Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā un uzņēmumu un organizāciju (iestāžu) vadītāja kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 60/90
Lekciju norises vieta: Rīga
1,5 gadi
Pk. 18.00–21.00
S. 9.00–14.00
Vietu skaits:
1 bezmaksas
14 maksas
2200 EUR/gadā
Pašreiz notiek studiju virziena akreditācijas process. Studiju programmu izvērtējums ilgs līdz norādītā termiņa beigām. Šī procesa noslēgumā stāsies spēkā jauns akreditācijas termiņš.
1,5 gadu studijas paredzētas studentiem ar iepriekš iegūtu profesionālo augstāko izglītību.
Atlaide studiju maksai maģistra studiju programmu studentiem, ja tiek izpildīts kritērijs, ka gala vērtējums kursos nav zemāks par 7 ballēm (visiem studiju gadiem, pa programmām, nevis grupām):
a) 1 vieta studiju programmā, ja studentu skaits nepārsniedz 15;
b) 2 vietas studiju programmā, ja studentu skaits ir no 16 līdz 30;
c) 3 vietas studiju programmā, ja studentu skaits pārsniedz 30.

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Studijās apgūsi cilvēkresursu vadību globālajā vidē, starpkultūru biznesa attiecības, grāmatvedību uzņēmējdarbības vadītājiem, intelektuālā īpašuma tiesības, finanšu menedžmentu, Eiropas Savienības uzņēmumu tiesības, starptautiskā biznesa stratēģijas un vadību, projektu vadīšanu starptautiskajā biznesā, ilgtspējīgu starptautisko mārketingu, biznesa tiesisko regulējumu Eiropas Savienībā un Baltijas reģionā, Eiropas Savienības ekonomisko politiku un starptautiskās konkurences tiesības. Iziesi sešu nedēļu praksi kādā no jomas uzņēmumiem. Studijas noslēgsi ar maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu.

Studiju metodes

Galvenās studiju forma ir lekcijas un praktiskās nodarbības, kā arī patstāvīgais darbs — studentiem ir jāsagatavo referāti, projekti, kā arī maģistra darbs, kas ir studentu pētnieciskais darbs. Lai studentu pētnieciskajam darbam varētu iegūt empīrisko materiālu un iepazīties ar dažādu uzņēmumu un organizāciju darbību, ir paredzēta prakse. Tās aizstāvēšana tiek organizēta pieredzes apmaiņas formā, tā veicinot diskusijas par aktuāliem problēmjautājumiem biznesa vidē.

Atsevišķi studiju kursi tiek docēti angļu valodā.
Šajā programmā eksāmeni tiek realizēti ceturtdienās no pulksten 18.00.

Studiju norises vietas

RSU centrālā ēka, Dzirciema ielā 16

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
SBUEK_095Cilvēkresursu vadība globālajā vidēStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraHenrijs Kaļķis2 / 3
KPUMTK_012Civilā un vides aizsardzībaKlīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
SBUEK_010Eiropas Savienības ekonomiskā politika un biznesa videStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraTatjana Muravska2 / 3
SBUEK_022Eiropas Savienības uzņēmumu tiesībasStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraMarta Urbāne3 / 4.5
SBUEK_091Finanšu menedžmentsStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraInna Dovladbekova4 / 6
SBUEK_097Ilgtspējīgs starptautiskais mārketingsStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraHenrijs Kaļķis2 / 3
SBUEK_128Intelektuālā īpašuma tiesībasStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraMarta Urbāne2 / 3
SBUEK_038Kvantitatīvās analīzes metodesStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraNormunds Gūtmanis2 / 3
SBUEK_040Maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšanaStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraInna Dovladbekova18 / 27
SBUEK_042Maģistra darba izstrādes metodiskais un teorētiskais seminārsStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraInna Dovladbekova2 / 3
SBUEK_111Organizācijas efektivitātes vadīšanaStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraHenrijs Kaļķis2 / 3
SBUEK_151Prakse IStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraMarta Urbāne12 / 18
SBUEK_057Projektu vadīšana starptautiskajā biznesāStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraIeva Kalve2 / 3
SBUEK_070Starptautiskā biznesa stratēģijas un vadībaStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraIeva Kalve3 / 4.5
SBUEK_122Starptautiskās komerctiesības organizāciju vadītājiemStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraMarta Urbāne2 / 3

Darba iespējas pēc studijām

Absolventi var strādāt gan privātos nacionāla mēroga vai starptautiskos uzņēmumos, gan arī valsts iestādēs un organizācijās par dažādu līmeņu vadītājiem, kā arī paši veidot uzņēmumus un tos vadīt. Programmas beidzēji ir pieprasīti darba tirgū. Mūsu absolventi strādā šādās organizācijās: AS ABLV Bank, SIA Coca-Cola HBC Latvia, SIA Latvijas Mobilais Telefons, SIA LDz Cargo, SIA Premium Media, AS Rietumu Banka, Latvijas Republikas Labklājības ministrija, AS Latvenergo, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, SIA Ernst & Young Baltic, Latvijas Banka u. c.

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Profesionālais bakalaura grāds vai augstākā profesionālā izglītība vadības zinībās, ekonomikā, komerczinībās vai tiesībās
 • Motivācijas eseja un pārrunas par to - pretendējot uz RSU finansētu studiju vietu
  Apraksts
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
 • Pase vai personas apliecība (eID abas puses)
 • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
 • Bakalaura diploms un diploma pielikums 
 • Motivācijas eseja (ja pretendē uz RSU finansētu studiju vietu)
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Starptautiskais bizness un tiesības reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējā svērtā atzīme.

Studiju programmas Starptautiskais bizness un tiesības reflektanti, kuri tiek imatrikulēti RSU finansētā studiju vietā, imatrikulācija notiek saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido motivācijas esejas (motivācija studijām, pētnieciskās intereses) vērtējums.

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē vienas svešvalodas (angļu, vācu vai franču) zināšanu novērtējums – starptautisks valodas tests, kas kārtots pēdējo divu gadu laikā, vai eksāmena atzīme no bakalaura diploma pielikuma.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Socioloģija

Politikas zinātne

Komunikācijas kultūra un multimediji

Psiholoģija

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija