Pārlekt uz galveno saturu

Komunikācijas fakultāte piedāvā bakalaura un maģistra studiju programmas, kas aktuālas mūsdienu mainīgajā pasaulē. Mūsu sniegtā izglītība palīdz izprast daudzveidīgo komunikācijas jomu, sabiedrībā notiekošos procesus un to kontekstu. Tā ļauj pārliecināties, kā teorija strādā praksē, attīsta tavu spēju kritiski domāt un iesaistīties aktuālu vietējo un globālo procesu pētniecībā. To nodrošina profesionāli vietējie un ārvalstu docētāji un pieredzējuši nozares eksperti.

Mēs lepojamies ar spēcīgām un sevi apliecinājušām informācijas un komunikācijas virziena bakalaura studiju programmām – Multimediju komunikācija un tās apakšprogrammu Fotogrāfija, Žurnālistika un Sabiedriskās attiecības, kā arī studiju programmu Psiholoģija. Maģistra līmenī lepojamies ar studiju programmām Komunikācija un mediju studijas, Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība, Veselības komunikācija un Sociālā antropoloģija.

anda_rozuklane_2018sq.png

Komunikācija caurvij visas jomas un procesus, tā nosaka panākumus un neveiksmes arī tad, ja to nenojaušam. Kvalitatīva komunikācija spēj virzīt labas pārmaiņas katra cilvēka dzīvē, veicināt sabiedrības attīstību. Sekošana norisēm komunikācijas zinātnē liek nepārtraukti atrasties svarīgu procesu vidū, padarot pētījumus un studijas šajā jomā aizraujošākas par jebko citu. Lepojos strādāt vienīgajā Komunikācijas fakultātē Latvijā, kur attīstām komunikācijas un mediju studijas, piedāvājam augstas kvalitātes studijas psiholoģijā un socioloģijā.

Prof. Anda Rožukalne, Komunikācijas fakultātes docētāja

Komunikācijas fakultātes mācībspēki un vieslektori ir savu jomu vadošie speciālisti un autoritātes sabiedrībā. Fakultātes paspārnē izveidots un aktīvi darbojas savs studentu medijs Skaļāk!, kurā studenti var gūt praktisku pieredzi mediju darbībā – domāt, plānot un veidot saturu radio, TV un interneta platformās, veidot reportāžas no pasākumiem, izstrādāt savas rubrikas, veidot publikācijas. Papildus tam ik gadu tiek izdots Latvijā vienīgais studentu pētnieciskās žurnālistikas izdevums Inquisitio, kurā studenti tiek no iedrošināti ar mācībspēku atbalstu ķerties pie drosmīgām un pat bīstamām tēmām, vispusīgi un labākajās žurnālistikas tradīcijās tās pētīt, atspoguļot un noslēgumā arī publicēt. Studentu rīcībā ir fotostudija, profesionālā fototehnika un montēšanas programmatūra.

Bakalaura studiju programmās paredzēta divu svešvalodu apguve: iespēja apgūt vācu, franču vai spāņu valodu. Visu virzienu studijas no citu Latvijas augstskolu piedāvājuma atšķir moduļu sistēma, kas ļauj elastīgāk plānot savu studiju laiku, apvienot studijas ar profesionālajām gaitām, sekmīgāk nokārtot eksāmenus un mācību organizatoriem ļauj piesaistīt interesantus vieslektorus no visas pasaules. Bakalaura programmu studenti aktīvi izmanto iespēju doties ERASMUS apmaiņas programmās un iesaistās citos starptautiskos projektos.

Studijas

Žurnālistikas un sabiedrisko attiecību jomas studijas

Žurnālistikas un sabiedrisko attiecību jomas studijās RSU vairāk nekā citās Latvijas augstskolās tiek akcentēta masu komunikācijas un mediju sfēra. Daudzveidīgajos žurnālistikas kursos tiek mācīti žurnālistikas pamati, ziņu žurnālistika, žurnālistikas žanri, redaktora darbs, pētnieciskā žurnālistika, televīzijas žurnālistika un radio žurnālistika, producēšana. Studentiem paredzētas divas prakses dažāda tipa mediju redakcijās. Liela nozīme studiju saturā pievērsta mūsdienu komunikācijas izpausmēm: informācijas sabiedrībai, tīkla sabiedrībai, blogosfērai. Katru gadu žurnālistikas studentiem ir iespēja arī apgūt praktiskās iemaņas konkrētos masu medijos.

Antropoloģijas studijas

Lieliskās pasniedzēju komandas un augsto prasību dēļ maģistrantūras programma Sociālā antropoloģija sniedz izglītības iespējas, kas līdzvērtīgas pazīstamām ārzemju augstskolām. Mācībspēki ir izglītojušies un aizstāvējuši zinātniskos grādus, piemēram, Kembridžas, Oksfordas, Londonas, Bristoles, Ņujorkas, Kalifornijas Bērklija Universitātē un citos visaugstākās raudzes zinātnes centros. Pasniedzēju vidū ir tādi Latvijā pazīstami eksperti kā Ieva Puzo (programmas vadītāja), Klāvs Sedlenieks, Agita Lūse, Viesturs Celmiņš un citi. RSU absolventi un studenti aktīvi veido antropoloģijas vidi Latvijā, darbojoties gan Latvijas Antropologu biedrībā, gan regulāri organizējot Antropoloģijas vasaras skolu un piedaloties nozīmīgās pētniecības programmās.

Studiju programmas
Pamatstudiju programmas

ProgrammaProgrammas direktorsStudiju tipsStudiju ilgumsBudžeta/bezmaksas vietas
Multimediju komunikācija Pilna laika studijas / Nepilna laika studijas3 gadi / 4 gadi3
PsiholoģijaPilna laika studijas / Nepilna laika studijas3 gadi / 3,5 gadi4
Sabiedriskās attiecībasPilna laika studijas3 gadi1
ŽurnālistikaPilna laika studijas3 gadi1

Maģistra studiju programmas

ProgrammaProgrammas direktorsStudiju tipsStudiju ilgumsBudžeta/bezmaksas vietas
Komunikācija un mediju studijasPilna laika studijas2 gadi1
Sociālā antropoloģijaPilna laika studijas2 gadi1
Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadībaPilna laika studijas2 gadi1
Veselības komunikācijaPilna laika studijas2 gadi1

Doktorantūra

Darbības virzieni, pamatuzdevumi un mērķi

Pētniecības virzieni

 • Starpkultūru komunikācija
 • Diskursa analīze
 • Mediju kultūras un valodas stila izmaiņu pētniecība
 • Semiotiskās analīzes izmantojuma aspekti
 • Neverbālā akustiskā komunikācija
 • Jaunatnes un izglītības pētījumi
 • Ģimeņu pētījumi
 • Sabiedrības veselības pētījumi un medicīnas socioloģija
 • Sociālās politikas pētījumi
 • Socioloģijas pasniegšanas metožu un metodoloģijas pētījumi
 • Emociju un uzvedības pētījumi
 • Personības un vērtību pētījumi
 • Testu un aptauju izstrāde un adaptācija

Zinātniskie temati

 • Starpkultūru komunikācijas etnosocioloģiskie un psiholoģiskie aspekti
 • Diskursa analīze mediju tekstos un reklāmā
 • Latvijas mediju kultūras attīstības tendences
 • Sabiedriskās attiecības un valsts politika

Pētnieciskie projekti

Valsts pētījumu programmas

Projekts Nr. 9.5. Refleksija par vērtībām un rīcības modeļi sociālo un ekonomisko pārmaiņu laikā

ERASMUS+

Mediju un informācijas pratība, inovatīvo apmācības metožu laboratorija

ES programmas

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds

Atbildīgas, daudzveidīgas un kvalitatīvas žurnālistikas attīstība Latvijas nacionālajos un reģionālajos masu medijos, veicinot trešo valstu pilsoņu sociālo iekļaušanos Latvijā

Atbildīgas, daudzveidīgas un kvalitatīvas žurnālistikas attīstība Latvijas nacionālajos un reģionālajos masu medijos, veicinot trešo valstu pilsoņu integrāciju Latvijā

Vertikāli integrētie projekti jaunās paaudzes studiju un inovācijas veicināšanai

Valsts īstenošana un biosociālās saiknes

Apvārsnis 2020

Uz vērtībām un uzticību balstītas, iekļaujošas, solidāras Eiropas attīstība ar sociālo investīciju palīdzību (RE-InVEST)

Starptautiskā un vietējā sadarbība

 • Sadarbības nodomu līgums ar Tallinas Pedagoģiskās universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Reklāmas un mediju katedru
 • Sadarbības līgums (noslēgts 24.03.2010.) ar Alberta koledžu par Alberta koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas Sabiedriskās attiecības absolventu studiju turpināšanu RSU bakalaura studiju programmās Sabiedriskās attiecības vai Žurnālistika 2. kursā
 • Maģistra studiju programmas studenti un pasniedzēji piedalās RSU projektā Krīzes pārvarēšana Latvijā: ekonomiskie, sociālie un komunikācijas aspekti
 • No 2014. gada – darbība LZP projektā Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOCLV). Apakštēma: Refleksija par vērtībām un rīcības modeļi sociālo un ekonomisko pārmaiņu laikā
 • Aktīva sadarbība ar citu Latvijas un ārvalstu augstskolu psiholoģijas docētājiem, veidojot kolektīvo monogrāfiju par psiholoģiju vairākos sējumos
 • Noslēgts sadarbības līgums ar Lithuanian University of Health Sciences (Lietuva) par pasniedzēju un studentu savstarpēju apmaiņu psiholoģijas studiju programmu ietvaros

Uzņemšana

Sagatavošanas kursi

 

 

 

Komunikācijas fakultātes aktualitātes