Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
veselības aprūpe
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds vai kvalifikācija:
akadēmiskais veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga
2 gadi
Pk. 15.00–21.00
S. 9.00–17.00
Vietu skaits:
13 budžeta

2 maksas*

3000 EUR/gadā*

*Maksas studiju vietu skaits, kam tiek piemērota atlaide 

Pašreiz notiek studiju virziena akreditācijas process. Studiju programmu izvērtējums ilgs līdz norādītā termiņa beigām. Šā procesa noslēgumā stāsies spēkā jauns akreditācijas termiņš.

Studiju saturs un metodes

Studiju saturs

1. studiju gads

Tiek realizēti studiju kursi, kas sniegs tev zināšanas par veselības aprūpes un rehabilitācijas organizāciju, multiprofesionālas komandas nozīmi rehabilitācijas pakalpojumu realizēšanā. Apgūsi atšķirīgas pieejas vajadzību, iespēju un risku izvērtēšanai dažādos līmeņos – pacients, viņa ģimene, aprūpētāji, rehabilitācijas komanda, organizācija, valsts – un studiju procesā izstrādāsi atbilstošus medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus. Trenēsi prasmes veikt kritiskus un sistemātiskus pārskatus, lai izmantotu zinātniskos pierādījumus praksē, pieņemot lēmumus, kas sekmētu labākus rehabilitācijas rezultātus taviem nākamajiem pacientiem.

2. studiju gads

Studējošie izvērtē dažādus rehabilitācijas praksē lietotus mērījumus, kā arī apgūst un izmēģina dažādas pētniecības metodes, kas ir būtiskas maģistra darba izstrādei un aizstāvēšanai studiju noslēgumā.

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
VPUPK_244Aptauju izstrāde un adaptācija zinātniski pētnieciskā darbāVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJeļena Koļesņikova2 / 3
KPUMTK_015Civilā un vides aizsardzība, pirmā palīdzībaKlīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
REK_198Darbaspēju novērtēšana un invaliditātes profilakseRehabilitācijas katedraGuna Bērziņa2 / 3
REK_253Efektīvu un strukturētu rehabilitācijas pakalpojumu veidošanaRehabilitācijas katedraDaina Šmite6 / 9
VVDG_037Finanšu vadības pamatiVeselības vadības docētāju grupaAlina Dūdele2 / 3
REK_244Fizioterapija pacientiem ar onkoloģiskām saslimšanāmRehabilitācijas katedraDace Stirāne2 / 3
KSK_220Invaliditāte: priekšstati, pieredze un rīcībpolitikaKomunikācijas fakultāteAgita Lūse2 / 3
REK_154Izglītojošu programmu plānošana un vadīšana rehabilitācijāRehabilitācijas katedraZane Liepiņa2 / 3
REK_025Jaunu zināšanu pārnese un pielietošana rehabilitācijāRehabilitācijas katedraSigne Tomsone2 / 3
REK_101Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšanaRehabilitācijas katedraSigne Tomsone20 / 30
REK_191Mērījumi rehabilitācijāRehabilitācijas katedraGuna Bērziņa6 / 9
VPUPK_298Pašefektivitāte un pašregulācijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraBeate Evelīna Dišlere2 / 3
PIC_007PedagoģijaDocētāju tālākizglītības nodaļaNora Jansone-Ratinika2 / 3
REK_220Pētniecības metodes rehabilitācijāRehabilitācijas katedraSigne Tomsone4 / 6
REK_209Pētniecības metodes rehabilitācijā IIRehabilitācijas katedraSigne Tomsone2 / 3
REK_216Pētniecības procesa selektīvi posmiRehabilitācijas katedraSigne Tomsone4 / 6
REK_160Projektu vadībaRehabilitācijas katedraIeva Jēkabsone2 / 3
REK_242Rehabilitācija pediatrijāRehabilitācijas katedraDace Bērtule2 / 3
REK_252Rehabilitācija, pakalpojumu organizācija un integrācijaRehabilitācijas katedraSigne Tomsone4 / 6
REK_161Rehabilitācijas multiprofesionālā komandaRehabilitācijas katedraSigne Tomsone2 / 3
SVUEK_112Sabiedrības veselība un epidemioloģijaSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraAnda Ķīvīte-Urtāne2 / 3
REK_163Uz zinātniskiem pierādījumiem balstīta rehabilitācijaRehabilitācijas katedraSigne Tomsone6 / 9
VVDG_020Veselības aprūpes kvalitātes vadība un pilnveidošanaVeselības vadības docētāju grupaIgors Trofimovs2 / 3
VVDG_006Veselības sistēmu uzbūveVeselības vadības docētāju grupaDaiga Behmane2 / 3
VVDG_024Veselības vadības juridiskie aspektiVeselības vadības docētāju grupaRaimonds Osis 2 / 3
REK_164Vide un palīgtehnoloģijas rehabilitācijāRehabilitācijas katedraSigne Tomsone2 / 3
REK_251Viedās tehnoloģijas rehabilitācijāRehabilitācijas katedraGuna Semjonova2 / 3

