Pārlekt uz galveno saturu
Konferences ieraksts tiks publicēts šajā vietnē 24. maijā.

Galvenie temati

 • Latvijas iedzīvotāju psiholoģiskais raksturojums un uzvedība Covid-19 pandēmijas laikā
 • Psiholoģiskā izpēte un novērtēšana profesionālajā darbībā
 • Psiholoģiskā palīdzība un atbalsts darbā ar dažādām klientu un pacientu grupām
 • Profesionālā identitāte, profesionālā kompetence un tās attīstība

Konferences programma

Programma lejupielādei

22.04.

Simpozijs, darbs sekcijās, meistarklases, diskusiju grupa

Konferences atklāšana

9.00–9.20

 • Muzikāls priekšnesums
 • Konferences atklāšana
  Rīgas Stradiņa universitātes zinātņu prorektore PhD A. Kiopa
  Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes dekāne prof. I. Millere
  Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras vadītāja prof. K. Mārtinsone

Simpozijs
Vadītāji: prof. Sergejs Kruks, prof. Kristīne Mārtinsone

Zoom

9.20–11.00

 • Valsts paternālisms: personības audzināšanas koncepcija Latvijas valdības politikas dokumentos
  S. Kruks
 • Latvijas iedzīvotāju/mājsaimniecību ienākumu līmenis un struktūra un to ietekme uz ekonomisko uzvedību
  I. Dovladbekova, A. Berķe-Berga, M. Urbāne
 • Sabiedrības solidaritāte Covid-19 krīzes laikā
  R. Rungule, S. Seņkāne
 • Nesavtīgas palīdzības sniegšana krīzes situācijā nonākušiem līdzcilvēkiem: veicinošie un ierobežojošie aspekti
  D. Kalniņa, S. Seņkāne
 • Sociālā kapitāla indikatoru saistība ar spēju adaptēties Covid-19 pandēmijas apstākļos
  S. Šuriņa, K. Mārtinsone, V. Perepjolkina
 • Vardarbību veicinošie psihosociālie faktori Covid-19 pandēmijas laikā
  K. Šneidere, S. Mihailova, K. Mārtinsone, V. Perepjolkina, J. Koļesņikova
 • Pašpalīdzības stratēģijas veselības aprūpes speciālistiem Latvijā COVID-19 pandēmijas laikā
  A. Bundzena-Ervika, K. Mārtinsone, V. Perepjolkina, A. Ruža, J. Koļesņikova
 • Sociālpsiholoģiskais profils Latvijas iedzīvotājiem, kuriem bija grūtības izsekot informācijai par Covid-19 un ar to saistītajiem ierobežojumiem
  G. Upesleja, V. Perepjolkina
 • Personības raksturojums un garīgās prakses kā pašpalīdzības stratēģijas saistība Covid-19 laikā
  L. Regzdiņa-Pelēķe, I. Paičs, V. Perepjolkina, K. Mārtinsone

11.00–11.15

Pārtraukums

11.15–13.15

Uz mākslu balstīta izvērtēšana
un vizuālās metodes
Vadītājas: lekt. Inese Paiča,
asist. Jana Duhovska

Psiholoģiskā palīdzība un atbalsts darbā
ar dažādām klientu un pacientu grupām
Vadītājas: doc. Velga Sudraba, lekt. Zane Gulbe

Latvijas iedzīvotāju dzīvesspēks
Covid-19 pandēmijas laikā
Vadītājas: doc. Jeļena Koļesņikova,
doc. Aira Krūmiņa

Zoom

Zoom

Zoom

 • Vizuāli plastisko mākslas terapeitu vērtējums par izvērtēšanas instrumentu lietojumu praksē
  I. Dēliņa, K. Mārtinsone
 • Vizuālā metode un tās pielietojums VPMT pētījumos: darbības jomas pārskats
  L. Cepurīte, K. Mārtinsone, S. Šuriņa
 • 3D emociju kompozīcija – vizuāla metode emociju piedzīvošanas un emociju regulācijas pamatprasmju izvērtēšanai
  A. Lejstrauta, I. Paiča
 • Vizuālās izvērtēšanas metodes 3D emociju kompozīcija un emociju regulācijas pamatprasmju rādītāju sakarības pacientiem ar depresiju
  S. Vanadziņa, I. Paiča
 • Uz individualizētās mūzikas terapijas izvērtēšanas profilu balstīta izvērtēšanas instrumenta izveide: mūzikā balstītās izvērtēšanas prakse sākumskolas vecuma bērniem
  A. Burve, S. Šuriņa, J. Duhovska
 • Uz individualizētās mūzikas terapijas izvērtēšanas profilu balstīta izvērtēšanas instrumenta izveide: pārskats par mūzikā balstītas datu ievākšanas procedūras izveides procesu 10 funkcionēšanas jomu izvērtēšanai sākumskolas vecuma bērniem
  R. Ozoliņa, S. Šuriņa, J. Duhovska
 • Uz individualizētās mūzikas terapijas izvērtēšanas profilu balstīta izvērtēšanas instrumenta izveide: mūzikā balstītās datu ievākšanas procedūras piemērošana darbam attālinātā formātā
  V. Muhejeva, J. Duhovska, S. Šuriņa
 • Jēdziena resilience latviskojums: dažādu tulkojumu salīdzinājums
  E. Zelčāne
 • Psiholoģiskā noturība un kognitīvās kļūdas pulmonālās hipertensijas pacientiem Latvijā
  G. Skaldere-Darmudasa, V. Sudraba
 • Piedošanas koncepts pētījumos par gados vecākiem pieaugušajiem: darbības jomas pārskats
  E. Galzone, S. Šuriņa, K. Mārtinsone
 • Perfekcionisma, kauna un vainas izjūtas saistības pieaugušajiem
  M. Nīgale, I. Jokste
 • Personības iezīmju saistības ar attieksmi pret sociālo novecošanos pieaugušajiem
  K. Lauska, Z. Ulmane
 • Garīgais intelekts vai patoloģija – prognozējamie rezultāti personām ar mistisko pieredzi
  D. K. Bitēna, K. Mārtinsone
 • Personības iezīmju saistība ar kolektīvo pašvērtējumu sporta veterāniem
  E. Ceipe, Z. Ulmane
 • Iekšējās runas intervences sacensību sportā: nejaušinātu kontrolētu pētījumu sistemātiskais pārskats
  B. Markāne, K. Šneidere, S. Šuriņa
 • Kognitīvo rezervju saistība ar galvas smadzeņu garozu gados vecākiem pieaugušajiem vecumā no 65 līdz 85 gadiem
  M. Keistere, K. Šneidere
 • Vecāka un bērna attiecības pirmsskolas vecumā un to saistības ar vecāka komunikācijas pašnovērtējumu
  A. Briede, J. Ļubenko
 • 8–11 gadīgu bērnu kognitīvo procesu, fiziskās aktivitātes, vielmaiņas un iekaisuma marķieru rādītāju saistība
  L. Riekstiņa, J. Ļubenko, D. Reihmane
 • Cilvēku ar cerebrālo trieku pieredze profesionālās rehabilitācijas kontekstā
  K. Krumpļevska, S. Tomsone, B. Purvlīce
 • Vienas sesijas intervences pamatprincipi psiholoģiskajā palīdzībā
  A. Insberga, A. Porozova, I. Paiča
 • Students kā izglītojoša darba veicējs Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos
  A. A. Krūmiņa
 • Pasākumu rīkošana pandēmijas apstākļos – Sadzīvot ar COVID-19
  D. K. Bitēna, L. Krūmiņa
 • Psihoizglītojošās programmas Psiholoģiskās veselības veicināšanas pasākumi COVID-19 pandēmijas laikā personām, kuru profesionālā darbība saistīta ar drošību / aizsardzību izstrādes un aprobācijas rezultāti
  E. S. Vanaga, D. Gema
 • Psihoizglītojošās programmas Psiholoģiskās veselības veicināšana pensionāriem COVID-19 pandēmijas laikā izstrādes un aprobācijas rezultāti
  E. I. Smule, R. Alksnītis
 • Psihoizglītojošās programmas Psiholoģiskās veselības saglabāšanas pasākumi vecākiem COVID-19 pandēmijas laikā izstrādes un aprobācijas rezultāti
  O. Jeļisejeva, J. Vintere
 • Psiholoģiskās labklājības rādītāji COVID-19 pandēmijas laikā pieaugušajiem
  P. Petrova, J. Ļubenko
 • Stresa pārvarēšanas stratēģijas un to saistības ar sociāldemografiskiem datiem Covid-19 pandēmijas laikā
  V. Krūmiņa, J. Ļubenko
 • Emociju regulācijas un sociālo problēmu risināšanas prasmju saistība COVID-19 pandēmijas laikā
  L. Pīpkalēja, I. Paiča
 • Sociālais atbalsts un psiholoģiskā elastība kā resursi krīzes pārvarēšanā: COVID-19 starptautiskā pētījuma atziņas
  J. Ļubenko
 • COVID-19 slimības uztvere pandēmijas laikā pieaugušajiem Latvijā
  S. Feldmane, J. Ļubenko

