Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
psiholoģija
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds vai kvalifikācija:
profesionālais maģistra grāds psiholoģijā un psihologa kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga / Liepāja
2 gadi
Pk., S.
9.30–19.00
Vietu skaits:
2 budžeta
15 maksas
2600 EUR/gadā
Šo studiju progammu iespējams apgūt Rīgā vai Liepājā.

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Studijas notiek mūsdienīgā un tehniski labi iekārtotā vidē. Pamatā tās ir lekcijas un nodarbības, semināri, pārraudzības prakse un konsultācijas. Studijās tiek veicinātas aktīvās mācību metodes, kas ļauj apvienot iegūtās teorētiskās zināšanas ar praktiskajām iemaņām, – interaktīvās metodes (individuālais un grupu darbs), diskusijas, simulācijas lomu spēles, projektu izstrāde, prezentācijas un uzstāšanās, kā arī dalība konferencēs.

Studiju procesā izmantojam mūsdienīgas izglītības tehnoloģijas, tostarp platformas Moodle, Panopto un e-studijas, kur docētāji ievieto materiālus studiju kursu apguvei.

Studenti apgūs psihologa darbam nepieciešamās kompetences: psihologa profesionālo darbību, psiholoģisko izpēti, psiholoģisko konsultēšanu un palīdzības metodes – īstermiņa konsultēšanu, kognitīvi biheiviorālo terapiju, grupu konsultēšanu, krīžu un traumu psiholoģiju u. c. Studēsi organisma funkciju regulāciju un veselību, sociālo neirozinātni, digitālo tehnoloģiju izmantošanu psiholoģijā, pētījumu metodoloģiju u. c.

Studenti varēs izvēlēties kādu no šīm profesionālās darbības jomām:

 • klīniskā un veselības psiholoģija – psiholoģiskā izpēte, psiholoģiskā konsultēšana un psiholoģiskās palīdzības sniegšana veselības aprūpes vidē, veselības un slimības psihosociālie aspekti un psihosociālā rehabilitācija;
 • konsultatīvā psiholoģija – individuālā konsultēšana, sistēmiskā pieeja konsultēšanā, kreativitāte psiholoģiskajā palīdzībā.
 • militārā psiholoģija – psiholoģiskā izpēte, psiholoģiskā konsultēšana, preventīvais darbs un psihoizglītošana militārajā jomā, psiholoģiskās palīdzības sniegšana karavīriem un psiholoģiskā atbalsta pasākumi karavīru ģimenēm.

Studiju metodes

Apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanā izmanto tādas vērtēšanas metodes kā rakstiskos un mutiskos eksāmenus, testus, esejas, diskusijas, prezentācijas, gadījumu analīzi vai lomu spēles un tai sekojošu analīzi.

Praktiskajās nodarbībās galvenā uzmanība tiek pievērsta gan praktisko prasmju trenēšanai atbilstoši psihologa profesijas standartam noteiktā profesionālās darbības jomā, gan pašrefleksijas veicināšanai, kas sekmē profesionālo izaugsmi.

Katrā prakses vietā būs pieejams prakses vadītājs (sertificēts psihologs pārraugs) – partnerinstitūcijas darbinieks, kas sniedz atbalstu studentiem, kā arī ir pieejamas regulāras pārraudzības prakse, kur varēsi analizēt savu pieredzi un gūt atgriezenisko saiti un praktisku atbalstu problēmsituācijās.

Psiholoģijas laboratorija studentiem nodrošina atbilstošas telpas psiholoģiskas konsultēšanas prasmju trenēšanai, kā arī psiholoģiskas izpētes prasmju trenēšanai ar digitalizētiem psiholoģiskiem testiem un datorizēto elektroencefalogrammas sistēmu.

Pateicoties ciešajai sadarbībai ar dažādu institūciju profesionāļiem psiholoģijas nozarē, tiek uzklausīts darba devēju viedoklis par studiju programmas pilnveidošanu, lai sasniegtu augstākos profesionālos standartus. Darba devēji iesaistās studiju programmas kvalitātes padomē, kā arī studiju noslēguma pārbaudījumos.

