Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
psiholoģija
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 120/180
Lekciju norises vieta: Rīga
3 gadi
Darbdienās
8.00–20.00
Vietu skaits:
2 bezmaksas
50 maksas
1950 EUR/gadā

Studiju saturs un metodes

Studiju saturs

1. studiju gads

Apgūsi vispārizglītojošos studiju kursus un ievadu psiholoģijas teorijā – vispārīgo, attīstības un sociālo psiholoģiju, psihologa profesionālo darbību un ētiku, ievadu socioloģijā, filozofijas pamatus, psihes bioloģiskos pamatus, sociālo prasmju treniņu, loģiku u. c. Apgūsi angļu valodu psiholoģijā.

2. studiju gads

Studēsi psiholoģiskās pētniecības, izpētes un nozares teorētiskos kursus – personības un kognitīvo psiholoģiju, psiholoģiskās izpētes un izvērtēšanas metodes, psihometriku. Veiksi pētījumu psiholoģijā, apgūsi izvēlētu svešvalodu. Apgūsi veselības aprūpes un psiholoģijas nozaru kursus – psihiatrijas un narkoloģijas pamatus, klīnisko un veselības psiholoģiju, neiropsiholoģiju, pedagoģisko, grupu un organizāciju psiholoģiju, psihosomatisko medicīnu u. c. Iziesi psiholoģiskās izpētes praksi.

3. studiju gads

Mācīsies psiholoģijas nozaru kursus un blakusnozaru kursus – profesionālās darbības tiesiskos pamatus, uzņēmējdarbību, projektu vadību, psihoterapijas virzienus un izstrādāsi bakalaura darbu studiju noslēgumā. Apgūsi arī kādu brīvās izvēles kursu.

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
VC_043Angļu valoda psiholoģijāValodu centrsAnna Jurčenko4 / 6
VPUPK_003Attīstības psiholoģijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraAelita Vagale4 / 6
SUPK_019Bakalaura darbsSocioloģijas un psiholoģijas katedraViktorija Perepjolkina12 / 18
BUMK_055Bioloģija un ģenētika Bioloģijas un mikrobioloģijas katedraAgrita Puzuka2 / 3
REK_178Cilvēka funkcionēšanas bio-medicīniskie aspektiRehabilitācijas katedraDaina Šmite4 / 6
KPUMTK_010Civilā un vides aizsardzība, pirmā palīdzībaKlīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
LUSDK_037Filozofijas pamatiLabklājības un sociālā darba katedraOlafs Brūvers2 / 3
VC_073Franču valodaValodu centrsAleksandrs Timofejevs4 / 6
SUPK_146Ģimenes psiholoģijaSocioloģijas un psiholoģijas katedraSandra Mihailova2 / 3
SUPK_128Ievads juridiskajā psiholoģijāSocioloģijas un psiholoģijas katedraSandra Mihailova2 / 3
SUPK_147Ievads militārā psiholoģijāSocioloģijas un psiholoģijas katedraSandra Mihailova2 / 3
VPUPK_222Ievads projektu vadīšanāVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJana Duhovska2 / 3
MDAK_140Ievads psihosomatikāMāszinību un dzemdību aprūpes katedraVelga Sudraba2 / 3
B_010InformācijpratībaBibliotēkaDaiga Spila2 / 3
VPUPK_043Klīniskā psiholoģijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJeļena Koļesņikova2 / 3
VPUPK_045Kognitīvā psiholoģijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraErvīns Čukurs2 / 3
VC_099Krievu valodaValodu centrsLudmila Jermakoviča4 / 6
SUPK_037Kursa darbsSocioloģijas un psiholoģijas katedraKristīne Šneidere2 / 3
JF_089LoģikaJuridiskā fakultāteVilis Daberts2 / 3
VPUPK_079NeiropsiholoģijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraKristīne Šneidere2 / 3
VPUPK_087Organizāciju psiholoģijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraErvīns Čukurs2 / 3
SUPK_143Personības psiholoģijaSocioloģijas un psiholoģijas katedraSandra Mihailova4 / 6
VPUPK_100Pētījums psiholoģijā praksēVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraKristīne Mārtinsone2 / 3
PUNK_008Psihiatrijas un narkoloģijas pamatiPsihiatrijas un narkoloģijas katedraJeļena Vrubļevska4 / 6
SUPK_109PsihofizioloģijaSocioloģijas un psiholoģijas katedraSandra Mihailova2 / 3
VPUPK_111Psihologa profesionālā darbība un ētika IVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraZane Gulbe2 / 3
KSK_191Psihologa profesionālās darbības tiesiskie aspektiKomunikācijas studiju katedraIvans Jānis Mihailovs2 / 3
SUPK_159Psiholoģiskā konsultēšanaSocioloģijas un psiholoģijas katedraSandra Mihailova4 / 6
SUPK_083Psihoterapijas virzieniSocioloģijas un psiholoģijas katedraSandra Mihailova2 / 3
SUPK_098Sociālo prasmju treniņšSocioloģijas un psiholoģijas katedraSandra Mihailova2 / 3
VC_066Spāņu valodaValodu centrsInga Reinvalde4 / 6
VC_070Vācu valodaValodu centrsInga Reinvalde4 / 6
VPUPK_137Veselības psiholoģijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJeļena Koļesņikova2 / 3
VPUPK_143Vispārīgā psiholoģijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraErvīns Čukurs4 / 6

