Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Informācijas un komunikācijas zinātnes
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Akadēmiskais sociālo zinātņu maģistra grāds informācijas un komunikācijas zinātnēs
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
2 gadi
Pk
18.00–21.00
S
9.00–14.00
Vietu skaits:
1 budžeta
15 maksas
1 890,00 EUR/gadā

Studiju vide un metodes

Studiju vide

1. studiju gads

Apgūsi informācijas un komunikācijas speciālistam nepieciešamās zināšanas un prasmes, kā arī aktuālās teorijas un metodes sabiedrisko attiecību un vadības nozares darbā. Studēsi sabiedrisko attiecību menedžmenta modeļus, korporatīvās un globālās stratēģijas, globālās komunikācijas sociālos, politiskos un kultūras procesus, stratēģisko vadību, lobēšanas tehnoloģijas un interešu pārstāvniecību, sabiedriskās attiecības integrētā mārketinga komunikācijas sistēmā, politisko kampaņu mārketingu, riska un krīzes komunikāciju un citus jomas studiju priekšmetus.

2. studiju gads

Studēsi zināšanu un inovāciju menedžmentu, pētījumus sociālajās zinātnēs, kvalitatīvās un kvantitatīvās metodes, politikas plānošanu un novērtēšanu, kvalitātes vadību, mūsdienu komunikācijas teorijas. Studijas noslēgsi ar maģistra darba izstrādi un aizstāvēšanu.

Studiju metodes

Studijas tiek organizētas lekciju, videolekciju, semināru, prakstisko un patstāvīgo darbu formā.

Studiju norises vietas

RSU centrālā ēka, Dzirciema ielā 16

Darba iespējas pēc studijām

Programmas absolventi strādā valsts pārvaldē, sabiedrisko attiecību aģentūrās, uzņēmumos un nevalstiskajā sektorā (NVO). Starp darba devējiem ir jāmin vairākas ministrijas un pašvaldības, Latvijas Nacionālā bibliotēka, sporta federācijas, vairākas nevalstiskās organizācijas, plašsaziņas līdzekļi, Eiropas projekti utt.

Absolventi

f64_Justine_Vike_20160726_008.jpg

Kādēļ izvēlējos tieši šo programmu? Sākotnēji iespējams programmas nosaukuma dēļ, kas tevi sola veidot par stratēģiski domājošu un PR vadības ekspertu. Tikai, esot pa vidu studiju procesam, tu saproti, ka saukļi atbilst realitātei – pasniedzēji ir atzīti eksperti savā jomā, lekcijas savijas ar praktiskiem semināriem un tu jūties gaidīts. Bet jāatceras, ka “viegls” vai “smags” studiju process atkarīgs no studenta spējas analizēt un paust savu viedokli, uzklausot citus un cienot atšķirīgo, tādejādi kļūstot par cilvēku, ar kuru vienmēr būs interesanti un patīkami parunāt par PR, par dzīvi. Jau pāris gadus man ir gods strādāt ar šīs programmas studentiem, pasniedzot lekciju kursu par inovāciju vadību. Atceros, kā šis kurss tika pasniegt man un tam varu pievienot savas zināšanas, bet galvenais – likt domāt un saprast, ka ikvienam ietekme uz procesiem un mēs varam ko paliekošu. Jāatceras, ka visvērtīgākās ir zināšanas, kas tiek pielietotas!

Justīne Vīķe, RSU lektore, studiju programmas Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība absolvente

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
  • Augstākā izglītība – bakalaura grāds vai 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija valsts atkreditētā studiju programmā sociālajās vai humanitārajās zinātnēs.
Dokumenti, kas jāiesniedz
  • Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
  • Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda).
  • Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jāuzrāda).
  • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
  • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
  • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido diploma vidējā svērtā atzīme.

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē: pēdējo 3 gadu laikā iegūta augstāka profesionālā kvalifikācija informācijas un komunikācijas zinātņu jomā.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Socioloģija

Politikas zinātne

Komunikācijas kultūra un multimediji

Psiholoģija

Programmas vadītājs

Docētāji

Kontaktinformācija