Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Informācijas un komunikācijas zinātnes
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Akadēmiskais sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 120/180
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
3 gadi
P. O. T. C. Pk.
8.00–20.00
Vietu skaits:
2 budžeta
45 maksas
1 790,00 EUR/gadā

Studiju vide un metodes

Studiju vide

1. studiju gads

Apgūsi ievadu komunikācijas teorijās, digitālās kultūras pamatus, komunikācijas un kino vēsturi, komunikāciju dažādu mediju vidēs, mediju valodu un fotogrāfijas pamatus. Mācīsies multimediju satura veidošanu, autortiesības, semiotiku un diskursa analīzi.

2. studiju gads

Studēsi starpkultūru komunikāciju, mediju kritiku un analīzi, veidosi blogu un animāciju saviem spēkiem. Apgūsi digitālā attēla pamatus, tīkla komunikāciju, mediju audiovizuālās formas un veidosi priekšstatu par globālo komunikāciju, komunikācijas psiholoģiju, ētiku un tiesībām, kā arī uzzināsi, kas ir sociālā antropoloģija. Izzināsi mūzikas lietojamību medijos.

3. studiju gads

Apgūsi masu komunikāciju un elektronisko komunikāciju, montāžas pamatus, Eiropas autorkino pamatus un TV producēšanu. Studēsi mediju vizuālo komunikāciju un komunikācijas projektu vadību. Studijas noslēgsi ar patstāvīgu bakalaura darba izstrādi.

Studiju metodes

Studijas tiek īstenotas lekciju un nodarbību formā, tiek organizēti gan individuāli uzdevumi un radošie darbi, gan grupu darbi apjomīgākam rezultātam. Darbi tiek prezentēti, trenējot uzstāšanās iemaņas un publiskās runas prasmi.

Studiju norises vietas

Darba iespējas pēc studijām

Absolventi spēj izmantot multimediju tehnoloģijas praktisku komunikācijas un multimediju projektu realizācijā, konsultēšanā un pētniecībā. Pēc studiju beigšanas ir iespējams strādāt interneta un multimediju producentu aģentūrās, mediju aģentūrās un veidot uzņēmumu un iestāžu interneta vietņu saturu, attīstīt sociālo tīklu menedžmentu reklāmas un sabiedrisko attiecību aģentūru vadītajos projektos, producēt interneta mediju saturu audio, video un animācijas formātā.

Absolventi

DSC_2262 - Copy (2).jpg

Studiju laikā guvu plašu ieskatu radošajās industrijās, dažādās mediju auditorijās un to interesēs. Iemācījos veidot oriģinālu mediju saturu, strādāt komandā pie lielākiem projektiem, piemēram, mājas lapas satura veidošanas, kā arī pamatot savas idejas. Studijas palīdz patstāvīgi pilnveidoties un izprast nozari, kurā nākotnē vēlēsies strādāt.

Anda Apoga, programmas Multimediju komunikācija absolvente

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts latviešu valodā,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments.
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts" kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 1998. mācību gada līdz pašreizējam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmu Multimediju komunikācija imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vidējais vērtējums no CE vērtējuma latviešu valodā un CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma svešvalodā.

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē:
1) vērtējums svešvalodā,
2) vidējās izglītības diploma vidējā atzīme.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās:

Programmas vadītājs

Docētāji

Kontaktinformācija