Skip to main content

Apvārsnis 2020

Programma COST

7. ietvarprogramma

ERA-NET TRANSCAN-2

ERA-NET FLAG-ERA

ERA-NET HIVERA

ERA-NET MATERA

Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014.–2020. gadam

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds

Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2007.–2013. gadam

Eiropas zinātnes programma EUREKA

ES Sabiedrības veselības izpildaģentūra

ES mūžizglītības programma GRUNDTVIG

Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma INTERREG IVA 2007.–2013. gadam

Programma Leonardo da Vinci

Programmas Riksbankens Jubileumsfond – Nordicspaces grants