Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
veselības aprūpe
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
profesionālais maģistra grāds psiholoģijā un psihologa kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga / Liepāja
2 gadi
Pk., S.
9.30–19.00
Vietu skaits:
24 maksas

12 maksas*

Šo studiju progammu iespējams apgūt Rīgā vai Liepājā.

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Studijas notiek mūsdienīgā un tehniski labi iekārtotā vidē. Pamatā tās ir lekcijas un nodarbības, semināri, pārraudzības prakse un konsultācijas. Studijās tiek veicinātas aktīvās mācību metodes, kas ļauj apvienot iegūtās teorētiskās zināšanas ar praktiskajām iemaņām, – interaktīvās metodes (individuālais un grupu darbs), diskusijas, simulācijas lomu spēles, projektu izstrāde, prezentācijas un uzstāšanās, dalība konferencēs, kā arī studentu zinātniskais pulciņš psiholoģijā.

Studiju procesā izmantojam mūsdienīgas izglītības tehnoloģijas, tostarp platformas MOODLE, Panopto un e-studijas, kur docētāji ievieto materiālus studiju kursu apguvei.

1. studiju gads (1. un. 2. semestris)

Iedziļināsies psihologa profesionālās darbības ētiskajos un tiesiskajos aspektos. Varēsi padziļināt zināšanas par organisma funkciju regulāciju un to saistību ar veselību, īpašu uzmanību veltot arī veselīga dzīvesveida sekmēšanai, lietojot mūsdienu tehnoloģijas (e-vidi). Pilnveidosi savu izpratni par pierādījumos balstītu praksi psiholoģijā, kā arī attīstīsi pētnieciskā darba iemaņas, padziļināti apgūstot kvantitatīvo un kvalitatīvo pētījumu metodoloģiju un statistikas metodes psiholoģijas pētījumos, tādējādi nostiprinot savas prasmes patstāvīgi veikt pētījumus un prezentēt iegūtos rezultātus.

Padziļināsi izpratni par psiholoģisko izpēti (novērtēšanu), izmantojot zinātniski pamatotas metodes. Apgūsi psiholoģiskās palīdzības metodes, lietojot krīžu un traumu psiholoģiskās palīdzības tehnikas. Apgūsi metodisko materiālu izstrādes un lekcijas vadīšanas pamatus, kritiski izvērtējot izstrādātos materiālus un vadot izglītojošo darbu psihologa praksē.

Izvēles kursos varēsi apgūt zināšanas par sociālo neirozinātni, veselīgu uzturu, sportošanu vai mācīties izstrādāt un īstenot projektus. Varēsi iedziļināties personības teorijās un tajā, kāda ir to saistība ar veselību.

Ja būsi izvēlējies veselības psiholoģijas specializāciju, papildus apgūsi zināšanas klīniskajā veselības psiholoģijā (iegūsi zināšanas par veselības uzvedību, stresu un problēmu risināšanas stratēģijām, kā arī padziļinātu izpratni, kā nākotnē palīdzēt klientiem vai pacientiem pārvarēt stresu, sekmējot viņu veselību), sabiedrības veselībā, kā arī veselības un slimības psihosociālajos aspektos, rehabilitācijas procesos un darba veselības psiholoģijā.

Savukārt studenti, kuri izvēlēsies konsultatīvās psiholoģijas specializāciju, šajā studiju posmā papildus apgūs zināšanas un iedziļināsies individuālajā psiholoģiskajā konsultēšanā, sistēmisko pieeju konsultēšanā un papildus apgūs kreativitātes tehnikas psiholoģiskajā konsultēšanā.

2. studiju gads (3. un 4. semestris)

Padziļināsi kompetenci psiholoģiskajā konsultēšanā darbā ar klientu vai grupu saskaņā ar klienta vai grupas vajadzībām. Apgūsi psiholoģiskās palīdzības metodes, lietojot īstermiņa konsultēšanu un kognitīvās un uzvedības terapijas tehnikas. Spēsi kritiski izvērtēt savu darbu, atpazīt profesionālos ierobežojumus un iespējas.

Programmas noslēgumā būs jāizstrādā un jāaizstāv maģistra darbs, kā arī jānokārto Valsts kvalifikācijas eksāmena pārbaudījums psiholoģijā.

Studiju metodes

Apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanā izmanto tādas vērtēšanas metodes kā rakstiskos un mutiskos eksāmenus, testus, esejas, diskusijas, prezentācijas, gadījumu analīzi vai lomu spēles un tai sekojošu analīzi.

Praktiskajās nodarbībās galvenā uzmanība tiek pievērsta gan praktisko prasmju trenēšanai atbilstoši psihologa profesijas standartam noteiktā profesionālās darbības jomā, gan pašrefleksijas veicināšanai, kas sekmē profesionālo izaugsmi.

Katrā prakses vietā būs pieejams prakses vadītājs (sertificēts psihologs pārraugs) – partnerinstitūcijas darbinieks, kas sniedz atbalstu studentiem, kā arī ir pieejamas regulāras pārraudzības prakse, kur varēsi analizēt savu pieredzi un gūt atgriezenisko saiti un praktisku atbalstu problēmsituācijās.

Psiholoģijas laboratorija studentiem nodrošina atbilstošas telpas psiholoģiskas konsultēšanas prasmju trenēšanai, kā arī psiholoģiskas izpētes prasmju trenēšanai ar digitalizētiem psiholoģiskiem testiem un datorizēto elektroencefalogrammas sistēmu.

Pateicoties ciešajai sadarbībai ar dažādu institūciju profesionāļiem psiholoģijas nozarē, tiek uzklausīts darba devēju viedoklis par studiju programmas pilnveidošanu, lai sasniegtu augstākos profesionālos standartus. Darba devēji iesaistās studiju programmas kvalitātes padomē, kā arī studiju noslēguma pārbaudījumos.

Studiju norises vietas

Apgūstamie studiju kursi

Darba iespējas pēc studijām

Lielākā daļa studiju programmas absolventu strādā savā specialitātē (valsts ārstniecības un rehabilitācijas iestādēs un izglītības iestādēs, sociālajos dienestos, sociālajās aģentūrās un privātpraksē). Studenti bieži pēc studiju prakses ārstniecības iestādēs saņem darba piedāvājumus un turpina strādāt šajās iestādēs par psihologiem pēc augstskolas absolvēšanas.

Darba devēji, kuri pārstāv valsts ārstniecības, rehabilitācijas un izglītības iestādes, sociālos dienestus vai ir nodarbināti privātpraksē, apgalvo, ka Latvijas darba tirgū veselības un konsultatīvie psihologi ir pieprasīti.

Absolventi

_GR00701.jpg

Absolvents_Veselibas psihologija_foto2.jpg

Studiju priekšmeti ir ne tikai zinātniski un balstīti jaunākajos pētījumos, bet ari praktiski. Iegūtās zināšanas palīdz praktiskajā darbā ar klientiem. Zinoši, uz sadarbību orientēti un atbalstoši pasniedzēji. Pozitīva un radoša mācību atmosfēra.

Inese Taube, Laurenču sākumskolas psiholoģe, psiholoģes privātprakse Valmierā

Absolvents_Veselibas psihologija_foto2.jpg

Zane_Gulbe-rsu-600x615.jpg

Apgūstot programmu Veselības psiholoģija, ir iespēja iepazīt pavisam jaunu psiholoģijas jomu Latvijā, līdz ar to ne tikai paplašināt savu personīgo un profesionālo redzesloku, bet arī dot pienesumu psiholoģijas nozarē Latvijā gan darbā ar klientiem/pacientiem, gan akadēmiskajā vidē. Veselības psiholoģija fokusējas uz indivīdu kā uz biopsihosociālu būtni, jo gan ģenētiskie, gan sociālās vides, kā arī psiholoģiskie aspekti ietekmē indivīda veselību, un ir svarīgi fokusēties uz tiem, lai izprastu indivīdu un palīdzētu saglabāt veselību un labsajūtu.

Zane Gulbe, Upesleju internātpamatskolas rehabilitācijas centra veselības psiholoģe un Rīgas 45. vidusskolas psiholoģe

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā
 • Intervija
 • Dzīves gājuma apraksts (CV)
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
 • Pase vai personas apliecība (eID abas puses)
 • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
 • Bakalaura diploms un diploma pielikums 
 • Dzīves gājuma apraksts (CV)
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Veselības psiholoģija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido intervijas un diploma vidējās svērtās atzīmes vērtējums.

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē diploma vidējā svērtā atzīme.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Psiholoģija

Medicīna

Socioloģija

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija