Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Veselības aprūpe
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Akadēmiskais veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
2 gadi
Vietu skaits:
10 budžeta
12 maksas
1 780,00 EUR/gadā

Studiju vide un metodes

Studiju vide

1. studiju gads

Studēsi sabiedrības veselības teoriju, pētniecības metodoloģiju, epidemioloģiju, kvalitatīvās pētniecības metodes un statistiku.

2. studiju gads

Apgūsi pacientu tiesības, profesionālo ētiku, lietišķo etiķeti un sevis prezentāciju, veselības aprūpes menedžmentu, veselības veicināšanas politiku un praksi, psihosociālās problēmas darba vietā u. c. Studiju noslēgumā izstrādāsi un aizstāvēsi maģistra darbu.

 

Studiju metodes

Studijas tiek organizētas interaktīvu lekciju, nodarbību, semināru un studentu patstāvīgo darbu formā.

Studiju norises vietas

Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs, Anniņmuižas bulv. 26a

Darba iespējas pēc studijām

Absolventiem ir iespēja strādāt par sabiedrības veselības organizatoriem, sabiedrības veselības metodiķiem, sabiedrības veselības analītiķiem, veselības veicināšanas konsultantiem, veselības veicināšanas koordinētājiem, vides veselības analītiķiem, kā arī absolventiem ir iespēja turpināt studijas doktorantūrā.

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Augstākā izglītība - bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība veselības aprūpē, medicīnā, zobārstniecībā, farmācijā, dabaszinātnēs, vides zinātnēs, pārtikas zinātnēs, sociālajās zinātnēs vai tai pielīdzināma augstākā izglītība,
 • Kompleksais pārbaudījums:
  • 1) rakstveida eseja, kuru raksta uz vietas pārbaudījuma laikā, par aktuālu sabiedrības veselības problēmu, pārbaudot reflektanta zināšanas un izpratni;
  • 2) epidemioloģijas uzdevums.
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
 • Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokumentu kopijas (oriģināli jāuzrāda), kas apliecina mācības kursos, semināros, piedalīšanos (ja tādas ir) konferencēs un kon-gresos, kas saistīti ar iepriekšējo izglītību sabiedrības veselības nozarē un/ vai darbību Sabiedrības veselības jomā.
 • Publikāciju (ja tādas ir veselības zinātņu jomā) kopijas.
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Sabiedrības veselība reflektantus imatrikulē saskaņā ar kompleksā pārbaudījuma rezultātiem.

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē:
1. iegūti sertifikāti statistikā, epidemioloģijā, sabiedrības veselībā, veselības veicināšanā,
2. diploma vidējā svērtā atzīme,
3. publikācijas.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Medicīna

Socioloģija

Psiholoģija

Komunikācijas kultūra un multimediji

Programmas vadītājs

Docētāji

Kontaktinformācija