Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
veselības aprūpe
Maģistra studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds vai kvalifikācija:
profesionālais maģistra grāds veselības aprūpē un klīniskā farmaceita kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 80/120
Lekciju norises vieta: Rīga
2,5 gadi
P., T., Pk.
17.00–19.15
S. 9.00–15.00
Vietu skaits:
10 budžeta
5 maksas
Pašreiz notiek studiju virziena akreditācijas process. Studiju programmu izvērtējums ilgs līdz norādītā termiņa beigām. Šā procesa noslēgumā stāsies spēkā jauns akreditācijas termiņš.
Nākamā uzņemšana paredzēta 2024. gada vasarā.

Studijās iegūtās zināšanas tev palīdzēs izvērtēt medikamentozās terapijas izvēli, saskatīt potenciālās problēmas un to novēršanas iespējas un kopumā būt par līdzvērtīgu partneri ārstam un pacientam, piedaloties zāļu terapijas plāna izstrādē.

Studiju vide, saturs un metodes

Studiju vide

Studijas notiek labiekārtotās telpas un, atkarībā no studiju kursa, arī attiecīgajās RSU mācību bāzes Rīgas Austrumu klīniskajā slimnīcā, Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā, Rīgas Dzemdību namā u. c. Jau teorētisko ciklu apguves laikā ir iespēja iepazīties ar praktiskām situācijām un pašam veikt to analīzi.

Studiju saturs

1. studiju gads

Padziļināti apgūsi klīnisko disciplīnu teorētiskos kursus. Programmā iekļauts apjomīgs kurss klīniskajā farmācijā, kas ietvers tev nepieciešamās zināšanas par klīniskā farmaceita darba organizāciju, slimnīcas aptiekas darba organizāciju, klīniskās un slimnīcas farmācijas attīstības tendencēm Eiropā. Apgūsi uz pierādījumiem balstītas farmācijas principus un to pielietošanu, kā arī farmakoenonomiku, epidemioloģiju un veselības aprūpes organizāciju. Būs arī padziļināts iekšķīgo slimību cikls, kur integrēta pieeja studiju procesam un, apgūstot iekšķīgo slimību disciplīnas vienas tēmas ietvaros, tiks izmantoti patoloģiskās anatomijas, patoloģiskās fizioloģijas, farmakoloģijas un farmakoterapijas elementi. Šī kursa realizācijā ir iesaistīti Iekšķīgo slimību, Farmakoloģijas un Patoloģijas katedras docētāji.

2. studiju gads

Padziļināti apgūsi farmakoterapijas īpatnības anestezioloģijā un reanimatoloģijā, enterālās un parenterālās barošanas principus, infekcijas slimību farmakoterpiju un hospitālo infekciju profilakses iespējas, kā arī ģimenes medicīnas pamatus, akcentējot īpašu pacientu grupu aprūpes (bērnu, grūtnieču un geriatrisku pacientu) īpatnības un principus. Saskarsmes psiholoģijas kursā apgūsi konsultēšanas iemaņas. Otrajā studiju gadā sāksies arī prakse, kurā savas teorētiskās zināšanas papildināsi ar darbā nepieciešamajām profesionālajām prasmēm. Prakse tiek organizēta RSU klīniskajās bāzēs – Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā, Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā un Rīgas pilsētas Dzemdību namā. Mācību gada beigās būs jāizveido sava maģistra darba izstrādes plāns, jāiepazīstas ar darba izstrādes vietas iespējām un jāuzsāk maģistra darba izstrāde.

3. studiju gads

Turpināsies darbs izvēlētajā prakses vietā, maģistra darba izstrāde sadarbībā ar darba vadītāju un tā aizstāvēšana, kā arī noslēgumā sekmīgi jānokārto valsts pārbaudījums.

Apgūstamie studiju kursi

Studiju metodes

Studiju programmas apguves procesā notiek lekcijas, semināri, praktiskie darbi, diskusijas, patstāvīgs darbs zinātniskās literatūras apgūšanai un analīzei, referāti un situāciju analīze.

Katrā studiju kursā tev tiks piedāvāti obligātās literatūras resursi un nodrošināti metodiskie izdales materiāli elektroniskā formā – tie būs pieejami RSU elektroniskajā sistēmā, kas ļauj brīvāk plānot studiju laiku un vietu arī ārpus RSU. Akadēmiskais personāls komunikācijā ar saviem studējošiem ir sadarbībai atvērts, atsaucīgs, saziņai izmanto informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Mūsu studenti plaši izmanto RSU bibliotēkas informācijas resursus un tiešās datu bāzes no visas pasaules.

Studiju norises vietas

Darba iespējas pēc studijām

Farmaceiti ar klīniskām zināšanām nepieciešami dažādās Latvijas ārstniecības iestādēs, valsts institūcijās, piemēram, Zāļu valsts aģentūra vai Nacionālais veselības dienests un organizācijās, kas nodarbojas ar klīniskiem pētījumiem. Klīniskie farmaceiti tiek gaidīti arī RSU kā mūsu nākamie mācību spēki.

Absolventi

Svetlana_Griskjane.png

Klīniskās farmācijas programma – labs veids paplašināt savu redzesloku klīniskos priekšmetos, izzināt ārstēšanas posmu pirms slimnieka ierašanās aptiekā, kad zāles tikai tiek piemeklētas, redzēt ārsta darbu un izprast likumsakarības, kuras saistītas ar pacienta veselību. Tas ir labs zināšanu un pieredzes papildinājums pēc iegūtā farmaceita grāda, jo sniedz ieskatu farmācijā no citas veselības aprūpes puses.

Svetlana Griškjane, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas aseptiskā bloka atbildīgā farmaceite

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Augstākā izglītība farmācijā (farmaceita grāds vai veselības zinātņu maģistra grāds farmācijā) 
 • Eseja
  Prasības esejai
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
 • Pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses)
 • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
 • Farmaceita diploms un diploma pielikums 
 • Eseja
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds un/vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Klīniskā farmācija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido šādu vērtējumu summa:
1. diploma vidējā svērtā atzīme;
2. esejas vērtējums.

Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē esejas vērtējums.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU doktora studiju programmās.

 

Programmas direktors

Kontaktinformācija