Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Informācijas un komunikācijas zinātnes
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Akadēmiskais sociālo zinātņu maģistra grāds informācijas un komunikācijas zinātnēs
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
2 gadi
Vietu skaits:
1 budžeta
15 maksas
1 890,00 EUR/gadā

Studiju vide un metodes

Studiju vide

1. studiju gads

Apgūsi obligātos studiju kursus - komunikācijas teorētiskos modeļus, komunikācijas situāciju analīzi, sociālās teorijas, komunikācijas un sabiedrisko attiecību ētiku. Papildus studēsi sabiedrisko attiecību menedžmenta modeļus, sabiedriskās attiecības integrētā mārketinga komunikācijas sistēmā, sociālo antropoloģiju, masu komunikācijas un kultūras socioloģiju, starptautiskās attiecības un starpkultūru komunikāciju.

2. studiju gads

Studēsi komunikācijas psiholoģiju un pedagoģiju, žurnālistiku, reklāmu masu komunikācijas procesos, zīmolvedību, pētījumus sociālajās zinātnēs, kultūras teoriju, autortiesības, subkultūru komunikāciju, fotogrāfiju, diskursa analīzi un kultūrpolitiku.

Studiju metodes

Galvenās mācību formas studiju programmā ir lekcijas, kuru apjoms sastāda apmēram pusi no kopējā nodarbību daudzuma un kurās atbilstoši studiju programmai un priekšmeta darba programmai tiek izklāstīts mācību materiāls, otru pusi veido semināri un praktiskās nodarbības. Ļoti būtiska nozīme ir studentu patstāvīgajam darbam. Katra studiju kursa ietvaros paredzēta viena vai vairāku referātu veidošana, vai pētnieciska projekta izstrādāšana.

Programmā tiek pielietotas sekojošas mācību metodes: apgūto teorētisko un praktisko zināšanu konkretizācija semināros, diskusijas, pārbaudes testi un kontroldarbi, referātu, individuālo un grupu projektu izstrāde.

Studiju norises vietas

Darba iespējas pēc studijām

Studiju programmas absolventiem ir iespēja turpināt mācības sabiedrisko zinātņu doktorantūrā, kā arī darba iespējas medijos, sabiedrisko attiecību organizācijās vai struktūrvienībās, iestāžu, sabiedrisko organizāciju vadības struktūrās u. c.

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
  • Augstākā izglītība – bakalaura grāds vai 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija valsts atkreditētā studiju programmā sociālajās vai humanitārajās zinātnēs.
Dokumenti, kas jāiesniedz
  • Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
  • Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda).
  • Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jāuzrāda).
  • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
  • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
  • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Komunikācija un mediju studijas reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējā svērtā atzīme.

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē: pēdējo 3 gadu laikā iegūta augstāka profesionālā kvalifikācija informācijas un komunikācijas zinātņu jomā.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Socioloģija

Politikas zinātne

Komunikācijas kultūra un multimediji

Psiholoģija

Programmas vadītājs

Docētāji

Kontaktinformācija