Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Socioloģija, politoloģija un antropoloģija
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Akadēmiskais sociālo zinātņu maģistra grāds starptautiskajās attiecībās un diplomātijā
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
2 gadi
1 budžeta vietas
14 maksas vietas
1 850,00 EUR/gadā

Studiju vide un metodes

Studiju saturs

Studijās apgūsi starptautisko attiecību teorijas, starptautisko attiecību un diplomātijas vēsturi, lēmumu pieņemšanu ārpolitikā, mūsdienu sociālās un politikas teorijas, starptautiskās tiesības, globalizācijas ekonomiskos aspektus, kvalitatīvās un kvantitatīvās pētniecības metodes, postkomunistisko valstu attīstības problēmas, Eiropas Savienības un Krievijas attiecības un attīstības perspektīvas, reģionalizācija Eiropas integrācijas kontekstā, Austrumu un Rietumu dimensijas mūsdienu politiskajā diskursā un citus jomas studiju kursus.

Studiju metodes

Studijas tiek īstenotas lekciju, semināru, prakstisko un patstāvīgo darbu formā.

Studiju norises vietas

RSU centrālā ēka, Dzirciema ielā 16

Darba iespējas pēc studijām

Studiju programmas absolventi ir sagatavoti starptautiski orientētām profesionālām aktivitātēm un darbam valsts un pašvaldību iestādēs, privātās un starptautiskās organizācijās, spēj patstāvīgi izvirzīt inovatīvas idejas un īstenot stratēģiskus un aktuālus pētījumus starptautisko attiecību un diplomātijas jomā, kā arī rast to praktisku pielietojumu profesionālajā darbībā.

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
  • Augstākā izglītība – akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds sociālajās vai humanitārajās zinātnēs.
  • eseja.
Dokumenti, kas jāiesniedz
  • Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
  • Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda).
  • Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jāuzrāda).
  • Eseja.
  • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
  • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda un/vai vārda maiņu.
  • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Starptautiskās attiecības un diplomātija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido esejas vērtējums.

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē svešvalodas (angļu, vācu vai franču) zināšanu novērtējums – starptautisks valodas tests, kas kārtots pēdējo 2 gadu laikā, vai eksāmena atzīme no bakalaura diploma pielikuma.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Socioloģija

Politikas zinātne

Komunikācijas kultūra un multimediji

Psiholoģija

Programmas vadītājs

Docētāji

Kontaktinformācija