Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Veselības aprūpe
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un uztura speciālista kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 160
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
4 gadi
P. O. T. C. Pk.
9.00–18.00
Vietu skaits:
12 budžeta
3 maksas
2 200,00 EUR/gadā

Programma un studiju metodes

Studiju vide

Mūsu studiju programmas rezultāti atbilst Latvijas uztura speciālista profesijas standartā aprakstītajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm. Tie formulēti atbilstoši Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 5. līmeņa studijām noteiktajiem studiju rezultātiem, kā arī veidoti saskaņā ar Eiropas Uztura speciālistu federācijas standartiem un rekomendācijām. Studējošo noslodze studiju programmas apguvei atbilst 40 akadēmisko stundu darbam par vienu kredītpunktu. Apgūstamā prakse (organizācija un vadīšana, prakses uzdevumu formulēšana, instrukciju un norādījumu pieejamība) ir ciešā  un saturiskā saistībā ar  programmā apgūstamo teorētisko daļu.

Pēc studiju programmas apguves būsi ieguvis vispusīgas un specializētas zināšanas uztura terapijā un izpratni, kas tev ļaus aprakstīt un izskaidrot medicīniskās un uztura terapijas koncepcijas, kas attiecas uz uztura speciālista praksi, un salīdzināt un novērtēt uztura terapijas attīstības vēsturi un mūsdienu jaunākos sasniegumus tajā.

1. studiju gads

Pamatā ievads specialitātē, apgūstot teorētiskos pamata kursus, medicīnas pamatdisciplīnas – anatomiju, fizioloģiju, histoloģiju, bioloģiju/ģenētiku, kā arī plašāku kontekstu, kas nākotnē būs svarīgs tev kā uztura speciālistam - filozofiju, psiholoģiju un valodas.

2. studiju gads

Apgūstama bioķīmija, mikrobioloģija, pārtikas ķīmija, patoloģiskā fizioloģija, farmakoloģija, propedeitika un iekšķīgo slimību pamati, sabiedrības veselība un epidemioloģija, sporta pedagoģija un saskarsmes psiholoģija, veicams pētnieciskais darbs pārtikas ķīmijā. Savas profesionālās prasmes varēsi nostiprināt praksē. Tā būs novērojumu prakse Veselības ministrijā un  zinātniski pētnieciskajā institūtā “Bior”, kur varēsi iepazīties ar uzturpolitikas virzieniem un iespējām, ko nodrošina šis lielākais zinātniski pētnieciskais institūts pārtikas nozarē Latvijā.

3. studiju gads

Priekšmetu cikli universitātes klīnikās – ķirurģiskās slimības, toksikoloģija un parenterālā barošana, infekcijas slimības, psihiatrija un narkoloģija, sievietes veselība un uzturs, uztura gatavošanas tehnoloģija praksē – pārtikas produktu ražošana, pārtikas piedevas un kvalitāte.

4. studiju gads

Apgūstama uzturpolitika un pārtikas likumdošana, uztura bagātinātāji, pedagoģija, kā arī bakalaura darba izstrāde un klīniskā prakse ārstniecības iestādēs, slimnīcās vai rehabilitācijas centros - Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā, Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, Nacionālajā rehabilitācijas centrā “Vaivari”, kūrorta rehabilitācijas centrā “Jaunķemeri”, Rīgas Veselības centrā.

Studiju programmas Uzturs galvenās prakses vietas:

 • Latvijas Republikas Veselības ministrija,
 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari”,
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Sanare -KRC Jaunķemeri”,
 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”,
 • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”,
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas Veselības centrs”,
 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca.”

Studiju metodes

Studiju programmas apguves rezultātā pratīsi novērtēt pacientu un klientu veselības stāvokli savas kompetences ietvaros, izstrādāt un realizēt uztura terapijas plānu saskaņā ar profesionālās ētikas prasībām, strādājot patstāvīgi vai multiprofesionālas komandas sastāvā. Izvēloties metodes darbā ar dažādām klientu/pacientu grupām, piemērot uz pierādījumiem balstīto praksi uztura terapijā. Pratīsi veikt ar uzturu un pārtiku saistītus pētījumus, plānošanu un analīzi, izmantojot zināšanas ēdināšanas organizēšanai rehabilitācijas centros, bērnudārzos, skolās, stacionāros un pansionātos. Varēsi novērtēt uztura terapijas izmantošanas efektivitāti klientu/pacientu veselības nostiprināšanā un uzlabošanā, un pamatot izdarītos lēmumus, kā arī patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un tālāku mācīšanos.

Kompetences, ko studiju programmas apguves rezultātā būsi ieguvis ir patstāvīgi vai multiprofesionālas/interdisciplināras komandas sastāvā pielietot uztura terapijas medicīnisko tehnoloģiju, atbilstoši konkrētajai situācijai un klientu/pacientu vajadzībām. Atbilstoši konkrētai situācijai un klienta/pacienta vajadzībām pielietot apgūtās teorijas, uztura terapijas metodes/intervences un tehnikas, nepieciešamības gadījumā izstrādāt jaunas pieejas. Pratīsi plānot un veikt pētījumus uztura terapijā, praksē īstenot ētisko atbildību, izprotot savas darbības iespējamo ietekmi uz indivīdu, grupu un pat sabiedrību, patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt profesionālās problēmas, argumentēti izskaidrot un diskutēt par uztura terapiju gan ar nozares speciālistiem, gan plašāku auditoriju.

