Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds vai kvalifikācija:
profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā un uzņēmumu un organizāciju (iestāžu) vadītāja kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 60/90
Lekciju norises vieta: Rīga
1,5 gadi
Pk. 18.00–21.00
S. 9.00–14.00
Vietu skaits:
1 bezmaksas
15 maksas
2350 EUR/gadā
Eiropas studiju fakultātē darbojas studiju maksas atlaižu sistēma, studentiem ar labākajām sekmēm dodot iespēju saņemt maksas atlaidi 25–100 % apmērā studiju virziena ietvaros.
1,5 gadu studijas paredzētas studentiem ar iepriekš iegūtu profesionālo augstāko izglītību.
Atlaide studiju maksai maģistra studiju programmu studentiem, ja tiek izpildīts kritērijs, ka gala vērtējums kursos nav zemāks par 7 ballēm (visiem studiju gadiem, pa programmām, nevis grupām):
a) 1 vieta studiju programmā, ja studentu skaits nepārsniedz 15;
b) 2 vietas studiju programmā, ja studentu skaits ir no 16 līdz 30;
c) 3 vietas studiju programmā, ja studentu skaits pārsniedz 30.

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Studijās apgūsi cilvēkresursu vadību globālajā vidē, starpkultūru biznesa attiecības, grāmatvedību uzņēmējdarbības vadītājiem, intelektuālā īpašuma tiesības, finanšu menedžmentu, Eiropas Savienības uzņēmumu tiesības, starptautiskā biznesa stratēģijas un vadību, projektu vadīšanu starptautiskajā biznesā, ilgtspējīgu starptautisko mārketingu, biznesa tiesisko regulējumu Eiropas Savienībā un Baltijas reģionā, Eiropas Savienības ekonomisko politiku un starptautiskās konkurences tiesības. Iziesi sešu nedēļu praksi kādā no jomas uzņēmumiem. Studijas noslēgsi ar maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu.

Studiju metodes

Galvenās studiju forma ir lekcijas un praktiskās nodarbības, kā arī patstāvīgais darbs — studentiem ir jāsagatavo referāti, projekti, kā arī maģistra darbs, kas ir studentu pētnieciskais darbs. Lai studentu pētnieciskajam darbam varētu iegūt empīrisko materiālu un iepazīties ar dažādu uzņēmumu un organizāciju darbību, ir paredzēta prakse. Tās aizstāvēšana tiek organizēta pieredzes apmaiņas formā, tā veicinot diskusijas par aktuāliem problēmjautājumiem biznesa vidē.

Atsevišķi studiju kursi tiek docēti angļu valodā.
Šajā programmā eksāmeni tiek realizēti ceturtdienās no pulksten 18.00.

Studiju norises vietas

RSU centrālā ēka, Dzirciema ielā 16

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
SBUEK_095Cilvēkresursu vadība globālajā vidēStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraIlze Sila2 / 3
SBUEK_010Eiropas Savienības ekonomiskā politika un biznesa videStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraTatjana Muravska2 / 3
SBUEK_022Eiropas Savienības uzņēmumu tiesībasStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraJānis Zelmenis3 / 4.5
SBUEK_091Finanšu menedžmentsStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraInna Dovladbekova4 / 6
SBUEK_097Ilgtspējīgs starptautiskais mārketingsStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraSanta Bormane2 / 3
SBUEK_209Konfliktu vadība organizācijās un darbinieku tiesībasStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraMarta Urbāne2 / 3
SBUEK_234Konfliktu vadība organizācijās un darbinieku tiesībasStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraMarta Urbāne4 / 6
SBUEK_214Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšanaStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraInna Dovladbekova16 / 24
SBUEK_042Maģistra darba izstrādes metodiskais un teorētiskais seminārsStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraInna Dovladbekova2 / 3
SBUEK_111Organizācijas efektivitātes vadīšanaStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraDante Ruben Garcia2 / 3
SBUEK_151Prakse IStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraMarta Urbāne12 / 18
SBUEK_070Starptautiskā biznesa stratēģijas un vadībaStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraIeva Kalve3 / 4.5
SBUEK_213Valsts pārbaudījumsStarptautiskā biznesa un ekonomikas katedraRomāns Putāns2 / 3

Darba iespējas pēc studijām

Absolventi var strādāt gan privātos nacionāla mēroga vai starptautiskos uzņēmumos, gan arī valsts iestādēs un organizācijās par dažādu līmeņu vadītājiem, kā arī paši veidot uzņēmumus un tos vadīt. Programmas beidzēji ir pieprasīti darba tirgū. Mūsu absolventi strādā šādās organizācijās: AS ABLV Bank, SIA Coca-Cola HBC Latvia, SIA Latvijas Mobilais Telefons, SIA LDz Cargo, SIA Premium Media, AS Rietumu Banka, Latvijas Republikas Labklājības ministrija, AS Latvenergo, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, SIA Ernst & Young Baltic, Latvijas Banka u. c.

