Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
2. cikla (Maģistra) studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds vai kvalifikācija:
profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā un uzņēmumu un organizāciju (iestāžu) vadītāja kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 60/90
Lekciju norises vieta: Rīga
1,5 gadi
Pk.
18.00–21.00
S.
9.00–14.30
Vietu skaits:
1 bezmaksas
16 maksas
2550 EUR/gadā
Studiju maksas atlaižu sistēma studentiem ar labākajām sekmēm dod iespēju saņemt maksas atlaidi 25–100 % apmērā studiju virziena ietvaros.
1,5 gada studiju programma paredzēta studentiem ar iepriekš iegūtu profesionālo augstāko izglītību.
Atlaide studiju maksai maģistra studiju programmu studentiem, ja tiek izpildīts kritērijs, ka gala vērtējums kursos nav zemāks par 7 ballēm (visiem studiju gadiem, pa programmām, nevis grupām):
a) 1 vieta studiju programmā, ja studentu skaits nepārsniedz 15;
b) 2 vietas studiju programmā, ja studentu skaits ir no 16 līdz 30;
c) 3 vietas studiju programmā, ja studentu skaits pārsniedz 30.

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Studijas norit produktīvā, pozītīvā, atvērtā, uz sadarbību vērstā gaisotnē. Mācību auditorijas ir aprīkotas ar modernu, mūsdienīgu aprīkojumu, kas ļauj organizēt efektīvu studiju procesu. Studentiem ir organizētas ērtas darba vietas patstāvīgam daram arī ārpus auditorijām, kas ļauj ikdienā sagatavoties nodarbībām universitātes telpās, izpildot gan individuālos, gan grupu uzdevumus. Ir nodrošinātas iespējas studēt un veikt patstāvīgos darbus ārpus universitātes, izmantojot e-apmācību platformu, kurā apkopoti un pieejami visi kursu materiāli, obligātā un ieteicamā literatūra.

Atsevišķi studiju kursi tiek pasniegti angļu valodā.

Studiju metodes

Galvenās mācību formas studiju programmā ir lekcijas un semināri, tostarp pielietojot arī interaktīvas studiju metodes – gadījumu un problēmsituāciju analīzi, grupu diskusijas, lietišķās spēles, situāciju uzdevumu analīzi, individuālo un grupu projektu izstrādi un aizstāvēšanu.

Mūsu studentu profesionālo līmeni paaugstina regulāras vieslekcijas, ko atsevišķa moduļa ietvaros lasa Latvijas vai ārvalstu speciālisti mārketinga un biznesa vadības jomā (biznesa vadības konsultante Katri Vintiša, AS Amber Beverage Group mārketinga direktors Valters Kaže, start-up aizsācējs Latvijā Uldis Leiterts, Latvian Art Directors Club vieslektori, Marseļas universitātes profesors Sylvain Leduc u. c.).

Studiju laikā ir jāiziet prakse, apgūstot uzņēmējdarbības vadību reālajā vidē un tur pielietojot lekciju kursos apgūtās teorētiskās zināšanas. Prakses uzdevums ir nodrošināt spēju spēju labi orientēties Latvijas, Eiropas Savienības u. c. valstu biznesa vidē, patstāvīgi pieņemt lēmumus konkrētās situācijās, līdzdarboties atsevišķu starptautiskā mārketinga vai uzņēmējdarbības vadības projektu realizācijā. Mācību prakses tiek organizētas uzņēmumos, organizācijās vai valsts un pašvaldību iestādēs, kuru darbība ir saistīta ar starptautisko biznesu, mārketingu vai citām starptautiskām aktivitātēm: SIA Prestol kompozīts, AS Amber Beverage Broup, SIA Danini, SIA Cabot Latvia, AS HKSCAN Latvia u. c.

Studējot tev būs iespēja doties studiju apmaiņas braucienos uz Eiropas augstskolām un universitātēm ERASMUS+ programmas ietvaros.

Šajā programmā eksāmeni tiek realizēti ceturtdienās no pulksten 18.

