Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Socioloģija, politoloģija un antropoloģija
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Akadēmiskais sociālo zinātņu maģistra grāds sociālajā antropoloģijā
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
2 gadi
Vietu skaits:
1 budžeta
15 maksas
1 940,00 EUR/gadā

Studiju vide un metodes

Studiju vide

RSU studiju vide ir labiekārtota un pieejama visiem. Telpas aprīkotas ar jaunām tehnoloģijām, iekārtotas individuālo studiju vietas.

1. studiju gads

Studēsi klasisko antropoloģijas tēmu izpēti un mūsdienās aktuālo tēmu izpēti un to ilustrēšana praktisko pētījumu jomā. Apgūsi klasiskās un mūsdienu antropoloģijas teorijas, dimtes un dzimuma studijas, mūzikas un klusēšanas nozīmi sociālajā antropoloģijā, medicīnas, ekonomikas un politikas antropoloģiju, reģionālo etnogrāfiju, attīstības antropoloģiju un citus jomas studiju kursus.

2. studiju gads

Koncentrēsies galvenokārt ir uz cilvēka ķermeņi un ar to saistīto problemātiku, kā arī intensificētu metodoloģijas apguvi, tādējādi sagatavojoties patstāvīgajam pētījumam un lauka darbam. Studijas noslēgsi ar maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu. 

Studiju metodes

Studijas tiek organizētas pēc moduļu sistēmas un satur lekcijas, seminārus, grupu un patstāvīgos darbus.

Studiju norises vietas

RSU centrālā ēka, Dzirciema ielā 16

 

 

Darba iespējas pēc studijām

Pēc studiju beigšanas iespējams strādāt gan akadēmiskajā, gan praktiskās pētniecības, konsultāciju jomā. Antropologi ir arī pieprasīti speciālisti dažādās starptautiskās un biznesa organizācijās kā speciālisti dziļā noteiktu grupu izpratnē.

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
  • Augstākā izglītība - bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms (izņemot īsās profesionālās programmas) valsts akreditētā studiju programmā,
  • eseja,
  • intervija.
Dokumenti, kas jāiesniedz
  • Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
  • Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda).
  • Iepriekš iegūtas augstākās izglītības apliecinoša dokumenta (diploms un diploma pielikums) kopijas (oriģināli jāuzrāda).
  • Eseja.
  • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
  • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
  • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Sociālā antropoloģija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido esejas un intervijas vērtējums.

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē diploma vidējā svērtā atzīme.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Socioloģija

Politikas zinātne

Komunikācijas kultūra un multimediji

Psiholoģija

Programmas vadītājs

Docētāji

Kontaktinformācija