Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Veselības aprūpe
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un galvenās vecmātes kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 160/180
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
4 gadi
P. O. T. C. Pk.
8.00–20.00
Vietu skaits:
15 budžeta
12 maksas
1 400,00 EUR/gadā

Studiju vide un metodes

Studiju vide

1. un 2. studiju gads

Apgūsi bāzes priekšmetus un preklīniskos priekšmetus - ievadu studijās par cilvēku un tā organismu, anatomiju, histoloģiju, embrioloģiju, bioloģiju un medicīnas ģenētiku, funkcionālo un patoloģisko fizioloģiju, medicīnisko bioķīmiju un ģenētiku, kā arī filozofiju, psiholoģiju un valodas.

3. studiju gads

Mācīsies klīniskos priekšmetus un nozares profesionālās specializācijas kursus – fizioloģiskas un patoloģiskas grūtniecības vadīšanu, fizioloģisko dzemdniecību un pēcdzemdību aprūpi, patoloģisko un operatīvo dzemdniecību, neonatoloģiju, ginekoloģiju, klīniskās aprūpes pamatus, anestezioloģiju un reanimatoloģiju dzemdniecībā, neatliekamo palīdzību. Zināšanas izmantosi praksē kādā no nozares klīnikām.

4. studiju gads

 Studēsi priekšmetus, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaņas - pedagoģiju, vecmātes darba organizāciju un vadību, publiskās tiesības un vecmātes darba juridiskos aspektus, projektu izstrādes un vadīšanas pamatus, pētniecības metodes un statistiki. Studijas noslēgsi ar bakalaura darba izstrādi.

Studiju metodes

Studijas tiek īstenotas lekciju un nodarbību formā, tiek organizēti gan individuāli uzdevumi un radošie darbi, gan grupu darbi. Rezultāti tiek prezentēti, trenējot uzstāšanās iemaņas un publiskās runas prasmi.

Studiju norises vietas

Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs, Anniņmuižas bulvārī 26a.

 

Darba iespējas pēc studijām

Studiju programmas absolventi strādā ģimenes aprūpes un konsultāciju centros, veselības centros, slimnīcās, ginekologu privātpraksēs, doktorātos, Dzemdību nama nodaļās kā vecmātes.

Absolventi

liene-rikmane.jpg

RSU – vieta, kur jau kopš pamatskolas esmu vēlējusies studēt, bet pēc vidusskolas beigšanas nesaņēmu drosmi. Tikai pēc pirmās augstākās izglītības iegūšanas saņēmos, un esmu par sevi ļoti lepna. Šeit ir spēcīgākie un saprotošākie profesionāļi, augsts un konkurētspējīgs līmenis, kas ļauj izvēlēto specialitāti apgūt izcilā līmenī. Jābūt tikai vēlmei to ņemt pretī, un viss izdosies!

Liene Rikmane, studiju programmas Vecmāte absolvente

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts latviešu valodā,
 • centralizētā eksāmena sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments,
 • gada atzīme bioloģijā vai dabas zinībās,
 • objektīvi strukturētais profesionālās piemērotības pārbaudījums (OSPPP), stājoties vēlākos studiju posmos.
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv.
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts" kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. /98. mācību gada līdz pašreizējam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā).
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda).
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Vecmāte reflektantus, kuriem ir vidusskolas izglītība, imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vidējais vērtējums no gada atzīmes bioloģijā vai dabas zinībās, CE vērtējuma latviešu valodā un CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma svešvalodā.

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums latviešu valodā.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās:

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija