Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
psiholoģija
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds vai kvalifikācija:
sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 120/180
Lekciju norises vieta: Rīga
3 gadi

3,5 gadi *


Darbdienās
8.00–20.00
Vietu skaits:
4 bezmaksas
100 maksas
2300 EUR/gadā

2200 EUR/gadā*

*Nepilna laika studijas

2022. gada 18. maijā Studiju kvalitātes komisija pieņēma lēmumu akreditēt studiju virzienu Psiholoģija uz sešiem gadiem.

Studiju saturs un metodes

Studiju saturs

1. studiju gads

Apgūsi vispārizglītojošos studiju kursus un ievadu psiholoģijas teorijā – vispārīgo, attīstības un sociālo psiholoģiju, psihologa profesionālo darbību un ētiku, ievadu socioloģijā, filozofijas pamatus, psihes bioloģiskos pamatus, sociālo prasmju treniņu, loģiku u. c. Apgūsi angļu valodu psiholoģijā.

2. studiju gads

Studēsi psiholoģiskās pētniecības, izpētes un nozares teorētiskos kursus – personības un kognitīvo psiholoģiju, psiholoģiskās izpētes un izvērtēšanas metodes, psihometriku. Veiksi pētījumu psiholoģijā, apgūsi izvēlētu svešvalodu. Apgūsi veselības aprūpes un psiholoģijas nozaru kursus – psihiatrijas un narkoloģijas pamatus, klīnisko un veselības psiholoģiju, neiropsiholoģiju, pedagoģisko, grupu un organizāciju psiholoģiju, psihosomatisko medicīnu u. c. Iziesi psiholoģiskās izpētes praksi.

3. studiju gads

Mācīsies psiholoģijas nozaru kursus un blakusnozaru kursus – profesionālās darbības tiesiskos pamatus, uzņēmējdarbību, projektu vadību, psihoterapijas virzienus un izstrādāsi bakalaura darbu studiju noslēgumā. Apgūsi arī kādu brīvās izvēles kursu.

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
SUPK_157Bakalaura darbsKomunikācijas fakultāteKristīne Šneidere 10 / 15
SUPK_146Ģimenes psiholoģijaKomunikācijas fakultāteSandra Mihailova2 / 3
SUPK_128Ievads juridiskajā psiholoģijāKomunikācijas fakultāteIlze Ušacka2 / 3
SUPK_147Ievads militārā psiholoģijāKomunikācijas fakultāteKrists Jānis Lazdiņš2 / 3
SUPK_142Ievads reliģijas psiholoģijāKomunikācijas fakultāteSandra Mihailova2 / 3
VPUPK_043Klīniskā psiholoģijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraJeļena Koļesņikova2 / 3
VPUPK_079NeiropsiholoģijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraKristīne Šneidere 2 / 3
VPUPK_278Pētījums psiholoģijāVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraKristīne Šneidere 4 / 6
VPUPK_100Pētījums psiholoģijā praksēVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraKristīne Šneidere 2 / 3
SUPK_109PsihofizioloģijaKomunikācijas fakultāteAgnese Ušacka2 / 3
ksk_191Psihologa profesionālās darbības tiesiskie aspektiKomunikācijas fakultāteIvans Jānis Mihailovs2 / 3
SUPK_156Psiholoģiskā izpēte praksēKomunikācijas fakultāteViktorija Perepjolkina4 / 6
SUPK_159Psiholoģiskā konsultēšanaKomunikācijas fakultāteSandra Mihailova4 / 6
SUPK_161Psiholoģiskās izpētes pamatiKomunikācijas fakultāteViktorija Perepjolkina4 / 6
SUPK_083Psihoterapijas virzieniKomunikācijas fakultāteSandra Mihailova2 / 3
SUPK_165Reklāmas psiholoģijas pamatiKomunikācijas fakultāteRenāte Cāne2 / 3
SUPK_145UzņēmējdarbībaKomunikācijas fakultāteSandra Pallo2 / 3
VPUPK_137Veselības psiholoģijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraZane Gulbe2 / 3

Studiju metodes

Studijas tiek īstenotas lekciju un nodarbību formā, tiek organizēti gan individuāli uzdevumi un radošie darbi, gan grupu darbi apjomīgākam rezultātam. Darbi tiek prezentēti, trenējot uzstāšanās iemaņas un publiskās runas prasmi.

Studiju norises vietas

Darba iespējas pēc studijām

Studiju programmas absolventi savā profesijā strādā par psihologa asistentiem valsts un pašvaldības iestādēs – skolās, bērnudārzos, sociālajos dienestos, policijā, medicīnas iestādēs, narkoloģijas centros u. c., kā arī privātajos uzņēmumos. Absolventiem ir iespēja strādāt krīzes telefonu līnijās un piedalīties psiholoģiskajos projektos.

Absolventi

anete-hofmane.jpg

Izvēlējos studēt Rīgas Stradiņa universitātē, jo esmu droša par RSU izglītības kvalitāti. Psiholoģijas studiju programma sniedz spēcīgus pamatus teorētiskajā, praktiskajā psiholoģiskās konsultēšanas, izvērtēšanas un arī pētniecības jomā – to, kas bieži vien trūkst cituviet. Ar pasniedzējiem ir viegli sadarboties un, lai arī prasības ir stingras, atsaucība ir garantēta tiem, kas ir ieinteresēti.

Anete Hofmane, studiju programmas Psiholoģija absolvente

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība
 • CE sertifikāts latviešu valodā
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
 • CE sertifikāts matemātikā
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
 • Pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses
 • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
 • Atestāts, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikums “Sekmju izraksts" (abas puses), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 98. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā)
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikāti, kas minēti augstāk
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Par iestāšanās dokumentu reģistrēšanu nav jāmaksā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem jāuzrāda normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegta apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai 
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Psiholoģija reflektantus imatrikulē saskaņā ar rezultātiem, ko veido CE vērtējumi matemātikā, latviešu valodā, svešvalodā.
Uzņemšanas rezultātu kopvērtējumu 100% sastāda:

 • 10% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums Matemātikā,
 • 45% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums Latviešu valodā,
 • 45% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums svešvalodā.

Reflektantiem, kuri vidējo vispārējo izglītību ir ieguvuši pēc Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola 2030), konkursa rezultātu sastāda valsts pārbaudes darbu rezultāti šādos izglītības apguves līmeņos:

 • Augstākais līmenis (reizina ar koeficientu 1.0)
 • Optimālais līmenis (reizina ar koeficientu 0.75)

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums latviešu valodā.

Papildu punkti pie kopējā konkursa rezultāta tiek piešķirti par godalgotu vietu iegūšanu (1.–3. vieta):
Latvijas Republikas (nacionālajās) mācību priekšmetu olimpiādēs – 2 punkti,
Starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs – 4 punkti,
Latvijas (nacionālie) skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi sociālo zinātņu sekcijā – 1 punkts,
Starptautiskie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi sociālo zinātņu sekcijā – 2 punkti.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās.

 

Programmas direktors