Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Veselības aprūpe
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un sabiedrības veselības speciālista kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 160/240
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
4 gadi
P. O. T. C. Pk.
8.00–20.00
Vietu skaits:
24 budžeta
12 maksas
1 710,00 EUR/gadā

Sabiedrības veselības speciālists novēro un novērtē sabiedrības veselības stāvokli, fizisko un sociālo vidi, apzina un analizē veselības riska faktorus un to novēršanas iespējas, izzina sabiedrības veselības vajadzības un prioritātes, piedalās veselības veicināšanas un stiprināšanas politikā, organizē un vērtē dienestu darbību sabiedrības veselības jomā, pilnveido un veicina dažādu sabiedrisko sektoru sadarbību.

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Studijas notiek mūsdienīgā un atbalstošā  vidē – lekciju, videolekciju, semināru, praktisko nodarbību veidā, paredzot arī aktīvu studentu  patstāvīgo darbu. Papildināt teorētiskās un praktiskās zināšanas, spert pirmos soļus pētniecībā iespējams Veselības aprūpes starpdisciplinārajā studentu zinātniskajā pulciņā, kur pulcējas domubiedri un pieredzē dalās jomas profesionāļi. Papildus obligātajiem priekšmetiem Tev būs pieejami arī izvēles kursi, kas ļaus papildināt gan fizisko sagatavotību, gan gūt padziļinātas zināšanas cilvēka veselības jomā.

1. studiju gads

Gūsi zināšanas par dzīva organisma formu un uzbūvi – anatomijā. Pētīsi dzīvus organismus, to attīstību, dzīvesveidu un dzīvības procesu likumsakarības – bioloģijā. Mācīsies par dzīva organisma funkcijām un procesiem, kas noris organismā, – fizioloģijā u. c. Vides veselībā un darba veselībā mācīsies par vides un darba apstākļu ietekmi uz cilvēka veselību.

Tavas profesionālās zināšanas nostiprinās arī filozofijas, psiholoģijas, ētikas, angļu valodas kursi, kā arī pamatzināšanas terminoloģijā latīņu valodā.

Studiju gada noslēgumā – saistoša, izzinoša bioloģijas un ekoloģijas prakse vienā no Latvijas skaistākajām vietām – Kolkā.

2. studiju gads

Apgūsi zināšanas par izmaiņām cilvēka organismā, to iemesliem, atklāšanas, sanācijas un profilakses iespējām, kā arī ekonomikas, uzņēmējdarbības un tiesību pamatus, kas dos priekšstatu par norisēm sabiedrībā. Apgūstot zinātniskās pētniecības pamatus,, mācīsies un strādāsi ar statistikas metodēm, lai interpretētu ar veselības mērījumiem saistītos datus.

3. studiju gads

Iedziļināšanās slimību etioloģijā (mācībā par slimību cēloņiem, to sociālo dabu un profilakses iespējām). Iegūsi izpratni par vides un veselības aprūpes likumdošanu. Droša un kvalitatīva pārtika ir viens no galvenajiem sabiedrības veselības priekšnoteikumiem, tādēļ būs jāpaplašina zināšanas par veselīgu un sabalansētu uzturu, kas nodrošina optimālas dzīvības norises organismā, kā arī par pārtikas higiēnu – drošības un nekaitīguma prasībām.

Šajā gadā īpaša uzmanība veltīta praksēm. Tev būs iespēja gūt pieredzi un praktiskas iemaņas vadošajās iestādēs, kas valstī ir atbildīgas par sabiedrības veselību, – Veselības ministrijā, Slimību profilakses un kontroles centrā, Veselības inspekcijā, Pārtikas un veterinārajā dienestā. Veselības veicināšanas prakse notiks pašvaldību iestādēs, darba aizsardzības iestādēs un citās ar sabiedrības veselību saistītās struktūrās.

4. studiju gads

Apgūsi  epidemioloģiju, lai izprastu slimību izplatību un cēloņus, un statistiku, kas māca aprēķināt sabiedrības veselības radītājus. Īpaša uzmanība pievērsta veselības veicināšanas metodēm un to pielietošanai darbā ar sabiedrību. Lai saprastu, kā valstī tiek plānota, izstrādāta un organizēta veselības aprūpes sistēma, būs jāmācās par  veselības aprūpes organizēšanu un menedžmentu.

Programmas noslēgumā ir jāizstrādā un jāaizstāv bakalaura darbs, kā arī jānokārto Valsts pārbaudījums sabiedrības veselībā.

 

Studiju metodes

Studiju laikā ir jāiziet septiņas  prakses, kas tiek realizētas ārpus augstskolas dažādās nozari pārstāvošās institūcijās. Pateicoties ciešajai sadarbībai ar nozares darba devējiem, kuri piedalās prakšu organizēšanā, tiek uzklausīts darba devēju viedoklis par studiju programmas pilnveidošanu, lai sasniegtu augstākos profesionālos standartus. Darba devēji iesaistās studiju programmas kvalitātes padomē, kā arī  studiju noslēguma pārbaudījumos.