13.15–13.40

Pārtraukums

13.40–15.10

Psiholoģiskās izvērtēšanas
instrumenti un metodes
Vadītājas: doc. Ingūna Griškēviča,
lekt. Sanita Šuriņa

 

Psiholoģiskā palīdzība un atbalsts darbā
ar dažādām klientu un pacientu grupām
Vadītājas: lekt. Indra Majore-Dūšele,
asist. Jana Duhovska

Profesionālā identitāte un kompetence
Vadītājas: asist. Zane Krieķe,
asist. Elīna Akmane

Zoom

Zoom

Zoom

 • Intelekta struktūras testa standartizācijas rezultāti
  J. Ļubenko, I. Trups-Kalne, I. Jokste, J. Koļesņikova
 • Emociju Strūpa instrumenta izstrāde
  R. Nagle, K. Šneidere
 • Emociju regulācijas prasmju aptaujas adaptācija latviešu valodā
  I. Kristiņa-Everte, I. Paiča, K. Mārtinsone
 • Vispārējās pašefektivitātes skalas adaptācija Latvijā
  M. Iltners, I. Griškēviča
 • Pašpalīdzības stratēģiju (PPS) aptauja: konstruēšana un validitātes raksturojumi
  A. Mārtinsone, V. Perepjolkina, A. Ruža
 • Studentu ar invaliditāti iekļaušanas vajadzību izvērtējumu viedrisinājumi augstākajā izglītībā
  I. Griškēviča, D. Stieģele, D. Bethere
 • Mūzikas terapija pacientiem pēc Covid-19 ar elpošanas disfunkciju: pieredze Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Rehabilitācijas klīnikā
  J. Duhovska
 • Tiešsaistes darba faktori mūzikas terapijā
  L. Vīgante, S. Šuriņa
 • Apzinātībā balstīta deju un kustību terapija hronisku sāpju pacientiem – iznākuma un procesa rezultāti
  I. Majore-Dūšele, D. Krizska-Popova, M. Valberga-Porozova
 • Terapeitisko aliansi veidojošo komponenšu, saiknes un savstarpējās sadarbības starp pacientu/klientu un terapeitu, veidošanos ietekmējošie faktori mākslu terapijā
  A. Milere
 • Praktizējošo mākslas terapeitu viedoklis par terapeitiskā ietvara (laiks un telpa) specifiku mākslas terapijā praksē
  I. Lismane, K. Mārtinsone, S. Šuriņa
 • Mākslu terapeitu identificētie mākslu terapijas prakses organizatoriskie aspekti darbā ar bērnu pacientu/klientu grupu
  L. Kupča, K. Mārtinsone
 • Pasaulē praktizējošu speciālistu un Latvijā praktizējošu mākslas terapeitu pieredze darbā ar fototerapiju
  I. Paupere, K. Mārtinsone, A. Kopitins
 • Mākslas terapeita profesionālās identitātes raksturojums: PPS PI aptaujas 1. posma rezultāti
  E. Akmane, K. Mārtinsone, Z. Krieķe, A. Kolmane, A. Drunka
 • Psiholoģiskās palīdzības sniedzēju profesionālās identitātes aptaujas izveide
  A. Kolmane, A. Drunka, E. Akmane, K. Mārtinsone, Z. Krieķe
 • Speciālo izglītības iestāžu pedagogu supervīzijas vajadzības
  L. Vaite, S. Šuriņa
 • Sociālo darbinieku supervīzijas pieredze jautājumos par darbu ar cilvēkiem ar invaliditāti
  M. Brakmane, V. Sudraba
 • Informācijas tehnoloģiju izmantošana telesupervīzijā: datu drošība
  K. Dubiņins, K. Mārtinsone
 • Telepsiholoģija: iespējas un ierobežojumi, specifika un efektivitāte, situācija pasaulē un Latvijā, nākotnes perspektīva
  Z. Gulbe

