Pārlekt uz galveno saturu

Dzīve ar COVID-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē

Projekta/līguma nr.
VPP-COVID-2020/1-0013
Projekta finansējums
497 580,00 EUR, tajā skaitā RSU finansējums 254 581 EUR
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
01.07.2020. - 31.03.2021.

Mērķis

Projekta mērķis ir novērtēt Latvijas valsts un sabiedrības gatavību un izmantoto mehānismu efektivitāti krīzes pārvarēšanā un sagatavot priekšlikumus turpmākās rīcības scenārijiem, lai stiprinātu sabiedrības noturību pret krīzēm nākotnē.

Apraksts

Dzīve ar COVID-19 ir viens no desmit projektiem, kas īstenoti valsts pētījumu programmas (VPP) ietvaros izveidotajā speciālajā programmā COVID-19 seku mazināšanai.

Programmas uzdevumi un visiem desmit projektiem kopīgie (horizontālie) uzdevumi ir noteikti Ministru kabineta 2020. gada 20. maija rīkojumā Nr. 278 Par valsts pētījumu programmu COVID-19 seku mazināšanai.

Konkursa kārtībā uz šo desmit projektu realizāciju varēja pieteikties zinātniskie konsorciji –augstskolu un citu pētniecības institūciju apvienības. Pieteikumi tika sagatavoti angļu valodā un tos izvērtēja Latvijas Zinātes padomes (LZP) pieaicināta starptautisku ekspertu komisija.

Projekts Dzīve ar COVID-19 uzvarēja konkursā par pētnieciskā projekta īstenošanu sociālo zinātņu jomā. Ar pārējiem programmas ietvaros īstenotajiem projektiem var iepazīties LZP mājaslapā.

Projekta īstenošana notika ciešā sadarbībā ar valsts pārvaldes institūcijām, kas ir specifisko nodevumu – ziņojumu – pasūtītāji (Labklājības ministrija, Valsts kanceleja un Izglītības un zinātnes ministrija). Projekta īstenošanu visā tā gaitā uzraudzīja LZP speciāli izveidota VPP īstenošanas un uzraudzības komisija un stratēģiskās vadības padome. Vairāk par VPP īstenošanu skatīt LZP mājaslapā.

Projektu realizēja zinātniskā grupa, kurā darbojas 88 zinātnieki no piecām institūcijām. Projektā izmantotas zinātniskās metodes no tādām sociālo zinātņu jomām kā socioloģija, sociālantropoloģija, psiholoģija, pedagoģija, komunikācijas un mediju studijas, kā arī tādu eksakto zinātņu kā datorzinātne metodes (t. sk. mākslīgais intelekts).

covid_dzive_projekts_aktualais_2020nov.jpg

Mūsu projekts balstīts atziņā, ka jaunā situācija – dzīve ar COVID – prasa arī jaunus veidus, kā pētīt sabiedrību un kā analizēt sociāli politiskos procesus. Tāpēc mēs esam izveidojuši jauna veida sadarbības modeli, kurā zinātnieki no dažādām institūcijām un nozarēm veido jaunas zinātniskās grupas, kuras vieno nevis formāla piederība institūcijai, fakultātei, katedrai vai vienai konkrētai nozarei, bet gan kopīga vīzija par to, kā rast jaunu pieeju tai vai citai sociālai parādībai.

RSU ir šā projekta zinātniskā konsorcija vadošā institūcija, kas sadarbojas ar zinātniekiem no Latvijas Universitātes (LU), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA), Vidzemes Augstskolas (VA), kā arī Elektronikas un datorzinātņu institūta (EDI).

VPP_Covid19_Tifentale_projekta pase_rev.png

Mūsu projekta struktūra ir balstīta uz sešiem tematiskiem virzieniem kā sešām darba grupām (WP1–WP6) un visa projekta administratīvi koordinējošo vienību (WP0). Katru darba grupu veido pētnieki no dažādām institūcijām, jo tas ļauj visefektīvāk apvienot unikālu pieredzi, zināšanas, resursus un datus ar mērķi rast atbildes uz tiem jaunajiem jautājumiem, kurus mums šobrīd uzdod jaunā dzīve ar COVID. Mūsu starpdisciplinārā pieeja izveidota, lai mēs varētu novērtēt COVID ietekmi uz Latvijas sabiedrību. Turklāt šī ietekme nebūt nav viendabīga, bet gan, gluži otrādi, daudzveidīga, vairākos līmeņos un bieži vien arī ļoti pretrunīga. Katra atsevišķa mūsu projekta zinātnieku darba grupa darbojas gan kā autonoma zinātniskā vienība, gan arī vienlaikus cieši sadarbojas ar pārējām.

COVIDzive_WP_apraksts_jpg.jpg

WP1 (ietvarpētījums): Sabiedrības dinamikas izpēte COVID-19 krīzes laikā

Zinātnieki veica plaša mēroga kvantitatīvo pētījumu ar mērķi sniegt pārskatu par sociālo dinamiku COVID-19 krīzes laikā un par ārkārtas stāvokļa psiholoģisko, sociālo, kā arī ekonomisko iespaidu uz indivīdiem un mājsaimniecībām, ieskaitot salīdzinājumu ar datiem par Latvijas sabiedrību 2019. gada rudenī un to, kā sabiedrību ietekmēja 2008.–2010. g. finanšu krīze. Ietvarpētījuma rezultāti apkopoti ziņojumā nr. 1 un tematiski tas papildina projekta ziņojumus nr. 2, 3, 4 un 5. Ziņojuma saņēmējs ir Labklājības ministrija.