Studiju norises vietas

Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs, Anniņmuižas bulvārī 26a

Īpaši izceļama jaunā un modernā mācību virtuve, kurā studenti praktiski apgūst veselīga uztura gatavošanas pamatus.

Saskaņā ar Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas Lauksaimniecības universitātes sadarbības līgumu, 3. studiju gadā vienu dienu nedēļā studenti mācās jaunajā LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes korpusā.

 

Darba iespējas pēc studijām

Mūsu programmas sagatavotie speciālisti spēj efektīvi strādāt rehabilitācijas un veselības aprūpes vidē. Zināšanu un prasmju bāze nodrošina iespēju strādāt ar paaugstinātu atbildību un kompetenci pacienta / klienta veselības veicināšanas garantēšanā. Rezultāts ir kvalificēti uztura speciālisti ar medicīnā un uzturzinātnē integrētām zināšanām un prasmēm, kas ir nepieciešamas, lai spētu kvalitatīvi un efektīvi strādāt indivīda un sabiedrības labā mūsdienās, kad uzturs ieņem arvien nozīmīgāku vietu diskusijās par cilvēka veselību un labsajūtu mūža garumā.

Uztura speciālista profesionālā nodarbinātība ir skaidri noteikta veselības aprūpes vidē, kur uztura speciālists definēts kā ārstniecības persona, funkcionālais speciālists, kura manipulācija tiek apmaksāta no veselības aprūpes budžeta tad, ja tiek veikta multiprofesionāla komandas darba ietvaros.

Mūsu absolventi ir pieprasīti darba tirgū, ko var skaidrot ar mūsdienu tendencēm veselības aprūpē. Pēc Veselības ministrijas datiem, studiju programmas absolventu skaits ir mazāks nekā pieprasījums pēc uztira speciālistiem. Darba devēju atsauksmes ir ļoti pozitīvas, novērtējot absolventu zināšanas, un prasmes plašā kompetenču lokā - pārtikas ražošana, uzraudzība, veselības aprūpe, izglītība, valsts pārvalde. Mūsu darba devēji tiek regulāri aptaujāti un ir iesaistīti gan studiju programmas Kvalitātes padomes darbā, gan bakalaura darbu vadīšanā un darbu aizstāvēšanas komisijās. Saskaņā ar Latvijas Diētas un uztura speciālistu asociācijas (www.ldusa.lv) sniegtajiem datiem, RSU studiju programmas “Uzturs” absolventi ir nodarbināti privātpraksēs, kā arī veselības aprūpes, sociālās aprūpes un ar uzturpolitiku un uzturzinātni saistītās institūcijās, piemēram, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts Bior, Latvijas Republikas Veselības ministrija, Slimību profilakses un kontroles centrs, Olimpiskā sporta Komiteja u. c. Arī ārstniecības un rehabilitācijas iestādēs – Veselības centrs Vivendi, SIA Klīnika EGV, SIA Kosmetoloģijas koledža, Medicīnas sabiedrība ARS, P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca, Āgenskalna klīnika, Veselības centrs 4, Rehabilitācijas centrs Līgatne, Rehabilitācijas centrs Krimulda, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Vidzemes slimnīca, Jūrmalas sociālās aprūpes centrs  un citur, piemēram, sporta centros sporta klubs L-Studia, sporta klubs Fitland, SIA Figura Line, fitnesa klubs Sportima u. c.

Absolventi un docētāji, darbojoties Latvijas Diētas un uztura speciālistu asociācijā un Uztura padomes darbā, aktīvi piedalās likumdošanas procesā līdz šim līdzdarbojoties tādos lēmumos kā:

 • Ministru kabineta noteikumu projekta "Uztura normas izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem",
 • "Bērnu aptaukošanās rīcības plāns 2014 - 2020. gadam",
 • "Latvijas vadlīnijas par veselīgu uzturu grūtniecēm",
 • "Akcīzes nodokļa diferencēšanu saldinātajiem bezalkoholiskajiem dzērieniem un akcīzes nodokļa piemērošanu uztura bagātinātājiem", 
 • "Diētiskās pārtikas izplatīšanu mazumtirdzniecībā neiepakotā veidā" u. c.

Notiek sadarbība ar daudzām sabiedriskām organizācijām: Ārstu biedrību Slow food (www.slowfood.lv), celiakijas, osteoporozes, diabēta pacientu un onkoloģisko pacientu atbalsta biedrībām un Vecāku kustību. Programmas absolventi piedalās starptautiskajā uztura dienā Nutrition day (www.nutritionday.org), lai novērtētu malnutrīcijas izplatību Latvijas slimnīcās. Latvijas Diētas un uztura speciālistu asociācija un Latvijas uzturzinātnes speciālistu biedrība ir iestājušās starptautiskajā uztura speciālistu asociācijā European Federation of the Associations of Dietitian (EFAD, www.efad.org).

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts ķīmijā vai bioloģijā,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts latviešu valodā,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments,
 • Objektīvi strukturētais profesionālās piemērotības pārbaudījums (OSPPP).
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma Sekmju izraksts kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 1998. mācību gada līdz pašreizējam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Uzturs reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido šādi vērtējumi:
1) OSPPP,
2) CE vērtējums ķīmijā vai bioloģijā.
Konkursa rezultāts veidojas šādi: 15 % satāda OSPPP vērtējums, 85 % CE vērtējums ķīmijā vai bioloģijā.

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē:
1) CE vērtējums latviešu valodā;
2) vērtējums svešvalodā.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās:

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija