Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
tiesību zinātne
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga
2 gadi
Pk.
18.00–21.00
S.
8.30–19.00
Vietu skaits:
15 maksas
2300 EUR/gadā

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Studentiem tiek nodrošināta esošajam tehnikas attīstības līmenim atbilstoša vide, telpas un aprīkojums, docētāju un atbalsta personāla radīta īpaši labvēlīga atmosfēra.

1. studiju gads

Apgūsi tiesību zinātnes teorētiskos kursus, kas palīdz izprast jurisprudences nozīmi mūsdienās. Tiesību zinātnes teorētiskie kursi – tiesību teorija un konstitucionālās tiesības. Civiltiesisko zinātņu bloks – ievads civiltiesībās, lietu tiesības, saistību tiesības, mantojuma tiesības, ģimenes tiesības, darba tiesības, civilprocess u. c. Administratīvo tiesību zinātņu bloks – administratīvās tiesības un administratīvais process. Krimināltiesisko zinātņu bloks – krimināltiesības, kriminālprocess.

2. studiju gads

Apgūsi ar specializāciju saistītus studiju kursus, kas ļauj studentam padziļināti izprast viņam interesējošo tiesību jomu. Medicīnas tiesību studiju bloks - medicīnas darbinieku un pacientu tiesību aizsardzības aktuālās problēmas, bomedicīnas tiesiskās problēmas. Kriminālprocesa un krimināltiesību studiju bloks – noziedzību attīstības un novēršanas aktuālās problēmas un jaunās tehnoloģijas noziedzīgo nodarījumu atklāšanā. Studiju nobeigumā students izstrādā un aizstāv maģistra darbu. Studiju laikā studentiem ir iespējas piedalīties RSU organizētajās zinātniski praktiskajās konferencēs, kā arī ERASMUS+ programmā. Studentiem šajā programmā prakse nav paredzēta.

Studiju metodes

Plašas elektroniskās vides iespējas, kā piemēram, video lekcijas, studiju plāni, e-sekmes, utt.

