Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Veselības aprūpe
1. līmeņa studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Ārsta palīga kvalifikācija
Valoda: latviešu
Apjoms kredītpunktos: 120 KP
Lekciju norises vieta: Liepāja
Pilna laika studijas
3 gadi
P O T C Pk
9.00–17.00
36 budžeta vietas
Studiju programma tiek īstenota RSU Liepājas filiālē.

Ārsta palīga uzdevums ir sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību cilvēkiem dzīvībai bīstamā, kritiskā stāvoklī, noteikt pacienta diagnozi, nozīmēt ārstēšanu, pielietot un arī izrakstīt medikamentus, nodrošināt profilaksi, izglītot pacientus, sabiedrības locekļus un komandas dalībniekus veselības jomā, organizēt un vadīt medicīnas aprūpes darbu.

Studiju vide un metodes

Studiju vide

RSU Liepājas filiāle ir atjaunota un labiekārtota. Studiju procesā tiek lietotas jaunas tehnoloģijas, veselības aprūpes treniņu mulāžas un praktiski līdzekļi profesiju apguvei.

1. studiju gads

Apgūsi svarīgas zināšanas par cilvēka uzbūvi - anatomiju, fizioloģija, pirmo palīdzību, pacientu izmenklēšanu, slimību diagnostikas pamatus, eletrokardiogrāfiju. Mācīsies par medikamentu grupām un to iedarbību, kā arī apgūsi specifiskus medicīniskos studiju kursus, piemēram, propedeitiku. Papildināsi zināšanas par mikroorganismiem un to nozīmi slimību attīstībā, dzīvu organismu pamatpazīmēm un pārmantojamību. Latīņu valodas terminoloģija un medicīnas terminoloģija angļu valodā palīdzēs apgūt medicīnā nepieciešamās svešvalodas zināšanas. Bet komunikācijas prasmes un izpratni par to pielietojumu sociālajā vidē palīdzēs apgūt socioloģijas un psiholoģijas studijas. Gūsi pirmās profesionālās iemaņas medicīnā un iziesi praksi kādā medicīnas iestādē, kur nostiprināsi iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas. Tiks piedāvāti arī izvēles studiju kursi.

2. studiju gads

Studēsi speciālās medicīnas studiju jomas - ķirurģiju, infekcijas slimības, speciālo medicīnu, ādas un seksuāli transmisīvās slimības, acu, ausu un kakla slimības, iekšķīgās slimības, dzemdniecību un ginekoloģiju, pediatriju, nervu slimības. Papildus apgūsi vispārējo pataloģiju un klīnisko farmakoloģiju. Gūsi profesionāli tehniskās iemaņas un mācīsies pedagoģiju un ekonomikas un uzņēmējdarbības pamatus. Tiks piedāvāti arī izvēles studiju kursi. Iziesi praksi medicīnas iestādē.

3. studiju gads

Mācīsies psihiatriju un mentālo aprūpi, toksikoloģiju, onkoloģiju, intensīvo terapiju, katastrofu medicīnu, pētniecību medicīnā. Arī šajā gadā dosies medicīnas praksē. Studiju noslēgumā kārtosi Valsts eksāmena teorētisko un praktisko daļu.

Studiju laikā būs iespēja izmantoto Erasmus+ programmas piedāvātās iespējas.

Prakses studentiem notiek dažādās medicīnas iestādēs, ar kurām tiek noslēgti sadarbības līgumi:

 • SIA "Liepājas Reģionālā slimnīca",
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests,
 • VSIA "Piejūras slimnīca",
 • AS "Veselības centru apvienība",
 • Liepājas medicīnas centrs,
 • Ģimenes ārstu prakses u. c.

Studiju metodes

 • lekcijas
 • semināri
 • praktiskās nodarbības
 • patstāvīgie darbi

Studiju norises vietas

Darba iespējas pēc studijām

Absolventiem ir iespējas strādāt dažādās veselības aprūpes struktūrās- neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā (NMPD), stacionāru uzņemšanas nodaļās, traumpunktos, ģimenes ārstu praksēs, feldšeru medpunktos un citās iestādēs, kas sniedz ārstniecības pakalpojumus, kā arī militārās medicīnas dienestā.

Absolventi

Raitis-Suhins.jpg

Uzsākot studijas RSU Liepājas filiālē, nezināju, ko gaidīt, jo medicīna ir specifiska nozare, kurā ir ļoti daudz jāiemācās, lai varētu pierādīt sevi darba tirgū kā spējīgu un nepieciešamu darbinieku. Mācības bija dinamiskas, lektori zinoši, pieejamie mācību materiāli ļoti augstā līmenī – viss bija nodrošināts, lai es spētu iegūt vajadzīgās zināšanas ārsta palīga profesijā. Pārējais bija atkarīgs no manis. Students ir un paliek students, un pat tad, kad varbūt īsti nesanāca kaut kas, vai galvā iešāvās domas, ka varbūt tas nav priekš manis, vai tas ir šausmīgi grūti, lektori paņēma, sapurināja un iegrozīja domas pareizajā virzienā, un tas, manuprāt, bieži studentam ir vajadzīgs. Šobrīd jau nepilnus piecus gadus strādāju NMPD kā ārsta palīgs. Izmantoju iespēju iegūt sertifikātu neatliekamās medicīnas ārsta palīga specialitātē. NMPD pildu galvenā speciālista amatu NMP nodrošināšanā. Rūpējos, lai NMP brigādēm nekas netrūktu, lai tās spētu sniegt nepieciešamo palīdzību pacientam. Strādāju arī NMPD Rīgas reģionālajā centrā specializētajā brigādē, kuras sastāvā strādā ārsts reanimatologs - anesteziologs, vai sertificēts NM ārsts. Vienlaikus veicu autovadītāja pienākumus. Braucam divatā uz izsaukumiem, kuros ir nepieciešama ārsta palīdzība. Tās ir smagas traumas, bezsamaņas un citi dzīvībai kritiski stāvokļi, kuru gadījumos jāveic reanimācijas pasākumi. Darbs tiešām ir dinamisks, un tajā pašā laikā atbildīgs, jo tavās rokās bieži vien ir cilvēka dzīvība. Taču strādājot brigādē ir patīkamāka sajūta, kad pēc ilgas reanimācijas, pacientam sāk strādāt sirds, un tu esi devis pacientam otru iespēju dzīvot. Tā sajūta nav nopērkama ne par kādu naudu.

Raitis Suhins, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta galvenais speciālists un specializētās brigādes ārsta palīgs

Jelena-Komarova.png

Studiju programmu izvēlējos, jo mani vienmēr ir aizrāvusi medicīna un viss, kas ar to saistīts – gan teorijas, gan prakses līmenī. Studiju process bija gan grūts, gan pozitīvu emociju pilns, un, pārvarot visus pārbaudījumus, ieguvu izglītību, kas paver plašas iespējas darba tirgū. Par ārsta palīgu strādāju četrus gadus un, lai gan darbs ir pilns emocionālu pārdzīvojumu un grūtību, vienmēr ir gandarījums par padarīto darbu un sniegto palīdzību un aprūpi pacientiem.

Jeļena Komarova, Ģimenes ārstu prakse, ārsta palīgs

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts latviešu valodā,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments.
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts" kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laika posmā no 1997. / 1998. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu, kas minēti zemāk 8. punktā, kopijas (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda un / vai vārda maiņu.
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem – Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Ārsta palīgs reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vidējās izglītības atestāta vidējā atzīme.
Vienādu vērtējumu gadījumā priekšroku dod personām, kurām ir augstāks vērtējums CE latviešu valodā.

Kontaktinformācija