Pārlekt uz galveno saturu

Galvenie temati

  • Latvijas iedzīvotāju psiholoģiskais raksturojums un uzvedība Covid-19 pandēmijas laikā
  • Psiholoģiskā izpēte un novērtēšana profesionālajā darbībā
  • Psiholoģiskā palīdzība un atbalsts darbā ar dažādām klientu un pacientu grupām
  • Profesionālā identitāte, profesionālā kompetence un tās attīstība

Konferences programma

Programma lejupielādei

22.04.

Simpozijs, darbs sekcijās, meistarklases, diskusiju grupa

Simpozijs

  • Valsts paternālisms: personības audzināšanas koncepcija Latvijas valdības politikas dokumentos
    S. Kruks

Latvijas iedzīvotāju/mājsaimniecību ienākumu līmenis un struktūra un to ietekme uz ekonomisko uzvedību
I. Dovladbekova, A. Berķe-Berga, M. Urbāne

Sabiedrības solidaritāte Covid-19 krīzes laikā
R. Rungule, S. Seņkāne

Nesavtīgas palīdzības sniegšana krīzes situācijā nonākušiem līdzcilvēkiem: veicinošie un ierobežojošie aspekti
D. Kalniņa, S. Seņkāne

Sociālā kapitāla indikatoru saistība ar spēju adaptēties Covid-19 pandēmijas apstākļos
S. Šuriņa, K. Mārtinsone, V. Perepjolkina

Vardarbību veicinošie psihosociālie faktori Covid-19 pandēmijas laikā
K. Šneidere, S. Mihailova, K. Mārtinsone, V. Perepjolkina, J. Koļesņikova

Pašpalīdzības stratēģijas veselības aprūpes speciālistiem Latvijā COVID-19 pandēmijas laikā
A. Bundzena-Ervika, K. Mārtinsone, V. Perepjolkina, A. Ruža, J. Koļesņikova

Sociālpsiholoģiskais profils Latvijas iedzīvotājiem, kuriem bija grūtības izsekot informācijai par Covid-19 un ar to saistītajiem ierobežojumiem
G. Upesleja, V. Perepjolkina

Personības raksturojums un garīgās prakses kā pašpalīdzības stratēģijas saistība Covid-19 laikā
L. Regzdiņa-Pelēķe, I. Paičs, V. Perepjolkina, K. Mārtinsone

Konferences atklāšanas un simpozija videoieraksts

Uz mākslu balstīta izvērtēšana
un vizuālās metodes

Psiholoģiskā palīdzība un atbalsts darbā ar dažādām klientu un pacientu grupām

Latvijas iedzīvotāju dzīvesspēks
Covid-19 pandēmijas laikā

Ieraksts

Ieraksts

Ieraksts

Vizuāli plastisko mākslas terapeitu vērtējums par izvērtēšanas instrumentu lietojumu praksē
I. Dēliņa, K. Mārtinsone

Vizuālā metode un tās pielietojums VPMT pētījumos: darbības jomas pārskats
L. Cepurīte, K. Mārtinsone, S. Šuriņa

3D emociju kompozīcija – vizuāla metode emociju piedzīvošanas un emociju regulācijas pamatprasmju izvērtēšanai
A. Lejstrauta, I. Paiča

Vizuālās izvērtēšanas metodes 3D emociju kompozīcija un emociju regulācijas pamatprasmju rādītāju sakarības pacientiem ar depresiju
S. Vanadziņa, I. Paiča

Uz individualizētās mūzikas terapijas izvērtēšanas profilu balstīta izvērtēšanas instrumenta izveide: mūzikā balstītās izvērtēšanas prakse sākumskolas vecuma bērniem
A. Burve, S. Šuriņa, J. Duhovska

Uz individualizētās mūzikas terapijas izvērtēšanas profilu balstīta izvērtēšanas instrumenta izveide: pārskats par mūzikā balstītas datu ievākšanas procedūras izveides procesu 10 funkcionēšanas jomu izvērtēšanai sākumskolas vecuma bērniem
R. Ozoliņa, S. Šuriņa, J. Duhovska

Uz individualizētās mūzikas terapijas izvērtēšanas profilu balstīta izvērtēšanas instrumenta izveide: mūzikā balstītās datu ievākšanas procedūras piemērošana darbam attālinātā formātā
V. Muhejeva, J. Duhovska, S. Šuriņa

Jēdziena resilience latviskojums: dažādu tulkojumu salīdzinājums
E. Zelčāne

Psiholoģiskā noturība un kognitīvās kļūdas pulmonālās hipertensijas pacientiem Latvijā
G. Skaldere-Darmudasa, V. Sudraba

Piedošanas koncepts pētījumos par gados vecākiem pieaugušajiem: darbības jomas pārskats
E. Galzone, S. Šuriņa, K. Mārtinsone

Perfekcionisma, kauna un vainas izjūtas saistības pieaugušajiem
M. Nīgale, I. Jokste

Personības iezīmju saistības ar attieksmi pret sociālo novecošanos pieaugušajiem
K. Lauska, Z. Ulmane

Garīgais intelekts vai patoloģija – prognozējamie rezultāti personām ar mistisko pieredzi
D. K. Bitēna, K. Mārtinsone

Personības iezīmju saistība ar kolektīvo pašvērtējumu sporta veterāniem
E. Ceipe, Z. Ulmane

Iekšējās runas intervences sacensību sportā: nejaušinātu kontrolētu pētījumu sistemātiskais pārskats
B. Markāne, K. Šneidere, S. Šuriņa

Kognitīvo rezervju saistība ar galvas smadzeņu garozu gados vecākiem pieaugušajiem vecumā no 65 līdz 85 gadiem
M. Keistere, K. Šneidere

Vecāka un bērna attiecības pirmsskolas vecumā un to saistības ar vecāka komunikācijas pašnovērtējumu
A. Briede, J. Ļubenko

8–11 gadīgu bērnu kognitīvo procesu, fiziskās aktivitātes, vielmaiņas un iekaisuma marķieru rādītāju saistība
L. Riekstiņa, J. Ļubenko, D. Reihmane

Cilvēku ar cerebrālo trieku pieredze profesionālās rehabilitācijas kontekstā
K. Krumpļevska, S. Tomsone, B. Purvlīce

Vienas sesijas intervences pamatprincipi psiholoģiskajā palīdzībā
A. Insberga, A. Porozova, I. Paiča

Students kā izglītojoša darba veicējs Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos
A. A. Krūmiņa

Pasākumu rīkošana pandēmijas apstākļos – Sadzīvot ar COVID-19
D. K. Bitēna, L. Krūmiņa

Psihoizglītojošās programmas Psiholoģiskās veselības veicināšanas pasākumi COVID-19 pandēmijas laikā personām, kuru profesionālā darbība saistīta ar drošību / aizsardzību izstrādes un aprobācijas rezultāti
E. S. Vanaga, D. Gema

Psihoizglītojošās programmas Psiholoģiskās veselības veicināšana pensionāriem COVID-19 pandēmijas laikā izstrādes un aprobācijas rezultāti
E. I. Smule, R. Alksnītis

Psihoizglītojošās programmas Psiholoģiskās veselības saglabāšanas pasākumi vecākiem COVID-19 pandēmijas laikā izstrādes un aprobācijas rezultāti
O. Jeļisejeva, J. Vintere

Psiholoģiskās labklājības rādītāji COVID-19 pandēmijas laikā pieaugušajiem
P. Petrova, J. Ļubenko

Stresa pārvarēšanas stratēģijas un to saistības ar sociāldemografiskiem datiem Covid-19 pandēmijas laikā
V. Krūmiņa, J. Ļubenko

Emociju regulācijas un sociālo problēmu risināšanas prasmju saistība COVID-19 pandēmijas laikā
L. Pīpkalēja, I. Paiča

Sociālais atbalsts un psiholoģiskā elastība kā resursi krīzes pārvarēšanā: COVID-19 starptautiskā pētījuma atziņas
J. Ļubenko

COVID-19 slimības uztvere pandēmijas laikā pieaugušajiem Latvijā
S. Feldmane, J. Ļubenko

Psiholoģiskās izvērtēšanas
instrumenti un metodes

Psiholoģiskā palīdzība un atbalsts darbā ar dažādām klientu un pacientu grupām

Profesionālā identitāte un kompetence

Ieraksts

Ieraksts

Ieraksts

Intelekta struktūras testa standartizācijas rezultāti
J. Ļubenko, I. Trups-Kalne, I. Jokste, J. Koļesņikova

Emociju Strūpa instrumenta izstrāde
R. Nagle, K. Šneidere

Emociju regulācijas prasmju aptaujas adaptācija latviešu valodā
I. Kristiņa-Everte, I. Paiča, K. Mārtinsone

Vispārējās pašefektivitātes skalas adaptācija Latvijā
M. Iltners, I. Griškēviča

Pašpalīdzības stratēģiju (PPS) aptauja: konstruēšana un validitātes raksturojumi
A. Mārtinsone, V. Perepjolkina, A. Ruža

Studentu ar invaliditāti iekļaušanas vajadzību izvērtējumu viedrisinājumi augstākajā izglītībā
I. Griškēviča, D. Stieģele, D. Bethere

Mūzikas terapija pacientiem pēc Covid-19 ar elpošanas disfunkciju: pieredze Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Rehabilitācijas klīnikā
J. Duhovska

Tiešsaistes darba faktori mūzikas terapijā
L. Vīgante, S. Šuriņa

Apzinātībā balstīta deju un kustību terapija hronisku sāpju pacientiem – iznākuma un procesa rezultāti
I. Majore-Dūšele, D. Krizska-Popova, M. Valberga-Porozova