Studiju metodes

Studijas tiek īstenotas lekciju un nodarbību formā, tiek organizēti gan individuāli uzdevumi un radošie darbi, gan grupu darbi apjomīgākam rezultātam. Darbi tiek prezentēti, trenējot uzstāšanās iemaņas un publiskās runas prasmi.

Studiju norises vietas

Darba iespējas pēc studijām

Studiju programmas absolventi savā profesijā strādā par psihologa asistentiem valsts un pašvaldības iestādēs – skolās, bērnudārzos, sociālajos dienestos, policijā, medicīnas iestādēs, narkoloģijas centros u. c., kā arī privātajos uzņēmumos. Absolventiem ir iespēja strādāt krīzes telefonu līnijās un piedalīties psiholoģiskajos projektos.

Absolventi

anete-hofmane.jpg

Izvēlējos studēt Rīgas Stradiņa universitātē, jo esmu droša par RSU izglītības kvalitāti. Psiholoģijas studiju programma sniedz spēcīgus pamatus teorētiskajā, praktiskajā psiholoģiskās konsultēšanas, izvērtēšanas un arī pētniecības jomā – to, kas bieži vien trūkst cituviet. Ar pasniedzējiem ir viegli sadarboties un, lai arī prasības ir stingras, atsaucība ir garantēta tiem, kas ir ieinteresēti.

Anete Hofmane, studiju programmas Psiholoģija absolvente

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība
 • CE sertifikāts latviešu valodā un matemātikā
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
 • CE matemātikā
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv vai piesakoties klātienē jāaizpilda iesniegums.
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda)
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda)
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts" kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 98. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā)
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE), kas minēti augstāk, sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda)
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu)
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Psiholoģija reflektantus imatrikulē saskaņā ar rezultātiem, ko veido vērtējums: CE matemātikā (10 %), CE latviešu valodā (45 %), CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums svešvalodā (45 %).

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums latviešu valodā.

Papildu punkti pie kopējā konkursa rezultāta tiek piešķirti par godalgotu vietu iegūšanu (1.–3. vieta):
Latvijas Republikas mācību priekšmetu olimpiādēs – 2 punkti,
Starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs – 4 punkti,
Latvijas skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi sociālo zinātņu sekcijā – 1 punkts,
Starptautiskie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi sociālo zinātņu sekcijā – 2 punkti.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās.

 

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija