Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
informācijas un komunikācijas zinātnes
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds vai kvalifikācija:
akadēmiskais sociālo zinātņu maģistra grāds informācijas un komunikācijas zinātnēs
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga
2 gadi
Vietu skaits:
1 bezmaksas
16 maksas
2250 EUR/gadā
Piedāvājam audiovizuālās komunikācijas specializāciju, kas iepazīstina studējošos ar scenārija veidošanas pamatprincipiem, audiovizuālo produktu formātu specifiku, to ražošanu un izplatīšanu, filmu industrijas un plašsaziņas līdzekļu politiku.

Studiju saturs un metodes

Studiju saturs

1. studiju gads

Apgūsi obligātos studiju kursus – komunikācijas teorētiskos modeļus, komunikācijas situāciju analīzi, sociālās teorijas, komunikācijas un sabiedrisko attiecību ētiku. Papildus studēsi sabiedrisko attiecību menedžmenta modeļus, sabiedriskās attiecības integrētā mārketinga komunikācijas sistēmā, sociālo antropoloģiju, masu komunikācijas un kultūras socioloģiju, starptautiskās attiecības un starpkultūru komunikāciju, specializējoties audiovizuālajā komunikācijā – kino vēsturi, audiovizuālo darbu producēšanu un audiovizuāla darba scenārija rakstīšanu.

2. studiju gads

Studēsi komunikācijas psiholoģiju un pedagoģiju, žurnālistiku, reklāmu masu komunikācijas procesos, zīmolvedību, pētījumus sociālajās zinātnēs, kultūras teoriju, autortiesības, subkultūru komunikāciju, fotogrāfiju, diskursa analīzi un kultūrpolitiku, specializējoties audiovizuālajā komunikācijā – audiovizuālo darbu režiju.

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
PMUPK_026Apziņa, uzvedība un komunikācijaPsihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedraArtūrs Utināns2 / 3
KPUMTK_012Civilā un vides aizsardzībaKlīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
KSK_091Globālās komunikācijas sociālie, politiskie un kultūras procesiKomunikācijas fakultāteIvans Jānis Mihailovs4 / 6
KSK_115Jauno mediju un tīkla teorijasKomunikācijas fakultāteLāsma Šķestere2 / 3
KSK_123Komunikācijas mikro un makroteoriju integrācijaKomunikācijas fakultāteSergejs Kruks4 / 6
KSK_124Komunikācijas politika Eiropas SavienībāKomunikācijas fakultāteIvans Jānis Mihailovs2 / 3
KSK_247Komunikācijas psiholoģija un pedagoģijaKomunikācijas fakultāteIlva Skulte2 / 3
KSK_126Komunikācijas situāciju analīzeKomunikācijas fakultāteLīga Ozoliņa4 / 6
KSK_127Komunikācijas teorētiskie modeļiKomunikācijas fakultāteIlva Skulte2 / 3
HZK_028Komunikācijas un sabiedrisko attiecību ētika: koncepcijas un aktuālā problemātikaHumanitāro zinātņu katedraVija Sīle2 / 3
KSK_136Kultūras teorijaKomunikācijas fakultāteIlze Fedosejeva2 / 3
KSK_143Latvijas kultūras un komunikācijas vēstureKomunikācijas fakultāteLīga Ozoliņa2 / 3
KSK_146Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšanaKomunikācijas fakultāteLīga Ozoliņa20 / 30
KF_058Mediji un sabiedrībaKomunikācijas fakultāteJānis Juzefovičs2 / 3
KSK_158Mediju ekonomika un menedžmentsKomunikācijas fakultāteAnda Rožukalne4 / 6
KSK_161Mediju teorijasKomunikācijas fakultāteIlva Skulte2 / 3
KSK_245Pētījumi sociālajās zinātnēs: kvalitatīvās un kvantitatīvās metodesKomunikācijas fakultāteEmīls Ķīlis2 / 3
KSK_049Sabiedrisko attiecību menedžmenta modeļiKomunikācijas fakultāteRuta Siliņa2 / 3
SUPK_093Sociālās teorijasKomunikācijas fakultāteAgita Misāne4 / 6
KSK_070Starptautiskās attiecības un starpkultūru komunikācijaKomunikācijas fakultāteIlva Skulte2 / 3
KSK_081Zināšanu un inovāciju menedžmentsKomunikācijas fakultāteIvans Jānis Mihailovs2 / 3
KSK_083Žurnālistika: mūsdienu procesi un problēmasKomunikācijas fakultāteLīga Ozoliņa2 / 3

Studiju metodes

Galvenās mācību formas studiju programmā ir lekcijas, kuru apjoms sastāda apmēram pusi no kopējā nodarbību daudzuma un kurās atbilstoši studiju programmai un priekšmeta darba programmai tiek izklāstīts mācību materiāls, otru pusi veido semināri un praktiskās nodarbības. Ļoti būtiska nozīme ir studentu patstāvīgajam darbam. Katra studiju kursa ietvaros paredzēta viena vai vairāku referātu veidošana, vai pētnieciska projekta izstrādāšana.

Programmā tiek pielietotas sekojošas mācību metodes: apgūto teorētisko un praktisko zināšanu konkretizācija semināros, diskusijas, pārbaudes testi un kontroldarbi, referātu, individuālo un grupu projektu izstrāde.

Studiju norises vietas

Darba iespējas pēc studijām

Studiju programmas absolventiem ir iespēja turpināt mācības sabiedrisko zinātņu doktorantūrā, kā arī darba iespējas medijos, sabiedrisko attiecību organizācijās vai struktūrvienībās, iestāžu, sabiedrisko organizāciju vadības struktūrās u. c.

Vide, kur attīstīt domāšanu. RSU absolvents, radio cilvēks Viktors Pupiks

Radio balss Dace Simanoviča: RSU ieguvu stabilu pamatu

RSU viesdocētājs Maikls Strmiska: Latviešu pagānisms pašlaik ir ļoti interesantā, radošā fāzē

RSU maģistrantes Kristas Andersones līkloči karjerā un rallija trasē

Multimediju komunikācijas speciāliste Loreta Lūkina: studijas maģistrantūrā paplašināja domāšanu

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
  • Bakalaura grāds vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija valsts atkreditētā studiju programmā sociālajās vai humanitārajās zinātnēs
Dokumenti, kas jāiesniedz
  • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
  • Pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses)
  • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
  • Bakalaura diploms un diploma pielikums 
  • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
  • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
  • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Komunikācija un mediju studijas reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējā svērtā atzīme.

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē vienas svešvalodas (angļu, vācu vai franču) zināšanu novērtējums - starptautisks valodas tests, kas kārtots pēdējo divu gadu laikā, vai eksāmena atzīme no bakalaura diploma pielikuma.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās.

Socioloģija

Politikas zinātne

Komunikācijas kultūra un multimediji

Psiholoģija

Programmas direktors

Kontaktinformācija