Terapeitisko aliansi veidojošo komponenšu, saiknes un savstarpējās sadarbības starp pacientu/klientu un terapeitu, veidošanos ietekmējošie faktori mākslu terapijā
A. Milere

Praktizējošo mākslas terapeitu viedoklis par terapeitiskā ietvara (laiks un telpa) specifiku mākslas terapijā praksē
I. Lismane, K. Mārtinsone, S. Šuriņa

Mākslu terapeitu identificētie mākslu terapijas prakses organizatoriskie aspekti darbā ar bērnu pacientu/klientu grupu
L. Kupča, K. Mārtinsone

Pasaulē praktizējošu speciālistu un Latvijā praktizējošu mākslas terapeitu pieredze darbā ar fototerapiju
I. Paupere, K. Mārtinsone, A. Kopitins

Mākslas terapeita profesionālās identitātes raksturojums: PPS PI aptaujas 1. posma rezultāti
E. Akmane, K. Mārtinsone, Z. Krieķe, A. Kolmane, A. Drunka

Psiholoģiskās palīdzības sniedzēju profesionālās identitātes aptaujas izveide
A. Kolmane, A. Drunka, E. Akmane, K. Mārtinsone, Z. Krieķe

Speciālo izglītības iestāžu pedagogu supervīzijas vajadzības
L. Vaite, S. Šuriņa

Sociālo darbinieku supervīzijas pieredze jautājumos par darbu ar cilvēkiem ar invaliditāti
M. Brakmane, V. Sudraba

Informācijas tehnoloģiju izmantošana telesupervīzijā: datu drošība
K. Dubiņins, K. Mārtinsone

Telepsiholoģija: iespējas un ierobežojumi, specifika un efektivitāte, situācija pasaulē un Latvijā, nākotnes perspektīva
Z. Gulbe

Meistarklases

Supervizors šodienas un nākotnes prasmju kontekstā
Vadītājas: doc. Aira Krūmiņa, asist. Baiba Pumpiņa

Ieraksts

Reflektējošās komandas metode supervīzijā
Vadītāja: asist. Aelita Vagale

Ieraksts

Profesionālo kontaktu sociālā tīkla LinkedIn izmantošana darba meklēšanai
Vadītājs: lekt. Ervīns Čukurs

Ieraksts

Stresa pārvarēšanas stratēģijas nemiera un trauksmes mazināšanai Covid-19 pandēmijas laikā
Vadītāja: Mg. psych. Marina Brice

Ieraksts

Diskusiju grupa

Mobilās lietotnes kā psiholoģiskās palīdzības instruments
Dalībnieki: prof. K. Mārtinsone, prof. B. Ābele, doc. I. J. Mihailovs, lekt. I. Paiča, lekt. M. Zvaigzne, lekt., pētniece L. Jākobsone, S. Sugako, D. Ekuse, M. Linuža

Ieraksts

23.04.

Viesu referāti

Signatures of associative learning in EEG and event-related potentials
PhD Yuri Pavlov (Germany)

Pragmatic language in neuropsychology
PhD Sonia Montemurro (Italy)

Brain Imaging in Neuroscience – Corticometry, Volumetry and Tractometry
Asst. Nauris Zdanovskis (Latvia), assoc. prof. Ardis Platkājis (Latvia)

Performing the Self: Autobiographical Performance as a Therapeutic Intervention
PhD Susana Pendzik (Israel)

Embracing contradiction as a creative force: a dialectical response to cultural and political fragmentation and its relevance to mental and physical health
Prof. Anna Seymour (UK)

Expressing the crime for a young sex offender using art therapy in a forensic psychiatric prison in the Netherlands
Thijs de Moor (Netherlands)

Art therapy with a group of toddlers awaiting adoption in Catalunya
Marcela Andrade del Corro (UK)

Viesu referātu videoieraksts

24.04.

Darbsemināri konferences viesu vadībā

Autobiographical work in arts therapy
PhD Susana Pendzik (Israel)

Ieraksts

Tele-neuropsychology and tele-rehabilitation
PhD Sonia Montemurro (Italy)

Ieraksts

Defining and transforming one limiting belief
Natālija Dieviņa (Bulgaria)

Ieraksts

Working with our present fears and resistances as professionals through dramatic embodied metaphor
Prof. Anna Seymour (UK)

Ieraksts

Squiggles and forms
Thijs de Moor (Netherlands), Marcela Andrade del Corro (UK)

Ieraksts

The neural and endocrine development of emotional circuits
PhD Anna Tyborowska (Netherlands)

Current events in neuroscience research and practice
PhD Ainārs Stepens (Latvia)

Ieraksts

Konferenci organizē Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra.

Paldies par jūsu dalību konferencē “Veselība un personības attīstība: starpdisciplinārā pieeja”. Lūdzam, Jūs aizpildīt aptauju konferences novērtēšanai, kas nepieciešama konferences saturiskai un organizatoriskai pilnveidei nākotnē! https://www.rsu.lv/form/veseliba-pers-attistiba-vert