Studiju norises vieta

RSU centrālā ēka, Dzirciema ielā 16

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
SBUEK_095Cilvēkresursu vadība globālajā vidēSociālo zinātņu fakultāteIlze Sila2 / 3
KPUMTK_012Civilā un vides aizsardzībaKlīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
SBUEK_091Finanšu menedžmentsSociālo zinātņu fakultāteInna Dovladbekova4 / 6
SBUEK_097Ilgtspējīgs starptautiskais mārketingsSociālo zinātņu fakultāteSanta Bormane2 / 3
SBUEK_200Integrētā mārketinga komunikācija digitālajā laikmetāSociālo zinātņu fakultāteZigurds Zaķis4 / 6
SBUEK_038Kvantitatīvās analīzes metodesSociālo zinātņu fakultāteSanta Bormane2 / 3
SBUEK_214Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšanaStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraInna Dovladbekova16 / 24
SBUEK_042Maģistra darba izstrādes metodiskais un teorētiskais seminārsSociālo zinātņu fakultāteInna Dovladbekova2 / 3
SBUEK_111Organizācijas efektivitātes vadīšanaSociālo zinātņu fakultāteDante Ruben Garcia2 / 3
SZF_081Patērētāju uzvedība globālajā vidēSociālo zinātņu fakultāteJūlija Šipicina-Buhgolca2.67 / 4
SBUEK_201Prakse ISociālo zinātņu fakultāteIeva Kalve12 / 18
SBUEK_057Projektu vadīšana starptautiskajā biznesāSociālo zinātņu fakultāteIeva Kalve2 / 3
SZF_094Starptautiskā biznesa stratēģijas un vadībaSociālo zinātņu fakultāteIeva Kalve3.33 / 5
SBUEK_122Starptautiskās komerctiesības organizāciju vadītājiemSociālo zinātņu fakultāteMarta Urbāne2 / 3
SBUEK_213Valsts pārbaudījumsSociālo zinātņu fakultāteRomāns Putāns2 / 3
SBUEK_157Zīmolvedība starptautiskajā biznesāSociālo zinātņu fakultāteRenāte Cāne2 / 3

Darba iespējas pēc studijām

Programmas studenti un absolventi strādā vadošās starptautiskās un vietējās organizācijās, ieņemot atbildīgus amatus, piemēram, Elva Baltic, Amber Beverage Broup, Cabot Latvia, HKSCAN Latvia, Premium Media, Vīlands Associates u. c.

Ikviena uzņēmuma komandā vajadzīgi mārketinga un reklāmas speciālisti

Cilvēks bez izglītības ir kā aka bez ūdens

Absolventi

Silva Kleinbergta.jpg

Šī ir jauna programma, kuru ļoti veiksmīgi var apvienot ar darbu, jo lekcijas notiek piektdienu vakaros un sestdienās, kas, manuprāt, ir svarīgs priekšnosacījums daudziem studēt gribētājiem. Programmas saturs ir daudzveidīgs un interesants, jo studiju procesā ir iesaistīti zinoši akadēmiskie mācībspēki, kā arī nozares eksperti un profesionāļi. Atsevišķu kursu ietvaros tiek organizētas vieslekcijas, kurās var uzzināt vairāk par teorijas pielietošanu praksē, kas lieti noder studentiem ar pieredzi attiecīgajā sfērā. Bet studējošajiem, kuriem nav bijusi līdzšinēja pieredze attiecīgajā nozarē, tiek dota iespēja apgūt praktiskas zināšanas kādā no Latvijas uzņēmumiem mācību prakses ietvaros. Katra kursa beigās tiek lūgts aizpildīt kursa novērtēšanas anketu, tādējādi, iesaistot studentus programmas satura pilnveidošanā. Pasniedzēji un fakultātes personāls vienmēr ir bijuši atsaucīgi, pretimnākoši un saprotoši.

Silva Kleinberga, Klavins Ellex Administrative Legal Assistant

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
  • Profesionālais bakalaura grāds, augstākā profesionālā izglītība vadības zinībās, ekonomikā, komerczinībās un tiesībās
Dokumenti, kas jāiesniedz
  • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
  • Pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses)
  • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
  • Bakalaura diploms un diploma pielikums 
  • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
  • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
  • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējā svērtā atzīme.

Vienādu vērtējumu gadījumā noteicošais ir iepriekšējās izglītības noslēguma darba vērtējums diplomā.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Socioloģija
Politikas zinātne
Komunikācijas kultūra un multimediji
Psiholoģija

Programmas direktors

Kontaktinformācija