Studiju norises vietas

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
SL_026Analītiskās statistikas metodes psiholoģijas pētījumosStatistikas mācību laboratorijaSilva Seņkāne2 / 3
KPUMTK_015Civilā un vides aizsardzība, pirmā palīdzībaKlīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
VPUPK_272Digitālo tehnoloģiju pielietojums psiholoģijāVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraZane Gulbe2 / 3
VPUPK_154Grupu konsultēšana un psihoterapijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraAelita Vagale2 / 3
VPUPK_343Ievads kognitīvajā uzvedības terapijāVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraIlona Krone2 / 3
VPUPK_295Individuālā konsultēšanaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraIngūna Griškēviča4 / 6
VPUPK_180Īstermiņa konsultēšanaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJeļena Koļesņikova2 / 3
VPUPK_182Izpētes metodes psiholoģijāVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJeļena Koļesņikova4 / 6
VPUPK_293Klīniskā un veselības psiholoģijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJeļena Koļesņikova4 / 6
VPUPK_167Kreativitāte konsultēšanāVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraInese Paiča2 / 3
VPUPK_055Kvalifikācijas eksāmensVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJeļena Koļesņikova2 / 3
VPUPK_271Kvantitatīvo un kvalitatīvo pētījumu metodoloģijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraKristīne Mārtinsone2 / 3
VPUPK_250Maģistra darba izstrādeVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJeļena Koļesņikova4 / 6
VPUPK_309Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšanaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJeļena Koļesņikova14 / 21
VPUPK_273Metodisko materiālu izstrāde un psihoizglītošana psiholoģijas praksēVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraAira Aija Krūmiņa2 / 3
VPUPK_288Militārā psiholoģija IVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJeļena Koļesņikova4 / 6
VPUPK_289Militārā psiholoģija IIVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJeļena Koļesņikova4 / 6
VPUPK_300Organisma funkciju regulācija un veselībaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraSandra Mihailova2 / 3
VPUPK_110Psihologa profesionālā darbībaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJeļena Koļesņikova2 / 3
VPUPK_264Psiholoģiskās izpētes un konsultēšanas prakse IVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraZane Gulbe10 / 15
VPUPK_265Psiholoģiskās izpētes un konsultēšanas prakse IIVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJeļena Koļesņikova14 / 21
VPUPK_318Psihologu profesionālās darbības jomasVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJeļena Koļesņikova2 / 3
VPUPK_181Sistēmiskā pieeja konsultēšanāVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJeļena Koļesņikova2 / 3
VPUPK_238Sociālā neirozinātneVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraKristīne Šneidere 2 / 3
VPUPK_294Veselības un slimības psihosociālie aspekti un psihosociālā rehabilitācijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraZane Gulbe4 / 6

 

RSU psiholoģijas studenti pētniecībā tiek iesaistīti kopš pirmās studiju dienas

Darba iespējas pēc studijām

Lielākā daļa studiju programmas absolventu strādā savā profesijā (valsts ārstniecības un rehabilitācijas iestādēs un izglītības iestādēs, sociālajos dienestos, sociālajās aģentūrās un privātpraksē). Bieži pēc studiju prakses ārstniecības iestādēs studenti saņem darba piedāvājumus un turpina strādāt attiecīgajās iestādēs par psihologiem pēc augstskolas absolvēšanas.

Veselības psiholoģija var palīdzēt dzīvot veselīgāk un skatīties plašāk

Absolventi

_GR00701.jpg

Absolvents_Veselibas psihologija_foto2.jpg

Studiju priekšmeti ir ne tikai zinātniski un balstīti jaunākajos pētījumos, bet ari praktiski. Iegūtās zināšanas palīdz praktiskajā darbā ar klientiem. Zinoši, uz sadarbību orientēti un atbalstoši pasniedzēji. Pozitīva un radoša mācību atmosfēra.

Inese Taube, Laurenču sākumskolas psiholoģe, psiholoģes privātprakse Valmierā

Absolvents_Veselibas psihologija_foto2.jpg

Zane_Gulbe-rsu-600x615.jpg

Apgūstot programmu Veselības psiholoģija, ir iespēja iepazīt pavisam jaunu psiholoģijas jomu Latvijā, līdz ar to ne tikai paplašināt savu personīgo un profesionālo redzesloku, bet arī dot pienesumu psiholoģijas nozarē Latvijā gan darbā ar klientiem/pacientiem, gan akadēmiskajā vidē. Veselības psiholoģija fokusējas uz indivīdu kā uz biopsihosociālu būtni, jo gan ģenētiskie, gan sociālās vides, kā arī psiholoģiskie aspekti ietekmē indivīda veselību, un ir svarīgi fokusēties uz tiem, lai izprastu indivīdu un palīdzētu saglabāt veselību un labsajūtu.

Zane Gulbe, Upesleju internātpamatskolas rehabilitācijas centra veselības psiholoģe un Rīgas 45. vidusskolas psiholoģe

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā
 • Intervija
 • Dzīves gājuma apraksts (CV)
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
 • Pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses)
 • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
 • Bakalaura diploms un diploma pielikums 
 • Dzīves gājuma apraksts (CV)
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Veselības psiholoģija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido intervijas un diploma vidējās svērtās atzīmes vērtējums.

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē diploma vidējā svērtā atzīme.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Psiholoģija

Medicīna

Socioloģija

Programmas direktors

Kontaktinformācija