Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Informācijas un komunikācijas zinātnes
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Akadēmiskais sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 120/180
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
3 gadi
P. O. T. C. Pk.
8.00–20.00
1 budžeta vietas
20 maksas vietas
1 740,00 EUR/gadā

Studiju vide un metodes

Studiju vide

1. studiju gads

Mācīsies vispārīgos priekšmetus un ieskatu komunikācijas nozarē – ievadu socioloģijā un ideju vēsturē, komunikācijas vēsturi, mediju valodu, sabiedrisko attiecību metodes un principus, tekstu rakstīšanu, runas komunikāciju, fotogrāfiju, autortiesības u. c.

2. studiju gads

Padziļināti apgūsi priekšmetus sabiedrisko attiecību nozarē – menedžmentu, stratēģijas un kampaņas, krīžu komunikāciju, korporatīvo komunikāciju, iekšējo komunikāciju u. c., kā arī iziesi četru nedēļu mācību praksi uzņēmumos.

3. studiju gads

Studēsi priekšmetus padziļinātai sabiedrisko attiecību zināšanu apguvei dažādās jomās – politisko mārketingu, integrētā mārketinga komunikāciju, valsts komunikāciju, modernās komunikācijas tehnoloģijas u. c., kam sekos bakalaura darba izstrāde.

Studiju metodes

Studijas tiek īstenotas lekciju un nodarbību formā, tiek organizēti gan individuāli uzdevumi un radošie darbi, gan grupu darbi apjomīgākam rezultātam. Darbi tiek prezentēti, trenējot uzstāšanās iemaņas un publiskās runas prasmi.

Studiju norises vietas

Darba iespējas pēc studijām

Studiju programmas absolventi strādā privātajos uzņēmumos par sabiedrisko attiecību speciālistiem, nevalstiskajās organizācijās un valsts pārvaldē – par preses sekretāriem un sabiedrisko attiecību vadītājiem.

Absolventi

laura-vonda.jpg

Izvēlējos mācīties Rīgas Stradiņa universitātē, jo šī augstskola bija vistuvāk mājām. Varbūt izklausās nedaudz vieglprātīgi, bet, izrādās, arī tik vienkārši var pieņemt pareizos lēmumus. Drukājot desmitiem kopsavilkumu, reizēm niknojos, ka bezjēdzīgi tērēju laiku, ko labprātāk veltītu miegam vai ballītēm. Bet tā apguvu pašu galveno, kas svarīgs arī žurnālista darbā – iemaņas milzīgā informācijas jūrā atrast svarīgāko.

Laura Vonda, studiju programmas Sabiedriskās attiecības absolvente, LTV Panorāma žurnāliste

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts latviešu valodā,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments.
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts" kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 1998. mācību gada līdz pašreizējam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmā Sabiedriskās attiecības reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vidējais vērtējums

 • no CE vērtējuma latviešu valodā,
 • CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma svešvalodā.

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē

 • vērtējums svešvalodā,
 • vidējās izglītības diploma vidējā atzīme.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās:

Programmas vadītājs

Docētāji

Kontaktinformācija