultēšana un psihoterapija (papildinātais izdevums)

Velga Sudraba, Kristīne Mārtinsone
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019

Veselības psiholoģija. Teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva

Autoru kolektīvs, K. Mārtinsones un V. Sudrabas zinātniskajā redakcijā
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019

Veselības psiholoģija – psiholoģijas zinātnes apakšnozare un profesionālās darbības joma

Kristīne Mārtinsone, Gunta Freimane
Rīgas Stradiņa universitāte, 2019
Lejupielādēt grāmatu

Psihologu profesionālā darbība Latvijā. Saturs. Organizācija. Regulējums. Psihologu likuma komentāri

Autoru kolektīvs prof. Kristīnes Mārtinsones vadībā
Tiesu namu aģentūra, 2018

Grupu psiholoģiskā konsultēšana un psihoterapija

Velga Sudraba, Kristīne Mārtinsone
Rīgas Stradiņa universitāte, 2018

Psiholoģijas izglītības desmit gadi Rīgas Stradiņa universitātē

Mārtinsone, K., Mihailova, S., Koļesņikova, J., Mihailovs, I. J., Ļevina, J., Freimane, G., Šneidere, K.
Rīgas Stradiņa universitāte, 2017
Lejupielādēt grāmatu

Metodiskie norādījumi kursa un bakalaura darbu izstrādei RSU veselības psiholoģijas studiju programmā

Linda Lejiņa, Kristīne Šneidere, red.
Rīgas Stradiņa universitāte, 2017
Metodiskie norādījumi kursa un bakalaura darbu izstrādei RSU veselības psiholoģijas studiju programmā

Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU veselības psiholoģijas un supervīzijas programmām

Kristīne Mārtinsone, red., Viktorija Perepjolkina, red., Kristīne Šneidere, red.
Rīgas Stradiņa universitāte, 2017
Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU veselības psiholoģijas un supervīzijas programmām

Konsultēšana un konsultatīvā psiholoģija

Jeļena Ļevina, Kristīne Mārtinsone
Rīgas Stradiņa universitāte, 2016
Lejupielādēt bezmaksas izdevumu

Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse

Bite, I., Mārtinsone K., Sudraba V.
Zvaigzne ABC, 2016
Pedagoģija un supervīzija

Konsultatīvais atbalsts skolēniem

Kristīne Mārtinsone, Sandra Mihailova, Jānis Pāvulēns
RaKa, 2018

Supervīzija: Teorija. Pētījumi. Prakse

Kristīne Mārtinsone, Sandra Mihailova
Rīgas Stradiņa universitāte, 2017

Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU veselības psiholoģijas un supervīzijas programmām

Kristīne Mārtinsone, red., Viktorija Perepjolkina, red., Kristīne Šneidere, red.
Rīgas Stradiņa universitāte, 2017
Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei RSU veselības psiholoģijas un supervīzijas programmām

Supervīzija: teorija un prakse

Kristīnes Mārtinsones un Sandras Mihailovas redakcijā
Rīgas Stradiņa universitāte, 2017

Pieaugušo izglītība

Sastādītāja: Kristīne Mārtinsone
RaKa, 2012

Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā

Sastādītāja: Kristīne Mārtinsone
Drukātava, 2009
Mākslas terapija

Izvērtēšana mākslas terapijā: principi un metodes

Elza Strazdiņa, sast.
Rīgas Stradiņa universitāte, 2016
Lejupielādēt bezmaksas izdevumu

Искусствотерапия

Kristīnes Mārtinsones redakcijā
Речь, 2014

Mākslu terapija dažādām klientu / pacientu grupām

Sastādītājas: Kristīne Mārtinsone, Edīte Krevica
Rīgas Stradiņa universitāte, 2014

Arts Therapies for Different Client / Patient Groups

Rīgas Stradiņa universitāte, 2013

Mākslu terapija

Kristīnes Mārtinsones redakcijā
RaKa, 2011

Mākslu metodes un tehnikas profesionālajā darbībā

Sastādītāja: Kristīne Mārtinsone
RaKa, 2010

Pētījumi mākslu terapijā

Sastādītāja: Kristīne Mārtinsone
Drukātava, 2010

Mākslas terapija: teorija un prakse

Kristīnes Mārtinsones redakcijā
Drukātava, 2009

Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā

Sastādītāja: Kristīne Mārtinsone
Drukātava, 2009

Mākslu terapija un tās attīstības konteksti (integratīvi eklektiskā pieeja Latvijā)

Kristīne Mārtinsone, Sandra Mihailova, Ivans Jānis Mihailovs, Indra Majore-Dūšele, Mirdza Paipare
Rīgas Stradiņa universitāte, 2008
Pētniecība
Pētniecības terminu skaidrojošā vārdnīca (pieejama tiešsaitē)
Zinātniskās redaktores: Dr. psych., prof. Kristīne Mārtinsone, Dr. psych., prof. Anita Pipere, 2019

Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana

Daiga Spila, Kristīne Mārtinsone, Ivans Jānis Mihailovs, Anita Pipere, Uldis Berķis, Inese Gobiņa, Inga Znotiņa, Kristīne Šneidere, Justīne Vīķe, Maija Dambrova, Signe Riekstiņa
Rīgas Stradiņa universitāte, 2018

Pētniecība: teorija un prakse

Kristīne Mārtinsone, Anita Pipere, Daiga Kamerāde
RaKa, 2016

Ievads pētniecībā. Stratēģijas, dizaini, metodes

Anita Pipere
RaKa, 2011

Pētniecības terminu skaidrojošā vārdnīca

Kristīne Mārtinsone, Anita Pipere, Daiga Kamerāde
RaKa, 2011