Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Veselības aprūpe
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un ergoterapeita kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 160/240
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
4 gadi
P. O. T. C. Pk.
8.00–20.00
Vietu skaits:
24 budžeta
3 maksas
3 415,00 EUR/gadā

Ergoterapijas studijas ļaus tev izzināt medicīnas pamatdisciplīnas un gūt teorētiskas zināšanas, kā arī praktiskas iemaņas savā specialitātē, padziļināti apgūstot tādas tēmas kā vides pieejamības novērtēšana un pielāgošana, tehnisko palīglīdzekļu praktiskā izmantošana. Studiju laikā iziesi klīnisko praksi ar pacientiem Latvijas slimnīcās un rehabilitācijas centros, kas saliks praktiskus punktus uz “i” tavai profesionālajai specializācijai.

Studiju vide un metodes

Studiju vide

Studijas notiek mūsdienīgā un atbalstošā vidē – lekciju, videolekciju, semināru, praktisko nodarbību veidā, paredzot arī aktīvu studentu patstāvīgo darbu. Papildināt teorētiskās un praktiskās zināšanas, spert pirmos soļus pētniecībā iespējams veselības aprūpes starpdisciplinārajā studentu zinātniskajā pulciņā, kur pulcējas domubiedri un pieredzē dalās jomas profesionāļi. Papildus obligātajiem priekšmetiem būs pieejami arī izvēles kursi, kas ļaus papildināt gan fizisko sagatavotību, gan gūt padziļinātas zināšanas cilvēka veselības jomā.

1. studiju gads

Apgūsi vispārizglītojošos studiju kursus, kas saturiski ietver humanitāros un sociālo zinātņu studiju kursus, tādus kā psiholoģija, medicīniskā ētika. Studēsi arī studiju kursus, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaņas. Nozares teorētiskie pamatkursi ietver medicīnas pamatdisciplīnas – anatomiju, fizioloģiju, bioloģiju, ģenētiku u. c. Papildus apgūsi ievadu specialitātē, ergoterapijas pamatus, novērtēšanas metodoloģiju ergoterapijā, zināšanas par invaliditāti un vides pieejamību, universālo dizainu un praktiskās iemaņas vides pieejamības novērtēšanā un tās pielāgošanā.

2. studiju gads

Turpināsi apgūt nozares teorētiskos kursus – bērnu saslimšanas un pieaugušo saslimšanas, kā arī iekšķīgās slimības, neiroloģiju, traumatoloģiju un ortopēdiju, psihiatriju, pirmo neatliekamo palīdzību, unfarmakoloģiju. Papildus būs konceptuālie prakses modeļi ergoterapijā, ergoterapija pediatrijā, t. sk. klīniskās mācības pediatrijā un radošās aktivitātes ergoterapijā.

3. studiju gads

Turpināsi profesionālās specializācijas studijas – ergoterapiju pieaugušajiem, ergonomiku, vispārējo rehabilitāciju, tehnisko palīglīdzekļu aprites sistēmu, sabiedrības un vides veselību u. c. Uzsāksi praksi klīnisko prakšu vietās.

4. studiju gads

Iziesi klīnisko praksi slimnīcās un rehabilitācijas centros, strādājot ar pacientiem, kuriem ir somatiskās un psihiatriskās saslimšanas vai intelektuālās attīstības traucējumi. Studēsi arī brīvās izvēles studiju kursus, kas paplašinās skatījumu uz veselības aprūpes nozari.

Studiju metodes

 • lekcijas
 • nodarbības
 • grupu darbi
 • individuālie darbi

Studiju norises vietas

 

Darba iespējas pēc studijām

Ergoterapijas studiju programmas absolventi strādā slimnīcās, rehabilitācijas centros, sociālās palīdzības centros, dienas centros, pansionātos personām ar garīgās veselības traucējumiem, bērnu aprūpes centros, veco ļaužu pansionātos, mājas aprūpē, kā arī privātpraksē.

Absolventi

modris-skrastins.jpg

RSU atver durvis uz plašo pasauli! Šeit vari apgūt visu nepieciešamo savai izvēlētajai specialitātei. Radošais mācību process un praktiskās nodarbības palīdz pilnveidoties. Jā, šī ir mana vieta!

Modris Skrastiņš, studiju programmas Ergoterapija absolvents

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība
 • centralizētā eksāmena sertifikāts latviešu valodā
 • centralizētā eksāmena sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
 • Objektīvi strukturētais profesionālās piemērotības pārbaudījums (OSPPP)
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Reflektanta iesniegums uz veidlapas vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://uznemsana.rsu.lv
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda)
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda)
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma “Sekmju izraksts" kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 1998. mācību gada līdz pašreizējam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā)
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda)
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu)
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Ergoterapija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido OSPPP vērtējums.

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē:
1) CE vērtējums latviešu valodā;
2) vērtējums svešvalodā.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās.

Programmas vadītājs

Docētāji

Kontaktinformācija