Palīdzēt Latvijai augt. Edgars Lācis par studijām, biznesa idejām un basketbolu
RSU iemāca izprast biznesu dziļāk
Maxima Latvija komunikācijas vadītāja: maģistra studijas RSU bija bauda
Maģistrantūras absolvente pēta sociālās uzņēmējdarbības nozīmi

Abolventi

janis_celmins.jpg

Mūsdienās, kad norises pasaulē kļūst arvien dinamiskākas, būtiski ir tām sekot līdzi ne vien nacionālā, bet arī starptautiskā līmenī. Tieši nacionālās un starptautiskās dimensijas mijiedarbībai būtiska nozīme ir arī komercdarbībā. Turklāt komersanti ir pakļauti ne vien ekonomiskajām norisēm, bet arī tiesiskajām izmaiņām nacionālā un pārrobežu mērogā. Rīgas Stradiņa universitātes studiju programma Starptautiskais bizness un tiesības sniedz ieskatu ne vien komercdarbības, bet arī tiesību jautājumos nacionālā un starptautiskā perspektīvā.

Jānis Celmiņš, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedru attiecību vadītājs

santa-zvirgze-sq

Studiju programmu izvēlējos galvenokārt tās piedāvātā satura dēļ, jo tā apvieno gan biznesa vadības, gan tiesību aspektus. Studiju procesā tika piesaistīti gan vietējie, gan ārvalstu pasniedzēji, kuri darbojas ne vien akadēmiskajā vidē, bet arī praksē konsultē uzņēmumus un institūcijas. Tas ļāva studiju priekšmetus apgūt caur reāliem Latvijas un ārvalstu piemēriem. Programmā tiek uzņemts salīdzinoši neliels skaits studentu, nodrošinot iespēju programmu apgūt nelielā grupā un vairāk laika veltot tieši studentiem interesējošu jautājumu izzināšanā.
Šobrīd mans ikdienas darbs saistīts ar vietējo un ārvalstu sadarbības partneru piesaisti un jaunu pakalpojumu veidošanu. Studiju laikā iegūtās zināšanas man palīdz gan komunikācijā, gan projektu vadībā, gan spējā savlaicīgi identificēt biznesa un arī juridiskos riskus.
Noteikti iesaku RSU arī citiem – ar pareizo motivāciju tā ir vieta, kur sasniegt vairāk!

Santa Zvirgzda, SIA Latvijas Mobilais Telefons satura pakalpojumu speciāliste

laura_martinsone.jpg

Esmu ļoti apmierināta ar savu izvēli apgūt studiju programmu “Starptautiskais bizness un tiesības”. Vienmēr paticis sevi attīstīt un iegūt jaunas zināšanas, ko minētajā studiju programmā viennozīmīgi ieguvu. Mācību process mani motivēja turpināt studijas doktorantūrā šajā augstskolā.

Laura Martinsone, AS Putnu fabrika "Ķekava" Iepirkumu daļas vadītāja

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
  • Profesionālais bakalaura grāds, augstākā profesionālā izglītība vadības zinībās, ekonomikā, komerczinībās un tiesībās 
Dokumenti, kas jāiesniedz
  • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
  • Pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses)
  • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
  • Bakalaura diploms un diploma pielikums 
  • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
  • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
  • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Starptautiskais bizness un tiesības reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējā svērtā atzīme.

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē vienas svešvalodas (angļu, vācu vai franču) zināšanu novērtējums – starptautisks valodas tests, kas kārtots pēdējo divu gadu laikā, vai eksāmena atzīme no bakalaura diploma pielikuma.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Vadībzinātne
Socioloģija
Politikas zinātne
Komunikācijas kultūra un multimediji
Psiholoģija

Programmas direktors

Kontaktinformācija