15.10–15.30

Pārtraukums

Meistarklases

15.30–18.30

Supervizors šodienas un nākotnes prasmju kontekstā
Vadītājas: doc. Aira Krūmiņa, asist. Baiba Pumpiņa

Zoom

15.30–18.30

Reflektējošās komandas metode supervīzijā *
Vadītāja: asist. Aelita Vagale

* Aktīvo meistarklases dalībnieku skaits – 30

Zoom

15.30–18.30

Profesionālo kontaktu sociālā tīkla LinkedIn izmantošana darba meklēšanai
Vadītājs: lekt. Ervīns Čukurs

Zoom

15.30–18.30

Stresa pārvarēšanas stratēģijas nemiera un trauksmes mazināšanai Covid-19 pandēmijas laikā
Vadītāja: Mg. psych. Marina Brice

Zoom

Diskusiju grupa

15.30–17.30

Mobilās lietotnes kā psiholoģiskās palīdzības instruments
Dalībnieki: prof. K. Mārtinsone, prof. B. Ābele, doc. I. J. Mihailovs, lekt. I. Paiča, lekt. M. Zvaigzne, lekt., pētniece L. Jākobsone, S. Sugako, D. Ekuse, M. Linuža

Zoom
23.04.

Viesu referāti

Zoom

Elektronisko izdevumu atklāšanas svētki

9.00–9.45

 • Pašpalīdzība un pašvadība mūsdienu apstākļos
  K. Mārtinsone, I.J. Mihailovs, A. Mārtinsone, A. Ruža, I. Vanadziņš, N. Jansone-Ratinika, G. Kukle, I. Lietaviete, M. Brice, I. Majore-Dūšele, I. Paiča, V. Silkāne, E. Zemvaldis,  E. Akmane, I. Paupere, I. Paičs
 • Supervīzija izglītības vidē
  B. Pumpiņa, I. Dreifelde, A. Lukins, I. Pāvula, I. J. Mihailovs, I. Remerte, I. Markova, K. Vende-Kotova, R. Burceva, L. Vaite

Apsveikuma uzrunas

 • Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska
 • Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča
 • RSU studiju prorektore prof. Tatjana Koķe
 • RSU Absolventu asociācijas valdes priekšsēdētājs dr. med. Dins Šmits
 • Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes dekāne prof. Inga Millere
 • Izglītības kvalitātes valsts dienesta projekta PuMPuRS vecākais eksperts Andrejs Lukins

9.45–10.00

 • Musical performance
 • Opening
  Dean of the Faculty of Rehabilitation assoc. prof. Signe Tomsone
  Vice-Dean of Faculty of Public Health and Social Welfare asst. prof. Toms Pulmanis

Plenary session
Chairs: assoc. prof. Signe Tomsone, asst. prof. Toms Pulmanis

10.00–10.45

Signatures of associative learning in EEG and event-related potentials
PhD Yuri Pavlov (Germany)

10.45–11.00

Break

Plenary session
Chairs: asst. prof. Jeļena Ļubenko, asst. Kristīne Šneidere

11.00–13.00

Pragmatic language in neuropsychology
PhD Sonia Montemurro (Italy)

Brain Imaging in Neuroscience – Corticometry, Volumetry and Tractometry
Asst. Nauris Zdanovskis (Latvia), assoc. prof. Ardis Platkājis (Latvia)

13.00–13.45

Break

Plenary session
Chairs: asst. Jana Duhovska, Agne Rožlapa-Junkere

13.45–14.30

Performing the Self: Autobiographical Performance as a Therapeutic Intervention
PhD Susana Pendzik (Israel)

14.30–14.45

Break

14.45–15.30

Embracing contradiction as a creative force: a dialectical response to cultural and political fragmentation and its relevance to mental and physical health
Prof. Anna Seymour (UK)

15.30–16.00

Break

Plenary session
Chairs: asst. Elīna Akmane, asst. Zane Krieķe

16.00–17.00

Expressing the crime for a young sex offender using art therapy in a forensic psychiatric prison in the Netherlands
Thijs de Moor (Netherlands)

Art therapy with a group of toddlers awaiting adoption in Catalunya
Marcela Andrade del Corro (UK)

24.04.

Darbsemināri konferences viesu vadībā

9.00–12.00

Autobiographical work in arts therapy *
PhD Susana Pendzik (Israel)

* Active participants – 20

Zoom

Tele-neuropsychology and tele-rehabilitation
PhD Sonia Montemurro (Italy)

Zoom

Defining and transforming one limiting belief
Natālija Dieviņa (Bulgaria)

Zoom

12.00–13.00

Break

13.00–16.00

Working with our present fears and resistances as professionals through dramatic embodied metaphor
Prof. Anna Seymour (UK)

Zoom

Squiggles and forms *
Thijs de Moor (Netherlands), Marcela Andrade del Corro (UK)

* Active participants – 20

Zoom

The neural and endocrine development of emotional circuits
PhD Anna Tyborowska (Netherlands)

Current events in neuroscience research and practice
PhD Ainārs Stepens (Latvia)

Zoom

Konferenci organizē Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra.

Konferences darba valodas: latviešu, angļu.

Konferencē aicināti piedalīties studējošie, psihologi, veselības aprūpes speciālisti, supervizori, kā arī citu palīdzošo un izglītojošo profesiju pārstāvji.

Dalība konferencē – bez maksas.

 • Konferences referentiem tiks piešķirts sertifikāts par uzstāšanos ar zinātnisku darbu.
 • Konferences apmeklētājiem tiks piešķirti 36 tālākizglītības punkti (12 punktu par katru dienu un četras akadēmiskās stundas par katru meistarklasi). Sertifikāti par dalību konferencē tiks nosūtīti uz dalībnieka reģistrācijas anketā norādīto e-pasta adresi viena mēneša laikā pēc konferences.

Reģistrācija

Dalībai konferencē ar prezentāciju varēs pieteikties no 18. janvāra līdz 25. februārim, sūtot uzstāšanās autoru, tēmu un anotāciju (150 vārdi) pa e-pastu conference[pnkts]hepiaatrsu[pnkts]lv.

Klausītāja pieteikums konferencei tiks publicēts RSU mājaslapā 10. martā.  

Kontaktinformācija: conference[pnkts]hepiaatrsu[pnkts]lv, tālr. 67062704

Priecāsimies redzēt jūs konferencē, lai kopīgi diskutētu par aktuāliem psiholoģiskās izpētes un izvērtēšanas jautājumiem, kā arī par psiholoģiskās palīdzības un pārraudzības pakalpojumu uzlabošanu Latvijā!