Studiju metodes

Studijas notiek lekciju, videolekciju un semināru veidā un paredz regulāru un aktīvu studējošo patstāvīgo darbu.

Lekcijās un nodarbībās cenšamies izmantot interaktīvas studiju formas: darbs nelielās grupās, patstāvīgais darbs, diskusijas grupā. Tas veicina individuālo domāšanu, palīdz formulēt jaunus risinājumus, veicina dziļāku problēmu izpratni un vienlaikus stiprina komunikācijas prasmes, kas ikdienas darbā rehabilitācijas jomā ir ļoti būtiskas. Izmantojam arī pētnieciskās studiju metodes: situāciju uzdevumi, projekti, literatūras studijas, stratēģiskā analīze un plānošana, pētnieciskie uzdevumi un semināri.

Liels atbalsts docētājiem un studentiem ir RSU e-studiju sistēma, kur ir ievietoti studiju kursu apraksti, literatūras un informācijas materiāli katram studiju kursam, kā arī operatīvas saziņas iespējas starp studentiem un docētājiem – saziņa, darbu iesniegšana, labošana, pārbaudījumi u. c. Zināšanu pārbaudes formas ir ziņojumi, studentu individuālā darba pārbaudes, tematiskas prezentācijas, situācijas uzdevumu analīze.

Studiju programma Rehabilitācija tiek realizēta kā pilna laika studijās, bet būtiska atšķirība no citām studiju programmām ir tā, ka mūsu programmā nav paredzēta prakse. Pētniecisko darbu izstrāde studiju laikā notiek sadarbībā ar Rehabilitoloģijas pētniecisko laboratoriju vai sadarbības partneru klīniskajām bāzēm.

Studiju norises vietas

Pierādījumos balstītas zināšanas un komandas darbs. Līga Savicka par rehabilitācijas studijām

Darba iespējas pēc studijām

Mūsu absolventi turpina savu profesionālo izaugsmi, studijās gūtās prasmes un kompetences pielietojot darbā veselības centros, slimnīcās, rehabilitācijas centros un citur. Klīniskajos pierādījumos balstīto zināšanu pārnese ikdienas praksē ir svarīga, lai virzītu pārmaiņas un rosinātu starpdisciplināru sadarbību rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanā. Akadēmiskā karjera arī ir viena no perspektīvām studiju programmas Rehabilitācija absolventiem nākotnē (docēšana, studijas doktorantūrā).

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Bakalaura grāds vai Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība veselības aprūpē 
 • Dzīves gājuma apraksts (CV)
 • Strukturēta eseja:

  • Noformējuma prasības
   Eseja tiek rakstīta datorrakstā, ieteicamais apjoms – ne vairāk kā 3 lpp.

  • Esejas struktūra un apjoms
   1. Izpratne par aktualitātēm rehabilitācijas nozarē un multiprofesionālo sadarbību rehabilitācijā (30 %);
   2. Motivācija studijām, tostarp jau esošā pieredze pētniecībā kā pamats turpmākām studijām (25 %);
   3. Skaidri definēta akadēmiskās un profesionālās darbības nākotnes perspektīva (ko darīs pēc studijām) (20 %);
   4. Pētniecības tēma maģistra darbam, tās aktualitātes pamatojums (25 %),

 • Angļu valoda (atsevišķos studiju kursos lekcijas un saziņa ar vieslektoriem notiek angļu valodā, jāraksta ziņojumi mācību uzdevumu ietvaros)

Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
 • Pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses)
 • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
 • Bakalaura diploms un diploma pielikums 
 • Dzīves gājuma apraksts (CV)
 • Strukturēta eseja (prasības minētas pie sadaļas "Obligātās prasības")
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Rehabilitācija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido esejas vērtējums, diploma vidējā svērtā atzīme.

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē diploma vidējā svērtā atzīme.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās.

Medicīna

Socioloģija

Psiholoģija

Programmas direktors

Kontaktinformācija