Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Veselības aprūpe
2. līmeņa studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un audiologopēda kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 160/240
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
4 gadi
P. O. T. C. Pk.
8.00–20.00
Vietu skaits:
24 budžeta
3 maksas
2 350,00 EUR/gadā

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Studijas notiek dažādās RSU mācību telpās un universitātes klīniskajās bāzēs. Studijas notiek klātienē un apmācībā tiek pielietotas dažādas apmācības metodes, saskaņā ar uz studentiem centrētas pieejas pamatprincipiem. Studiju programmā tiek izmantotas lekcijas, nodarbības (semināri, praktiskās nodarbības, laboratorijas darbi), diskusijas, individuālais darbs un grupu darbs.

1. studiju gads

Sākumā būs ievads audiologopēda specialitātē, tālāk apgūsi cilvēka uzbūvi un fizioloģiju, kas sniegs tev pamatzināšanas un izpratnei par cilvēka ķermeņa uzbūvi. Šajā gadā būs arī nozares teorētiskie pamatkursi – latviešu valodas kultūra, lingvistika, fonētika un akustiskā fonētika, pedagoģija u. c., kas būs svarīgi tavā profesionālajā izaugsmē.

2. studiju gads

Sāksies tava specializācija audiologopēdijas nozarē. Apgūsi specializētos kursus: neiroloģija, pediatrija, otorinolaringoloģija, audioloģija un psihoakustika, artikulācijas un fonoloģiskie traucējumi bērniem, zīmju valoda u. c. Sāksies mācību prakse, tās ietvaros apgūsi audiologopēda darbību dažādās iestādēs – speciālajās vai vispārizglītojošās skolās, sociālās aprūpes centros vai citur. Te iepazīsies gan ar konkrētās organizācijas darbības stratēģiju un uzdevumiem, gan ar izglītības atbalsta komandas (logopēds, speciālais pedagogs, psihologs, fizioterapeits) darbības principiem.

3. studiju gads

Turpināsi apgūt nozares profesionālās specializācijas studiju kursus, mācoties par dažādas izcelsmes runas traucējumiem – fonopēdiju, neirologopēdiju, disleksiju. Studēsi klīnisko medicīnas disciplīnu pamatus un turpināsi klīnisko praksi, kas nodrošinās ieskatu audiologopēda darbībā dažādās ārstniecības, speciālās izglītības un rehabilitācijas  iestādēs, kas nodrošina bērnu komunikācijas un valodas terapiju. Prakses vadītāja pārraudzībā veiksi runas, valodas, komunikācijas, balss, dzirdes traucējumu un citu ierobežojumu identifikāciju un terapiju bērniem.

4. studiju gads 

Padziļināti apgūsi un izzināsi runas mākslu, disfāgija, ārstniecisko pedagoģiju, t. sk. Montesori metodi. Klīniskajā praksē apgūsi audiologopēda darbību dažādās ārstniecības un rehabilitācijas iestādēs. Studiju noslēgumā kārtosi valsts pārbaudījumu, kura sastāvdaļa būs arī tava bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana.

Visā studiju laikā tev būs iespēja piedalīties Studējošo Rehabilitācijas katedras zinātniskā pulciņa darbībā kopā ar dažādu gadu studentiem, kā arī gūt studiju pieredzi ārvalstīs, izmantojot Erasmus+ mobilitātes programmas piedāvātās iespējas.

Studiju metodes

Lekcijās docētāji tev sniegs teorētiskās zināšanas attiecīgajā studiju kursā, bet nodarbību laikā apgūsi šo teorētisko zināšanu praktisko pielietojumu, analizējot dažādus klīniskos gadījumus. Semināros tev būs visas iespējas pārrunāt un salīdzināt savu izpratni par teoriju, saistībā ar līdzšinējo pieredzi un praksi, tādējādi attīstot problēmrisināšanas prasmes. Viena no efektīvākajām metodēm, kas rosina prasmi pielietot zināšanas un pašam atrast nepieciešamo literatūru interneta resursos, ir studenta vai studentu grupas patstāvīgais darbs un rezultātu prezentācija. Pēc tā studējošie diskutē, izsaka savas domas un viedokli, kā arī apgūst prasmi publiski uzstāties.

Obligāta programmas īstenošanas daļa ir prakse. Prakses laikā studenti attīstīsi un pilnveidosi praktiskās iemaņas, kas būs nepieciešamas audiologopēda kvalifikācijai. Izglītības, sociālās aprūpes un ārstniecības iestāžu klīniskā vide ir būtiska, nodrošinot tev apstākļus, lai mācītos, praktizētu un attīstītu nepieciešamās kompetences un kļūtu par kvalificētu audiologopēdu. Ne mazāk nozīmīgi ir patstāvīgie darbi, kas ietver arī resursiem bagātās RSU bibliotēkas izmantošanu.

Studiju norises vietas

 

 

Absolventi strādā gan stacionārajās, gan ambulatorajās ārstniecības iestādēs Latvijā – slimnīcās, veselības centros, rehabilitācijas centros un arī mājas rehabilitācijā. 

Nozīmīgākās klīniskās prakses vietas un lielākie darba devēji

 • Latvijas Bērnu Dzirdes centrs, kurā tiek veikta dzirdes traucējumu diagnosticēšana, terapija un dzirdes traucējumu rehabilitācija bērniem
 • Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari ir medicīniskās rehabilitācijas, veselības un sociālās aprūpes, izglītības un zinātnes centrs, kur studentiem un absolventiem ir iespējas strādāt audiologopēda specialitātē, darbā ar dažādas izcelsmes runas, valodas un komunikācijas traucējumiem bērniem un pieaugušajiem multifunkcionālas komandas sastāvā
 • Bērnu Klīniskā Universitātes slimnīca piedāvā studentiem un absolventiem iespēju strādāt ar dažādu vecumu bērniem, kuriem ir daudzveidīgi komunikācijas, runas un valodas traucējumi
 • Studenti un absolventi ir nodarbināti lielākajās Latvijas klīnikās – Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā Gaiļezers, Biķernieki, Loki u. c.
 • Absolventi strādā arī mājas rehabilitācijā, sniedzot palīdzību gan bērniem, gan pieaugušajiem pēc insulta u. c. saslimšanām, kad zaudēta spēja sazināties

Absolventi

 

no picture.png

Studiju programma Audiologopēdija ir ārkārtīgi interesanta un daudzpusīga. Audiologopēdijas studiju programmas ietvaros studenti var apgūt specialitāti, kurā ir iespējams nepārtraukti attīstīties, apgūt ko jaunu, savā darbā savienot kvalitatīvas medicīnas zināšanas un vienlaikus realizēt savu radošo potenciālu. Studijās tiek savienota gan teorētisko zināšanu, gan praktisko iemaņu apguve, kas studentiem, saņemot diplomu, sniedz iespēju veiksmīgi iekļauties darba tirgū.

Santa Salaka, sertificēta audiologopēde Rīgas Austrumu klīniskās universitātātes stacionārā Gaiļezers un SIA Pirmā miofunkcionālā klīnika

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts latviešu valodā,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments,
 • Objektīvi strukturētais profesionālās piemērotības pārbaudījums (OSPPP).
Iesniedzamie dokumenti
 • Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda)
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda)
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts" kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 1998. mācību gada līdz pašreizējam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā)
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda)
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu)
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Audiologopēdija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido OSPPP vērtējums.

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē:
1) CE vērtējums latviešu valodā;
2) vērtējums svešvalodā.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās:

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija