Skip to main content

6th International Scientific-Practical Conference
'Health and Personality Development: an Interdisciplinary Approach'
27–29 April 2020

Agenda of the conference

Prezentācijas

Plenary sessions

Watch video

Opening

  • Prof. Aigars Pētersons, Rector, Rīga Stradiņš University
  • PhD Agrita Kiopa, Vice-Rector for Science, Rīga Stradiņš University
  • Prof. Inga Millere, Dean, Faculty of Public Health and Social Welfare, Rīga Stradiņš University
  • Prof. Kristīne Mārtinsone, Head of Health Psychology and Pedagogy, Rīga Stradiņš University

 

  • Arts-based research: uses and applications  in arts psychotherapies, Vicky Karkou

Video

Use of Rasch Modeling in Research, Elena Kardanova

Why SEM? How structural equation modelling can help you make the most of your data, Uku Vainik

Behavior health digital interventions: New opportunities and developments, Maria Karekla | Video

The Six-Key Model for Assessment and Intervention in Drama Therapy, Susana Pendzik | Video

Symposium: Interframe_LV

Video

Digitalizācijas procesa novērtēšana mazā un vidējā biznesā, Baiba Rivža

Rīcībspēja Latvijā: autonomija un monisms, Sergejs Kruks

Iedzīvotāju iesaiste uzņēmējdarbībā: viedoklis un iespējas Latvijā, Inna Dovladbekova, Anželika Berķe-Berga

Uzticēšanās rādītāji dažādās Latvijas iedzīvotāju vecuma grupās sociālā kapitāla koncepta ietvaros, Sanita Šuriņa, Kristīne Mārtinsone, Viktorija Perepjolkina

Apvienojošā un sasaistošā sociālā kapitāla loma savstarpīguma (sadarbības), līdzdalības un drošības veidošanā, Sanita Vasiļjeva, Silva Seņkāne

Mijsakarība starp skrīninga iespēju izmantošanu un institucionālo uzticēšanos Latvijas populācijā, Jekaterina Bierne, Kristīne Mārtinsone

Starp valsti un ģimeni: mājsaimniecību sociālekonomiskā dzīvotspēja laukos, Kristīne Rolle

Indivīdu darītspēja un viedokļi par solidaritāti, nevienlīdzību un drošības avotiem Latvijas sabiedrībā, Ritma Rungule, Taņa Lāce, Silva Seņkāne

Sevis kā autonoma indivīda uztvere – sabiedrisko aktivitāti veicinošs faktors, Diāna Kalniņa

Uzticēšanās masu medijiem prognostiskie faktori, Laura Rudzīte, Kristīne Mārtinsone

Faktoru analīzes izmantošana sevis kā indivīda, primārā aģenta un korporatīvā aģenta saistību latento struktūru noteikšanā: INTERFRAME, Diāna Kalniņa, Kristīne Mārtinsone

Sections

Psiholoģisko un uz mākslu balstīto izpētes instrumentu adaptācija un konstruēšana

Video

Intelekta struktūras testa adaptācija: pilotpētījuma rezultāti, Ingrīda Trups-Kalne, Jeļena Ļubenko, Inese Jokste

Dīza/Rēdigera-Makdermota paradigmas digitālās versijas izstrāde un aprobācija, Laura Bērenfelde, Kristīne Šneidere

Tumšās triādes testa adaptācija, Inese Jokste

Prospektīvās un retrospektīvās atmiņas aptaujas adaptācijas pirmais posms, Kristīne Šneidere

Daudzdimensiju ķermeņa apzinātības aptaujas procesa pirmie rezultāti, Darja Krizska-Popova, Indra Majore-Dūšele

Emociju regulācijas prasmju aptaujas adaptācijas otrais posms, Inese Paiča, Iluta Kristiņa-Everte, Kristīne Mārtinsone

Aptaujas Attieksme pret novecošanos izstrāde: pirmais posms, Zane Ulmane, Viktorija Perepjolkina

Video

Misticisma skalas otrās versijas (MSkala V2) adaptācija latviešu valodā, Daiga Katrīna Bitēna, Kristīne Mārtinsone

Garīgā intelekta pašvērtējuma aptaujas trešās versijas (SISRI V3) adaptācija latviešu valodā, Daiga Katrīna Bitēna, Laura Regzdiņa, Kristīne Mārtinsone

Uz mākslu balstīto izvērtēšanas instrumentu raksturojums, Krista Štrausa, Kristīne Mārtinsone, Sanita Šuriņa

Individualizētās mūzikas terapijas izvērtēšanas profila skalu adaptācija un datu ievākšanas procedūras izstrāde 8–11 gadus veciem praktiski veseliem bērniem, Grieta Pīrāga, Laura Kudreņicka, Jeļena Koļesņikova, Jana Duhovska, Sanita Šuriņa

Skaņu radīšanas refleksijā balstītu pieskaņošanās un apzinātības izvērtēšanas/novērtēšanas aptauju izveide pacientiem ar trauksmes un/vai depresīviem traucējumiem, Ineta Heinsberga, Valdis Bernhofs, Viktorija Perepjolkina

Latvijas klīniskā personības testa pielietojums: gadījuma analīze, Jeļena Koļesņikova

Datorizēto testu pielietošana psihologa praksē, Jānis Ekmanis

Psiholoģiskā palīdzība un atbalsts darbā ar dažādām klientu un pacientu grupām

Video

Patoloģiskas personības iezīmju specifika pacientiem ar depresiju, Katrīna Deja Mārtinsone, Ilana Aleskere

Emociju un emociju regulācijas specifikas sakarības ar patoloģiskām personības iezīmēm pacientiem ar depresiju, Katrīna Deja Mārtinsone, Ilana Aleskere

Emociju regulācija bērniem ar uzvedības problēmām deju un kustību terapijas procesā, Kristīne Vende-Kotova

Emociju regulācija mākslas terapijas procesā – literatūras pārskats, Inese Paiča

Tiešsaistes terapija, izmantojot drāmas terapijas tehnikas klientei ar trauksmes traucējumiem. Gadījuma analīze, Līga Rundāne

0–8 gadīgu bērnu digitālo mediju lietošana un vecāku mediācija, Sintija Lielšvāgere-Endele, Jeļena Ļubenko

Video

Vizuāli plastiskās mākslas terapijas modelis darbā ar atkarīgajiem narkoloģiskās rehabilitācijas programmā, Inga Bitēna

Apzinātībā balstītas deju un kustību terapijas darba modelis hronisku sāpju pacientiem – pilotpētījuma rezultāti, Indra Majore-Dūšele, Vicky Karkou, Inga Millere

Uz mākslas ekspresijas pakāpenisko līmeņu modeli un mūzikas terapijas modeli balstīta intervence pirmreizējām krūts vēža pacientēm, Jana Duhovska, Inga Millere

Vispārējā kognitīvā novērtējuma saistība ar attieksmi pret novecošanos, Zane Ozoliņa, Kristīne Šneidere, Zane Ulmane

Reliģiskā problēmu pārvarēšana un to prognozējošie faktori: Latvijas Romas katoļu izlases pētījuma rezultāti, Ingrīda Trups-Kalne, Viktorija Perepjolkina, Inese Lietaviete

Ķermeņa kompozīcijas izmaiņas augstas fiziskas un psiho emocionālas slodzes ietekmē militārā vidē, Liāna Pļaviņa, Silva Smagare, Andris Čakstiņš

Profesionālā identitāte un kompetence

Video

Kā izmērīt profesionālo identitāti? Elīna Akmane, Kristīne Mārtinsone, Zane Krieķe

Latvijas supervizoru profesionālās kompetences pašnovērtējums, Lelde Kāpiņa, Kristīne Mārtinsone

Latvijas supervizoru ētikas kompetences nozīmīguma un īstenojamības pašnovērtējums, Anna Angena, Kristīne Mārtinsone

Pedagoģijas metodes supervizora profesionālajā darbībā, Aira Aija Krūmiņa, Baiba Pumpiņa

Kadetu pašsajūtas, pašefektivitātes un stresa pārvarēšanas stratēģiju saistība ar kolektīvo efektivitāti kaujas izturības kursā, Andžela Rožcenkova

Master classes, open lecture, discussions

Vizuālo metožu pielietojums pētniecībā | Video

Why SEM? How structural equation modelling can help you make the most of your data, Uku Vainik | Video

Video: The arts for the blues: an interdisciplinary project for people with depression, Vicky Karkou

Acceptance and Commitment Therapy, Maria Karekla | Video

Video: Multiple modality approach to assess adherence to medications across time in multiple sclerosis, Efrat Neter

Intergenerational relations: personal and professional perspective, Vilmante Aleksiene | Video

The Six-Key Model – application, Susana Pendzik | Video

Distance art therapy: maintaining the therapeutic relationship from afar, Julia Volonts | Video

Komunikācija rehabilitācijas komandā, Aelita Vagale | Video

Klīniskās intervijas metode, Jeļena Koļesņikova | Video

Ekspertu diskusija Supervīzija izglītības vidē, Aira Aija Krūmiņa, Baiba Pumpiņa | Video

Posters

Latvijas psihologu profesionālās kompetences pašnovērtējums, Alīna Gēgerniece, Edijs Zemvaldis, Kristīne Mārtinsone

Conventional and unconventional aspects of facial perception, A. V. Petrakova, Yu. V. Mikadze, V. V. Tursunov

The conference is organised by the Department of Health Psychology and Paedagogy at the Faculty of Public Health and Social Welfare.