Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Veselības aprūpe
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un tehniskā ortopēda kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 160/240
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
4 gadi
P. O. T. C. Pk.
8.00–21.00
Vietu skaits:
12 budžeta
2 maksas
1 600,00 EUR/gadā

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Apgūstot studiju kursus, kas saistīti ar tehnisko ortopēdiju, studenti savas pirmās praktiskās zināšanas apgūst Latvijas lielākajos tehniskās ortopēdijas centros, kur darbs notiek gan pacientu pieņemšanas telpās, gan ražotnēs. Mācību procesā studenti apgūst materiālu veidošanas un apstrādes tehnoloģijas, kas tiek izmantotas tehnisko palīglīdzekļu (ortožu un protēžu) izgatavošanai.

1. studiju gads

Tiks apgūti vispārējie priekšmeti – fizika, matemātika, informātika, sociālā palīdzība, medicīnas terminoloģija, ievads specialitātē, vispārējie tiesību pamati un cilvēktiesības, medicīnas vēsture, mehānika, pirmā un neatliekamā palīdzība, anatomija, bioloģija, fizioloģija, materiālu mācība un apstrāde un pedagoģijas vēsture.

2. studiju gads

Studēsi filozofiju, ētiku, psiholoģiju, ortozēšanu ar mīkstajām un cietajām ortozēm, patoloģisko fizioloģiju, iekšķīgo slimību propedeitiku, vispārīgo ķirurģiju, farmakoloģiju, mikrobioloģiju, dermatoveneroloģiju, sporta medicīnu un invalīdu sportu, infekcijas slimības, klīnisko aprūpi, sabiedrības veselību, medicīnas un saskarsmes psiholoģiju, neiroloģiju, psihiatriju un narkoloģiju.

3. studiju gads

Apgūsi fizioterapijas un ergoterapijas pamatus, ekonomikas un uzņēmējdarbības pamatus, medicīnas statistiku, datu bāzes un to izmantošanu, personības teorijas, veselības paškontroli un ekspresdiagnostiku. Lai stiprinātu tavas zināšanas un prasmes izvēlētajā specialitātē tiks piedāvāti specializācijas kursi augšējo un apakšējo ekstremitāšu ortozēšanā, bērnu ķirurģiskajā ortopēdijā, medicīnas tehnoloģijās un staru diagnostikā, masāžā un hidroterapijā, fizikālajā medicīnā, ergonomijā, sporta pedagoģijā, medicīnas biofizikā. Mācīsies un praktiski testēsi pārvietošanās palīgierīces un elektrotehniku, iziesi ortozēšanas klīnisko praksi.

4. studiju gads

Iziesi klīnisko praksi un veiksi pētniecību, rakstot bakalaura darbu

Jau no pirmā kursa varēsi iegūt un tālāk nostiprināt vispārēju priekšstatu un zināšanas par veselības aprūpes sistēmu, apmeklējot lekcijas un nodarbības Latvijas lielākās slimnīcās.

Studiju norises vietas

 

 

Darba iespējas pēc studijām

Ortozēšanas un protezēšanas studiju programmas absolventi strādā medicīnas iestādēs, kas nodarbojas ar ekstremitāšu protēžu, ķermeņa mīksto un cieto ortožu vai ortopēdisko apavu ražošanu. Absolventi specializējas arī individuālo palīglīdzekļu izgatavošanā un prot izveidot augšējo un apakšējo ekstremitāšu protēžu sistēmas, cietās vai mīkstās ķermeņa ortozes, individuālus ortopēdiskos apavus, kā arī pārzina rūpnieciski ražotu tehnisko palīglīdzekļu pielāgošana pacienta individuālajām vajadzībām.

Absolventi

Viesturs Drunks ortozesana protezesana.JPG

Studiju programmas Ortozēšana, protezēšana absolvēšana rada izpratni par cilvēka organismu un tā funkcionēšanu normālos un ierobežotos stāvokļos. Tā sniedz zināšanas par funkcionālo traucējumu noteikšanu, to izvērtēšanu un tehnisko palīglīdzekļu (ortožu vai protēžu) izgatavošanas procesu. Tiek radīta plašāka izpratne par rehabilitācijas procesu kopumā – kā noris rehabilitācijas komandas darbs pacienta interesēs. Studiju programmas ietvaros papildus tiek sniegtas zināšanas par zinātniskās darbības pamatprincipiem, kas veicina kritisko domāšanu. Tiek izmantota uz pierādījumiem balstīta informācija, lai novērtētu savā ikdienas darbā izmantotās metodes un darbības pamatprincipus. Pēc šīs studiju programmas absolvēšanas esmu pilnvērtīgi iesaistījies rehabilitācijas komandas darbā, pildot tehniskā ortopēda pienākumus un mana specializācija ir apakšējo ekstremitāšu protēzes.

Viesturs Drunks, Nacionālais Rehabilitācijas centra "Vaivari" Ortozēšanas un protezēšanas centra tehniskais ortopēds

Fricis Pirtnieks ortozesana protezesana.jpg

Izvēlējos studēt Ortozēšanu, protezēšanu, jo pēc vidusskolas bija interese par medicīnu un tehnoloģijām. Strādāt ar rokām arī vienmēr ir paticis. Šobrīd strādāju kopā ar kolēģiem jaunizveidotā start-up uzņēmumā un izstrādājam datorprogrammu, ar ko ātri digitāli pielāgot palīglīdzekli pacientiem, lai ortozēšanas un protezēšanas nozarē varētu pilnīgi izmantot mūsdienu tehnoloģijas. Priecājos, ka kopš šī gada jaunajiem studentiem māca arī digitālo modelēšanu, lai praktiski lietotu jaunākās palīglīdzekļu izstrādes tehnikas. Tā kā studiju grupas ir salīdzinoši mazas (ap 12 cilvēkiem), prakstiskajās nodarbībās ir lieliska iespēja vērsties pie pasniedzējiem pēc konsultācijām.

Fricis Pirtnieks , "WiDE Tech" produktu izstrādes speciālists un 3D dizaineris

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts latviešu valodā,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments,
 • Objektīvi strukturētais profesionālās piemērotības pārbaudījums (OSPPP).
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts" kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 1998. mācību gada līdz pašreizējam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Ortozēšana - protezēšana reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido OSPPP vērtējums.

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē:
1) CE vērtējums latviešu valodā;
2) vērtējums svešvalodā.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās:

Mākslas terapija

Rehabilitācija

Sabiedrības veselība

Supervīzija

Veselības vadība

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija