Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Tiesību zinātne
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Akadēmiskais sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē
Valoda: latviešu
Apjoms kredītpunktos: 160 KP
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
3 gadi
P. O. T. C. Pk.
8.00–19.00
3 budžeta vietas
50 maksas vietas
1 590,00 EUR/gadā

Studiju vide un metodes

Mūsu universitātes sagatavotie tiesību zinātnes speciālisti jau, sākot ar pirmo studiju gadu, padziļināti apgūst pētnieciskā darba izstrādes metodoloģiju. Kopumā studiju laikā ir jāuzraksta trīs studiju darbi – viens administratīvajās tiesībās / administratīvajā procesā, otrs – civiltiesībās / civilprocesā, trešais – krimināltiesībās / kriminālprocesā.

1. studiju gads 

Lai tu spētu veiksmīgi orientēties apjomīgajā tiesiskajā regulējumā, nepieciešama sistēma, kas atvieglotu tiesību normas atrašanu, padarītu tiesības saprotamas un ikdienā ērti lietojamas, to apgūsi kursā Tiesību teorija. Kursā Ievads tiesību zinātnē uzzināsi, ar ko ir nozīmīga tieši tiesību zinātne, kā arī par indivīdu tiesībām un pienākumiem. Savas profesionālās zināšanas nostiprināsi tādos studiju kursos, kā Loģika, Personu datu aizsardzība un Angļu valoda jurisprudencē, kā arī citos studiju kursus. Iegūtās zināšanas jau pirmajā studiju gadā varēsi pielietot praksē – izvēlētajā prakses vietā iepazīstoties ar iestādes administratīvo darbību, uzzināsi, kādi tiesību akti regulē konkrētās iestādes, uzņēmuma, komercsabiedrības darbību.

2. studiju gads

Padziļināti apgūsi Administratīvās tiesības un Administratīvo procesu, kas ļaus uzzināt par valsts pārvaldi, valsts struktūru, institucionālo hierarhiju, administratīvo aktu izdošanu un to pārsūdzēšanu. Studiju kursi Krimināltiesības un Kriminālprocess iemācīs nošķirt kriminālatbildību no citiem atbildību veidiem, kvalificēt noziedzīgus nodarījumus. Ģimenes tiesības, Mantojuma tiesības, Komerctiesības un citās civiltiesību radnieciskajās tiesību disciplīnās uzzināsi personu tiesisko attiecību rašanos un izbeigšanos, kā arī personisko un mantisko attiecību tiesisko pamatu. Praksē padziļināti pētīsi Administratīvās tiesības un Administratīvo procesu – sagatavosi administratīvo aktu projektus, iepazīsies ar administratīvo aktu pārsūdzēšanas kārtību, sagatavosi nepieciešamos projektus.

3. studiju gads

Liela uzmanība tiek veltīta medicīnas tiesību priekšmetiem, kā piemēram: Medicīnas tiesības, Veselības aprūpes organizāciju tiesības un Farmācijas tiesības, kur iegūsi fundamentālus pamatus medicīnas tiesību jomā. Veselības nozares studiju kursu apgūšana tiesību zinātnes programmā ir Latvijas tirgū unikāla prakse, kas ļaus izprast sabiedrības intereses gan no indivīda viedokļa ar mērķi saglabāt veselību, gan valsts viedokļa - nepieļaujot valsts līdzekļu nepamatotu izlietojumu. Šī studiju gada praksē lielāko vērību veltīsi Kriminālprocesuālo un Civilprocesuālo normu piemērošanai, prakses laikā policijā vai tiesā novērosi un apgūsi procesuālo darbību veikšanu – kā veikt un procesuāli fiksēt nopratināšanu, sagatavot prasības pieteikumu u.tml.

4. studiju gads 

Lai kļūtu par labu juriskonsultu, ir jāpārzina ne tikai pamattiesību nozares, bet jāorientējas arī speciālās tiesību nozarēs, tāpēc Tu apgūsi “Apdrošināšanas tiesības”, “Kriminālistiku un Kriminoloģiju”, “Starptautiskās bēgļu tiesības” un citas interesantas nozares, kas ļaus paplašināt izpratni par tiesību sistēmu un palīdzēs Tev izdarīt izvēli par labu specializācijai. Gatavojoties programmas absolvēšanai un patstāvīgajam darbam, lielu studiju laika daļu veltīsi praksei savā izvēlētajā prakses vietā, apgūstot konkrētas iemaņas un prasmes, kas nepieciešamas juriskonsultam

Katru gadu fakultāte organizē dažāda līmeņa starptautiskās, praktiskās konferences, diskusiju klubus, ekskursijas dažāda līmeņa valsts iestādēs (prokuratūra, tiesa, cietums, u.c.). Tev aktīvi būs jāiesaistās pētnieciskajā darbībā, piedaloties organizētajās zinātniskajās konferencēs. Būs iespēja sevi pierādīt nacionālā mēroga tiesas procesa izspēles sacensībās RSU Juridiskās fakultātes komandā. Sadarbībā ar Rīgas Sociālā dienesta Dienas centru Ābeļzieds, yirk īstenots projekts “Juridiskajā klīnikā”, kur kopā ar pasniedzēju sniegsi bezmaksas juridiskās konsultācijas. 

Fakultātes telpas ir moderni aprīkotas

 • Auditorijas aprīkotas ar mūsdienīgu aparatūru, interaktīvām tāfelēm
 • Izveidota tiesu izspēles zāle
 • Studiju materiāli ir pieejami modernā e-studiju vidē
 • Telpās ir bezvadu interneta pieslēgums 
 • RSU centrālajā ēkā ir iespēja izmantot modernu bibliotēku
 • Studiju stūrīši augstskolas gaiteņos,  ērti gan individuālam, gan grupu darbam, rosinot pastāvīgas studijas un diskusijas ar kursabiedriem par tiesību zinātnē aktuāliem jautājumiem
 • Atpūtas brīžos pieejama ēdnīca un kafejnīca ar plašu, studentam draudzīgu ēdienkarti, kā arī kafijas, uzkodu un dzeramā ūdens automāti
 • Ēka ir pielāgota personām arī ar kustību traucējumiem.

Studiju norises vietas

Darba iespējas pēc studijām

Studiju programma ir izstrādāta tā, lai pēc tās absolvēšanas tu kā izcils jurists varētu ātri atrast labu darbu un strādāt valsts un pašvaldību iestādēs, privātajās un starptautiskajās organizācijās, sabiedrības veselības jomā, policijā, kā tiesneša palīgs, kā arī turpināt studijas maģistratūrā.

Absolventi

agnija-aleksejeva.jpg

Protams, ir palicis labs iespaids no apgūtās RSU Tiesību zinātnes bakalaura studiju programmas. Pasniedzēji palīdzēja apgūt noteiktas zināšanas, kas kalpos par manas karjeras pamatu, jo pats interesantākais ir priekšā, kad zināšanas tiks pielietotas praksē. Spilgtākie brīži, kas man paliek atmiņā un ļauj paskatīties uz sarežģītām lietām vienkāršāk, ir pasniedzēju stāsti un piemēri no dzīves, kas mums, studentiem, lika pasmaidīt, aizdomāties un izjust profesijas rūgtumu. Pašlaik esmu jau maģistra studiju programmas studente un ieņemu amatu lielā starptautiskā uzņēmumā, kur arī plānoju turpināt savas darba attiecības juridiskajā nodaļā.

Agnija Aleksejeva, studiju programmas Tiesību zinātne absolvente

Linda-Kravale.jpg

Studijas RSU Juridiskajā fakultātē sniedz ne tikai teorētiskās, bet arī prakstiskās zināšanas, kas šodien ir ļoti svarīgas, uzsākot karjeru šajā jomā. Prakstisko zināšanu iegūšana padara studiju procesu daudz interesantāku un vieglāk uztveramu. Pasniedzēji ir cilvēki un personības ar ļoti lielu pieredzi, kuri vienmēr būs atvērti palīdzēt dažādos studiju procesos, kā arī realizēt tavas idejas attiecībā uz dažādiem pētnieciskajiem darbiem un projektiem.

Linda Kravale, studiju programmas Tiesību zinātne absolvente

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts latviešu valodā,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments.
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma Sekmju izraksts kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 1998. mācību gada līdz pašreizējam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmā Tiesību zinātne reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vidējais vērtējums no CE vērtējuma latviešu valodā un CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma svešvalodā.
Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē:

 • CE vērtējums svešvalodā,
 • vidējās izglītības diploma vidējā atzīme.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās:

 

Kontaktinformācija