Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Veselības aprūpe
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Akadēmiskais veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
2 gadi
Pk
15.00–21.00
S
9.00–17.00
10 budžeta vietas
5 maksas vietas
3 000,00 EUR/gadā

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Lekcijās un nodarbībās cenšamies izmantot interaktīvas studiju formas – darbs nelielās grupās, patstāvīgais darbs, diskusijas grupā -  tas viss veicina individuālo domāšanu, palīdz formulēt jaunus risinājumus, veicina dziļāku problēmu izpratni un vienlaikus stiprina komunikācijas prasmes, kas ikdienas darbā rehabilitācijas jomā ir ļoti būtiskas. Izmantojam arī pētnieciskās studiju metodes  – situāciju uzdevumi, projekti, literatūras studijas, stratēģiskā analīze un plānošana, pētnieciskie uzdevumi un semināri.

Liels atbalsts docētājiem un studentiem ir RSU e-studiju sistēma, kur ir ievietoti studiju kursu apraksti, literatūras un informācijas materiāli katram studiju kursam, kā arī operatīvas saziņas iespējas starp studentiem un docētājiem – saziņa, darbu iesniegšana, labošana, pārbaudījumi u. c. Zināšanu pārbaudes formas ir ziņojumi, studentu individuālā darba pārbaudes, tematiskas prezentācijas, situācijas uzdevumu analīze.

Studiju programma "Rehabilitācija" tiek realizēta kā pilna laika studijās, bet būtiska atšķirība no citām studiju programmām ir tā, ka mūsu programmā nav paredzēta prakse. Pētniecisko darbu izstrāde studiju laikā notiek sadarbībā ar Rehabilitoloģijas pētniecisko laboratoriju vai sadarbības partneru klīniskajām bāzēm.

1. studiju gads

Tiek realizēti studiju kursi, kas sniegs tev zināšanas par veselības aprūpes un rehabilitācijas organizāciju, multiprofesionālas komandas nozīmi rehabilitācijas pakalpojumu realizēšanā. Apgūsi atšķirīgas pieejas vajadzību, iespēju un risku izvērtēšanai dažādos līmeņos - pacients, viņa ģimene, aprūpētāji, rehabilitācijas komanda, organizācija, valsts - un studiju procesā izstrādāsi atbilstošus medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus. Trenēsi prasmes veikt kritiskus un sistemātiskus pārskatus, lai izmantotu zinātniskos pierādījumus praksē, pieņemot lēmumus, kas sekmētu labākus rehabilitācijas rezultātus taviem nākamajiem pacientiem.

2. studiju gads

Studējošie izvērtē dažādus rehabilitācijas praksē lietotus mērījumus, kā arī apgūst un izmēģina dažādas pētniecības metodes, kas ir būtiskas tava maģistra darba izstrādei un aizstāvēšanai studiju noslēgumā.

Studiju metodes

Studijas notiek lekciju, videolekciju un semināru veidā un paredz regulāru un aktīvu studējošo patstāvīgo darbu.

Studiju norises vietas

Darba iespējas pēc studijām

Mūsu absolventi turpina savu profesionālo izaugsmi, studijās gūtās prasmes un kompetences pielietojot darbā veselības centros, slimnīcās, rehabilitācijas centros un citur. Klīniskajos pierādījumos balstīto zināšanu pārnese ikdienas praksē ir svarīga, lai virzītu pārmaiņas un rosinātu starpdisciplināru sadarbību rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanā. Akadēmiskā karjera arī ir viena no perspektīvām studiju programmas “Rehabilitācija” absolventiem nākotnē (docēšana, studijas doktorantūrā).

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība veselības zinātnēs, veselības aprūpē vai medicīnā,
 • Dzīves gājuma apraksts (CV),
 • Publikāciju (ja tādas ir) kopijas,
 • Eseja (tiek rakstīta uz vietas RSU),
 • Angļu valodas pārbaudījums (tiek kārtots uz vietas RSU).
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
 • Pases vai ID kartes kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināli jāuzrāda).
 • Dzīves gājuma apraksts (CV).
 • Publikāciju (ja tādas ir) kopijas.
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda un / vai vārda maiņu.
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Rehabilitācija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido esejas un angļu valodas vērtējums.
Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē

 • diploma vidējā atzīme,
 • angļu valodas pārbaudījuma vērtējums.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās:

Medicīna

Socioloģija

Psiholoģija

Programmas vadītājs

Docētāji

Kontaktinformācija