Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Tiesību zinātne
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Akadēmiskais sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
2 gadi
Pk
18.00–21.00
S
10.00–15.00
60 maksas vietas
1 690,00 EUR/gadā

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Studentiem tiek nodrošināta  esošajam tehnikas attīstības līmenim atbilstoša vide, telpas un aprīkojums, docētāju un atbalsta personāla  radīta īpaši labvēlīga atmosfēra.

1. studiju gads

Apgūsi tiesību zinātnes teorētiskos kursus, kas palīdz izprast jurisprudences nozīmi mūsdienās. Tiesību zinātnes teorētiskie kursi - tiesību teorija un konstitucionālās tiesības. Civiltiesisko zinātņu bloks - ievads civiltiesībās, lietu tiesības, saistību tiesības, mantojuma tiesības, ģimenes tiesības, darba tiesības, civilprocess u. c. Administratīvo tiesību zinātņu bloks - administratīvās tiesības un administratīvais process. Krimināltiesisko zinātņu bloks – krimināltiesības, kriminālprocess.

2. studiju gads

Apgūsi ar specializāciju saistītus studiju kursus, kas ļauj studentam padziļināti izprast viņam interesējošo tiesību jomu. Medicīnas tiesību studiju bloks - medicīnas darbinieku un pacientu tiesību aizsardzības aktuālās problēmas, bomedicīnas tiesiskās problēmas. Kriminālprocesa un krimināltiesību studiju bloks - noziedzību attīstības un novēršanas aktuālās problēmas un jaunās tehnoloģijas noziedzīgo nodarījumu atklāšanā. Studiju nobeigumā students izstrādā un aizstāv maģistra darbu. Studiju laikā studentiem ir iespējas piedalīties RSU organizētajās zinātniski praktiskajās konferencēs, kā arī ERASMUS+ programmā. Studentiem šajā programmā prakse nav paredzēta.

Studiju metodes

Plašas elektroniskās vides iespējas, kā piemēram, video lekcijas, studiju plāni, e-sekmes, utt.

Studiju norises vietas

Darba iespējas pēc studijām

Absolventi var pretendēt uz amatiem, kur tiek izvirzīta maģistra grāda prasības, valsts un pašvaldību iestādēs un komercsabiedrībās, valsts dienestos, pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs, iestādēs ar operatīvā darba subjekta tiesībām, kā arī tiesās.

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
  • Bakalaura grāds vai augstākā izglītība sociālajās zinātnēs ar apgūtiem juridiskajiem vai tiesību zinātņu kursiem vismaz 10 KP apjomā.
Dokumenti, kas jāiesniedz
  • Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
  • Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda).
  • Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jāuzrāda).
  • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
  • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda un/vai vārda maiņu.
  • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Tiesību zinātne reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējā atzīme.

Ko studēt tālāk


Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Programmas vadītājs

Docētāji

Kontaktinformācija