Rezidentūra | RSU Pārlekt uz galveno saturu

Studiju ilgums Rezidentūrā medicīnā atkarībā no izvēlētās specialitātes ir viens līdz seši gadi. Mācības notiek Latvijas vadošajās klīnikās, moderni aprīkotās mācību, klīniskajās un zinātniskajās bāzēs, dodot iespēju patstāvīgi veikt pacientu izmeklēšanu, terapiju, strādāt ar modernām tehnoloģijām. Pēc sekmīga rezidentūras beigu pārbaudījuma nokārtošanas tiek piešķirts grāds – speciālista kvalifikācija. Ir pieejamas gan valsts finansētas, gan maksas studiju vietas.

Studiju process

  • Teorija (problēmsituācijas, teorētiskie semināri, klīnisko gadījumu apspriešana klīnikā)
  • Prakse
  • Pētnieciskais darbs
  • Dalība pedagoģiskajā darbā
  • Dalība starptautiskās apmaiņas pasākumos

Prakses laikā rezidenti veic slimnieku medicīnisko aprūpi klīniskajās vai ambulatorajās veselības aprūpes iestādēs, ģimenes ārstu praksēs, kā arī citas darbības atbilstoši programmas specifikai apmācīt tiesīga ārsta vai cita speciālista vadībā un pārraudzībā. Praktisko iemaņu pilnveidošanai rezidents 48 stundas mēnesī dežurē normālā darba laikā, saņemot par to valsts noteikto amata algu par darbu. Rezidentu darbavieta šīm 48 stundām tiek noteikta atbilstīgi studiju kursam, rezidentūras procesa organizatoram vienojoties ar studiju programmas vadītāju. Papildus tam, vienojoties ar ārstniecības iestādi, paredzētas 24 dežūras stundas mēnesī pagarināta normālā darba laika ietvaros, par kurām rezidents saņem papildu samaksu. Ārstniecības iestādes rezidentūras procesa organizators vienojas ar rezidentūras specialitātes programmas vadītāju, nosakot norises vietu un veidu šīm 24 dežūras stundām. Specialitātēs, kurās dežūras nav paredzētas, specialitātes programmas vadītājs nosaka citu patstāvīgo darbu, veicot atbilstošu ierakstu Rezidenta grāmatā.

Pētnieciskais darbs rezidentiem dod iespēju piedalīties ikgadējās RSU organizētajās rezidentu zinātniski praktisko darbu konferencēs – konkursos un akadēmisko struktūrvienību zinātniskajos pētījumos (grantos), kā arī gatavot publikācijas.

Rezidenti RSU mācībspēku vadībā piedalās studentu, jaunāko studiju gadu rezidentu, pacientu un viņu piederīgo izglītošanā. Strādājot individuāli un ar mazām studējošo grupām, tiek gūtas iemaņas mācīt citus un uzstāties. Rezidenti piedalās arī lekciju, semināru, klīnisko demonstrējumu sagatavošanas procesā.

Rezidentiem ir iespēja arī piedalīties starptautiskās apmaiņas pasākumos, piedaloties starptautiskās konferencēs, semināros, kā arī īslaicīgās un ilglaicīgās izglītības programmās ārvalstu klīnikās.

Specialitātes rezidentūrā

 

Saistītās ziņas