Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Veselības aprūpe
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Akadēmiskais veselības zinātņu bakalaura grāds veselības sportā
Valoda: latviešu
Apjoms kredītpunktos: 120 KP
Lekciju norises vieta: Rīga
Nepilna laika studijas
2 gadi
P. O. T. C. Pk.
8.00–20.00
12 maksas vietas
1 019,00 EUR/gadā
Nākamā uzņemšana 2018. gada janvārī!

Studiju vide un metodes

Studiju vide

1. studiju gads

 Studēsi obligātos izvēles priekšmetus – aerobiku ūdenī, pilates, medicīnas cigun, deju un kustību terapiju, nūjošanu, veselības vingrošanas nodarbību veidus, velo nodarbības telpās, balneoloģiju, kā arī reklāmu un sabiedriskās attiecības.

2. studiju gads

 Studēsi izvēles priekšmetus – peldēšanu, slēpošanu, slidošanu, skrituļslidošanu, vingrošanu grūtniecēm, Feldenkreisa metodi, personības teorijas u. c.

Studiju metodes

Galvenās mācību formas ir lekcijas, semināri un praktiskās nodarbības, kurās atbilstoši studiju programmai un priekšmeta darba programmai tiek izklāstīts mācību materiāls un apgūtas nepieciešamās praktiskās iemaņas. Liela uzmanība tiek pievērsta studentu patstāvīgajam darbam, referātu un projektu sagatavošanai. Programmā tiek pielietotas šādas mācību metodes: apgūto teorētisko un praktisko zināšanu konkretizācija semināros, problēmsituāciju analīze, individuālo un grupu projektu izstrāde un citas metodes.

Studiju norises vietas

Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs, Anniņmuižas bulvārī 26a

Darba iespējas pēc studijām

Veselības sporta speciālisti veicina un popularizē fitnesa un veselības nozares attīstību, sekmējot sabiedrības fiziskās veselības nostiprināšanu un veselības profilaksi Latvijā.

Studiju programmas absolventi var strādāt veselības sporta klubos, sporta organizācijās un federācijās, veidot savus uzņēmumus un organizēt savas nodarbības, nodrošinot efektīvas veselības sporta nodarbības atbilstoši katra cilvēka fiziskajam stāvoklim un mērķim, ko viņš vēlas sasniegt, veicot fiziskos vingrinājumus.

Absolventi

eduards-sevcenko.jpg

Izvēlējos studēt Rīgas Stradiņa universitātē, jo tā ir viena no vadošajām augstskolām Latvijā. Tajā ir zinoši, atsaucīgi un motivēt spējīgi pasniedzēji. Zināšanas, ko esmu ieguvis RSU, ir palīdzējušas man kāpt pa karjeras kāpnēm. Studiju gaitā esmu iepazinis daudz jauku cilvēku. Ne mirkli neesmu nožēlojis, ka esmu studējis RSU.

Eduards Ševčenko, studiju programmas Veselības sports absolvents

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar fitnesa trenera kvalifikāciju,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts latviešu valodā,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments,
 • eseja.
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma Sekmju izraksts kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997. / 1998. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
 • 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploma kopija par iegūtu fitnesa trenera kvalifikāciju (oriģināls jāuzrāda).
 • 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploma pielikuma kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu, kas minēti augstāk, kopijas (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem – Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Veselības sports reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido esejas vērtējums.
Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē:

 • CE vērtējums latviešu valodā,
 • vērtējums svešvalodā.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās:

Sabiedrības veselība

Supervīzija

Uzturzinātne

Veselības vadība

Kontaktinformācija