Studiju programmas vadītājs, Docētājs

WP2: Pārmaiņas darba tirgū un nodarbinātības struktūrās, jaunā loģika sociālo pakalpojumu sniegšanā

Šī zinātnieku grupa analizēja sociālo pakalpojumu pieejamību un pārmaiņas nodarbinātībā, it īpaši tajos aspektos, kurus ierobežojumi un pāriešana uz attālināto darbu ir skārusi visvairāk. Nodarbinātības pētījumu rezultāti apkopoti ziņojumā nr. 2, Ziņojums par dažādu sociāli demogrāfisko grupu darba un privātās dzīves saskaņošanas iespējām COVID-19 izplatības mazināšanai noteikto ierobežojumu periodā un ziņojumā nr. 4 Izvērtējums un priekšlikumi par nepieciešamajām izmaiņām rīcībpolitikā un / vai normatīvajos aktos, lai veicinātu nodarbinātību un drošu darba vidi (tai skaitā attālinātajā darbā) COVID-19 izplatības mazināšanai noteikto ierobežojumu apstākļos. Savukārt sociālo pakalpojumu pieejamības pētījumi apkopoti ziņojumā nr. 5 Izvērtējums par valsts un pašvaldību nodrošināto sociālais aizsardzības pasākumu efektivitātes un pārklājuma nodrošinājumu, to ietekmi uz dažādu sociāli demogrāfisko grupu atbalstu krīzes situācijā un iedzīvotāju labklājības līmeņa nodrošināšanā un ziņojumā nr. 6 Ziņojums par būtisku sociālo pakalpojumu pieejamības ierobežojumu īstermiņa un vidēja termiņa ietekmi, novērtējot pakalpojumu ierobežojumu noteikšanas pieejas dažādās jomās. Visu četru ziņojumu pasūtītājs ir Labklājības ministrija. 

Vadītāja

 

Vadošais pētnieks nodarbinātības pārmaiņu pētījumā

Direktors, Docētājs

Vadošā pētniece sociālo pakalpojumu pētījumā

Docētāja, Studiju programmas vadītāja

 


WP3: Labklājība attiecībās: COVID-19 krīzes psiholoģiskā ietekme uz indivīdiem un ģimenēm, tostarp vardarbību ģimenēs

Zinātnieki izvērtēja sociālās distancēšanās psiholoģisko ietekmi uz ģimenēm, identificēja galvenos stresa faktorus, ģimeņu un indivīdu psiholoģiskās vajadzības, kā arī problēmu risināšanas metodes ģimenēs, īpaši pievēršot uzmanību vardarbībai ģimenē. WP3 zinātnieki sagatavoja Labklājības ministrijas pasūtīto ziņojumu nr. 3 Izvērtējums par COVID-19 izplatības mazināšanai noteikto ierobežojumu perioda īstermiņa un ilgtermiņa emocionālo un psiholoģisko ietekmi uz dažādu paaudžu indivīdiem un ģimenēm, tai skaitā izvērtējot starppaaudžu attiecību aspektus un vardarbības izplatības riskus.

Vadītāja

 

Vadošā pētniece

 


WP4: Profesionālie un sociālie mediji un to auditorijas, aktīvisti un brīvprātīgie, žurnālistika un veselības komunikācija COVID-19 krīzes laikā

Zinātnieki izvērtēja sabiedrības medijpratības līmeni un noturību pret dezinformāciju, pētīja mediju satura ietekmi uz uzvedību, analizēja sabiedrības reakcijas un viedokļus par krīzes situāciju, par valstī noteiktajiem ierobežojumiem un par publiski izskanējušajiem viedokļiem un paziņojumiem. Pētnieki pielietoja arī mākslīgā intelekta metodes, lai pētītu interneta ziņu portālu saturu un to komentārus, izmantojot pašu izveidoto interneta satura pētniecības rīku Interneta agresivitātes indekss (http://barometrs.korpuss.lv/), kā arī izvērtēja brīvprātīgo kustības Paliec mājās veikumu COVID-19 pandēmijas seku mazināšanai. WP4 zinātnieki sagatavoja II daļu Valsts kancelejas pasūtītajam ziņojumam Izvērtējums par valsts pārvaldes iestāžu, darba devēju, nevalstisko organizāciju sniegtā informatīvā un metodiskā atbalsta efektivitāti, mērķa grupu informēšanai atbilstošāko informācijas kanālu un veidu izvēli.