Studiju norises vietas

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
JF_389Administratīvās tiesības un administratīvais processJuridiskā fakultāteJuris Zīvarts3 / 4.5
JF_117Biomedicīnas tiesiskās problēmasJuridiskā fakultāteKarina Palkova2 / 3
JF_210Cilvēktiesību īstenošana un aizsardzības digitālajā vidēJuridiskā fakultāteIlze Ziemane2 / 3
JF_374Civilā un vides aizsardzībaJuridiskā fakultāteAldis Lieljuksis2 / 3
JF_258CivilprocessJuridiskā fakultāteInga Kudeikina2 / 3
JF_393Darba tiesībasJuridiskā fakultāteDace Tarasova2 / 3
JF_041Eiropas Savienības cilvēktiesību aizsardzības mehānismsJuridiskā fakultāteIlze Bērziņa3 / 4.5
JF_042Eiropas Savienības darba tiesībasJuridiskā fakultāteDace Tarasova2 / 3
JF_044Eiropas Savienības sociālo tiesību aktuālās problēmasJuridiskā fakultāteKarina Palkova2 / 3
JF_209Elektroniskā komercija un nodokļiJuridiskā fakultāteJānis Grasis2 / 3
JF_386Ģimenes un mantojuma tiesībasJuridiskā fakultāteInga Kudeikina2 / 3
JF_052Globalizācijas un starptautisko tiesību attīstības problēmasJuridiskā fakultāteIvans Jānis Mihailovs2 / 3
JF_387Ievads tiesību zinātnē un civiltiesībāsJuridiskā fakultāteInga Kudeikina2 / 3
JF_392Informācijas sabiedrības tiesībasJuridiskā fakultāteUldis Ķinis2 / 3
JF_211Intelektuālā īpašuma tiesības digitālajā vidēJuridiskā fakultāteJānis Rušenieks2 / 3
JF_060Jaunās tehnoloģijas noziedzīgo nodarījumu atklāšanā un novēršanāJuridiskā fakultāteAelita Zīle2 / 3
JF_382Juridiskās metodes un tiesību teorijas aktualitātesJuridiskā fakultāteAnete Bože4 / 6
JF_067Komunikācijas medicīniskās un tiesiskās problēmasJuridiskā fakultāteLaura Šāberte2 / 3
JF_388Konstitucionālās tiesības un tiesību teorijaJuridiskā fakultāteAnete Bože3 / 4.5
JF_252KriminālprocessJuridiskā fakultāteLarisa Saukāne2 / 3
JF_253KrimināltiesībasJuridiskā fakultāteJānis Baumanis2 / 3
JF_385Lietu un saistību tiesībasJuridiskā fakultāteInga Kudeikina2 / 3
JF_390Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšanaJuridiskā fakultāteAldis Lieljuksis16 / 24
JF_470Maģistra darba priekšaizstāvēšanaJuridiskā fakultāteAldis Lieljuksis4 / 6
JF_091Medicīnas darbinieku un pacientu tiesību aizsardzības aktuālās problēmasJuridiskā fakultāteKarina Palkova2 / 3
JF_096Noziedzību attīstības un novēršanas aktuālās problēmasJuridiskā fakultāteAndrejs Vilks2 / 3
JF_099Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas pārtraukšanas problēmasJuridiskā fakultāteAldis Lieljuksis2 / 3
JF_110Pedagoģiskā darba pamatiemaņasJuridiskā fakultāteAivars Stankevičs4 / 6
JF_112Pētnieciskās jaunrades projektēšana, darba sagatavošana un rezultātu noformēšanaJuridiskā fakultāteAivars Stankevičs4 / 6
JF_007Sociālā psiholoģijaJuridiskā fakultāteIlze Trapenciere3 / 4.5
JF_011Starptautiskās tiesiskās sadarbības problēmasJuridiskā fakultāteAndrejs Vilks2 / 3
JF_469Starptautisko privāttiesību aktualitātesJuridiskā fakultāteJānis Grasis2 / 3
JF_014Starptautisko publisko tiesību aktuālās problēmasJuridiskā fakultāteJānis Grasis2 / 3
JF_391Tiesību aizsardzības institucionālā sistēma Eiropas SavienībāJuridiskā fakultāteAndrejs Vilks2 / 3

Darba iespējas pēc studijām

Absolventi var pretendēt uz amatiem, kur tiek izvirzīta maģistra grāda prasības, valsts un pašvaldību iestādēs un komercsabiedrībās, valsts dienestos, pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs, iestādēs ar operatīvā darba subjekta tiesībām, kā arī tiesās.

Ārste Viktorija Ķēniņa: "juristos" ieguvu lielāku pārliecību
RSU profesore Sandra Kaija: topošajam juristam jāiemācās argumentēt
Prokurors Kaspars Krūmiņš: RSU iemācīja ātri un kvalitatīvi strādāt

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
  • Augstākā akadēmiskā izglītība - Bakalaura grāds Tiesību zinātnē vai tam pielīdzināma izglītība, vai bakalaura grāds citā radniecīgā izglītības jomā, ja ir apgūti tiesību pamati  
  • Reflektantiem – amatpersonām, kuras vēlas studēt B studiju daļā „Operatīvais darbs“ nepieciešama 2.kategorijas pielaide darbam ar valsts noslēpuma objektiem.
Dokumenti, kas jāiesniedz
  • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili/datnes:
  • Pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses)
  • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
  • Bakalaura diploms un diploma pielikums 
  • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
  • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
  • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Tiesību zinātne reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējā svērtā atzīme.

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē vienas svešvalodas (angļu, vācu vai franču) zināšanu novērtējums - starptautisks valodas tests, kas kārtots pēdējo divu gadu laikā, vai eksāmena atzīme no bakalaura diploma pielikuma.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Programmas direktors

Kontaktinformācija