Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Informācijas un komunikācijas zinātnes
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Akadēmiskais sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 120/180
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
3 gadi
P. O. T. C. Pk.
8.00–20.00
1 budžeta vietas
20 maksas vietas
1 740,00 EUR/gadā

Studiju vide un metodes

Studiju vide

1. studiju gads

Studēsi specializētos studiju kursus - žurnālistikas pamatus, ziņu žurnālistiku, mediju auditorijas, mediju valodu, sporta žurnālistiku -, kā arī vispārīgos kursus - ievadu komunikācijas zinātnē, komunikācijas psiholoģiju, fotogrāfijas pamatus un ideju vēsturi.

2. studiju gads

Turpināsi apgūt specializētos studiju kursus – radio žurnālistiku, žurnālistikas žanrus, redaktora darbu un runas komunikāciju. Papildus studēsi komunikācijas vēsturi, sociālo antropoloģiju, starpkultūru komunikāciju, komunikācijas tiesības un ētiku, kā arī iziesi praksi kādā jomas uzņēmumā.

3. studiju gads

Studēsi TV žurnālistiku, pētniecisko žurnālistiku, fotožurnālistiku, modernās komunikācijas tehnoloģijas jeb multimediju izmantošanu žurnālistikā, sociālo tīklu analīzi, masu komunikācijas teorijas un vizuālo komunikācija. Studijas noslēgsi ar praksi, patstāvīgu bakalaura darba izstrādi un aizstāvēšanu.

Studiju metodes

Studijas tiek īstenotas lekciju un nodarbību formā, tiek organizēti gan individuāli uzdevumi un radošie darbi, gan grupu prakstiskie darbi, kas tiek prezentēti, trenējot uzstāšanās iemaņas un publiskās runas prasmi.

Studiju norises vietas

Darba iespējas pēc studijām

Studiju programmas absolventi veido karjeru žurnālistikā un uzlabo mediju darbību Latvijā, strādājot presē, TV, radio, ziņu aģentūrās un interneta žurnālistikā par reportieriem, redaktoriem un producentiem.

Absolventi

sabine-dzene.jpg

Pirms sāku studēt, veicu nelielu izpēti par augstskolām, kas piedāvā žurnālistikas studiju programmu, un Rīgas Stradiņa universitāte bija labākā. Galvenais bija to studentu viedoklis, kas studējuši dažādās augstskolās. Studijas RSU man dod jaunas un padziļinātas zināšanas komunikācijas zinātnē. RSU ir iemācījusi loģiskāk domāt, veidot tekstus, analizēt. Protams, arī daudz jālasa, jāklausās un jāskatās apkārt, jo tāda ir žurnālista profesija.

Sabīne Dzene, studiju programmas Žurnālistika absolvente

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts latviešu valodā,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments.
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma Sekmju izraksts kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. /98. mācību gada līdz pašreizējam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmā Žurnālistika reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vidējais vērtējums

 • no CE vērtējuma latviešu valodā,
 • CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma svešvalodā.

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē

 • CE vērtējums svešvalodā,
 • vidējās izglītības diploma vidējā atzīme.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās:

Programmas vadītājs

Docētāji

Kontaktinformācija