Vadītāja

Dekāne, Docētāja

 

Vadošā pētniece

Pētniece

Docētāja

WP5: Stratēģiskā komunikācija un pārvaldes sistēmas COVID-19 krīzes laikā un nākotnes krīžu pārvarēšanas iespēju modelēšana

Zinātnieki sniedza novērtējumu par valsts ilgtermiņa stratēģiju un stratēģisko komunikāciju COVID-19 apstākļos, arī modelēja stratēģiskās komunikācijas scenārijus, ņemot vērā citu valstu pieredzi, un pētīja Latvijas stratēģiskās komunikācijas efektus ārvalstīs. WP5 zinātnieki sagatavoja I daļu Valsts kancelejas pasūtītajam ziņojumam Izvērtējums par valsts pārvaldes iestāžu, darba devēju, nevalstisko organizāciju sniegtā informatīvā un metodiskā atbalsta efektivitāti, mērķa grupu informēšanai atbilstošāko informācijas kanālu un veidu izvēli.

Vadošā pētniece

Vadošie pētnieki

Docētājs, Studiju programmas vadītājs

WP6: Izglītības sistēmas transformācija: COVID-19 krīzes sekas un iespējamie risinājumi

WP6 zinātnieki veica starpdisciplinārus pētījums divās zinātņu nozarēs: izglītība un informācijas tehnoloģijas. Pētījumu mērķis bija izstrādāt zinātniskas prognozes par turpmākās rīcības scenārijiem izglītības transformācijas jomā Latvijā, izstrādāt zinātniski pamatotus ieteikumus kompetenču transformācijai un piedāvāt instrumentārijus piedāvāto risinājumu izvērtēšanai no izglītojošās perspektīvas. Pētījuma jautājumi saistīti ar diviem virzieniem izglītības transformācijas jomā saistībā ar digitalizācijas procesiem visos izglītības līmeņos: orientācija uz cilvēku un orientācija uz tehnoloģiju bagātinātu vidi. WP6 zinātnieki ir sagatavojuši četrus Izglītības un zinātnes ministrijas pasūtītus ziņojumus: nr. 8 Dažādu mācību platformu funkcionalitātes izvērtējums mācību procesa nodrošināšanai nr. 9 Vadlīnijas attālināto kursu veidošanas /dizaina pamatprincipiem, nr. 10 Akadēmiskā personāla digitālo kompetenču novērtējums un akadēmiskā personāla digitālo prasmju pilnveides piedāvājums digitālā un virtuālā studiju procesa kvalitatīvai īstenošanai un nr. 11 Ziņojums par digitalizācijas un e-risinājumu izmantošanu studiju procesā elastīga un studentcentrēta izglītības procesa nodrošināšanai un īstenošanai augstākajā izglītībā

Vadītāja

 

Vadošā pētniece

Docētāja, Direktore, Vadošā pētniece

Vadošā pētniece

 

Vadošais pētnieks

WP0 jeb projekta administrācija

WP0 ir projekta vadības un koordinācijas darba grupa, kura realizē horizontālus uzdevumus visā projekta realizēšanas laikā. Tās galvenie uzdevumi ir projekta ikdienas zinātniskā darba, publicitātes, rezultātu izplatīšanas, un starpprojektu sadarbības koordinācija. Šīs WP ikdienas darba mērķis ir nodrošināt kopējo projekta darba plūsmu un savstarpēju koordināciju starp visu sešu WP zinātniekiem un starp piecām institūcijām – konsorcija partneriem (RSU, LU, RTA, ViA, EDI), kā arī komunikāciju ar Latvijas Zinātnes padomi, valsts pētījumu programmas projektu Īstenošanas un uzraudzības komisiju un projektā iesaistītajām ministrijām – ziņojumu pasūtītājiem (t. i., Labklājības ministiju, Valsts kanceleju un Izglītības un zinātnes ministriju). 

Vadītāja

Koordinatore

Pētnieka p.i.

Administratīvā asistente

Zinātniskā asistenta p. i.

Projekta rezultāti

Projekta Dzīve ar COVID-19 ietvaros sasniegta virkne plānoto zinātnisko rezultātu (t. sk. vairāk nekā 22 zinātnisko publikāciju sagatavošana starptautiskos, recenzētos žurnālos, kas indeksēti tādās datubāzēs kā SCOPUS un Web of Science u. c., doktorantu un jauno zinātnieku iesaiste pētniecības darbā, pētnieku dalība starptautiskās un vietējās zinātniskās konferencēs u. c.), gan arī 11 specifiskie papildu rezultāti – ziņojumi, kas definēti valsts pētījumu programmas pasūtījumā:

 1. Ziņojuma nosaukums: Pandēmijas sekas. Socioloģisko aptauju, sekundāro datu, mediju satura un dokumentu analīze, ietvarpētījuma par COVID-19 izraisītās krīzes ietekmi uz Latvijas sabiedrību rezultāti
  Ziņojuma autori:
  RSU: profesors Sergejs Kruks (vadošais pētnieks), profesores Inna Dovladbekova, Kristīne Mārtinsone un Ritma Rungule, docentes Elīna Akmane, Anželika Berķe-Berga, Diāna Kalniņa, Taņa Lāce, Silva Seņkāne, Sanita Šuriņa un Marta Urbāne, un studējošais Roberts Darģis.
  Ziņojuma pasūtītājs: Labklājības ministrija
 2. Ziņojuma nosaukums: Ziņojums par dažādu sociāli demogrāfisko grupu darba un privātās dzīves saskaņošanas iespējām COVID-19 izplatības mazināšanai noteikto ierobežojumu periodā
  Ziņojuma autori:
  RSU: profesors Ivars Vanadziņš (vadošais pētnieks), pētnieces Linda Matisāne un Linda Paegle, un studējošā Asnate Anna Linde;
  Vidzemes Augstskola: profesore Sarmīte Rozentāle, studējošā Ieva Grīntāle;
  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija: profesores Iluta Arbidāne, Lienīte Litavniece, Jeļena Lonska un Iveta Mietule
  Ziņojuma pasūtītājs: Labklājības ministrija
 3. Ziņojuma nosaukums: Izvērtējums par COVID-19 izplatības mazināšanai noteikto ierobežojumu perioda īstermiņa un ilgtermiņa emocionālo un psiholoģisko ietekmi uz dažādu paaudžu indivīdiem un ģimenēm, tai skaitā izvērtējot starppaaudžu attiecību aspektus un vardarbības izplatības riskus
  Ziņojuma autori:
  Latvijas Universitāte: profesore Baiba Martinsone (vadošā pētniece), docente Ieva Stokenberga (vadošā pētniece), profesore Liliāna Civjāne, un studējošās Sindija Dziedātāja (LU) un Evija Mirķe (RTU)
  RSU: profesore Sandra Mihailova, pētniece Kristīne Šneidere
  Ziņojuma pasūtītājs: Labklājības ministrija
 4. Ziņojuma nosaukums: Izvērtējums un priekšlikumi par nepieciešamajām izmaiņām rīcībpolitikā un / vai normatīvajos aktos, lai veicinātu nodarbinātību un drošu darba vidi (tai skaitā attālinātajā darbā) COVID-19 izplatības mazināšanai noteikto ierobežojumu apstākļos
  Ziņojuma autori:
  RSU: profesors Ivars Vanadziņš (vadošais pētnieks), pētnieces Linda Matisāne un Linda Paegle, un studējošā Asnate Anna Linde;
  Vidzemes Augstskola: profesore Sarmīte Rozentāle, studējošā Ieva Grīntāle;
  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija: profesores Iluta Arbidāne, Lienīte Litavniece, Jeļena Lonska un Iveta Mietule
  Ziņojuma pasūtītājs: Labklājības ministrija
 5. Ziņojuma nosaukums: Izvērtējums par valsts un pašvaldību nodrošināto sociālais aizsardzības pasākumu efektivitātes un pārklājuma nodrošinājumu, to ietekmi uz dažādu sociāli demogrāfisko grupu atbalstu krīzes situācijā un iedzīvotāju labklājības līmeņa nodrošināšanā. Sagatavoti priekšlikumi nepieciešamajiem uzlabojumiem valsts un pašvaldību sociālās aizsardzības atbalsta pasākumu plānošanā un īstenošanā ārkārtējā situācijā, kā arī saistītajās rīcībpolitikas jomās atbalsta efektivitātes un pārklājuma pilnveidošanā
  Ziņojuma autori:
  Vidzemes Augstskola: profesore Feliciana Rajevska (vadošā pētniece), Anna Broka, Hanna Mihailova
  RSU: profesore Lolita Vilka, docentes Liāna Deklava, Marika Lotko, Ilze Trapenciere, studējošā Anna Višķere
  Latvijas Universitāte: profesores Baiba Bela un Līga Rasnača, docents Mareks Niklass
  Ziņojuma pasūtītājs: Labklājības ministrija
 6. Ziņojuma nosaukums: Ziņojums par būtisku sociālo pakalpojumu pieejamības ierobežojumu īstermiņa un vidēja termiņa ietekmi, novērtējot pakalpojumu ierobežojumu noteikšanas pieejas dažādās jomās
  Ziņojuma autori:
  Vidzemes Augstskola: profesore Feliciana Rajevska (vadošā pētniece), Anna Broka, Hanna Mihailova
  RSU: profesore Lolita Vilka, docentes Liāna Deklava, Marika Lotko, Ilze Trapenciere, studējošā Anna Višķere
  Latvijas Universitāte: profesores Baiba Bela un Līga Rasnača, docents Mareks Niklass
  Ziņojuma pasūtītājs: Labklājības ministrija
 7. Ziņojuma nosaukums: Izvērtējums par valsts pārvaldes iestāžu, darba devēju, nevalstisko organizāciju sniegtā informatīvā un metodiskā atbalsta efektivitāti, mērķa grupu informēšanai atbilstošāko informācijas kanālu un veidu izvēli. Priekšlikumi par optimālākajiem dažādu sabiedrības grupu informēšanas veidiem un kanāliem, viltus ziņu novēršanu, balstoties uz COVID-19 izplatības mazināšanai noteikto ierobežojumu periodā veiktā informatīvā un metodiskā atbalsta novērtējumu
  Lejuplādēt ziņojumu
  Ziņojuma I daļas autori:
  Vidzemes Augstskola: docente Ieva Bērziņa (vadošā pētniece), profesors Gatis Krūmiņš (vadošais pētnieks), profesori Jānis Buholcs, Agnese Dāvidsone un Vineta Silkāne, viespētnieks Zigurds Zaķis
  RSU: docenti Māris Andžāns, Karina Palkova, Klāvs Sedlenieks, pētniece Vineta Kleinberga, viespētnieki Latvijas Mākslas akadēmijas profesori Inguna Elere un Holgers Elers, etnogrāfi Zane Ābelīte-Medne, Elizabete Grinblate, Santa Margēvica, Aija Rūse, Matīss Šteinerts, Gerda Voldiņa, Regita Zeiļa, Anna Žabicka
  Latvijas Universitāte: profesors Ivars Austers, pētnieks Toms Ķencis
  Ziņojuma II daļas autori:
  RSU: profesore Anda Rožukalne (vadošā pētniece), docente Vita Savicka, pētnieces Vineta Kleinberga un Alise Tīfentāle, viespētnieks Normunds Grūzītis, pasniedzēja Gunta Freimane, studējošā Santa Mežzīle
  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija: docente un pētniece Sandra Murinska
  Vidzemes Augstskola: profesori Jānis Buholcs, Agnese Dāvidsone un Vineta Silkāne, studējošās Angeļina Aņisimova un Sanda Šapale
  Ziņojuma pasūtītājs: Valsts kanceleja
 8. Ziņojuma nosaukums: Dažādu mācību platformu funkcionalitātes izvērtējums mācību procesa nodrošināšanai
  Lejuplādēt ziņojumu
  Ziņojuma autori:
  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija: profesore Velta Ļubkina (vadošā pētniece), profesors Jānis Dzerviniks, docente Svetlana Ušča, Jānis Poplavskis, Aija Vindeče
  Latvijas Universitāte: profesore Zanda Rubene, profesore Linda Daniela, Arta Rūdolfa, Edīte Sarva, Jolanta Zastavnaja
  Ziņojuma pasūtītājs: Izglītības un zinātnes ministrija
 9. Ziņojuma nosaukums: Vadlīnijas attālināto kursu veidošanas /dizaina pamatprincipiem (dažādu autoru izveidotie attālināto mācību kursi tiek salīdzināti un pētīts, kādi kursa struktūrelementi nosaka to veiksmīgumu attiecībā pret skolēnu sniegumu vai popularitāti)
  Lejuplādēt ziņojumu
  Ziņojuma autori:
  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija: profesore Velta Ļubkina (vadošā pētniece), profesors Jānis Dzerviniks, docente Svetlana Ušča, Jānis Poplavskis, Aija Vindeče
  Elektronikas un datorzinātņu institūts: pētnieki Krišjānis Nesenbergs un Juris Ormanis, studējošais Valters Āboliņš
  Ziņojuma pasūtītājs: Izglītības un zinātnes ministrija
 10. Ziņojuma nosaukums: Akadēmiskā personāla digitālo kompetenču novērtējums un akadēmiskā personāla digitālo prasmju pilnveides piedāvājums digitālā un virtuālā studiju procesa kvalitatīvai īstenošanai
  Lejuplādēt ziņojumu
  Ziņojuma autori:
  RSU: docente Nora Jansone-Ratinika, profesore Tatjana Koķe, docents Oļegs Sabeļņikovs, Inguna Blese, Evita Grigoroviča, Darja Smirnova, Raimonds Strods
  Ziņojuma pasūtītājs: Izglītības un zinātnes ministrija
 11. Ziņojuma nosaukums: Ziņojums par digitalizācijas un e-risinājumu izmantošanu studiju procesā elastīga un studentcentrēta izglītības procesa nodrošināšanai un īstenošanai augstākajā izglītībā, t. sk. (a) Faktiskās situācijas Latvijā izvērtējums augstākajā izglītībā par attālinātu pārbaudījumu organizēšanu: tehnoloģisko rīku izmantošanu un personas datu aizsardzības nodrošināšanu un uzraudzīšanu; akadēmiskā godīguma nodrošināšanu; mūžizglītības piedāvājumu dažādām iedzīvotāju grupām, (b) Labās starptautiskās prakses piemēru augstākajā izglītībā analīze par attālinātu pārbaudījumu organizēšanu: tehnoloģisko rīku izmantošanu un personas datu aizsardzības nodrošināšanu un uzraudzīšanu; akadēmiskā godīguma nodrošināšanu; mūžizglītības piedāvājumu dažādām iedzīvotāju grupām, un (c) Konkrēti priekšlikumi izglītības politikas plānotājiem un augstākās izglītības iestādēm attālinātu pārbaudījumu organizācijas pilnveidei; studējošo, akadēmiskā personāla un sabiedrības vienotas izpratnes veidošanai par akadēmiskā godīguma jautājumiem, akadēmiskā godīguma un informācijas sistēmas izveidošanai; mūžizglītības iespēju paplašināšanu dažādām iedzīvotāju grupām
  Lejuplādēt ziņojumu
  Ziņojuma autori:
  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija: profesore Velta Ļubkina (vadošā pētniece), profesors Jānis Dzerviniks, docente Svetlana Ušča, Jānis Poplavskis, Aija Vindeče
  Latvijas Universitāte: profesore Zanda Rubene, profesore Linda Daniela, Arta Rūdolfa, Edīte Sarva, Jolanta Zastavnaja
  RSU: docente Nora Jansone-Ratinika, profesore Tatjana Koķe, docents Oļegs Sabeļņikovs, Inguna Blese, Evita Grigoroviča, Darja Smirnova, Raimonds Strods
  Elektronikas un datorzinātņu institūts: pētnieki Krišjānis Nesenbergs un Juris Ormanis, studējošais Valters Āboliņš
  Ziņojuma pasūtītājs: Izglītības un zinātnes ministrija

Projekta rezultātu komunikācija sabiedrībai

Projekta rezultātu prezentācija RSU publisko pasākumu ciklā Zinātnieku brokastis (03.02.2021.)
Zinātnieku prezentācijas un pasākuma video ieraksts

Video ieteikumi visiem, kas pandēmijas laikā strādā attālināti Kā vingrot mājas birojā? un Kā pareizi iekārtot mājas biroju?

Projekta pētnieks, RSU profesors Ivars Vanadziņš skaidro pētījuma rezultātus: Attālinātā darba darītājiem būs jāmaksā augsta cena. Intervija portālam Jauns.lv (29.01.2021.)

Projekta pētnieces, LU profesores Linda Daniela un Baiba Martinsone skaidro pētījumu rezultātus Latvijas Radio 1 raidījumā Ģimenes studija (27.01.2021.)

Projekta pētnieks, RSU profesors Ivars Vanadziņš: Nodrošināt veselīgu klimatu telpās: vēdināšana 3-4 reizes dienā ir izdzīvošanas minimums. Latvijas Radio 1 raidījums Kā labāk dzīvot (25.01.2021.)

Projekta pētniece, LU profesore Linda Daniela: Attālinātās mācības – sprādziens sistēmā. Kas jādara, lai tam būtu laimīgas beigas?. Raksts portālā LSM.lv (19.01.2021.)

Projekta pētniece, LU profesore Zanda Rubene populārzinātniskā rakstā skaidro pētījumu rezultātus. Profesore: Krīzes laika mācības izglītības nākotnei. Publicēts:
Skolas Vārds (15.01.2021.)
Apriņķis (15.01.2021.)
Jauns.lv (15.01.2021.)
DELFI (15.01.2021.)
žurnālā Ir (18.01.2021.)

Projekta pētniece, LU profesore Linda Daniela skaidro pētījumu rezultātus rakstā Attālinātas mācības. Par ko jādomā nākotnē?. LU attīstības programmas Ozolzīle ziņu izdevums (15.01.2021.)
Raksts pārpublicēts DELFI Campus (15.01.2021)

Tiešsaistes seminārs Ko darīt darba devējiem, lai darba vietās samazinātu COVID-19 izplatību? (13.01.2021) 

Tiešsaistes seminārs – projekta darba grupas WPP5 Stratēģiskā komunikācija un pārvaldība: COVID-19 un nākotnes krīžu pārvarēšanas modelēšana galveno secinājumu prezentācija.
Semināra ieraksts Vidzemes Augstskolas mājaslapā
Seminārā aplūkotas šādas tēmas: sabiedrības uzvedība un pārvaldība krīzes laikā; tiesību normas un to piemērošana; Latvijas ilgtermiņa stratēģija un stratēģiskā komunikācija; sociotehnisku sistēmu modelēšana un tās pielietojums komunikācijā un pārvaldībā; valsts ārējā komunikācija un starptautiskais tēls; valdības un institūciju komunikācijas efektivitātes izvērtējums.
Seminārā piedalās: Ieva Bērziņa, Jānis Buholcs, Agnese Dāvidsone, Vineta Silkāne, Zigurds Zaķis, Ginta Majore, Mairita Zaķe, Māris Andžāns, Vineta Kleinberga, Karina Palkova, Klāvs Sedlenieks, Ivars Austers, Toms Ķencis. Moderators: Gatis Krūmiņš (13.01.2021)

Tiešsaistes seminārs Ko darīt darba devējiem, lai nodrošinātu drošas un veselībai nekaitīgas attālinātā darba vietas? (12.01.2021)

Projekta pētnieks, Vidzemes Augstskolas rektors Gatis Krūmiņš: Komunikācijas grābekļi, uz kuriem varējām arī neuzkāpt – Latvija Covid-19 krīzē. Latvijas Vēstnesis (11.01.2021) 

Tiešsaistes semināri 2021. gada janvārī Ko darīt darba devējiem, lai nodrošinātu drošas un veselībai nekaitīgas attālinātā darba vietas? Pieteikšanās portālā Stradavesels.lv/

Tiešsaistes semināri 2021. gada janvārī Ko darīt darba devējiem, lai darba vietās samazinātu COVID-19 izplatību?. Pieteikšanās portālā Stradavesels.lv/

Projekta pētniece, RSU profesore Anda Rožukalne skaidro pētījumu rezultātus Latvijas Radio 1 raidījumā Krustpunktā (07.01.2021) 

"RSU veiktais pētījums liecina, ka trešdaļā gadījumu darba devējs nemaz nav pavaicājis, vai cilvēks varēs strādāt attālināti,” RSU profesors Ivars Vanadziņš skaidro pētījumu rezultātus Latvijas Radio raidījumā Kā labāk dzīvot (06.01.2021)

Projekta viespētniece, Latvijas Mākslas akadēmijas profesore Inguna Elere skaidro un apspriež projekta rezultātus video lekcijā #LV_COVID_tag un dizains FB Live video stafetes #LV_COVID_tag ietvaros (06.01.2021)

RSU profesors Ivars Vanadziņš skaidro pētījumu rezultātus rakstā Neērts un juceklīgs mājas birojs draud ar izdegšanu – tapis pētījums par attālināto darbu portālā LSM.lv (05.01.2021)

Izglītības un zinātnes ministrija izsaka pateicību par kvalitatīviem ziņojumiem, vadlīnijām un rekomendācijām projekta Dzīve ar COVID-19 darba grupai (WP6), kas darbojās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas profesores Veltas Ļubkinas vadībā un kurā strādāja pētnieki no Latvijas Universitātes, RSU, un Elektronikas un datorzinātņu institūta (30.12.2020) 

Ziņa RTA mājaslapā
Ziņa LU mājaslapā
Ziņa EDI mājaslapā

Projekta pētnieks, LU profesors Ivars Austers apspriež projekta rezultātus video lekcijā Kā domājam par kovida riskiem FB Live video stafetes #LV_COVID_tag ietvaros (30.12.2020)

Vidzemes Augstskolas rektora, vadošā pētnieka Gata Krūmiņa raksts Vakcīnas pret COVID-19. Kā šobrīd jūtamies un ko par tām domājam ziņu portālā Delfi.lv (28.12.2020) 

RSU prof. Andas Rožukalnes izteikumi LTV1 raidījumā Aizliegtais paņēmiens par dusmām un protestiem Covid-19 krīzes laikā (21.12.2020.) Video / LTV.LV / Raksts – Aizliegtais paņēmiens (lsm.lv)

rozukalne_aizliegtais_panemiens.jpg

Preses relīze: LU fakultāšu pētnieki noslēdz darbu valsts pētījumu programmas projektā Covid-19 seku mazināšanai (17.12.2020.) LU fakultāšu pētnieki noslēdz darbu valsts pētījumu programmas projektā Covid-19 seku mazināšanai

Intervija ar RSU prof. Ivaru Vanadziņu par attālinātā darba situāciju un to, kā pareizi iekārtot savu mājas biroju, TV3 raidījumā 900 sekundes (15.12.2020.) 900 sekundes: Kā pareizi iekārtot mājas biroju? | TV3 Play (skaties.lv), vietnē E-klase (15.12.2020.) RSU VIDEO: Kā pareizi iekārtot mājas biroju (e-klase.lv) un RSU mājaslapā (11.12.2020.) Kā pareizi iekārtot mājas biroju. Eksperta padoms (rsu.lv)

video_ka_pareizi_iekartot_majas_biroju.jpg

Tehniski un organizatoriski pasākumi, kā ierobežot Covid-19 izplatīšanos darba vidē (ieraksts papildināts 14.12.2020.) Tehniski un organizatoriski pasākumi, kā ierobežot COVID-19 izplatīšanos darba vidē – Strādā vesels (stradavesels.lv)

RSU prof. Andas Rožukalnes dalība LR1 diskusiju raidījumā Krustpunktā par tēmu Mediju anatomija: mediju loma krīzes situācijā (08.12.2020.) Mediju anatomija: mediju loma krīzes situācijā / LR1 / Latvijas Radio (lsm.lv)

RTA prof. Veltas Ļubkinas un RSU prof. Ivara Vanadziņa dalība LTV1 raidījumā De Facto par tēmu Ko iesaka pētnieki Covid-19 seku likvidēšanai (06.12.2020.) Video / LTV.LV / Raksts – No praktiskiem līdz apšaubāmiem – pētnieku ieteikumi Covid-19 seku likvidēšanai – 06.12.2020 (lsm.lv)

vanadzins_de_facto_0.jpg

RSU pētnieces Lindas Paegles dalība Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) Darba tiesību forumā un prezentācija par projektā līdz šim izpētīto attālinātā darba kontekstā (05.11.2020.) Darba tiesību forums – YouTube (no 2:09,11 minūtes)

linda_paegle_darba_tiesibu_forums.jpg

RSU prof. Andas Rožukalnes un ViA asoc. prof. Agneses Dāvidsones dalība Kultūras ministrijas un biedrības Riga TechGirls organizētajā Medijpratības dienā jauniešiem (26.11.2020.)

ViA asoc. prof. Agneses Dāvidsones un LU prof. Ivara Austera dalība LR1 raidījumā Krustpunktā: "Aicinājumi nepildīt epidemioloģiskās drošības prasības. Cik tālu sniedzas vārda brīvība" (12.11.2020.)

Intervija ar RSU prof. Andu Rožukalni LR2 raidījumā Nākotnes pietura – par veselības komunikāciju, sabiedrības medijpratības līmeni un noturību pret dezinformāciju pandēmijas laikā (11.11.2020.)

RSU prof. Andas Rožukalnes raksts Covid-19 ziņu auditorija – satrauktie, nogurušie, izvairīgie (02.11.2020.)

Saruna ar LU pētnieci Ievu Stokenbergu Radio "Naba" raidījumā Zinātnes vārdā "Vecāki kovida laikā" (29.10.2020.)

un ar šo sarunu saistītais LU prof. Ivara Austera un Gundegas Preiss (Radio "Naba") raksts portālā LSM.lv "Augstāku atzīmju vai karjeras dēļ šobrīd nav jāupurē ģimenes labsajūta. Saruna ar pētnieci Ievu Stokenbergu" (22.11.2020.)

RSU prof. Sergejs Kruks un Veselības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītājs Oskars Šneiders sarunā par situāciju Latvijas sabiedrībā un valdības nozīmi tās labklājībā Covid-19 pandēmijas laikā (31.10.2020.)

RSU prof. Sergejs Kruks LR1 raidījumā Zināmais nezināmajā: "Covid" situācijas reprezentācija medijos ir ļoti vienveidīga (28.10.2020.) 

RSU prof. Andas Rožukalnes raksts par dezinformācijas uztveri Vai Latvijā ir ļoti daudz "Covid-19" noliedzēju? Jā, pietiekami daudz! (26.10.2020.)

RSU zinātniskās konferences Psiholoģiskie resursi un riska faktori iedzīvotāju veselībai "Covid-19" apstākļos: VPP pētījumi praksei ieraksti un materiāli (22.10.2020.)

Intervija ar RSU prof. Kristīni Mārtinsoni par psiholoģisko aspektu pētīšanu pandēmijas laikā VPP projektos (16.10.2020.)

Intervija ar projekta koordinatori Vinetu Kleinbergu reģionālajā izdevumā Saldus Zeme (16.10.2020.)

Intervija ar LU asoc. profesori Baibu Martinsoni Rīta Panorāmā par Covid-19 krīzes psiholoģisko ietekmi uz indivīdiem un ģimenēm (06.10.2020.)

Aptauja par Covid-19 ietekmi uz darba dzīvi (05.10.2020.)

Vidzemes Augstskolas pētnieki un pētījums par Covid-19 ietekmi uz nodarbinātību un darba vidi Latvijā: ViA mājaslapā un ViA HESPI lapā (08.10.2020.)

Dr. sc. soc., RSU prof. Andas Rožukalnes līdzdalība LU rīkotajā paneļdiskusijā Uz priekšu vai atpakaļ? Pētniecība Latvijā pandēmijas apstākļos (04.10.2020.)

Pētījums par COVID-19 ietekmi uz nodarbinātību un darba vidi Latvijā – fokusgrupu diskusijas Vidzemes Augstskolā (21.–29.09.2020.) un notikuma atspoguļojums:

Ivars Vanadziņš, RSU Darba drošības un vides veselības institūta direktors un asociētais profesors, stāsta par Covid-19 individuālo aizsardzības līdzekļu un vides jautājumiem konferencē Covid un mēs (26.09.2020.)

Informācija medijiem RSU mediķiem rīko konferenci "Covid un mēs" (25.09.2020.)

Intervija ar doc. Māri Andžānu, vienu no projekta vadošajiem pētniekiem, tostarp par iesaisti projektā Dzīve ar Covid (22.09.2020.)

Publiskā diskusija COVID 19: Sociāli tiesiskās problēmas un to risinājumi ar Lolitas Vilkas (RSU) un Gata Krūmiņa (ViA) piedalīšanos (18.09.2020.)

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pasākuma projekta rezultātu izplatīšanai programma (01.09.2020.)

RSU sociālantropologi pēta, kā Latvijā ievēro ierobežojumus, kas saistīti ar COVID (24.08.2020.)

LU profesores Zandas Rubenes prezentācija par krīzes ietekmi uz izglītību konferencē Izglītība var (Liepājā) (21.08.2020.)

Zandas Rubenes prezentācija

Zanda_Rubene_prezentacija.gif

Intervija ar projekta vadītāju Alisi Tīfentāli Dzīve ar COVID-19 (13.08.2020.)

Intervija ar LU profesori Zandu Rubeni EHR raidījumā #20 Nākotnes formula (10.08.2020.) 

Intervija ar Alisi Tīfentāli TV3 900 sekundēs (sākot no 01.11:17) (30.07.2020.) 

Par valsts finansētajiem pētniecības projektiem COVID-19 pētniecībai (29.07.2020.)

WP6 darba grupas pirmais seminārs (15.07.2020.)

Projekta zinātniskie rezultāti

Brīvpieejas pētniecības rīks Saeimas debašu analīzei

Brīvpieejas pētniecības rīks Latvijas politiķu Twitter ierakstu analīzei 

Brīvpieejas rīks Interneta agresivitātes indekss Latvijas ziņu portālu komentāru satura analīzei

Pilns zinātnisko publikāciju un konferenču referātu saraksts būs pieejams pēc projekta rezultātu nostiprināšanai un izplatīšanai piešķirtā pagarinājuma beigām 2021. gada 31. martā.

Partneri par iesaisti RSU vadītajā pētniecības projektā Dzīve ar COVID-19