Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Socioloģija, politoloģija un antropoloģija
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Akadēmiskais sociālo zinātņu bakalaura grāds politoloģijā
Valoda: latviešu
Apjoms kredītpunktos: 120 KP
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
3 gadi
P. O. T. C. Pk.
8.00–18.00
2 budžeta vietas
38 maksas vietas
1 740,00 EUR/gadā

Globalizācijas un citu starptautisko procesu rezultātā palielinās to jautājumu klāsts, kuri tiek risināti starptautiskajā vidē. Papildus drošības un ekonomikas jautājumiem arī finanšu, kultūras, zinātnes, sociālie, apkārtējās vides un pat lauksaimniecības jautājumi ir kļuvuši par daļu no starptautiskās politikas darbakārtības, kas rada pieprasījumu pēc atbilstoši izglītotiem speciālistiem, kas orientējas Eiropas Savienības (ES), divpusējās un daudzpusējās diplomātijas, drošības, tiesību un citos starptautisko attiecību jautājumos.

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Studijas notiek modernā, ērtā un studijām pielāgotā vidē. Nodarbību telpas ir aprīkotas ar modernu prezentācijas aprīkojumu, kas ļauj nodarbībās integrēt dažādus apmācību līdzekļus, prezentācijas, filmas vai tiešsaistes saziņu. Studējošajiem ir iespējams izmantot RSU bibliotēkas grāmatu krājumu vai datubāzu piedāvātās publikācijas, bet starplaikus starp lekcijām pavadīt lietderīgi, kādā no daudzajām studējošo darba vietām.

Studijās šajā programmā organizētas pēc studentu atzinīgi novērtētās moduļu sistēmas, kas paredz, ka viena mēneša garumā apgūsti konkrētus kursus un noslēgumā uzreiz nokārto pārbaudes darbu. Tam seko nākamais modulis.  Šāda sistēma ļauj padziļināti apgūt konkrētu jomu, koncentrēties un sasniegt labāku vērtējumu kursa noslēgumā.

1. studiju gads

Studēsi starptautisko attiecību un politikas zinātnes pamatus. Gūsi priekšstatu par valstu ārpolitiskajām pieejām, diplomātijas teoriju un praktisko izpausmi valstu un citu starptautisko aktoru kontekstā. Tāpat gūsi padziļinātu ieskatu salīdzinošās politikas, tiesību un Eiropas Savienības jautājumos. Apgūsi praktiskas iemaņas – publiskās uzstāšanās un prezentācijas prasmes. Studiju gada noslēgumā izstrādāsi un prezentēsi savu pirmo zinātnisko pētījumu – studiju darbu.

2. studiju gads

Gatavojies papildināt savas zināšanas par starptautisko attiecību teorijām un starptautisko institūciju darbību, kā arī par labākajām pieejām valstu ārpolitikas izpratnei un analīzei. Šajā gadā sāksi apgūt specializētus kursus, kas veltīti noteiktiem starptautisko attiecību jautājumiem un vai spēlētājiem - attīstības sadarbību, starptautisko ekonomiku, Eiropas Savienības kaimiņattiecību politiku, kā arī ASV un Krieviju. Varēsi izvēlēties un praktizēties lietišķo dokumentu gatavošanā vai apgūt cilvēktiesību jautājumus valstu un starptautiskajā kontekstā. Arī otro studiju gadu noslēgsi ar savu patstāvīgi izstrādāto zinātnisko pētījumu par kādu no starptautiskās politikas aktualitātēm.

3. studiju gads

Turpināsi apgūt specializētus starptautisko attiecību jautājumus – Baltijas jūras reģiona aktualitātes, Eiropas tiesību un institucionālās darbības līkločus, kā arī jauno reģionālo lielvaru – Brazīlijas, Indijas un Ķīnas Tautas Republikas attīstību un ārpolitiku. Varēsi iepazīties ar diplomātu darba formālo pusi kursā "Diplomātiskais protokols" vai sagatavoties pārliecinoši uzstāties TV kameru priekšā kursa "Mediju treniņš". Pavasara semestrī dosies 4 nedēļu praksē kādā no Latvijas Republikas ministrijām vai citām institūcijām un organizācijām, kas nodarbojas ar starptautiskiem jautājumiem. Līdz absolvēšanai vēl tavs uzdevums būs izstrādāt līdz šim nopietnāko zinātnisko pētījumu – bakalaura darbu, kurā apvienosi visā studiju procesā gūtās zināšanas un iemaņas.

Studiju metodes

Papildus studiju procesam tev būs iespēja vieslekciju ietvaros dzirdēt Latvijas un starptautiskās politikas prominences, diplomātus un starptautiski zināmus politikas pētniekus. Savas prasmes varēsi pilnveidot un pārbaudīt, piedaloties RSU organizētajos debašu turnīros vai ikgadējā studējošo zinātniskajā konferencē. Starptautisko skatījumu un kontaktus varēsi paplašināt, izmantojot ERASMUS+ programmas iespējas vienu semestri studēt kādā no Eiropas augstskolām.

Darba iespējas pēc studijām

Programmas absolventi savu karjeru var uzsākt Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā un Latvijas diplomātiskajās pārstāvniecībās ārpus Latvijas, Latbijas Republikas Aizsardzības ministrijā, kā arī citās Latvijas Republikas institūcijās, piemēram, Kultūras, Iekšlietu vai Izglītības un Zinātnes ministrijās, kā arī Latvijas Republikas Saeimā. Daļa absolventu tālākās karjeras iespēja saista ar uzņēmumiem, kuri attīsta starptautisko sadarbību, vai ar starptautiskajām institūcijām, piemēram, Eiropas Savienību.

Absolventi

DSC_2357 - Copy.jpg

Studijas šajā programmā sniedza lielu pārliecību par zināšanu un prasmju kvalitāti, kuras saņēmu studiju laikā. Pasniedzēju augstais līmenis, studiju disciplīna, kā arī mācību līdzekļu pieejamība raksturo studiju kvalitāti, kas mani, kā RSU studentu, padarīja pievilcīgu darba devējiem jau studiju laikā. Jau no 1. kursa praktizējos un strādāju Eiropas Komisijā, Latvijas Institūtā kā arī Rīga 2014 birojā. Pēc studijām bija tikai likumsakarīgi, ka darbs nebija jāmeklē, jo piedāvājumi nāca paši.

Edgars Žukovskis, Rīgas Stradiņa universitātes mārketinga projektu vadītājs

 

Martins Vargulis.jpg

Studijas RSU kalpojušas par redzesloka paplašināšanas, kvalitatīvu zināšanu iegūšanas un profesionalitātes pilnveidošanas instrumentu. Studiju process ir intensīvs, pieprasot no studenta disciplīnu un efektīvu laika plānošanu, kas noder turpmākā profesionālajā darbībā. Iegūtās zināšanas un prasmes ir bijis priekšnosacījums veiksmīgai darba pienākumu izpildei.

Mārtiņš Vargulis, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Aizsardzības politikas departamenta Aizsardzības politikas un stratēģijas nodaļas vadītājs.

Elizabete Vizgunova.jpg

Studijas šajā programmā sniedza iespēju iepazīties ar plašu klāstu teorētisku un analītisku jautājumu, kā arī apzināties konceptuālas un praktiskas pretrunas gan socioloģiskā, gan politiskā līmenī, tādējādi labi sagatavojot un motivējot studiju turpināšanai ārzemēs. Īpaši novērtēju iegūtās praktiskās zināšanas - laika menedžmenta iemaņas un pieredze pētnieciskos projektos ir kalpojušas par nozīmīgiem instrumentiem karjeras un kontaktu veidošanā.

Elizabete Vizgunova, Eiropas Starpdisciplināro studiju programmas maģistrante - Eiropas Koledža, Natolina, Polijā un Sciences Po, Francijā.

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts latviešu valodā,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments,
 • kompleksais pārbaudījums (profesionālais tests), ja pretendē uz RSU finansētu studiju vietu.
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts" kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 1998. mācību gada līdz pašreizējam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

1. Studiju programmā Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vidējais vērtējums no CE vērtējuma latviešu valodā un CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums svešvalodā.

2. Studiju programmas Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas reflektantu, kuri tiek imatrikulēti RSU finansētā studiju vietā, imatrikulācija notiek saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido kompleksā pārbaudījuma vērtējums.

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē:

 • vērtējums svešvalodā,
 • vidējās izglītības diploma vidējā atzīme.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās:

Kontaktinformācija