Studiju norises vietas

Darba iespējas pēc studijām

Absolventi strādā sabiedrības veselības jomās - veselības veicināšanā, izglītībā, slimību profilaksē.

Mūsu lielākie darba devēji:

 • Veselības ministrija, Sabiedrības veselības departaments – vecākie eksperti, vecākie referenti, referenti
 • Slimību profilakses un kontroles centrs, Veselības veicināšanas nodaļa – sabiedrības veselības speciālisti, veselības veicināšanas organizatori
 • Rīgas domes Labklājības departaments – Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļa – galvenie speciālisti. Pašvaldības sabiedrības veselības organizatori
 • Nevalstiskās organizācijas: “Papardes zieds”, “Dia+Logs”, Sarkanais Krusts – projektu vadītāji, asistenti

Veselības aprūpes un veselības politikas organizācijas:

 • Nacionālais veselības dienests – vecākie eksperti
 • Veselības ministrija, Veselības aprūpes departaments – vecākie eksperti, vecākie referenti, referenti

Epidēmiju, higiēnas un infekcijas slimību novēršanas organizācijas:

 • Slimību profilakses un kontroles centrs, Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļa – epidemiologi

Pārtikas drošības un nekaitīguma organizācijas:

 • Pārtikas un veterinārais dienests –  inspektori pārtikas jomā

Reģistri, statistikas un pētniecības organizācijas:

 • Slimību profilakses un kontroles centrs,  Veselības statistikas nodaļa, Reģistru pārraudzības nodaļa –  veselības aprūpes statistiķi
 • Centrālā statistikas pārvalde – referenti
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests – medicīnas statistiķi.
 • Rīgas Stradiņa universitāte, Onkoloģijas institūts – pētnieki, docētāj

Absolventi

TP_2_foto.jpg

Iegūtās zināšanas pilnīgi noteikti ir palīdzējušas manas karjeras izaugsmē – vairākus gadus esmu strādājis par sabiedrības veselības analītiķi, bet šobrīd Slimību profilakses un kontroles centra Veselības veicināšanas departamentā vadu Psihiskās veselības veicināšanas nodaļu, kur mana ikdiena paiet, analizējot faktus, kopīgi ģenerējot idejas un rūpīgi sekojot līdzi, kā dažādas idejas un iniciatīvas tiek īstenotas. 

Toms Pulmanis, Slimību profilakses un kontroles centrs, Psihiskās veselības veicināšanas nodaļas vadītājs

 

Evija Gaile.jpg

Studijas sabiedrības veselības programmā es izvēlējos, jo tas bija “zelta vidusceļš” visām man interesējošajām jomām – medicīna, pedagoģija, sports u. c. Savukārt, lai nodrošinātu sev karjeras izaugsmes iespējas nākotnē, uzreiz izmantoju iespēju turpināt studijas maģistrantūrā.

Evija Gaile, Pārtikas un veterinārais dienests

no picture.png

Studiju laiks bija ļoti intensīvs, bet foršs. Programmas ietvaros katram studentam tika piedāvāta teorētiskā bāze un prakses iespējas, kas ļoti noder turpmākās profesijas izvēlē. Pasniedzēji ir atsaucīgi un profesionāli savā jomā. Kas ir īpaši svarīgs, studiju procesā ir iesaistīti speciālisti no potenciālām darba vietām, kas ļauj iepazīties ar reālo situāciju, kā arī izveidot profesionālus kontaktus. 

Jekaterina Dobrijana, Veselības ministrija

 

Sarlote Haznere Sabiedribas veseliba.jpg

Studijas bija laiks, ko novēlu katram. Rīgas Stradiņa universitātē bija viss - sākot ar akadēmisku stingrību, beidzot ar prieku un līksmību; pasniedzēji, kolēģi, draugi un paziņas, bet pats galvenais - zināšanas. Vieta, kur satiekas līdzīgu uzskatu cilvēki. Cilvēki, kuri saprot, ka jādara vairāk, lai būtu vairāk, ka pārliecībai jābūt ar savu pamatu, viedoklis jāpilnveido un iespējas jānopelna. Pabeidzu studijas Sabiedrības veselibas un sociālās labklājības fakultātē, kas ietver daudzas ar veselibu un tās veicināšanu saistītas nozares. Studiju laikā pārliecinājos par jomu, kurā darboties tālāk. Pēc neilga pārtraukuma mans nākamais solis ir studijas kā veselības sporta speciālistei.

Šarlote Hāznere, studiju programmas Sabiedrības veselība absolvente

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts matemātikā,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts latviešu valodā,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments.
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts" kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. /98. mācību gada līdz pašreizējam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Sabiedrības veselība reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vidējais vērtējums CE matemātikā, latviešu valodā un CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums svešvalodā.

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums matemātikā.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās:

Programmas vadītājs

Docētāji

Kontaktinformācija