Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā un uzņēmumu un organizāciju (iestāžu) vadītāja kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 60/90
Lekciju norises vieta: Rīga
1,5 gadi
Pk.
18.00–21.00
S.
9.00–14.30
Vietu skaits:
1 bezmaksas
29 maksas
2150 EUR/gadā
Pašreiz notiek studiju virziena akreditācijas process. Studiju programmu izvērtējums ilgs līdz norādītā termiņa beigām. Šī procesa noslēgumā stāsies spēkā jauns akreditācijas termiņš.
1,5 gada studiju programma paredzēta studentiem ar iepriekš iegūtu profesionālo augstāko izglītību.
Atlaide studiju maksai maģistra studiju programmu studentiem, ja tiek izpildīts kritērijs, ka gala vērtējums kursos nav zemāks par 7 ballēm (visiem studiju gadiem, pa programmām, nevis grupām):
a) 1 vieta studiju programmā, ja studentu skaits nepārsniedz 15;
b) 2 vietas studiju programmā, ja studentu skaits ir no 16 līdz 30;
c) 3 vietas studiju programmā, ja studentu skaits pārsniedz 30.

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Studijas norit produktīvā, pozītīvā, atvērtā, uz sadarbību vērstā gaisotnē. Mācību auditorijas ir aprīkotas ar modernu, mūsdienīgu aprīkojumu, kas ļauj organizēt efektīvu studiju procesu. Studentiem ir organizētas ērtas darba vietas patstāvīgam daram arī ārpus auditorijām, kas ļauj ikdienā sagatavoties nodarbībām universitātes telpās, izpildot gan individuālos, gan grupu uzdevumus. Ir nodrošinātas iespējas studēt un veikt patstāvīgos darbus ārpus universitātes, izmantojot e-apmācību platformu, kurā apkopoti un pieejami visi kursu materiāli, obligātā un ieteicamā literatūra.

Atsevišķi studiju kursi tiek pasniegti angļu valodā.

Studiju metodes

Galvenās mācību formas studiju programmā ir lekcijas un semināri, tostarp pielietojot arī interaktīvas studiju metodes – gadījumu un problēmsituāciju analīzi, grupu diskusijas, lietišķās spēles, situāciju uzdevumu analīzi, individuālo un grupu projektu izstrādi un aizstāvēšanu.

Mūsu studentu profesionālo līmeni paaugstina regulāras vieslekcijas, ko atsevišķa moduļa ietvaros lasa Latvijas vai ārvalstu speciālisti mārketinga un biznesa vadības jomā (biznesa vadības konsultante Katri Vintiša, AS Amber Beverage Group mārketinga direktors Valters Kaže, start-up aizsācējs Latvijā Uldis Leiterts, Latvian Art Directors Club vieslektori, Marseļas universitātes profesors Sylvain Leduc u. c.).

Studiju laikā ir jāiziet prakse, apgūstot uzņēmējdarbības vadību reālajā vidē un tur pielietojot lekciju kursos apgūtās teorētiskās zināšanas. Prakses uzdevums ir nodrošināt spēju spēju labi orientēties Latvijas, Eiropas Savienības u. c. valstu biznesa vidē, patstāvīgi pieņemt lēmumus konkrētās situācijās, līdzdarboties atsevišķu starptautiskā mārketinga vai uzņēmējdarbības vadības projektu realizācijā. Mācību prakses tiek organizētas uzņēmumos, organizācijās vai valsts un pašvaldību iestādēs, kuru darbība ir saistīta ar starptautisko biznesu, mārketingu vai citām starptautiskām aktivitātēm: SIA Prestol kompozīts, AS Amber Beverage Broup, SIA Danini, SIA Cabot Latvia, AS HKSCAN Latvia u. c.

Studējot tev būs iespēja doties studiju apmaiņas braucienos uz Eiropas augstskolām un universitātēm ERASMUS+ programmas ietvaros.

Šajā programmā eksāmeni tiek realizēti ceturtdienās no pulksten 18.00.

Studiju norises vieta

RSU centrālā ēka, Dzirciema ielā 16

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
SBUEK_095Cilvēkresursu vadība globālajā vidēStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraHenrijs Kaļķis2 / 3
KPUMTK_012Civilā un vides aizsardzībaKlīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
SBUEK_091Finanšu menedžmentsStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraInna Dovladbekova4 / 6
SBUEK_097Ilgtspējīgs starptautiskais mārketingsStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraHenrijs Kaļķis2 / 3
SBUEK_200Integrētā mārketinga komunikācija digitālajā laikmetāStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraZigurds Zaķis4 / 6
SBUEK_038Kvantitatīvās analīzes metodesStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraNormunds Gūtmanis2 / 3
SBUEK_040Maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšanaStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraInna Dovladbekova18 / 27
SBUEK_042Maģistra darba izstrādes metodiskais un teorētiskais seminārsStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraInna Dovladbekova2 / 3
SBUEK_111Organizācijas efektivitātes vadīšanaStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraHenrijs Kaļķis2 / 3
SBUEK_089Patērētāju uzvedība globālajā vidēStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraJūlija Šipicina-Buhgolca3 / 4.5
SBUEK_201Prakse IStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraHenrijs Kaļķis12 / 18
SBUEK_202Prakse IIStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraHenrijs Kaļķis14 / 21
SBUEK_057Projektu vadīšana starptautiskajā biznesāStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraIeva Kalve2 / 3
SBUEK_102Starpkultūru biznesa attiecībasStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraRenāte Cāne2 / 3
SBUEK_150Starptautiskā biznesa ekonomikaStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraRomāns Putāns2 / 3
SBUEK_070Starptautiskā biznesa stratēģijas un vadībaStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraIeva Kalve3 / 4.5
SBUEK_199Starptautiskā reklāmaStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraHenrijs Kaļķis2 / 3
SBUEK_122Starptautiskās komerctiesības organizāciju vadītājiemStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraMarta Urbāne2 / 3
SBUEK_157Zīmolvedība starptautiskajā biznesāStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraHenrijs Kaļķis2 / 3

Darba iespējas pēc studijām

Programmas studenti un absolventi strādā vadošās starptautiskās un vietējās organizācijās, ieņemot atbildīgus amatus, piemēram, Elva Baltic, Amber Beverage Broup, Cabot Latvia, HKSCAN Latvia, Premium Media, Vīlands Associates u. c.

Absolventi

Silva Kleinbergta.jpg

Šī ir jauna programma, kuru ļoti veiksmīgi var apvienot ar darbu, jo lekcijas notiek piektdienu vakaros un sestdienās, kas, manuprāt, ir svarīgs priekšnosacījums daudziem studēt gribētājiem. Programmas saturs ir daudzveidīgs un interesants, jo studiju procesā ir iesaistīti zinoši akadēmiskie mācībspēki, kā arī nozares eksperti un profesionāļi. Atsevišķu kursu ietvaros tiek organizētas vieslekcijas, kurās var uzzināt vairāk par teorijas pielietošanu praksē, kas lieti noder studentiem ar pieredzi attiecīgajā sfērā. Bet studējošajiem, kuriem nav bijusi līdzšinēja pieredze attiecīgajā nozarē, tiek dota iespēja apgūt praktiskas zināšanas kādā no Latvijas uzņēmumiem mācību prakses ietvaros. Katra kursa beigās tiek lūgts aizpildīt kursa novērtēšanas anketu, tādējādi, iesaistot studentus programmas satura pilnveidošanā. Pasniedzēji un fakultātes personāls vienmēr ir bijuši atsaucīgi, pretimnākoši un saprotoši.

Silva Kleinberga, Klavins Ellex Administrative Legal Assistant

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Profesionālais bakalaura grāds, augstākā profesionālā izglītība vadības zinībās, ekonomikā, komerczinībās un tiesībās
 • Motivācijas eseja un pārrunas par to
  Apraksts
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv vai, piesakoties klātienē, jāaizpilda iesniegums
 • Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda)
 • Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jāuzrāda)
 • Motivācijas eseja (ja pretendē uz RSU finansētu studiju vietu)
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējā svērtā atzīme.

Studiju programmas Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība reflektanti, kuri tiek imatrikulēti RSU finansētā studiju vietā, imatrikulācija notiek saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido motivācijas esejas (motivācija studijām, pētnieciskās intereses) vērtējums.

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē vienas svešvalodas (angļu, vācu vai franču) zināšanu novērtējums – starptautisks valodas tests, kas kārtots pēdējo divu gadu laikā, vai eksāmena atzīme no bakalaura diploma pielikuma.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Socioloģija

Politikas zinātne

Komunikācijas kultūra un multimediji

Psiholoģija

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija