RSU studiju programma "Komunikācija un mediju studijas" | RSU Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Informācijas un komunikācijas zinātnes
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Akadēmiskais sociālo zinātņu maģistra grāds informācijas un komunikācijas zinātnēs
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
2 gadi
Vietu skaits:
1 budžeta
15 maksas
1 890,00 EUR/gadā

Studiju vide un metodes

Studiju vide

1. studiju gads

Apgūsi obligātos studiju kursus – komunikācijas teorētiskos modeļus, komunikācijas situāciju analīzi, sociālās teorijas, komunikācijas un sabiedrisko attiecību ētiku. Papildus studēsi sabiedrisko attiecību menedžmenta modeļus, sabiedriskās attiecības integrētā mārketinga komunikācijas sistēmā, sociālo antropoloģiju, masu komunikācijas un kultūras socioloģiju, starptautiskās attiecības un starpkultūru komunikāciju.

2. studiju gads

Studēsi komunikācijas psiholoģiju un pedagoģiju, žurnālistiku, reklāmu masu komunikācijas procesos, zīmolvedību, pētījumus sociālajās zinātnēs, kultūras teoriju, autortiesības, subkultūru komunikāciju, fotogrāfiju, diskursa analīzi un kultūrpolitiku.

Studiju metodes

Galvenās mācību formas studiju programmā ir lekcijas, kuru apjoms sastāda apmēram pusi no kopējā nodarbību daudzuma un kurās atbilstoši studiju programmai un priekšmeta darba programmai tiek izklāstīts mācību materiāls, otru pusi veido semināri un praktiskās nodarbības. Ļoti būtiska nozīme ir studentu patstāvīgajam darbam. Katra studiju kursa ietvaros paredzēta viena vai vairāku referātu veidošana, vai pētnieciska projekta izstrādāšana.

Programmā tiek pielietotas sekojošas mācību metodes: apgūto teorētisko un praktisko zināšanu konkretizācija semināros, diskusijas, pārbaudes testi un kontroldarbi, referātu, individuālo un grupu projektu izstrāde.

Studiju norises vietas

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
PMUPK_026Apziņa, uzvedība un komunikācijaPsihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedraArtūrs Utināns2 / 3
KSK_108Autortiesības un intelektuālais īpašumsKomunikācijas studiju katedraIvans Jānis Mihailovs2 / 0
KPUMTK_012Civilā un vides aizsardzībaKlīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
KSK_025Diskursa analīzeKomunikācijas studiju katedraSergejs Kruks2 / 3
KSK_085FotogrāfijaKomunikācijas studiju katedraAlnis Stakle2 / 3
KSK_091Globālās komunikācijas sociālie, politiskie un kultūras procesiKomunikācijas studiju katedraIvans Jānis Mihailovs4 / 0
KSK_109Informācijas sabiedrība: vērtības un procesiKomunikācijas studiju katedraNormunds Kozlovs2 / 3
KSK_117Kino valodaKomunikācijas studiju katedraDita Rietuma2 / 0
KSK_123Komunikācijas mikro un makroteoriju integrācijaKomunikācijas studiju katedraSergejs Kruks4 / 6
KSK_124Komunikācijas politika Eiropas SavienībāKomunikācijas studiju katedraIvans Jānis Mihailovs2 / 0
SUPK_033Komunikācijas psiholoģija un pedagoģijaSocioloģijas un psiholoģijas katedraSilva Omārova2 / 0
KSK_126Komunikācijas situāciju analīzeKomunikācijas studiju katedraIlva Skulte4 / 6
KSK_127Komunikācijas teorētiskie modeļiKomunikācijas studiju katedraIlva Skulte2 / 3
HZK_028Komunikācijas un sabiedrisko attiecību ētika: koncepcijas un aktuālā problemātikaHumanitāro zinātņu katedraVija Sīle2 / 3
KSK_136Kultūras teorijaKomunikācijas studiju katedraDeniss Hanovs2 / 0
KSK_189Kultūras žurnālistikaKomunikācijas studiju katedraIlva Skulte2 / 3
KSK_138KultūrpolitikaKomunikācijas studiju katedraIlva Skulte2 / 3
KSK_143Latvijas kultūras un komunikācijas vēstureKomunikācijas studiju katedraDeniss Hanovs2 / 0
KSK_146Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšanaKomunikācijas studiju katedraIlva Skulte20 / 30
KSK_149Maģistra darba izveides proseminārsKomunikācijas studiju katedraIlva Skulte2 / 3
KSK_156Mediji, mūzika, sabiedrībaKomunikācijas studiju katedraIlva Skulte2 / 3
KSK_158Mediju ekonomika un menedžmentsKomunikācijas studiju katedraAnda Rožukalne4 / 0
KSK_161Mediju teorijasKomunikācijas studiju katedraIlva Skulte2 / 3
SUPK_068Pētījumi sociālajās zinātnēs: kvalitatīvās un kvantitatīvās metodesSocioloģijas un psiholoģijas katedraAnda Laķe2 / 0
KSK_021PsiholingvistikaKomunikācijas studiju katedraIlva Skulte2 / 3
KSK_022Radio komunikācijaKomunikācijas studiju katedraSergejs Kruks2 / 3
KSK_040Reklāma masu komunikācijas procesosKomunikācijas studiju katedraIlva Skulte2 / 3
KSK_048Sabiedriskās attiecības integrētā mārketinga komunikācijas sistēmā: kampaņu menedžments, politiskās kampaņas un mārketingsKomunikācijas studiju katedraVita Savicka2 / 3
KSK_049Sabiedrisko attiecību menedžmenta modeļiKomunikācijas studiju katedraRuta Siliņa2 / 0
SUPK_093Sociālās teorijasSocioloģijas un psiholoģijas katedraRitma Rungule4 / 6
KSK_185Sociālie mediji un krīžu komunikācijaKomunikācijas studiju katedraIlva Skulte2 / 3
KSK_070Starptautiskās attiecības un starpkultūru komunikācijaKomunikācijas studiju katedraIlva Skulte2 / 3
KSK_074Subkultūru komunikācijaKomunikācijas studiju katedraNormunds Kozlovs2 / 3
KSK_193Zīmolvedība: teorija un prakseKomunikācijas studiju katedraDeniss Hanovs2 / 0
KSK_083Žurnālistika: mūsdienu procesi un problēmasKomunikācijas studiju katedraAnda Rožukalne2 / 0

Darba iespējas pēc studijām

Studiju programmas absolventiem ir iespēja turpināt mācības sabiedrisko zinātņu doktorantūrā, kā arī darba iespējas medijos, sabiedrisko attiecību organizācijās vai struktūrvienībās, iestāžu, sabiedrisko organizāciju vadības struktūrās u. c.

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
  • Augstākā izglītība – bakalaura grāds vai 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija valsts atkreditētā studiju programmā sociālajās vai humanitārajās zinātnēs.
Dokumenti, kas jāiesniedz
  • Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda).
  • Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jāuzrāda).
  • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
  • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
  • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Komunikācija un mediju studijas reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējā svērtā atzīme.

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē: pēdējo 3 gadu laikā iegūta augstāka profesionālā kvalifikācija informācijas un komunikācijas zinātņu jomā.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Socioloģija

Politikas zinātne

Komunikācijas kultūra un multimediji

Psiholoģija

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija